News: Deichmann Cup rocz. 1999 Wroc³aw 2-4.I.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 09:48:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Deichmann Cup rocz. 1999 Wroc³aw 2-4.I.2015
Turnieje Podsumowanie
 Za nami pierwszy Ogólnopolski Turniej Deichmann Cup Wroc³aw 2015. Ostanie turniejowe punkty w starym 2014 roku pod³y w Bia³ymstoku (Puchar Narodów) PIERWSZE PUNKTY w nowym roku 2015 zdoby³ zawodnik Chromika ¯ary Maciej Leszczyñski w nagrodê otrzyma³ koszulkê turniejowa z Bia³egostoku z nadrukiem gwiazdy NBA  Manu Ginobilia. Maciek Leszczyñski otrzyma³ tak¿e tytu³ MVP Turnieju (wybierali wszyscy trenerzy) Dla ciekawostki podam ¿e Maciek swoje pierwsze punkty w kadetach U16 zdobywa³ jako 8-latek !
Przejd¼my do zmagañ turniejowych… w pierwszej wersji w turnieju mia³y graæ dru¿yny z Niemiec i Litwy jednak nie zdecydowa³y siê na przyjazd, w ich miejsce zagra³y zespo³y o rok m³odsze (rocznik 2000) AZS Czêstochowa i ¦l±sk II Wroc³aw zespo³y te nie mia³y nic do powiedzenia w potyczce z czo³ówk± krajow± U16 ! W Niedziele zagrali miêdzy sob± mecz o V miejsce. W spotkaniu tym lepsi okazali siê go¶cie z Czêstochowy

Najciekawszym spotkaniem turnieju by³ mecz pomiêdzy MKS D±browa Górnicza a ¦l±skiem Wroc³aw. Mecz obfitowa³ w wiele znakomitych akcji z wsadami w³±cznie a rozstrzygniecie pad³o dopiero po dwóch dogrywkach (wszystko mo¿ecie zobaczyæ na filmikach które siê wgrywaj± )

 W drugim dniu turnieju z samego rana D±browa Górnicza gra z Chromikiem ¯ary. Pierwsza kwarta nale¿y do Chromika, druga za¶ dla D±browy Górniczej. Nie wiem co przekaza³ trener £ukasz Rubczyñski w szatni Chromikom bo w trzeciej kwarcie ,,pogonili,, ch³opców z Zag³êbia (20-8) Micha³ Kêpiñski nie da³ pograæ w ataku najlepszemu strzelcowi turnieju £ukaszowi Lewiñskiemu. £ukasz  w ka¿dym spotkaniu zdobywa powy¿ej 20 punktów tym razem zdoby³ ich tylko 12. Podczas tego spotkania powa¿nej kontuzji nabawi³ siê jeden z bli¼niaków Dominik Pawiñski (kolano wi±zad³a krzy¿owe). Wracaj szybko do zdrowia

Ostatni dzieñ turnieju to kalkulacje  czy o Mistrzostwie zdecyduje ma³a tabelka 1-3. WKK Wroc³aw musi wygraæ z MKS DG po 5 minutach mecz zostaje przerwany trener Sebastian Potoczny otrzymuje dyskwalifikacje (nie mo¿e prowadziæ zespo³u i te¿ nie chce oddaæ do prowadzenia osobie pe³noletniej) w takim razie sêdziowie chod¼ to mecz towarzyski nie wychodz± ,,gwizdaæ,, trudnej roli podejmuje siê organizator zawodów Marcin G³adys³aw (mówi³ ¿e sêdziowa³ zawody szkolne) Podobna sytuacja by³a w Bia³ymstoku sêdziowie odmówili sêdziowania z powodu krytyki pod ich adresem (ostatni w startym roku mecz fina³owy sêdziowa³ organizator Turnieju pan Andrzej Sinielnikow) 
PROPOZYCJA dla organizatorów turniejów proponuje zrobiæ KURS SÊDZIEGO !

Wracaj±c do dyskwalifikacji ju¿ raz to mia³o miejsce na Deichman Cup trener z Bydgoszczy pan Maciek Kulczyk ukarany dyskwalifikacja opu¶ci³ parkiet z zawodnikami. Oby dwa mecze regulaminowo zosta³y uznane WALKOWERAMI !

 Ostanie spotkanie mia³o zadecydowaæ kto zdobêdzie Puchar Deichmann: WKS ¦l±sk Wroc³aw – Chromik ¯ary odwieczni rywali w walce o medale os³abieni: ¦l±sk bez Wilczka (II Liga) Chromik bez Dominika Pawiñskiego. Mecz móg³ siê podobaæ licznie zgromadzonej publiczno¶ci. Jeszcze na kilka minut przed koñcem spotkania 6-cioma punktami prowadzi³ Chromik ..ale znakomite zawody Alexa Monna (jednak jak na razie  koszykówka dla niego wa¿niejsza ni¿ tenis ) dwie ,,trójeczki z rzêdu… punkty po przechwycie daj± prowadzenie ,,kosynierom,, Mecz koñczy siê 6-punktowym zwyciêstwem ¦l±ska... zabrak³o 4 oczek w ,,ma³ej tabelce,, by gospodarze po raz pierwszy wygrali Deichmann Cup.

Chromik ¯ary trzy razy z rzêdu (2013, 2014, 2015) wygrywa turniej. Cieszê siê ¿e mog³em byæ na wszystkich trzech edycjach. W tym miejscu bardzo dziêkuje klubowi WKS ¦l±sk Wroc³aw za zaproszenie na turniej a dru¿ynie MKS D±browa Górnicza za transport do Wroc³awia i z powrotem

Podsumowuj±c turniej jak zawsze dobrze zorganizowany znakomite warunki zakwaterowanie/wy¿ywienie Hotel Jask 

Moim zdaniem trzy dru¿yny z tego turnieju zagraj± w Finale MP U16
Szkoda tylko ¿e Sztab Szkoleniowy Kadry Polski nie ma czasu na ,,podgl±danie,, takich turniejów. Trener g³ówny pan Marcin Kloziñski wielu zawodników nie mia³ okazji jeszcze ogl±daæ - nominacje trenera g³ównego otrzyma³ dopiero w grudniu. Maciej Leszczyñski, Micha³ Kêpiñski, Daniel Dawdo, Uberna £ukasz, Zdeb Jakub, Alex Monn, £ukasz Lewiñski, £ukasz Chorn, Matusiak Fryderyk  to jedni z wyró¿niaj±cych siê zawodników Deichmann Cup

Dobre zawody w turnieju rozegrali ch³opcy z rocznika 2000:
Szymon Janczak, Arkadiusz Pi±tek oraz Prusak Szymon

To by³ chyba ostatni turniej kadeta przed zbli¿aj±cym siê MP
Do zobaczenia podczas Fina³u MP na Mazowszu


 MVP: Maciej Leszczyñski  Chromik ¯ary

5 ALL STARS:


£ukasz Lewiñski - MKS D±browa Górnicza
Daniel Dawdo - Chromik ¯ary
Micha³ Kêpiñski - Chromik ¯ary
£ukasz Uberna - ¦l±sk Wroc³aw
Alex Moon - ¦l±sk Wroc³aw

FILMIKI ZIBI  ( co 2 godziny nowy filmik tak do jutra)


FOTO ZIBI

FOTO DOMINIK (mecze z udzia³em D±browy Górniczej)

 ¦l±sk II Wroc³aw – ¦l±sk I Wroc³aw 29 : 86  (6-22, 6-24, 9-27, 8-13)
Chromik ¯ary – WKK Wroc³aw  76 : 59  (28-13, 20-17, 14-14, 14-15)
MKS D±browa Górnicza – AZS 2000 Czêstochowa 105 : 25  (27-6, 26-6, 22-8, 30-5 )
Chromik ¯ary – ¦l±sk II Wroc³aw 80 : 26  (24-8, 25-5, 18-7, 13-6)
¦l±sk Wroc³aw – MKS D±browa Górnicza  81 : 87  (14-20, 17-16, 18-19, 17-11)  po dwóch dogrywkach
AZS Czêstochowa – WKK Wroc³aw 36 : 103  (9-20, 10-26, 8-31, 9-26)
Chromik ¯ary – MKS D±browa Górnicza  71 : 57  (25-16, 15-23, 20-8, 11-10)
¦l±sk II Wroc³aw – WKK Wroc³aw  27 : 109  (6-30, 6-25, 4-36, 11-18)
¦l±sk  I Wroc³aw – AZS Czêstochowa  60 : 26  (17-8, 7-6, 17-8, 19-4)
¦l±sk II Wroc³aw -  MKS D±browa Górnicza  36 : 92  (6-23, 13-23, 7-21, 10-25)
Chromik ¯ary – AZS Czêstochowa 89 : 29  (26-8, 15-10, 23-8, 25-3)
WKK Wroc³aw – WKS ¦L¡SK I Wroc³aw  48 : 70  (14-15, 5-30, 16-16, 13-9)
WKS ¦l±sk II Wroc³aw – AZS Czêstochowa  41 : 64  (5-12, 9-19, 13-16, 14-17)
WKK Wroc³aw – MKS D±browa Górnicza 0 : 20 walkower ( 70 :76)
Chromik ¯ary – ¦l±sk I Wroc³aw  49 : 55  (13-15, 17-16, 13-8, 6-16)

Tabela turnieju

1 Chromik ¯ary  9  pkt.  365 - 226  (+8)
3 ¦l±sk Wroc³aw 9 pkt.  352 - 239  (0)
2 MKS D±browa Górnicza 9 pkt.  361 - 229  (-8)
4 WKK Wroc³aw  7 pkt. 319 - 229
5 AZS 2000 Czêstochowa  6 pkt. 180 - 398
6 ¦l±sk 2000 Wroc³aw 4 pkt.  159 - 427

TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju:

 1. LEWIÑSKI £UKASZ   124 pkt D±browa Górnicza
2. HORN £UKASZ  83 pkt.  WKK Wroc³aw
3. LESZCZYÑSKI MACIEJ  82 pkt.   Chromik ¯ary
4. DAWDO DANIEL  65 pkt. Chromik ¯ary
5. UBERNA £UKASZ  56 pkt. ¦l±sk Wroc³aw
    KWIATKOWSKI ADRIAN 56 pkt.  WKK Wroc³aw
7. ZDEB JAKUB  50 pkt.  ¦l±sk Wroc³aw
8. SZLUFIK STANIS£AW  49 pkt. AZS Czêstochowa
9. PAWIÑSKI JAKUB  48 pkt.   Chromik ¯ary19
10. KWIATKOWSKI DOMINIK 47 pkt. WKK Wroc³aw
    PRUSAK SZYMON 47 pkt. AZS Czêstochowa  (rocz.2000)

TOP 10 Najlepsi strzelcy za trzy punkty:


 1. HORN £UKASZ (13X3) WKK Wroc³aw
2. KÊPIÑSKI MICHA£ (10X3) Chromik ¯ary
3. KWIATKOWSKI DOMINIK (6X3) WKK Wroc³aw
    LESZCZYÑSKI MACIEJ   (6X3) Chromik ¯ary
    MONN ALEX  (6X3) ¦l±sk Wroc³aw
6. PAWIÑSKI JAKUB 5X3 Cromik
    STÊPIEÑ SEBASTIAN (5X3) MKS D±browa Górnicza
    KWIATKOWSKI ADRIAN  (5X3) WKK Wroc³aw
9. GARBACIAK PATRYK (4x3) ¦l±sk Wroc³aw
     LEWIÑSKI £UKASZ   (4x3) MKS D±browa Górnicza
KLASYFIKACJA KOÑCOWA
  - SK£ADY DRU¯YN ORAZ ZDOBYTE PUNKTY:  ...............................................................................
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1
  CHROMIK ¯ARY

5. MRÓZ IGOR X+0+X+6=X = 6
6. SZKLARZ ADRIAN  X+4+X+5+X = 9
7. DAWDO DANIEL 15+13+8+19+10 = 65
8. NOWICKI MICHA£ 0+1+1+13=2 = 17
9. PAWIÑSKI DOMINIK 6+0+4+X = 10
10. PAWIÑSKI JAKUB 7+17+13+11+0 = 48  (5x3)
11. PRABUCKI PIOTR  X+2+X+6+X = 8
12. SITKO BARTOSZ 2+2+0+10+3 = 17  (2X3)
13. BIELICKI DAWID 4+4+2+9+0 = 19 (2x3)
14. KÊPIÑSKI MICHA£ 15+8+11+X+11 = 45 (10x3)
15. LESZCZYÑSKI MACIEJ 20+12+25+14+11= 82  (6x3)
17. DAWDO KONRAD 2+11+7+6+12 = 38

TRENER: RUBCZYÑSKI £UKASZ, SOBCZAK TOMASZ
 
 2   WKS ¦L¡SK I WROC£AW

4. GARBACIAK PATRYK 5+3+20+14+0 = 42 (4x3)
5. ZDANIEWICZ JAN 3+X+X+X+X = 3
6. OLBROMSKI £UKASZ 2+2+2+4+0 = 10
7. GRABOWSKI PATRYK 3+0+2+8+7 = 20 >>>>>>>>>
8. RUDAWSKI MICHA£ 10+5+2+2+0 = 19
9. CHROBOT PATRYK 12+13+6+0+13 = 44 (2x3)
10. MOON ALEX 8+13+6+9+17 = 36 (6X3)
11. BEMBENEK MICHA£ 4+3+1+2+X = 10  (1x3)
12. CICHOÑ PATRYK 10+10+9+8+4 = 41
13. SZELCZYÑSKI MI£OSZ 2+X+2+0+X = 4
14. ZDEB JAKUB 16+12+5+11+6  = 50  (3x3)
15. UBERNA £UKASZ 11+20+5+12+8 = 56

TRENER: KRZAK GRZEGORZ
 
 3   MKS D¡BROWA GÓRNICZA
4 NIESPOR  ADAM  7+11+2+4+21 = 42  (1X3) >>>>>>
5 USZKO KAMIL 0+X+X+X+0 = 0
6 SALA DOMINIK  8+3+2+2+5 = 20  (1x3)
7 CHORAB RADOS£AW  5+1+14+0+3 = 23  (1X3)
8 JANCZAK SZYMON  2+11+8+6+0 = 31  (3x3)
9 GORDON OLIWIER  7+3+2+6+0 = 18 (1x3)
10 LEWIÑSKI £UKASZ  23+37+12+20+32 = 124 (4x3)
13 SZKRIBA ADAM  6+15+0+17+0 = 38
15 STÊPIEÑ SEBASTIAN  9+15+0+12+7 = 43  (5x3)
17 TOMCZYK DANIEL 10+6+5+6+9 = 36 (2x3)
20 POS£USZNY  DAMIAN 4+X+X+3+0 = 7
23 BIELECKI  MACIEJ 15+0+10+3+0 = 28  (1x3)
11 FLISIKOWSKI  TYMOTEUSZ 4+0+0+X+X = 4
18 KRAWIEC  DAWID 5+0+2+X+X = 7
TRENER: DUKOWICZ MICHA£, MARZENA RUDOLF
 
 4   WKK WROC£AW

7. BARDADYN CEZARY 2+12+16+1+2 = 33
26. MATUSIAK FRYDERYK 6+11+6+5+8 = 36
29. KARCZEWSKI WIKTOR 0+4+4+0+0 = 8
34. HORN £UKASZ 21+9 +16+9+28 = 83 (13x3) >>>>>
38. TARKIEWICZ  DOMINIK 9+0+13+3+3  = 28 (2x3)
41. OMASTA MICHA£ 8+6+13+2+0 = 29  (1x3)
43. GRZESIAK KACPER 3+2+10+4+4 = 23 (2x3)
55. KWIATKOWSKI DOMINIK 2+17+8+11+9 = 47 (6x3)
72. KWIATKOWSKI ADRIAN 0+24+8+11+13 = 56  (5x3)
80. PI¡TEK ARKADIUSZ 8+18+15+2+0 = 43

TRENER: POTOCZNY SEBASTIAN
 
 5   AZS CZÊSTOCHOWA

0 PYRZYNA KACPER 0+0+0+0 = 0
5 WASILEWSKI KUBA 0+0+1+0+2 = 3
6 PRUSAK SZYMON 9+9+9+3+17 = 47
7 DOMAÑSKI ANNDRZEJ 1+2+2+1+5 = 11
8 SZYDA MATEUSZ 0+0+0+0+0 = 0
9 ISKRA WIKTOR 0+0+0+1+2 = 3
10 NOWAK MICHA£ 2+2+2+2+1 = 9
12 PAKU£A MATEUSZ 0+0+2+6+0 = 8
14 CHYBOWSKI DANIEL 9+9+2+8+6 = 34  (3x3)
23 WASILEWSKI KACPER 0+0+0+0+0 = 0
31 GROCHOLSKI KUBA 3+4+0+2+9 = 18
99 SZLUFIK STANIS£AW 3+10+8+6+22 = 49  >>>>>>>

TRENER:  SZYNKIEL DARIUSZ

    WKS ¦L¡SK II WROC£AW

0 OLEJNICZAK MICHA£ X+4+4+6+0 = 14
4. MIERZEJEWSKI MARCIN 4+2+0+2+0 = 8
5. ¦LIWIÑSKI MI£OSZ 2+1+2+7+2 = 14
7. OLERADZKI MACIEJ 2+2+0+0+X = 4
6. OMELAN MICHA£ 2+2+0+X=5= 9  (1X3)
8. BOLUK WOJCIECH 3+0+0+0+3 = 3  (1X3)
9. LE¦NISZ KRZYSZTOF 2+0+X+2+X = 4
10. SITNIK MICHA£ 4+0+X+10+6 = 14
11. PROÆ MARCIN 0+0+8+0+0 = 8
12. KRASZEWSKI SEBASTIAN 5+2+0+X+9 = 16 (2x3)
13. WIELEBIÑSKI KACPER 2+12+7+1+2 = 24  (1X3)
14. CHMIELEWSKI ADRIAN 3+3+4+8+10 = 28 >>>>>>>
15. ARENDT KONRAD  X+X+2+0+0 = 2

TRENER: MACIEJEWSKI MACIEJ
 

DO ZOBACZENIA NA KOLEJNYM TURNIEJU

 I Deichmann Cup 2012II Deichmann Cup 2014
 III Deichmann cup 2015
 Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska - Czechy ..
Polska - Czechy ..
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi