News: ME U16 £otwa 2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:45:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U16 £otwa 2014
Kadra Polski

 Niepokonana Francja zdobywa w piêknym stylu Mistrzostwo Europy. Srebro  dla gospodarzy £otyszy. Br±zowe medale  dla Hiszpanii. Polska na otarcie ³ez w ostatnim meczu po raz drugi wygrywa z Dania i zajmuje przedostanie miejsce ,,premiowane,, spadkiem do dywizji B

1.Francja
2.£otwa
3.Hiszpania
4.Turcja
5.W³ochy
6.Serbia
7.Niemcy
8.Bosnia i Hercegovina
9.Grecja
10.Litwa
11.Chorwacja
12.Rosja
13.Finlandia
14.Ukraina
15.Polska
16.DaniaBardzo konstruktywny  opis naszego szkolenia z strony najm³odszej kadry rocz.2000:
Spadek dwóch naszych zespo³ów U-18 i U-16 bêdzie pretekstem do wielu m±drych uwag, na temat trenerów, selekcji, powo³añ, jak zawsze...W ka¿dej krytyce mo¿na znale¼æ co¶ istotnego, ale od tego nie bêdzie lepiej...Na dzisiaj, od teraz, najwiêcej mog± zmieniæ m³odzi zawodnicy, maj± tak± wiedzê ¿e od nich zale¿y czy fundamenty bêd± opanowane perfekcyjnie, czy zatrzymañ bêdziemy siê uczyæ na kadrze...Na dzisiaj. Ale ju¿ jutro, to my, trenerzy musimy tym m³odym zawodnikom pomóc. Bez tego Polska bêdzie zdobywa³a tylko Mistrzostwo Polski, mam nadziejê ¿e dla tych m³odych zawodników to za ma³o

W krótkiej rozmowie z Jerzym Szambelanem trenerem twórca  najwiêkszego  sukces w historii  zespo³owych rozgrywek m³odzie¿owych (Wicemistrzostwo ¦wiata U17) trener stwierdzi³:
Niechlujno¶æ w przygotowaniu technicznym, brak zwracania uwag na szczegó³y, brak przygotowania mentalnego zawodnika, brak waleczno¶ci, niepos³uszeñstwo w ,,czytaniu gry,,(trener co innego zawodnicy co innego). Dzi¶ wielu z was zadaje sobie pytanie. Czy trener Jerzy Szambelan poprowadzi kolejne roczniki  w Mistrzostwach Europy ?

Sk³adam serdecznie podziêkowania pañstwu Szczypiñskim, Rutkowskim, Jêdrzejewskim i panu Koblowi za okaza³± mi pomoc w transporcie ,w znalezieniu zakwaterowania, u¿yczeniu aparatu fotograficznego (mój siê uszkodzi³ – dlatego nie by³o filmików) ). Jeszcze chcia³bym  podziêkowaæ  dwom osobom które wspar³y mój pobyt finansowo ( 200 z³+50z³)
JESZCZE RAZ WIELKIE WIELKI DZIÊKI bez waszej pomocy nie móg³bym z wami dopingowaæ naszych m³odych bia³o-czerwonych. Niestety w tym  roku siê nie uda³o ...taki jest sport. Jestem przekonany ¿e roczniki 1997 i 1999 wprowadz± nasze kadry z powrotem do EUROPEJSKIEJ ELITY


Podsumowanie Mistrzostw Europy wkrótce

FIBAEUROPE


FOTO ZIBI

FOTO MICHA£

FOTKI FIBY NA POLISHOOPS

Mecz o miejsce XV: 
Polska - Dania  54 : 69 (7-22, 16-20, 17-1314-14)  STATYSTYKI
Punkty: Kobel 7 (12 as.7 prz.), Rutkowski 2 (8 zb.), S±czewski 2, Szczypiñski 22 (4x3, 9 zb.7 prz.), ¯ele¼niak 6, Go³êbiowski 4, Jod³owski 4, Kurpisz 0, Pietras 12, Wantuch 9

PLAY-OFF XIII-XVI:
Polska - Ukraina 56 : 62 (17-15 15-21 17-12 7-14) STATYSTYKI
Punkty: Wiszomirski 19, Szczypiñski 17(4x3), Jêdrzejewski 12 (9 as.), Pietras 6,  Jod³owski 2, Rutkowski 0, Kobel 0, S±czewski 0, ¯ele¼niak 0, Go³êbiewski 0, Kurpisz 0, Wantuch 0

PLAY-OFF IX-XVI Polska - Grecja 42 : 66 (11-17, 8-18, 11-19, 12-12)   STATYSTYKI
Punkty: Kobel 2, Jêdrzejewski 2, Rutkowski 9, S±czewski 0, Szczypiñski 2, ¯ele¼niak 2, Go³êbiowski 9, Jod³owski 6, Kurpisz 2, Wiszomirski 6, Pietras 0, Wantuch 0

Druga runda GRUPA F

 Polska - W³ochy  59 : 85  (8-26, 13-21, 16-20, 22-18) STATYSTYKI
Punkty: Kobel 0, Jêdrzejewski 2, Rutkowski 16, S±czewski 0, Szczypiñski 5, ¯ele¼niak 2, Go³êbiowski 4, Jod³owski 9, Kurpisz 0, Wiszomirski 8, Pietras 2, Wantuch 11

Ju¿ och³on±³em i napiszê parê s³ów po meczu z W³ochami.
Kolejny zespó³ który uczy nas gry w koszykówkê. Run 13 :0 dla W³ochów, o zgrozo brak reakcji ³awki trenerskiej. Bardzo agresywna obrona i du¿o ruchu W³ochów  brak pomys³u na wszystko ze strony Polaków. Kolejny raz muszê to powtórzyæ nie gramy pi³k±, klepiemy, klepiemy i jeszcze raz klepiemy a na dodatek reszta kolegów stoi i patrzy co siê stanie…..
Nie ma pomocy w ataku. Natomiast W³osi biegaj±, biegaj± i jeszcze raz biegaj±. W³osi ustawili sobie mecz w drugich piêciu minutach pierwszej kwarty a pó¼niej æwiczyli to co mieli graæ. My walili¶my g³ow± w mur i jedyne co czasami wychodzi³o to indywidualne zagrania poszczególnych zawodników. Nie widzia³em zespo³u jako takiego. Szarpanie kilku ch³opców to nie jest to o co chodzi. My¶lê, ¿e nasi ch³opcy zobaczyli co to jest prawdziwy presing, jak trudno wypracowaæ sytuacjê rzutow± a je¶li ju¿ do niej dojdzie to trzeba oddaæ jeszcze celny rzut. O zbiórkach nie wspominam bo staje siê to nudne. 


 Polska - Rosja 88 : 78 (24-18 13-20 31-17 20-23
)

Punkty: Rutkowski 21(6 as.), Szczypiñski 19(5x3), Jêdrzejewski 15, Wiszomirski 12, Pietras 7 Kurpisz 9 (3 bl.), ¯ele¼niak 3, Wantuch 2, Kobel 0

Nie grali: Jod³owski, Go³êbiowski

Mecz  przeciwko Rosji rozpoczêli¶my  tradycyjnie pierwsz± pi±tk± (Pietras, Wiszomirski, Szczypiñski, Rutkowski i Jêdrzejewski) Sztab szkoleniowy doskonale zdawa³ sobie sprawê z wagi tego spotkania. Zwyciêstwo im wiêksze tym bardziej przybli¿a³o nas do æwieræfina³ów. Pierwsz± kwartê rozpoczêli¶my bardzo skoncentrowani i zmobilizowani , nie pope³niali¶my strat dobrze zagrali¶my na deskach co od razu prze³o¿y³o siê na korzystny wynik dla bia³o-czerwonych (18-24). Niestety spotkanie przeciwko Rosji sêdziowa³ nam ten sam sêdzia który ukara³ nas w meczu przeciwko Duñczykom dwoma faulami technicznymi (Szambelan i Kobel) gwizda³ nam bardzo skrupulatnie w zwi±zku z czym czê¶æ zawodników szybko wychwyci³a 2 -3 faule. W drugiej kwarcie Rosjanie dziêki rzutom za trzy punkty obieli nieznaczne prowadzenie i pierwsza po³owa zakoñczy³ siê jednopunktowym prowadzeniem Rosji.
Po przerwie mecz rozpoczêli¶my od mocnego uderzenia Mateusza Szczypiñskiego, jego dwie trójki z  rzêdu wyprowadzi³y nas na piêciopunktowe prowadzenie. W po³owie trzeciej kwarty dobra obrona Polaków i zbiórki spowodowa³y ¿e na 1,5 minuty przed koñcem trzeciej kwarty osi±gnêli¶my  najwy¿sze 17 punktowe prowadzenie w tym meczu. W ostatniej ods³onie meczu Polacy kontrolowali przebieg gry nie pozwalaj±c zbli¿yæ siê przeciwnikowi bli¿ej ni¿ na osiem punktów. Na szczególne wyró¿nienie oprócz Dominika Rutkowskiego  zas³uguje Marcin Wiszomirski który ¶wietnie zastawia³ i rzuca³ punkty z pod kosza. Ogólnie wczoraj nareszcie by³o widaæ zespó³ zarówno na parkiecie jak i na ³awce
W ostaniem minucie meczu Dominik Rutkowski nieszczê¶liwie zderzy³ siê z przeciwnikiem bêd±c faulowany. Uraz wygl±da³ na tyle powa¿nie ¿e naszego zawodnika musiano odwie¼ do szpitala z podejrzeniem uszkodzenia krêgów szyjnych. Po szczegó³owych padaniach okaza³o siê ¿e kontuzja  to naci±gniêcie miê¶nia szyjnego. Istnieje szansa ¿e lider naszego zespo³u bêdzie w pe³ni si³ i gotowy do gry w kolejnych bardzo wa¿nych spotkaniach Hiszpania – Polska 78 : 54 (27-15, 13-7, 18-19, 20-13) STATYSTYKI

Punkty: Szczypiñski 13, Jêdrzejewski 10, Rutkowski 9, Wiszomirski 8, Kurpisz 5, Go³êbiowski 5, Pietras 2, Kobel 2, Wantuch 0, ¯ele¼niak 0.

Ostatnie spotkanie w grupie przeciwko Hiszpanii mog³o nam daæ awans do pierwszej ósemki w Europie.  Jednak tak siê nie sta³o, polska przed meczem by³a w komfortowej sytuacji dlatego ¿e mogli¶my z Hiszpani± przegraæ  9 punktami co da³o by nam awans do æwieræfina³ów. Zacznijmy od pocz±tku na ³awce zabrak³o trenera g³ównego Jerzego Szambelana (problemy zdrowotne) pa³eczkê po nim przej±³ trener Andrzej Kierlewicz.
Mecz rozpoczêli¶my  podstawow± pierwsza pi±tk± która wyprowadzi³a nas na niewielkie prowadzenie. Po chwili z parkietu schodzi Bartek Pietras który w dalszym ci±gu ma problemy zdrowotne. Przed meczem obawiali¶my siê ¿e lider naszej dru¿yny nie zagra z powodu kontuzji jednak zawodnik WKK Wroc³aw Dominik Rutkowski  by³ w pe³ni si³ i zagra³ ponad 39 minut ! W pierwszej kwarcie Polacy trac± 27 punktów przy 15 zdobytych. – co oznacza ¿e Hiszpanie po 10 minutach gry odrobili stratê ( 10 punktowe zwyciêstwo dawa³o im awans do æwieræfina³ów).
W drugiej kwarcie polski  zespó³ ogarnê³a niemoc rzutowa kolejny brak ruchu w ataku trudno¶ci w wypracowaniu sobie czystych sytuacji rzutowych. Najlepsi zawodnicy z naszej dru¿yny zostali skutecznie wy³±czeni z gry a, ich roli nie przejêli zawodnicy podkoszowi. W szeregi Polaków wdar³a siê nerwowo¶æ -  rzucali z nieprzygotowanych pozycji co prze³o¿y³o siê w fatalny procent skuteczno¶ci. Do szatni schodzimy z wynikiem 40-22.Trzecia kwarta meczu pokaza³a ¿e mo¿na z Hiszpanami powalczyæ , szkoda ¿e nie grali¶my tak od pocz±tku meczu. Wygrywamy kwartê  – odrobili¶my jeden ma³y punkt. Przed ostatni± czwart± kwart± pozosta³o nam do odrobienia 9 oczek. Trener Andrzej Kierlewicz zastosowa³ wariant gry czterema niskimi zawodnikami (wszyscy z WKK) + gracz podkoszowy, to tez nie przynios³o efektu, znakomicie graj±cy zawodnicy Hiszpanii z nieprawdopodobnych pozycji co chwile dziurawili nasz kosz. Najskuteczniejsi zawodnicy z Hiszpanii rzucali na 60 % skuteczno¶ci  nawet 70 % Alexis Font. Znowu przegrywamy walkê pod koszem. Mecz przegrywamy ró¿nic± -24 i spadamy na ostatnie miejsce w grupie F. W meczu przeciwko Hiszpanii mieli¶my ¶wietny doping. Do Liepaji przyjechali zawodnicy i trenerzy Bioffarmu Poznañ i Wielichowa (przebywaj± na obozie sportowym na Litwie)

Hiszpania - Niemcy 68 : 82
Rosja - Francja 44 : 83

Francja - Hiszpania 69 : 56
Niemcy - W³ochy 68 : 67
W³ochy  - Francja 62 : 79
Niemcy - Rosja  64 : 56


   MPKT
 Z
 P
P-Z
P-S
BILANS
 1
FRANCJA
  5
 10  5
  0380
262 
  118
 2NIEMCY
  5
 9  4
  1
345
321 
    23
 3W£OCHY
  5
 8  3
  2
351
300 
    51
 4HISZPANIA
  5
 6  1  4
322
352 
    -30
 5ROSJA
  5
 6  1
  4
295
368
   -73
 6POLSKA
  5
 6  1
  4
302
392
   -90

Pierwsza Runda GRUPA C

 Niemcy -Polska 72 : 60  (23-15, 16-16, 12-14, 21-15)  STATYSTYKI

Punkty: Rutkowski 16 (5 as.), Szczypiñski 16, Pietras 11 (9zb. 4 bl.), Wiszomirski 8 (8 zb.), Kurpisz 3, Kobel 2, Jêdrzejewski 2, S±czewski 2, ¯ele¼niak 0
Nie grali: Jod³owski, Go³êbiowski, Wantuch
W pierwszym spotkaniu Mistrzostw Europy Kadetów U16 Reprezentacja Polski uleg³a Reprezentacji Niemiec. Spotkanie rozpoczê³o siê punktualnie o godz.12.15 czasu Polskiego. Przed spotkaniem odegrano hymn FIBA a nastêpnie Hymny narodowe Polski i Niemiec. W pierwszej pi±tce przeciwko Niemcom weszli:  Jêdrzejewski, Rutkowski, Szczypiñski, Pietras i Wiszomirski.
Polacy mecz rozpoczêli od prowadzenia a pierwsze historyczne punkty zdoby³ Bartek Pietras. Niemcy w pierwszej ods³onie meczu byli o 10% skuteczniejsi  ni¿ Polacy i to zaowocowa³o ich prowadzeniem  23 : 15.Druga kwarta spotkania to wyrównany pojedynek (16-16) Obaj trenerzy bardzo czêsto rotowali sk³adem a, motorem napêdowym naszego zespo³u by³ Dominik Rutkowski.
Druga po³owê meczu rozpoczynamy znakomicie
, ch³opcy zmotywowanie w szatni przez trener Szambelana graj± dobrze w obronie i skutecznie w ataku. Trzecia ods³ona meczu która zazwyczaj nie nale¿a³a do udanych tym razem jest na nasz± korzy¶æ  12-14 wygrywamy z zespo³em który w tych mistrzostwa chce powalczyæ o medal (zreszt± tak jak ka¿dy) G³o¶ny doping kibiców dodaje skrzyde³ bia³o-czerwonym. W ostatniej kwarcie zbli¿amy siê do Niemców na ,,4 oka,, i wydawa³o by siê ¿e bêdzie ¶wietna koñcówka, jednak tak siê nie sta³o polacy trac± 5 pkt. z rzêdu i to zadecydowa³o o nasze pierwszej pora¿ce w grupie C.
Podsumowuj±c mecz Polska –Niemcy nale¿y ch³opaków pochwaliæ grali dobr± koszykówkê . Patrz±c na statystki i na mecz o  pora¿ka naszej kadry to zbyt du¿a liczba strat ( o 10 wiêcej ni¿ Niemcy) Gdyby dzisiaj nasi zawodnicy zachowali wiêcej zimnej krwi  spotkanie by³o do wygrania.


 Polska - Francja  41 : 79  (12-23, 8-12, 8-28, 13-16)  STATYSTYKI
Punkty: Kobel 4, Jêdrzejewski 5, Rurkowski 4, S±czewski 3, Szczypiñski 5, ¯ele¼niak 4, Go³êbiowski 6 (2x3) Kurpisz 2, Wyszomirski 2, Pietras 2, Wantuch 4

W meczu  przeciwko Francji trener Jerzy Szambelan wystawi³ t± sama pierwsz± pi±tkê co w meczu z Niemcami. Polacy ju¿ w pierwszych minutach ¼le weszli w mecz. Bardzo agresywna obrona Francuzów ju¿ od pierwszych minut meczu zaskoczy³a naszych zawodników, przewaga trójkolorowych wzrasta³a z minuty na minutê.
Od drugiej kwarty sztab szkoleniowy polskich or³ów postawi³ na ,,krycie” stref±, lecz to nie pomaga³o bo Francuzi skutecznie trafiali z dystansu, a jak ju¿ nie trafiali to zbierali z deski i dobijali. Pod koniec drugiej kwarty (czy nie za wcze¶nie) trener zacz±³ oszczêdzaæ si³y podstawowych graczy na wa¿ny mecz z Dani±. Na parkiecie pojawili siê Wantuch i Go³êbiowski.
Po pierwszej po³owie meczu  20 : 35. Drug± po³owê meczu ponownie rozpoczêli¶my pierwsz± pi±tk±. O ile z Niemcami rozegrali¶my dobrze trzecia kwartê to dzisiaj kolejny raz w trzej kwarcie oddali¶my parkiet przeciwnikowi. Francuzi od pocz±tku meczu dominowali na deskach (Polacy 23 zb. Francuzi 53 zb.!) W ostatniej kwarcie Polacy graj± drug± pi±tk±. Daniel Go³êbiowski  oddaje dwie celne trójki z rzêdu i zostaje najskuteczniejszym zawodnikiem w meczu przeciwko Francji
Podsumowuj±c dzisiejszy mecz. Francuzi zadziwiaj± nas kibiców,  maj± kompletny sk³ad, znakomit± obronê. Naszym zdaniem faworyt do medalu, a my Polacy …. 4 asysty w meczu, ¿aden z zawodników nie zdoby³ wiêcej ni¿ 6 punktów. Dzi¶ byli¶my s³absi od Francuzów w ka¿dym aspekcie gry.

 Dania -Polska 58 : 68 (14-17, 16-17, 11-21, 17-13)
  STATYSTYKI
Punkty: Kobel 3, Rutkowski 12, S±czewski 2, Szczypiñski 20, ¯ele¼niak 10, Kurpisz 2, Wiszomirski 4, Pietras 15, Wantuch 0, Jêdrzejewski 0
Nie grali: Go³êbiowski i Jod³owski

Ostatni mecz Polaków w grupie C decydowa³ o miejscu i  ewentualnej ,, przeprowadzce”... z Liepaji – historycznego polskiego miasta Lipki,  do Rygi. Przed spotkaniem pyta³em polskich kibiców o wynik  meczu Polska – Dania…. w odpowiedzi  us³ysza³em + 10, + 15, nawet + 20 dla Polski. Wiara kibiców w zwyciêstwo  by³a przeogromna.  Pocz±tek meczu to zmiana pierwszej pi±tki i taktyki. Przeciwko Duñczykom w pierwszej pi±tce wychodzi za Wiszomirskiego ¯ele¼niak, który mia³ za zadanie specjalne zatrzymaæ najlepszego zawodnika reprezentacji Danii Sylvestra Berga na co dzieñ graj±cego  w USA. Polacy kryj± zon± press na ca³ym boisku, zona press stosowana przez Polaków pozwoli³a na utrzymanie nieznacznej przewagi w pierwszej kwarcie meczu, która koñczy siê wynikiem 17-14 dla Polski.
W drugiej ods³onie meczu obydwie dru¿yny id± ..³eb w ³eb kosz za kosz. Dobra gra w ataku Dominika Rutkowskiego spowodowa³a zej¶cie Berga, który z³apa³ trzeci faul. Do szatni schodzimy z czteropunktow± przewag±.
Trzeci± kwartê Polacy zagrali znakomicie. Mateusz Szczypiñski pomimo stanu podgor±czkowego punktuje i zbiera -8 zb. drugi zbieraj±cy. Jakub Kobel przechwytuje  ( 9 przech) i doskonale asytuje (6 as.). Bartek Pietras popisuje siê fantastycznym wsadem na oczach przygl±daj±cych siê m³odych Hiszpanów. Bartek Pietras jest jedynym graczem Estudiantes Madryt na tych Mistrzostwach. Fantastyczna trzecia kwarta bia³o-czerwonych wyprowadza ich na 14-punktow± przewagê !
Ostatnia czwarta kwarta meczu nale¿y do Duñczyków, a to miêdzy innym za spraw± Jakuba Kobla, który dostaje technicznego za ,, flopowanie”, i kolejny faul za zbyt agresywn± obronê. Pomimo tego Kuba zagra³ jak na razie najlepsze spotkanie na tych zawodach. Duñczycy na dwie minuty przed koñcem przegrywaj± z nami o¶mioma punktami i w tym momencie popularny ‘’Szczypek’’ punktuje za trzy i jest  po meczu.
Polacy ciesz± siê z historycznego pierwszego zwyciêstwa. Sobota jest dniem odpoczynku, Od jutra gramy w innej hali z bardzo mocnymi zespo³ami (Hiszpani±, W³ochami i Rosj±) Podopieczni trenera Jerzego Szambelana powalcz± o æwieræfina³y ME,' W czarnym scenariuszu bêdziemy biæ siê o utrzymanie w Dywizji A.


Francja - Dania   87 : 33
Niemcy - Dania   48 : 87
Niemcy - Francja
  59 : 70

   M
PKT
 Z P P-ZP-S
 BILANS
 1
 FRANCJA 3 6
 3 0236
133
   103
 2 NIEMCY 3 5 2 1218
 178
     40
 3 POLSKA 3 4 1 2169
209 
   -40
 4 DANIA 3 3 0 3139
242
 -103

http://u16men.fibaeurope.com/en/

Dziêki uprzejmo¶ci rodziców zawodników z WKK Wroc³aw mam zapewniony transport tam i z powrotem. Je¶li jest kto¶ chêtny - osoby prywatne- firma  wspomóc finansowo mój pobyt na £otwie to mo¿na dokonaæ przelewu na moje Konto w Banku ¦l±skim 86 1050 1331 1000 0010 0326 2985 z dopiskiem £otwa 2014. ( koszt mojego pobytu na £otwie powinien zmie¶ciæ siê w granicach 1000 z³otych) Za ka¿de wsparcie z góry serdecznie dziêkuje.
Komentarze
Pawcio dnia sierpie 20 2014 18:23:57
Pierwszy mecz za nami, to najtrudniejszy mecz bo trema dopada wszystkich,mo¿e poza Rutkiem bo reszta dru¿yny to debiutanci.Jednak mimo doj¶cia na 4 pkt w 36 min meczu przegrywamy mecz 12,szkoda wygl±da³o na to ¿e Niemcy maja zadyszkê.To co mi siê rzuci³o najbardziej w oczy na podstawie statystyk.

Nasza ³awka rzuca Niemcom tylko 4 pkt
4 zawodników gra ponad 30 min (2 po 35 min)
26 strat pi³ki,
Niemcy maj± a¿ 18 przechwytów przy 8 naszych.To oznacza ¿e byli agresywniejsi w pressingu na pi³kê.
Wymuszamy na Niemcach 19 fauli z czego rzucamy 11 osobistych trafiamy 9 !! 82 % niezle!
Niemców faulujemy 15 razy z czego rzucaj± 17 razy !! trafiaj± 10 na 58%
Co warte uwagi z tych 19 wymuszonych fauli a¿ 12 to zas³uga Dominika Rutkowskiego brawo jednak tylko 6 rzutów czyli talent do wymuszania jest, teraz tylko wiêcej sprytu ¿eby czê¶ciej stawaæ na kresce.


PS.Mo¿e kto¶ z grupy kibiców obecnych na meczu napisze nam jak to wygl±da³o z trybun.
ps dnia sierpie 23 2014 13:58:04
"Podopieczni trenera Jerzego Szambelana powalcz± o æwieræfina³y ME,' W czarnym scenariuszu bêdziemy biæ siê o utrzymanie w Dywizji A."

No có¿ trener Szambelan czarodziejem nie jest, a walka o utrzymanie w dywizji A to nie czarny scenariusz. To jest co najwy¿ej normalny scenariusz bior±c pod uwagê nie ¿yczeniowe a realne podej¶cie do polskiej koszykówki m³odzie¿owej. Za potwierdzenie niech s³u¿y wynik U-18. Oczywi¶cie w sporcie cuda siê zdarzaj±, natomiast dla dobra tego sportu w naszym kraju lepiej aby tym razem moce nadprzyrodzone nie pomaga³y bo dobry wynik tej kadry zamaza³by prawdziwy stan rzeczy.
Jedna sprawa kibicowanie i sympatia dla ch³opców czy koszykówki jako takiej, a druga to faktyczny, tragiczny stan szkolenia i tego sportu w naszym kraju
mak05 dnia sierpie 23 2014 18:31:48
Z moich bardzo subiektywnych obserwacji:
w meczu z Niemcami wyszli¶my dobrze zmotywowani i zaanga¿owani. W miarê dobra gra obronna, ¶wietny Rutek i Bartek Pietras.Umiejêtno¶ciami koszykarskimi nie odbiegamy od przeciwnika. Co boli to statyczna gra w ataku, ma³o ruchu bez pi³ki. Niestety ³awka bez ¿ycia i dotyczy to zarówno zawodników jak i TRENERÓW!!!Przy odrobinie szczê¶cia mogli¶my wygraæ. Trudno.
Mecz z Francj± prawdopodobnie "po³o¿yli¶my" ju¿ w szatni. Zestresowani, przestraszeni, bez woli walki, nawet bez z³o¶ci. Francuzi przewy¿szali nas we wszystkich aspektach i "fizyczno¶ci±", skoczno¶ci±, chêci± walki, agresj±, sprytem itd.itd.itd. Chcê jak najszybciej zapomnieæ o rwyczynachr1; naszych ch³opców w tym meczu.
Mecz z Dani± ju¿ lepszy. Chwa³a, ¿e po takim laniu ch³opcy podnie¶li siê, chyba zreszt± nie mieli wyj¶cia. Dobrze grali¶my w obronie, du¿o wiêcej agresji (nawet u trenera Szambelana r11;dosta³ rdachar1; smiley) ale w dalszym ci±gu s³aba gra w ataku a deska to niestety piêta achillesowa. Jak to powiedzieli po meczu m±drzejsi ode mnie r1;my nie zagrali¶my lepiej to po prostu Duñczycy byli s³abir1;, ja jednak uwa¿am, ¿e to by³ dobry mecz.
Czego brakuje??? na pewno du¿o lepszej gry podkoszowej, przegrywamy deskê z ka¿dym i to wyra¼nie. Druga kwestia to gra bez pi³ki. Mecz Francji z Niemcami pokaza³ jak nale¿y graæ, co to jest ruch, jak mo¿na zagraæ dwoma wysokimi w ataku bez udzia³u ma³ych itp.
Mimo tych krytycznych uwag GRATULUJÊ ch³opakom, uwa¿am,¿e zw³aszcza mecz z Niemcami pokaza³ nasz potencja³.
DO BOJU POLSKA !!!!!
skubi180 dnia sierpie 25 2014 18:54:11
gratulacje,smiley
ringer dnia sierpie 26 2014 12:24:11
Walczyæ,zwyciê¿aæ!!!smiley
Maciej dnia sierpie 26 2014 19:16:15
Przebywaj±cy na zgrupowaniu szkoleniowym na Litwie Biofarm Basket Junior Poznañ bêdzie dzi¶ wspiera³ i dopingowa³ na ¿ywo ca³± Reprezentacjê Polski U16 smiley
http://www.facebook.com/BasketJuniorPoznan/photos/a.245251362183279.57364.165107146864368/761554830552927/?type=1
ringer dnia sierpie 26 2014 21:06:05
Cztery kwarty - cztery miny...,,,smiley...
ps dnia sierpie 30 2014 12:53:50
No có¿ w³a¶nie gramy z Dani± i prawdopodobnie zajmiemy XV miejsce. Mo¿e wyniki kadr m³odzie¿owych U18 i U16 wreszcie dadz± do my¶lenia? Mo¿e wreszcie przyznamy g³o¶no, ¿e nie mamy odpowiedniego nawet pomys³u na szkolenie (mowa o systemie to by³oby wielkie nadu¿ycie). Za du¿o wypalonych osób o megalomañskim podej¶ciu i mamy co mamy.
Dariog66 dnia sierpie 30 2014 13:08:16
Tak jak pisa³em po powo³aniu .Jaki zawodnik taki trener.Selekcja do kadry na telefon z trenerami klubowymi to s± w³asnie efekty dzia³alno¶ci trenerów grup m³odzie¿owych reprezentacji. Londujemy
w II lidze Europy.Mo¿e nasz± m³odzie¿ te¿ powinni prowadziæ trenerzy zagraniczni.
Warszawka dnia sierpie 30 2014 16:28:14
Zgadzam siê z Dariog66- nie najlepsza selekcja zawodników, brak waleczno¶ci, trzeba gry¼æ parkiet z god³em na piersi, brak by³o zespo³u na boisku, popisy indywidualne za du¿o strat i nieskuteczno¶ci, szkoda
ps dnia sierpie 30 2014 19:31:37
Nie zgodzê siê z autorami Dariog66 i Warszawka, tzn. nie twierdzê, ¿e nie macie racji o braku waleczno¶ci czy nie najlepszej formie selekcji ale problem nie jest tak p³ytki. To jednak nie jest kwestia b³êdów pope³nionych w tym jedynym przypadku. Jest tragicznie w szkoleniu i ca³ej organizacji (co nawet trener Szambelan wielokrotnie mówi³), to nie jest kwestia jednego zespo³u i jednej imprezy. Tu nie ma pomys³u i planów na budowanie sukcesywnie czego¶ warto¶ciowego, tu jest trwanie dla samego trwania i, ¿e jako¶ to bêdzie. Mówi±c wprost jest koszykarskie, g³êbokie bagno.
MVP dnia wrzesie 01 2014 11:06:10
w sprawie j.w wypowiedzi trenera Szambelana o zawodnikach czego im brakowa³o,na co nie zwracali uwagi itd.To jest te¿ wina trenera który przez tyle czasu nie umia³ wydobyæ z ch³opaków tych ukrytych mo¿liwo¶ci a miedzy innymi na pewno mia³o tu wp³yw podej¶cie do zawodników w stylu.....i tu raczej to pominê bo nie nadajê siê to do opisania.Raczej to nie pomaga³o a wrêcz zniechêca³o do gry.Z ca³ym szacunkiem dla zawodników z Wroc³awia którzy wiêkszo¶æ meczy ci±gnêli zdobywanymi punktami ale nie przez ca³e mistrzostwa inni zmieniani na dos³ownie chwilê albo nie wchodzili w ogóle.Co robili wysocy zawodnicy w niektórych meczach na rozegraniu ? a pod tablic± pusto...jak i gra du¿o indywidualnie a co za tym idzie straty.Jak mnie uczono Koszykówka jest gr± zespo³ow± !!! no i tutaj dochodzimy do szkolenia tych zawodników w klubach w ca³ym naszym kraju ,ju¿ dawno powinno to byæ zmienione a teraz jeszcze szybciej bo idziemy w dó³ a nie na górê.Tyle zdolnej m³odzie¿y jest w czym wybieraæ.....a z trenerem przyjdzie nied³ugo porozmawiaæ szczerze do bólu..
Pawcio dnia wrzesie 01 2014 13:37:43
Tyle zdolnej m³odzie¿y jest w czym wybieraæ


mo¿e nie ¶ledzi³em mega uwa¿nie tr.Szambelana i asystentów w pracy z kadra tego rocznika, ale powo³añ by³o chyba wiêcej ni¿ kiedykolwiek widzia³em(ponad 30 zawodników).Wiêc nie mo¿na im zarzucaæ ¿e nie szukali.

Powo³ali tych, a nie innych i za to teraz musza wzi±æ odpowiedzialno¶æ.Podobnie jak tr.Mi³oszewski, to by³y ich autorskie zespo³y i mia³y one realizowaæ ich za³o¿enia taktyczne jak te ME wygraæ.Bo zak³adam ¿e ka¿dy trener ma koncepcje co chce graæ i kim.
Nie uda³o siê , styl w obu przypadkach s³aby, wiele uwag, ale mówienie ¿e ci zawodnicy których wybrali byli niepos³uszni... to trochê uciekanie od odpowiedzialno¶ci.
Proces kszta³towania kadry U-16 trwa ok 10 m-cy , w przeciwieñstwie do U-18 i U-20 gdzie trwa kilkana¶cie tyg.
W tym czasie ma trener zebraæ optymaln± DRU¯YNÊ ,nie koniecznie najlepszych mozliwych .. i to sie nie uda³o ,skoro gra by³a "egoistyczna" czy "nabijano staty",jesli ktos nie realizuje tego co chce trener, to ten musi o tym wiedzieæ zanim pojedzie na ME , bo nie wierzê ¿e na sparingowych grach by³o Ok a na ME nie.

Co do jednego trzeba jednak przyznaæ racjê , tej zdolnej m³odzie¿y nie ma a¿ tyle, ¿eby by³a zdrowa rywalizacja o m-ce w kadrze.Tu pewno padn± g³osy oburzenia ¿e jak to, mój syn jest nie gorszy ni¿ ten co pojecha³ i nic nie gra³.. a na MP przecie¿ sie ³adnie pokaza³.Otó¿ drodzy pañstwo, rywalizacja miêdzynarodowa to nie MP i wielu graczy "b³yszcz±cych " na MP na ME nie jest w stanie nic zagraæ.Czemu , to juz na inna dyskusjê.
W ka¿dym roczniku jest grupa która "musi pojechaæ"bo jak nie oni to kto, niektórych to mobilizuje innych nie. To ju¿ cechy wolicjonalne i podej¶cie do tematu grania ka¿dego gracza z osobna.

Kiedy¶ o naszych sportowcach mówiono ," technicznie s³abi ale walczaki na maxa..." teraz to juz dawno nie aktualne.Kolejne pokolenia wychowywanie w komfortowych warunkach gdzie wszystko podane na tacy,gdzie nikt sobie ¿y³ nie wypruwa bo po co... ostatnio o jednym z najzdolniejszych "m³odych" us³ysza³em opinie ¿e koszykowka to chwilowe zajêcie bo on z bogatej rodziny i chce byc "rentierem".Jaki trener zmusi takiego gracza do maksymalnego wysi³ku?¯ADEN.

Co do U-18 która to kadra mi najbli¿sza, trzeba wreszcie zrozumieæ ¿e je¶li maja byc wyniki odpowiadaj±ce aspiracjom 38 mln kraju.. to praca nad tym MUSI byc ciag³a!
Jak to wyglada teraz? od mistrzostw granych 2 lata temu w Wilnie i Poniewie¿u ci ch³opcy nie mieli ani jednego zgrupowania przez 22 m-ce ani trenerzy nie mieli mo¿liwo¶ci wplywu na kszta³towanie zawodnika ani mozliwo¶ci rywalizacji miêdzynarodowej by zobaczyæ jak na tle innych wygl±damy po 6,12,18 m-cach od ME..
Byæ mo¿e wczoraj 5-10-15 LAT TEMU by³o inaczej, wystarcza³o ¿e po 2 latach zrobi³o siê zgrupowanie kilka sparingów i jako¶ sz³o!! ale teraz nie jest!!!!! Teraz nawet zdolne roczniki po tym jak na 2 lata o nich zapomniano dostaj± wpierd... ¿e a¿ ¿al patrzeæ.

Z moich obserwacji wynika ¿e czas miêdzy U-16 a U-18 jest kluczowy w rozwoju gracza, je¶li ten ma byc profesjonalnym koszykarzem. U nas w tym czasie dzieje sie bardzo ma³o!!!! W Turcji nasi zawodnicy wielokrotnie spotykali na boiskach graczy przeciwnika którzy mieli ju¿ za soba sezon grania na seniorskich ekstraklasowych boiskach, to bardzo du¿o, w¶ród naszych graczy NIKT nie mial takich mozliwo¶ci.Sport i rywalizacja posz³y tak bardzo do przodu ¿e sukcesy wyrywa sie bêd±c lepszym w drobiazgach, to drobne szczegó³y przes±dzaj± o tym czy wygra Serbia czy Turcja, u nas to nie szczegó³y przes±dzaj± tylko brak ca³o¶ciowego podej¶cia do szkolenia kadr.

JAK D£UGO BEDZIEMY ZAPOMINAÆ NA 2 LATA, O TYM ¯E CI CH£OPCY MAJA BYÆ NASZYMI REPREZENTANTAMI, TAK D£UGO SUKCES BEDZIE DZIE£EM PRZYPADKU. KADRA MUSI GRAC I RYWALIZOWAÆ CA£Y CZAS I MUSZA BYC NA TO ¦RODKI BO ZA CHWILE DIV A BÊDZIE NIEOSI¡GALNA

Owszem czasem kilku ch³opców za³apie sie do starszej kadry gdzie maja szanse doskonaliæ swój warsztat rywalizuj±c ze starszymi i lepszymi.Ale to raczej przypadkowe niz zaplanowane.Bo jak jest mocny rocznik to nie ma wiêcej jak 1 ,2 powo³ania dla m³odszych.Co za tym idzie moment kiedy gra siê MP U-18 to dla wielu graczy moment kiedy koñcza z koszykówk±.Bo czas na maturê bo przecie¿ basket im chleba nie da... wiem ¿e w¶ród kadrowiczy tez wielu nie wi±¿e przysz³o¶ci z zawodowym graniem, wiêc jak wymagaæ od nich po¶wiêceñ by ciê¿ka praca doskonalili swoje umiejetno¶ci?
To jest problem, bo skoro nie potrafimy znale¿æ miejsca w profi graniu przynajmniej dla tych 16 kadrowiczy z kazdego rocznika (czy to bêdzie 1,2 liga czy PLK) , to znaczy ¿e tak naprawdê oszukujemy tych ch³opców .Przychodzi moment kiedy wielu jeszcze chce, ale dowiaduje siê ¿e nie ma dla nich grania.Telefony zadzwoni± tylko u kilku "najlepszych" reszta jest zostawiona samym sobie. Proszê zobaczyæ jak dramatycznie spada ilo¶æ dru¿yn w rywalizacji U-20 i ilu graczy z wiod±cych roczników w tej rywalizacji bierze udzia³.
MVP dnia wrzesie 01 2014 14:34:54
podpisujê siê " lubiê to " pod komentarzem Pawcia......
janusz_52 dnia wrzesie 01 2014 17:46:31
Wynik polskiej kadry U16 na £otwie to jedna sprawa, a stan szkolenia m³odzie¿owego - to druga. Dobrze by³oby nie mieszaæ tego albowiem takie podej¶cie zupe³nie omija aspekt skutkowo-przyczynowy w polskiej koszykówce m³odzie¿owej. I nie chodzi mi o to, ¿e szkolenie nie ma wp³ywu na poziom naszych kadr m³odzie¿owych, bo ma, lub przynajmniej powinno mieæ, ale na poziomie tematu "miejsce naszej kadry U16 w grupie 12 zespo³ów".Idzie mi oto, ¿e za miejsce w dywizji A odpowiada system szkolenia w ca³ej dyscyplinie, ale za spadek z dywizji - trener. I nie ma co tutaj omijaæ tego problemu bokiem, by czasem nie uraziæ trenera Szambelana. Albowiem po osza³amiaj±cych sukcesach z rocznikiem '93 trener Szambelan, z tego co wiem, mia³ zupe³nie woln± rêkê w sprawie kadry U16 zarówno gdy chodzi o zawodników jak i sztab trenerski.
Pisa³em ju¿ o tym kilka razy: podstawowym zadaniem ka¿dego rocznika m³odzie¿owego jest sp³ata d³ugu sportowego jaki zaci±gnêli u poprzedniego rocznika, który wywalczy³ dla nich, czy te¿ obroni³, miejsce w dyw. A! I za to odpowiada trener. I proszê nie mówiæ o szkoleniu, mentalno¶ci, atmosferze i czym tam jeszcze. Za sprawê UTRZYMANIA siê w dywizji A odpowiada trener! Je¶li natomiast zastanawiamy siê dlaczego tylko 14. miejsce, a nie 6. (na przyk³ad) to proszê bardzo - mówmy o sytemie szkolenia.
Ciekaw± sprawê poruszy³ Pawcio, gdy chodzi m³odych koszykarzy po MPU18. Od kilku lat obserwujê z bólem serca jak m³odzi ch³opcy, ca³kiem utalentowani, musz± koñczyæ kariery bo nie ma dla nich miejsca w zespo³ach ligowych. Co¶ jest nie tak z tym ca³ym naszym sportem, je¶li - jak pisze Pawcio, nie zagospodarowujemy w klubach 1., czy nawet 2-ligowych kilkunastu zdolnych m³odzie¿owców z ka¿dego rocznika. Ilo¶æ dru¿yn w MPU14 utrzymuje siê na sta³ym, dobrym poziomie, czyli jest wola w¶ród m³odych ch³opców i ich rodziców do grania w kosza. Pó¼niej jest coraz gorzej.
Pawcio dnia wrzesie 01 2014 22:53:13
Janusz, masz racjê to trener firmuje kadrê zbiera bonusy jak wygra i krytyke jak przegra.To prawda on jest adresatem w obu przypadkach, ale sam na boisko nie wyjdzie musi mieæ do tego wyszkolonych ludzi.Kadra nie jest od szkolenia, tam ma trafiaæ gotowy koszykarsko zawodnik, który ma byc czê¶ci± zwyciêskiej uk³adanki.
Ale ci ch³opcy nie s± z ksiê¿yca , s± z polskich klubów, umiej± tyle ile ich w tych klubach nauczyli. Gdyby by³a mo¿liwo¶æ selekcji ze 100 koszykarzy to wtedy mo¿esz wybieraæ nawet pod wzgledem charekteru , waleczno¶æi, ale jak masz 30 to juz pole do grymaszenia du¿o mniejsze.
Umówmy siê, nie mamy 100 ¶wietnych koszykarzy w ¿adnym roczniku, ani nawet 40... wtedy bierzesz co jest i choæ wiesz ¿e sza³u nie ma strasz siê zrobiæ wynik.Niestety nie ¿yjemy w czasach kiedy same chêci i para trampek wystarcza³y by szkoliæ jak to wspomina w wywiadach tr.Latos.
Trzeba graæ turnieje trzeba mieæ kontakt z najlepszymi , z nimi rywalizowaæ .Nie bez powodu to WKK da³o w U-16 najwiêcej warto¶ciowych zawodników.
Tam gra siê EYBL-a tam je¿dzi siê na turnieje do Hiszpanii, to procentuje.
ALE NA TO TRZEBA KASY , NIE PO 50 Z£/MC OD RODZICÓW .
Bo z takimi ¶rodkami to siê mo¿na bawiæ na SKS-ach 2 razy w tyg po godzinie.
Europa ucieka bo czasy amatorki siê SKOÑCZY£Y, teraz nawet w m³odzie¿owych klubach s± profesjonalne programy szkoleniowe , ale na to musza i¶æ odpowiednie ¶rodki.Wiele krajów to zrozumia³o i traktuj± temat profesjonalnie , tam gdzie s± m±drze wyk³adane odpowiednie ¶rodki z czasem skutkuje to wynikami. Nie w rok nie w 3 tu trzeba systematycznej pracy wg za³o¿onego planu, z zapewnionym z góry na kilka lat odpowiednim finansowaniem.Tak by trener nie musia³ siê martwiæ czy starczy na autokar i suplementacjê na fizjoterapeutê , albo czy ¿ona nie wy¶le go do dodatkowej pracy.
U nas wci±¿ siê liczy, ¿e jako¶ siê uda, wiecie rozumiecie, trzeba by robiæ zgrupowanie co kwarta³ jaki¶ turniej co pól roku,ale ME za pó³tora roku to jak zrobimy za 12 mcy zawody to nikt nie zauwa¿y ¿e rok nic z nimi nie pracowali¶my..

NO WIÊC JUZ SIÊ NIE UDAJE ,CZAS ZWERYFIKOWAÆ DAWNE METODY I PRZYJRZEÆ SIÊ JAK TO ROBI RESZTA PRZECIWNIKÓW

No chyba ¿e patrzymy na kraje z Div B... to jeszcze jaki¶ czas sobie mo¿emy robiæ to co teraz.
janusz_52 dnia wrzesie 02 2014 14:37:40
Pawcio, post o MEU16/2014 schodzi u Zibiego coraz ni¿ej i jest to pewnie ostatnia pora by napisaæ co¶ sensownego o tym roczniku w odniesieniu jego zaznaczenia siê w koszykówce europejskiej.
Ja podzielam wszystkie Twoje uwagi na temat szkolenia m³odzie¿owego w naszym kraju. S± spójne, sensowne i trafnie oceniaj± rzeczywisto¶æ jak choæby ta, ¿e profesjonalizacja sportu schodzi coraz ni¿ej wiekowo i trzeba siê do tego przystosowywaæ. Tyle ¿e narzekanie na system przy okazji katastrofalnego wyniku naszych kadr U18 i U16 rozmydla odpowiedzialno¶æ. Mi³oszewski i Szambelan wynoszeni byli pod niebiosa po swoich sukcesach z poprzednich lat. I s³usznie. Ale je¶li tak, to teraz nale¿y zacz±æ analizê wystêpu naszych kadr od stwierdzenia, ¿e dokumentnie spaprali sprawê. I nie pomog± ¿adne zaklêcia o szkoleniu i turniejach i jeszcze czym¶ tam. Facetów nikt do tej roboty nie zmusza³, wziêli j± sami i nie wywi±zali siê z zadañ. Koniec kropka.
System, o którym mówimy pokaza³ swoj± wadê jeszcze w jednym punkcie, o którym wspomnia³e¶ Pawcio. WKK. Bywa³o, ¿e czwórka ch³opaków z tego klubu by³a na parkiecie. To czwórka z MPU14 w Koszalinie sprzed 2 lat. Z pierwszej pi±tki WKK. Znalaz³ ich po róznych szko³ach i podwórkach trener Mazur i doprowadzi³ w cuglach do MP/2012. S³ysza³e¶ co¶ o trenerze Mazurze?. S³ysza³e¶ co¶ w ogóle o trenerach z WKK, klubu, który w ostatnich latach seryjnie zdobywa³ MP w ró¿nych kategoriach m³odzie¿owych? Wiêcej, s³ysza³e¶ Pawcio, by który¶ z trenerów z mistrzowskich zespo³ów m³odzie¿owych z ostatnich lat w ogóle otar³ siê o kadrê narodow±? Mo¿e gdzie¶ tam jako 3 czy 4 trener. To jest tak¿e problem centralnego szkolenia. Bez naturalnej drogi awansu dla trenerów, którzy po¶wiêcaj± dla koszykówki m³odzie¿owej swój czas, przewa¿nie prywatny, nie poprawimy jako¶ci szkolenia w polskich klubach.
ps dnia wrzesie 02 2014 17:46:58
Janusz_52
Niestety czy chcesz czy nie szkolenie i wynik kadr to jedno. To, ¿e konkretni trenerzy odpowiadaj± za wyniki to oczywi¶cie prawda, jednak w³a¶nie problem polskiej koszykówki jest tak g³êboki i rozleg³y, ¿e skupienie uwagi tylko na odpowiedzialno¶ci trenerów Szambelania i Mi³oszewskiego sp³yca problem.
Nie ma Polsce trenera, którego musia³bym siê "baæ" i jak trzeba wszystko mogê prosto w oczy ka¿demu powiedzieæ.
Oczywi¶cie, ¿e mo¿na mieæ pretensje do ka¿dego z nich i zak³adaæ, ¿e mo¿na by³o w dywizji A siê utrzymaæ. Jednak w³a¶nie przewrotnie dla dobra koszykówki polskiej spadli¶my do B i to niech da do my¶lenia i bêdzie przyczynkiem do powa¿nych zmian.

Wybór trenerów do kadr to jest kolejna farsa i to jest kolejny element braku rozs±dnych i przemy¶lanych dzia³añ. Kolesiostwo i g³upie uk³ady.

Mówi±c krótko i wprost mo¿na po³o¿yæ na tacy g³owy Szambelana i Mi³oszewskiego, obarczyæ ich win± za wszystko tylko, ¿e to nie rozwi±¿e problemów polskiej koszykówki.

Wiem, ¿e siê powtarzam ale problem jest g³êboki i te tragiczne wyniki s± tego potwierdzeniem i trzeba fundamentalnych zmian.
luck777 dnia wrzesie 04 2014 12:10:39
Szanowni Przedmówcy, w zasadzie zgadzam siê do opinii wyg³oszonych przez Was. Uwa¿am jednak, ¿e obie reprezentacje zarówno U-18 jak U-16 powinny siê utrzymaæ. Nie dosz³o do tego przez z³y dobór charakterów w dru¿ynach, nie tworzy³y one zespo³u, monolitu. Mo¿e nie i¶æ w ataku ale broniæ trzeba zawsze. Pozwalanie na wszystko jednemu, dwóm zawodnikom przynios³o takie a nie inne efekty. Nie by³o zawodników od czarnej roboty tylko zbiór gwiazdeczek. A tu trzeba zap....æ. Nie ma, ¿e boli, chcia³e¶ rower to peda³uj, nie chcesz inni to zrobi± za ciebie, czekaj± na powo³anie. Kadra to nie tylko profity ale tak¿e olbrzymia odpowiedzialno¶æ. Pawciu to uk³on w Twoj± stronê, pospolite ruszenie co dwa lata, to nie têdy droga. Du¿y Like pod Twoim wpisem.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kibice Hajduk
Kibice Hajduk
Turniej kadetów r.91/92 Bytom 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi