News: XIX Elbasket ch³. dz. rocz.2003 Elbl±g 20-22.III.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 04 2020 03:44:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX Elbasket ch³. dz. rocz.2003 Elbl±g 20-22.III.2015
Turnieje Podsumowanie
 22.03.2015r. zakoñczy³ siê XIX Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców „Elbasket 2015”. Organizatorem zawodów by³ Uczniowski Klub Sportowy „Jar” oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 w Elbl±gu (Szko³a Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 4). Tegoroczny turniej obj±³  honorowym patronatem Prezydent Miasta Elbl±ga – pan Witold Wróblewski. Rozegrano ³±cznie 96 spotkañ na 4 boiskach jednocze¶nie.
  
Sponsorami imprezy byli: Urz±d Miasta Elbl±g, PZU „¯ycie”, Firma Budowlana Mytych, PSS „Spo³em”, Carrefour Elbl±g, Wzrokownia, Apteka „Centrum”, „Wolno¶æ”.

Ogromne podziêkowania za organizacjê i przeprowadzenie tej sportowej imprezy nale¿± siê nauczycielom, pracownikom administracji i obs³ugi oraz uczniom i rodzicom Zespo³u Szkó³ nr 1.

Wyniki XIX Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki „Elbasket 2015” :

Dziewczêta:

1 MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski

2 MKS MOS Wroc³aw
3 KKK PRO-BASKET AMZ Kutno
4 UKS SIÓDEMKA Sopot
5 MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz
6 UKS SP 10 Koszalin
7 MKK Siedlce
8 MKS FLESZ 63 Bydgoszcz
9 KKS Olsztyn
10 MUKS Poznañ
11 Szko³a Podstawowa 1 Nidzica
12 UKS JAGIELLONKA Warszawa
13  GTK Gdynia
14 SNRRPK BRYZA Pruszcz Gdañski
15 UKS JAR Elbl±g
16 Szko³a Podstawowa 11 Elbl±g (m³odszy rocznik)

Ch³opcy:


1 STK CZARNI S³upsk
2 MKK BASKET Koszalin
3 UKS SIÓDEMKA Sopot
4 UKS DE LA SALLE Gdañsk
5 UKS KORMORAN Sieraków
6 PKK ¯UBRY Bia³ystok  
7 UKS JAGIELLONKA Warszawa 
8 UKS JAR Elbl±g  
9 UKS JEDYNKA Pelplin  
10 GTK Gdynia I 
11 SNRRPK BRYZA Pruszcz Gdañski 
12 MKS NOVUM Bydgoszcz
13 AKADEMIA KOSZYKÓWKI Olsztyn
14 GTK Gdynia II
15 POLONIA Pas³êk
16 Szko³a Podstawowa 11 Elbl±g (m³odszy rocznik)

Wszyscy trenerzy wytypowali 5 najlepszych zawodników oraz 5 najlepszych zawodniczek Turnieju (5 ALL STARS).  Otrzymali oni  specjalne statuetki i nagrody rzeczowe.

ALL Stars Dziewczêta:

•    MKK SOKO£ÓW S. A. OSIR Soko³ów Podlaski – Karolina B³oñska, Marta Jurczak
•    MKS MOS Wroc³aw- Sandra Dubiel, Olga Kowalska
•    KKK PRO-BASKET AMZ Kutno – Kinga Stasinowska

 ALL Stars Ch³opcy:

•    STK CZARNI S³upsk– Czarek Jankowski, Alan Duda
•    MKK BASKET Koszalin– Tomasz Kocul, Filip Bochra
•    UKS SIÓDEMKA Sopot– Kamil Kulik

Nagrodzono tak¿e 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników. Ka¿dy trener wytypowa³ po 1 zawodniku ze swojej dru¿yny. Otrzymali oni nagrody rzeczowe.

Ju¿ za rok Jubileuszowy - XX Elbasket. Czekamy na niego z niecierpliwo¶ci±!
Wiêcej zdjêæ udostêpniono na stronie szko³y: www.zs1.elblag.com.pl

FOTOGALERIA
 

http://www.zs1.elblag.com.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Smyk Prudnik
Smyk Prudnik
Dru¿yny rocznik 1994 sezon 2007/2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi