News: VI Turniej Niepodleg³o¶ci dz. i ch³ rocz.2002 Bialystok 7-10.XI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 03:21:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VI Turniej Niepodleg³o¶ci dz. i ch³ rocz.2002 Bialystok 7-10.XI.2014
Turnieje Podsumowanie
 VI Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2002

W dniach 7 – 10.110.2014r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê VI Ogólnopolski Turniej „NIEPODLEG£O¦CI” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2002. W turnieju wziê³o udzia³ 7 dru¿yn dziewcz±t i 6 dru¿yn ch³opców z Bielska Podlaskiego, Dzia³dowa, E³ku, £ap, £om¿y, Konstantynowa, Piaseczna, Zambrowa oraz  „BASKET 47” Bia³ystok

Przez cztery dni 198 zawodniczek i zawodników rozegra³o 37 meczy systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 7 listopada, w pi±tek, o godz. 18.15 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju, którego dokona³a  wicedyrektor szko³y p. Urszula Jurczykowska. Na otwarciu zaprezentowa³y siê zespo³y bior±ce udzia³ w turnieju, a potem – jak to jest u nas w zwyczaju, przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku reflektorów i muzyce wbiegli na boisko zawodnicy meczu inauguruj±cego turniej UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo i UKS „BASKET 47” Bia³ystok.

W poniedzia³ek 10.11.2014r. o godz. 15.15 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, pierwsza pi±tka turnieju oraz najlepsi: rozgrywaj±cy, obroñca i MVP.

DZIÊKUJEMY wszystkim uczniom, fanom m³odzie¿owej koszykówki, a przede wszystkim rodzicom za wspierania m³odych zawodników i kibicowanie!

FOTO GALERIA

WYNIKI KOÑCOWE DIEWCZ¡T:

1. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
2. MUKS Piaseczno
3. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
4. UKS „ORKAN” Zambrów
5. UKS „JEDYNKA” £apy
6. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo
7. ULPKS „ISKRA” Konstantynów

Najlepsze zawodniczki w zespole


1. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Karolina Przasnyska
2. MUKS Piaseczno – Julia Walencka
3. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Ewelina Radzewicz
4. UKS „ORKAN” Zambrów – Anna Karwowska
5. UKS „JEDYNKA” £apy – Weronika ¦redziñska
6. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – Oliwia Groszek
7. ULPKS „ISKRA” Konstantynów – Alicja Janczak

All Stars turnieju
1. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Kornelia Jankowska
2. MUKS Piaseczno – Zuzanna Rudenko
3. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Urszula Aleksiun
4. UKS „ORKAN” Zambrów – Natalia Gliñska
5. UKS „JEDYNKA” £apy – Zuzanna Boguska

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE
MVP - najlepsza zawodniczka turnieju: Roksana Sobotka – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Julia Surowiñska – UKS „BASKET 47” Bia³ystok
Najlepsza obroñczyni turnieju: Natalia Sêdzik – MUKS Piaseczno

WYNIKI KOÑCOWE CH£OPCÓW:

1. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
2. UKS „NENUFAR 5” E³k
3. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo
4. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a
5. UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaskiego
6. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo

Najlepsi zawodnicy w zespole:


1. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Rafa³ Radziszewski
2. UKS „NENUFAR 5” E³k – Adam Ramotowski
3. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – Sebastian Stocki
4. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Marcin Kozikowski
5. UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaskiego – Dawid Falkiewicz
6. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Jakub Dêbski

All Stars turnieju:

1. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Krystian Stelmach
2. UKS „NENUFAR 5” E³k – Micha³ Kwiatkowski
3. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – Jakub Bana¶
4. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Jakub Ramotowski
5. UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaskiego – Jakub Grzeszczuk

MVP – najlepszy zawodnik turnieju: Bartek Bielski – UKS „BASKET 47” Bia³ystok
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Hubert £a³ak – UKS „NENUFAR 5” E³k
Najlepszy obroñca turnieju: Dominik Ludwiñski – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo

WYNIKI VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU „NIEPODLEG£O¦CI” w MINI KOSZYKÓWCE DZIEWCZ¡T I CH£OPCÓW rocznik 2002

1. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – MUKS Piaseczno 22 : 29

2. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 44 : 34
3.UKS „ORKAN” Zambrów – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo 19 : 66
4. ULPKS „ISKRA” Konstantynów – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 33 : 35
5. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo 43 : 37
6. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – ULPKS „ISKRA” Konstantynów 65 : 11
7. UKS „JEDYNKA” £apy – UKS „ORKAN” Zambrów 32 : 38
8. UKS „NENUFAR 5” E³k – UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a 41 : 44
9. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski 33 : 24

10. MUKS Piaseczno – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 52 : 27
11. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „JEDYNKA” £apy 26 : 13
12. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – UKS „NENUFAR 5” E³k 33 : 45
13. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a 39 : 38

14. ULPKS „ISKRA” Konstantynów – UKS „ORKAN” Zambrów 45 : 19
15. UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 32 : 34
16. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo 22 : 53
17. UKS „JEDYNKA” £apy – MUKS Piaseczno 25 : 44
18. UKS „ORKAN” Zambrów – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 40 : 18
19. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „NENUFAR 5” E³k 47 : 40
20. UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski – UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a 31 : 36

21. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – ULPKS „ISKRA” Konstantynów 38 : 35
22. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – MUKS Piaseczno 48 : 14
23. UKS „JEDYNKA” £apy – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 46 : 10
24. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – UKS „NENUFAR 5” E³k 25 : 42
25. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo 21 : 48
26. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – UKS „BASKET 47” Bia³ystok 24 : 50
27. UKS „ORKAN” Zambrów – MUKS Piaseczno 31 : 23
28. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski 27 : 32
29. ULPKS „ISKRA” Konstantynów – UKS „JEDYNKA” £apy 27 : 34
30. PODLASIE – WARMIÑSKO – MAZURSKIE 31 : 29
31. ULPKS „ISKRA” Konstantynów – MUKS Piaseczno 22 : 48
32. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a 33 : 31
33. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo 29 : 15
34. UKS „NENUFAR 5” E³k – UKS „PI¡TKA” Bielsk Podlaski 31 : 24
35. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – UKS „JEDYNKA” £apy 55 : 22
36. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo 65 : 20
37. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – UKS „ORKAN” Zambrów 38 : 10

Tlusta trzcionka mecze ch³opcówKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
4 Olimpia Wodzis³aw ¦l.
4 Olimpia Wodzis³aw ¦l.
Sylwetki zawodniczek rocz.96/97
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi