News: Olimpiada M³odzie¿y Nankin Chiny 2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:59:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Olimpiada M³odzie¿y Nankin Chiny 2014
Kadra Polski
 Reprezentacja Polski zajmuje V miejsce w M³odzie¿owych Igrzyskach Olimpijskich  w Nanjing. W turnieju bra³o udzia³ 20 dru¿yn. Wszystkie reprezentowa³y bardzo wysoki poziom. Pod wra¿eniem  poziomu rozgrywanych meczy byli szefowie ¶wiatowego Komitetu Olimpijskiego i byæ mo¿e udzia³ 3x3 w Nankin przyczyni siê do w³±czenia tej dyscypliny w "doros³e" zmagania olimpijskie. Za nami uplasowali siê miêdzy innymi Niemcy, Hiszpanie, S³oweñcy. Polacy w æeieræfinale ulegli Litwinom pó¼niejszym Mistrzom Olimpiady
Gratulacje dla Kadr 3x3 od SKMWiêcej informacji na Facebooku

Polska – Indonezja 17:3
Polska – Francja 14 - 12
Wadowski 7, Fatz 3, Bojanowski 2, Olejniczak 2
Portoryko – Polska 22 : 20 po dogrywce
Polska – Indonezja 17 : 3
Bojanowsk 8, Wadowski 4, Fatz, 1, Olejniczak 1
Chiny – Polska  18 : 15
Polska – Wêgry 21 : 18
Fatz 8,  Wadowski 7, Bojanowski 3, Olejniczak 3
Niemcy – Polska
  12 : 15
Fatz 6, Wadowski 6, Bojanowski 2, Olejniczak 1

Polska – Urugwaj 22 : 5
Fatz 8, Wadowski 6, Olejniczak 5, Bojanowski 3

Litwa – Polska  21: 17
Polska – S³owenia  12 : 16

PLAY-OFF – faza pucharowa

1/8 Fina³u:  Polska - Nowa Zelandia 16 : 14
Bojanowski 7, Fatz 4, Wadowski 3, Olejniczak 2
Pocz±tek meczu 1/8 fina³u z Now± Zelandi± przebiega³ w i¶cie szalonym tempie. Ju¿ po pierwszych czterech akcjach by³o 2:2. Pó¼niej to rywale osi±gnêli minimaln± przewagê, któr± jednak Polacy szybko zniwelowali. Miny nam wszystkim zrzed³y trochê na trzy minuty do koñca spotkania, kiedy to Nowa Zelandia prowadzi³a ju¿ 12:8. Wtedy jednak obudzi³ siê Maciej Bojanowski. Zawodnik ten by³ po prostu wszêdzie i praktycznie w pojedynkê doprowadzi³ do remisu 12:12. Kolejne cztery akcje to znowu wymiana ciosów, prowadz±ca do remisu 14:14. Jednak kolejne punkty zdobyli Polacy, wychodz±c po raz pierwszy w meczu na prowadzenie, którego ju¿ nie oddali. Bia³o-czerwoni wygrali 16:14.

Æwieræfina³:  Polska -Litwa 12 : 16
Bojanowski  4, Wadowski4, Fatz 2, Olejniczak 2
Przed pojedynkiem o pó³fina³ Polakom nie dawano wiêkszych szans i niestety przewidywania te by³y s³uszne. Litwini, którzy do tej pory nie przegrali (wygrali z Polsk± w grupie 21:17) od pocz±tku narzucili swój styl gry i wyszli na prowadzenie. Co prawda nie by³o to prowadzenie wysokie (5:4), ale rywale zdobywali punkty z ³atwo¶ci±, a Polacy robili to z wielkim trudem. Przy tym wyniku wy¿szy bieg w³±czy³ jednak lider rywala – Justas Vazalis, który trafi³ cztery „dwójki” z rzêdu i tym rozstrzygn±³ losy spotkania. Wynik poprawi³ trochê Maciej Bojanowski, tak¿e trafiaj±c za dwa, ale jedyne na co Polaków by³o staæ w tym meczu to zmniejszenie strat do stanu 12:16.


  

Maciej Bojanowski
Klub: ¯ubry Bialystok
SMS PZKosz W³adys³awowo
Trener : Jakub Jakubiec
Mateusz Fatz
Klub: Astoria Bydgoszcz
SMS PZKosz W³adys³awowo
Trener: Przemys³aw Gierszewski
Dominik Olejniczak
Klub: TKM W³oc³awek
SMS PZKosz W³adys³awowo
Trener : Grzegorz Kozan
Igor Wadowski
Klub: WKK Wroc³aw
Trener: Tomasz Niedbalski Trenerem zespo³u jest
Miros³aw Noculak


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
25
25
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi