News: XIV Katarzynka Cup chl. 2004 dz. 2002 Dzia³dowo 12-14.XII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 17:27:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIV Katarzynka Cup chl. 2004 dz. 2002 Dzia³dowo 12-14.XII.2014
Turnieje Podsumowanie
W dniach 12-14 grudnia  w Dzia³dowie w Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 na ul. Lenartowicza odby³ siê kolejny ju¿ XIV Ogólnopolski Turniej w Mini Koszykówce dziewcz±t (rocznik 2002) i ch³opców (rocznik 2004) „KATARZYNKA CUP – 2014”.

W turnieju wystapi³o po 6 zespo³ów dziewcz±t (UKS „Basket 47” Bia³ystok, UKS Sokó³ Dzia³dowo, UKS „Trójka” Nidzica, MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów Podlaski, La Basket Warszawa oraz gospodynie UKS „Trójka” Dzia³dowo) i ch³opców (UKS „Basket 47” Bia³ystok, UKS „Dziewi±tka” £om¿a, UKS „Trójka” Nidzica, Akademia Koszykówki Olsztyn oraz dwie dru¿yny Dzia³dowskie UKS „Sokó³” i UKS „Trójka”), graj±c mecze ka¿dy z ka¿dym. Dru¿yny MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów Podlaski, La Basket Warszawa oraz Akademia Koszykówki wyst±pi³y po raz pierwszy w tym turnieju. W turnieju dziewcz±t zdecydowane zwyciêstwo odnios³a dru¿yna podopiecznych Iwony Ma³gorzaciak Niedzielskiej, wygrywaj±c zdecydowanie wszystkie mecze. Na drugim miejscu uplasowa³ siê zespó³ MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów Podlaskim, a na trzecim UKS „Basket 47” Bia³ystok. Dru¿yna UKS „Trójka” Dzia³dowo jest jedn± z najlepszych dru¿yn w Polsce w tej kategorii wiekowej.  W turnieju ch³opców wygra³ zespó³ UKS „Dziewi±tka” £om¿a wygrywaj±c wszystkie spotkania, a z zespo³ami z podium po zaciêtych meczach. Drugie miejsce zaj±³ zespó³ Akademia Koszykówki Olsztyn. Dru¿yna gospodarzy podopiecznych Paw³a Szczurewskiego zajê³a trzecie miejsce, lecz przegra³a po dogrywkach  z zespo³ami, które zajê³y dwa pierwsze miejsca. Dla niektórych koszykarzy rocznika 2004 by³ to pierwszy Turniej w ¿yciu.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y puchary, dyplomy, trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y medale, wyró¿nione osoby otrzyma³y statuetki,  a ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ okoliczno¶ciowe koszulki i kubki z nadrukiem loga turnieju.

Na zakoñczeniu turnieju wyst±pi³y podopieczne Iwony Ma³gorzaciak Niedzielskiej m³ode koszykarki z Ma³ej Akademii Koszykówki oraz koszykarki zwyciê¿czynie turnieju w pokazie tañca z pi³k± koszykow±. Uk³ad przygotowa³a instruktorka tañca Aldona Demianiuk-Fojut wspólnie z trenerk± koszykarek.

Puchary, medale, statuetki i nagrody wrêczali Burmistrz Miasta Grzegorz Mrowiñski, wicestarosta Marian Brant, Dyrekcja szko³y oraz Przewodnicz±cy Rady Rodziców.

Kowalski Jerzy

FOTOGALERIA I  FILMIKI DZIA£DOWO WM

Ch³opcy rocznik 2004

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. UKS „Dziewi±tka” £om¿a 5 m 5 zw 0 por 10 pkt 154 : 73
2. Akademia Koszykówki Olsztyn 5 m 4 zw 1 por 9 pkt 156 : 97
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 m 3 zw 2 por 8 pkt 175 : 107
4 UKS „Trójka” Nidzica 5 m 2 zw 3 por 7 pkt 126 : 116
5. UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 m 1 zw 4 por 6 pkt 70 : 130
6. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 m 0 zw 5 por 5 pkt 34 : 192

MVP turnieju:
Jezusek Wiktor - UKS „Dziewi±tka” £om¿a

Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju
Najlepszy obroñca turnieju: Prokopowicz Szymon - UKS „Trójka” Dzia³dowo

ALL STARS - Najlepsza pi±tka turnieju

Szablanowski Adam - UKS „Dziewi±tka” £om¿a
Koz³owski Oliwer - Akademia Koszykówki Olsztyn
Jêdraszek Krystian - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Sinkowski Kacper - UKS „Trójka” Nidzica
Chrzanowski Szymon - UKS „Basket 47” Bia³ystok

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach


Piasecki Maciek - UKS „Dziewi±tka” Dzia³dowo
Szczepañski Piotr - Akademia Koszykówki Olsztyn
Jackowski Kacper - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Kwiecieñ Hubert - UKS „Trojka” Nidzica
Czerpak Bartek - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Rochon Krystian - UKS „Sokó³” Dzia³dowo

Najm³odszy zawodnik turnieju: Konecko Kajetan - Akademia Koszykówki Olsztyn

Trójka Dzia³dowo - Sokó³ Dzia³dowo 58 : 2
Nidzica - Olsztyn 22 : 28
Bia³ystok - £om¿a 5 : 25
Sokó³ Dzia³dowo - £om¿a 7 : 35
Olsztyn - Bia³ystok 27 : 4
Trójka Dzia³dowo - Nidzica 25 : 21
Olsztyn - Sokó³ Dzia³dowo 39 : 6
£om¿a - Trójka Dzia³dowo 29 : 23 OT
Nidzica - Sokó³ Dzia³dowo 36 : 10
Trójka Dzia³dowo - Bia³ystok 34 : 19
Olsztyn - £om¿a 26 : 30
Bia³ystok - Nidzica 18 : 35
£om¿a - Nidzica 26 : 45
Bia³ystok - Sokó³ Dzia³dowo 24 : 9
Olsztyn - Trójka Dzia³dowo 36 : 35 OT

Dziewczêta rocznik2002


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. UKS „Trójka” Dzia³dowo 5 m 5 zw 0 por 10 pkt 257 :72

2. MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów 5 m 4 zw 1 por 9 pkt 157 : 101
3. UKS „Basket 47” Bia³ystok 5 m 3 zw 2 por 8 pkt 135 : 140
4. UKS „Sokó³” Dzia³dowo 5 m 2 zw 3 por 7 pkt 78 : 154
5. La Basket Warszawa 5 m 2 zw 3 por 7 pkt 108 : 158
6. UKS „Trójka” Nidzica 5 m 0  zw 5 por 5 pkt 82 : 192

MVP turnieju:
Cybulska Katarzyna - UKS „Trójka” Dzia³dowo

Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju
: Krakowska Gabriela - MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów Podlaski
Najlepsza obroñczyni turnieju: Dojnieko Paulina - UKS „Basket 47” Bia³ystok

ALL STARS
- najlepsza pi±tka turnieju


Sobotka Roksana
- UKS „Trójka” Dzia³dowo
Kurach Natalia - MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów Podlaski
Krajewska Wiktoria - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Groszek Oliwia - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Jasiñska Maja - La Basket Warszawa

Najlepsze zawodniczki w poszczególnych zespo³ach


Dramiñska Oliwia - UKS „Trójka” Dzia³dowo
Jakubowska Marta - MKK „Soko³ów” S.A. Soko³ów Podlaski
Traskowska Gabriela - UKS „Basket 47” Bia³ystok
Józefowicz Zuzanna - UKS „Sokó³” Dzia³dowo
Stromecka Paulina - La Basket Warszawa
£±cka Wiktoria - UKS „Trójka” Nidzica

Najm³odsza zawodniczka turnieju:
Skalska Dominika - La Basket Warszawa

Trójka Dzia³dowo - Nidzica 64 : 7
Soko³ów Podlaski - Warszawa 36 : 13
Sokó³ Dzia³dowo - Bia³ystok 19 : 28
Nidzica - Bia³ystok 20 : 43
Soko³ów Podlaski - Sokó³ Dzia³dowo 31 : 7
Trójka Dzia³dowo - Warszawa 50 : 16
Soko³ów Podlaski - Nidzica 31 : 17
Sokó³ Dzia³dowo - Trójka Dzia³dowo 10 : 56
Warszawa - Nidzica 35 : 20
Trójka Dzia³dowo - Bia³ystok 41 : 17
Sokó³ Dzia³dowo - Warszawa 23 : 21
Soko³ów Podlaski - Bia³ystok 37 : 18
Sokó³ Dzia³dowo - Nidzica 19 : 18
Bia³ystok - Warszawa 29 : 23
Soko³ów Podlaski - Trójka Dzia³dowo 22 : 46

Sekretarz Turnieju Organizatorzy Turnieju KOWALSKI JERZY SZCZUREWSKI PAWE£
CIERKOWSKI WIES£AW
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
11
11
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi