News: X Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 10 ch³ i dz. rocz.2002 Koszalin 28-29.XI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 23:53:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Puchar Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 10 ch³ i dz. rocz.2002 Koszalin 28-29.XI.2014
Turnieje Podsumowanie

FOTO DAREK

DZIEWCZÊTA:


1 UKS DWÓJKA Rogo¼no    trener: Stanis³aw Koz³owski         2 SP 56 Szczecin  trener: Adrian Licht           
3 SP 16 Szczecin   trener: Micha³ Bartnik           
4 KK KING Wilki Morskie Szczecin trener: Anna Ciapiñska-Koszal        
5 UKS SP10 Koszalin  trener: Helena Pacynko             
6 SP3 Koszalin  trener: Bo¿ena Suszyñska

MVP TURNIEJU - Weronika Piechowiak  – UKS DWÓJKA Rogo¼no     

KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU Natalia Ko³odziejczak - UKS DWÓJKA Rogo¼no (56 pkt.)

PIERWSZA PI¡TKA
¯aneta Kamiñska  - UKS DWÓJKA Rogo¼no
Klaudia Jurga  - UKS DWÓJKA Rogo¼no
Oliwia Malinowska - SP 56 Szczecin
Zuzanna Jechorek  - SP 56 Szczecin
Julia Podwyszyñska   - SP 16 Szczecin       

DRUGA PI¡TKA
Karolina Awierianow   - SP 16 Szczecin
Katarzyna Druciarek  - SP 16 Szczecin
Natalia Buryta   - KK KING Wilki Morskie Szczecin
Aleksandra Szczê¶niak  - UKS SP10 Koszalin
Wiktoria M±ka - SP 3 Koszalin

ZAWODNICZKI WYRÓ¯NIONE W KA¯DEJ DRU¯YNIE:


UKS DWÓJKA Rogo¼no - Kaja Gronowska
SP 56 Szczecin - Magdalena Barañska
KK KING Wilki Morskie Szczecin - Maja Brokowska
SP 16 Szczecin - Wiktoria Ho³owacz
UKS SP10 Koszalin - Wiktoria Chru¶ciel
SP3  Koszalin - Julia Bobiñska

 CH£OPCY:

1 MKK BASKET I Koszalin    trener:Bart³omiej Siewruk      
       
2 ASSECO Gdynia  trener:Artur Dajos            
3 MKKS ¯AK I Koszalin  trener:Dariusz Krajewski            
4 KK KING Wilki Morskie Szczecin trener:Marek ¯ukowski           
5 MKK BASKET II Koszalin trener: Jacek Czarnota           
6 MKKS ¯AK II Koszalin  trener:Monika Królik, Ewa Kubiak  

MVP TURNIEJU - Igor Burzyñski  – MKK BASKET I Koszalin

KRÓL STRZELCÓW TURNIEJU: Igor Miliciæ - MKK BASKET I Koszalin (57pkt.)
         
PIERWSZA PI¡TKA
Adam Klimczak  - MKK BASKET I Koszalin
Joanna Kobyliñska  - MKK BASKET I Koszalin
Oskar Starosta  - ASSECO Gdynia
Kacper Kowalczyk  - ASSECO Gdynia
Dawid Klóskowski - MKKS ¯AK I Koszalin

DRUGA PI¡TKA
Witold Wêgliñski  - ASSECO Gdynia
Maciej K³odziñski - KK KING Wilki Morskie Szczecin
Patryk Matera  - MKKS ¯AK I Koszalin
Aron Wojciechowicz  - MKKS ¯AK I Koszalin
Jakub P³echa  - MKKS ¯AK II Koszalin

ZAWODNICY WYRÓ¯NIENI W KA¯DEJ DRU¯YNIE:
ASSECO Gdynia - Mateusz Bunia
KK KING Wilki Morskie Szczecin  - Mateusz Koszal
MKK BASKET I Koszalin - Natan Gabry¶
MKK BASKET II Koszalin  - Damian Bartecki
MKKS ¯AK I Koszalin - Danilo Pezzulo
MKKS ¯AK II Koszalin - Antoni Tomczak

NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ DRU¯YNY Z REGIONU:             
I miejsce w regionie                
- dziewcz±t – UKS SP 10 Koszalin – Helena Pacynko    zaproszenie na basen
- ch³opców – MKK BASKET Koszalin – Bart³omiej Siewruk  zaproszenie na basen

II miejsce w regionie –          
-    dziewcz±t – SP 3 Koszalin Bo¿ena Suszyñska zaproszenie do  krêgielni
-    ch³opcy – MKKS ¯AK I Koszalin -  Dariusz Krajewski    zaproszenie do krêgielni
III miejsce w regionie –
     - MKK BASKET II Koszalin – Jacek Czarnota zaproszenie na lodowisko 
    - MKKS ¯AK II Koszalin – Monika Królik i Ewa Kubiak zaproszenie na lodowisko

WYNIKI KONKURSÓW RZUTOWYCH (z pi±tku):

1. Rzuty osobiste    dziewczêta                         ch³opcy
I. Julia Podwyszyñska – SP 16 Szczecin            I. Aleks Krêcisz – ASSECO Gdynia
II. Weronika Piechowiak – UKS DWÓJKA Rogo¼no     II. Krzysztof Kiwacz – MKK BASKET II Koszalin
III. Wiktoria Ho³owacz – SP 16 Szczecin             III. Witold Wêgliñski – ASSECO Gdynia

2. Rzuty dru¿ynowe na czas (30s)    dziewczêta                  ch³opcy
I. SP-56 Szczecin             (30)        I. SP ASSECO Gdynia         (33)
II. UKS DWÓJKA Rogo¼no    (29)        II. KK KING Wilki Morskie Szczecin      (31)
III. SP16 Szczecin             (24)        III. MKK BASKET Koszalin        (12)

3. Rzuty za 3 pkt. dla trenerów
I. Micha³ Bartnik – SP 16 Szczecin
II. Artur Dajos – ASSECO Gdynia
II. Adrian Licht – SP 56 Szczecin

W turnieju wziê³o udzia³ 145 dziewcz±t i ch³opców trenuj±cych minikoszykówkê. £±cznie wyst±pi³o 12 dru¿yn: 6 dziewczêcych i 6 ch³opiêcych. Dru¿yny rywalizowa³y systemem ka¿dy z ka¿dym w grupach A i B, dalej w nowej grupie utworzonej z pierwszych i drugich miejsc: 1A, 2A, 1B, 2B ka¿dy z ka¿dym z zaliczeniem meczów z grup eliminacyjnych. Dru¿yny, które zajê³y trzecie miejsce w grupie eliminacyjnej gra³y jeden mecz o 5 miejsce w turnieju.

Wszystkich uczestników X Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki o Puchar Dyrektora ZSnr11 w Koszalinie powita³a Pani Renata Sankowska – Dyrektor ZS nr 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie a uroczystego otwarcia dokona³ Pan Leopold Ostrowski – z-ca Prezydenta Miasta Koszalina. Podczas uroczysto¶ci obecni byli tak¿e:
*    Pani Beata Czapla – Dyrektor SP 10 im. S. ¯eromskiego w Koszalinie
*    Pani Irena Liszenkowska – Przewodnicz±ca RO ROKOSOWO
*    Pan Krzysztof Szumski – cz³onek zarz±du PZKosz., v-ce prezes Sp. AZS Koszalin oraz v-ce prezes MKKS ¯AK Koszalin
*    Pan Jerzy Krauze – wydzia³ Kultury i Spraw Spo³ecznych U.M. – reprezentant Polski weteranów w lekkiej atletyce
*    Pan Krzysztof Jab³oñski – Przewodnicz±cy Rady Rodziców przy ZS nr11 w Koszalinie
*    Pan Tomasz Staruch – GRUPA MOJSIUK MOTOR Sp. Jawna
*    Pani Ma³gorzata Ho³ub – Reprezentantka Polski w lekkiej atletyce, absolwentka naszej szko³y, wybrana do „PIERWSZEJ PI¡TKI” I edycji naszego turnieju.
*    Pani Aleksandra G³uska – absolwentka naszej szko³y, dwukrotnie wybrana do „PIERWSZEJ PI¡TKI” I i II edycji naszego turnieju.
*    Zawodnicy dru¿yny AZS Koszalin graj±cej w TAURON BASKET LIGA:
- Artur Mielczarek – kapitan zespo³u – skrzyd³owy
- Qyntel Woods – niski skrzyd³owy
- £ukasz Pacocha – rozgrywaj±cy
wraz z kierownikiem dru¿yny Panem Marcinem Kubiakiem.
Specjalny apel do uczestników turnieju odczyta³a Ma³gorzata Ho³ub. Nastêpnie uczestnicy turnieju mieli szansê rywalizowaæ z zawodnikami AZS Koszalin w rzutach za trzy punkty, wybijaniu pi³ki koz³uj±cemu lub rzutach osobistych. Po konkursach zawodnicy AZS rozdali ponad 100 autografów i wszyscy uczestnicy naszego turnieju zostali zaproszeni na najbli¿szy mecz z ROS¡ Radom.
Podczas rywalizacji turniejowej na ka¿dej sali zapewniona by³a opieka medyczna. Nad bezpieczeñstwem koszykarzy czuwali przedstawiciele Koszaliñskiego Sztabu Ratownictwa oraz Grupa Ratowników PCK.  Dru¿yny przed meczem korzysta³y z drugiej sali gimnastycznej w celu wcze¶niejszej rozgrzewki, co znacznie usprawni³o punktualny przebieg turnieju.
W pierwszym dniu zawodów po meczach turniejowych odby³y siê konkursy rzutowe dla wszystkich uczestników turnieju. Konkurs rzutów osobistych, dru¿ynowe rzuty na czas dla dzieci oraz konkurs rzutów za 3 pkt
dla trenerów. Ten ostatni okaza³ siê zaskoczeniem i wszyscy m³odzi koszykarze gromko wspierali swoich opiekunów. Ponadto W pracy sêdziów pomagali uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Koszalinie pisz±c protoko³y sêdziowskie, obs³uguj±c zegar sportowy oraz sêdziuj±c konkursy rzutowe. Ceremoniê zakoñczenia turnieju u¶wietni³ wystêp artystyczno-taneczny RAFA£A, KONRADA I DAWIDA – uczestników programu TV „MAM TALENT”.

Do organizacji turnieju bardzo aktywnie w³±czyli siê:
Urz±d Miasta Koszalina
ZS 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie
MKKS ¯AK Koszalin
AZS S.A. Koszalin
Grupa Ratowników PCK
Koszaliñski Sztab Ratownictwa Medycznego
Rada Osiedla ROKOSOWO
Rodzice uczniów gospodarzy turnieju
HONDA AUTO Mojsiuk
DAJAR Sp. z o.o.
Krêgielnia MK Bowling w Galerii KOSMOS
Lodowisko ALASKA Koszalin
Zarz±d Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkow± koszulkê z logo turnieju
a dwie pierwsze dru¿yny komplet pi³ek do koszykówki. Wrêczono szereg statuetek, dyplomów oraz nagród indywidualnych. Za wyró¿nienie w dru¿ynie - statuetkê, za wybór do „DRUGIEJ” i „PIERWSZEJ PI¡TKI” turnieju – statuetkê, dyplom oraz nagrodê rzeczow±, za tytu³ „KRÓLA STRZELCÓW” oraz za wybór na najwszechstronniejszego zawodnika  „MVP” zawodnicy odebrali trofeum, dyplom oraz markow± nagrodê rzeczow±. Dodatkowo dru¿yny z regionu koszaliñskiego mog³y liczyæ na nagrody w postaci dru¿ynowych zaproszeñ na lodowisko, basen, oraz krêgle. Nagrodê pocieszenia otrzyma³ Jakub Bieliñski z dru¿yny MKKS ¯AK I Koszalin, który w trakcie turnieju dozna³a urazu stawu skokowego.

Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz puchary wrêczali obecni na zakoñczeniu:
Renata Sankowska – Dyrektor ZSnr11 im. ks. J. Twardowskiego
w Koszalinie
Irena Liszenkowska – Przewodnicz±ca Rady Osiedla ROKOSOWO
Katarzyna Mojsiuk – HONDA Auto Mojsiuk
Kazimierz Okiñczyc – Prezes MKKS ¯AK Koszalin
Wojciech Jobda – zas³u¿ony wieloletni przewodnicz±cy Okrêgowego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Grzegorz Zaganiacz – Przewodnicz±cy Okrêgowego Szkolnego Zwi±zku Sportowego
Krzysztof Jab³oñski – Przewodnicz±cy Rady Rodziców ZSnr11 w Koszalinie

Na zakoñczenie Pani Renata Sankowska – Dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 11 im. ks. J. Twardowskiego w Koszalinie podziêkowa³a Bo¿enie Suszyñskiej oraz Dariuszowi Krajewskiemu za starania i zaanga¿owanie w organizacji X edycji turnieju mini koszykówki. Na koniec podziêkowa³a uczestnikom za udzia³ i dokona³a oficjalnego zamkniêcia zapraszaj±c do udzia³u w kolejnej edycji imprezy.
    Tradycyjnie na po¿egnanie siê z turniejem wszystkie dru¿yny zaprezentowa³y swoje okrzyki sportowe i w rytmie marsza uda³y siê na oczekiwany mecz AZS Koszalin – Rosa Radom.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
14.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
14.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi