News: ME U16 £otwa 20-30.VIII.2014 zapowiedzi - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 15:28:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U16 £otwa 20-30.VIII.2014 zapowiedzi
Kadra Polski
 Ostatnie M³odzie¿owe Mistrzostwa Europy zbli¿aj± siê wielkimi krokami. Znamy ju¿ 12 wybrañców trenera Jerzego Szambelana, którzy bêd± reprezentowaæ nasz kraj na £otwie w najm³odszej kategorii wiekowej w której odbywaj± siê mistrzostwa  (Kadet U16). Najwiêcej zawodników w kadrze reprezentuje na co dzieñ barwy WKK Wroc³aw (czterech). Dwóch  zawodników wystêpuje w ¦l±sku Wroc³aw. Zatem ch³opcy z miasta , które jest stolic± Województwa  Dolno¶l±skiego  zajmuj± po³owê miejsc w zespole narodowym. Dwóch  zawodników powo³ano z GTK Gdynia , po jednym przedstawicielu w reprezentacji do lat 16 maj±:  Biofarf BJ Poznañ, Polonia Warszawa, Wilki Morskie Szczecin, Estudiantes Madryt

Powo³ani zawodnicy na Mistrzostwa Europy przyjad± do Warszawy w niedzielê w godzinach popo³udniowych , wieczorem w stolicy przewidziany jest trening. Nastêpnego dnia wylatujemy na £otwê - gdzie kadra zostanie zakwaterowana w hotelu. We wtorek odbêdzie siê trening.

Naszymi przeciwnikami w eliminacjach grupowych bêd± : Niemcy Francuzi i Duñczycy. Pierwszy mecz rozegramy z naszymi zachodnimi s±siadami - Niemcami, nastêpnie z Francj± i ostatni mecz grupowy z Duñczykami. Je¶li uplasujemy siê na pozycji 1-3 pozostajemy na miejscu w którym rozgrywane bêd± mecze (spotkania w Lejpaji do 26.VIII),natomiast je¶li uplasujemy siê na ostatnim 4  miejscu nasza kadra przeniesie siê do Rygi i tam zostaniemy do koñca ME. Dla nas kibiców to bardzo k³opotliwe, poniewa¿ nie wiadomo na jak d³ugo rezerwowaæ hotele.

Od zgrupowania centralnego (pocz±tki kadry) do Mistrzostw Europy up³ynê³o nieca³e 13 miesiêcy. W tym czasie przez kadrê przewinê³o siê  30 zawodników

Polacy rozegrali 21 oficjalnych spotkañ miêdzynarodowych. Bilans meczy nie jest korzystny dla naszego zespo³u.  Sze¶æ  razy z parkietu schodzili¶my jako zwyciêzcy i a¿ 15 razy jako pokonani.

Trzeba przyznañ ¿e rocznik 1998 mia³ bardzo ,,bogate,, przygotowania do Mistrzostw Europy: Turnieje w Hiszpanii, Turcji, W³oszech, mecze kontrolne w Grecji na £otwie i Czechach oraz  pierwsze i jedyne mecze bia³o-czerwonych w Polsce a dok³adniej w Wa³brzychu. W tym momencie rodzi siê pytanie: Dlaczego nasze kadry tak ma³o graj± u siebie przed w³asn± publiczno¶ci±? Odpowied¼ wymaga³a by wiêkszego zastanowienia. Mamy nadzieje ¿e zainwestowane pieni±dze i ciê¿ka praca na zgrupowaniach, konsultacjach oraz turniejach zaowocuj± podczas spotkañ, które odbêd± siê w ramach Mistrzostw Europy na £otwie.

Wielu krytyków kadry bêdzie siê doszukiwaæ b³êdów je¶li chodzi o powo³ania  w reprezentacji. Wielu mo¿e szukaæ odpowiedzi na pytania: Dlaczego brak: Olafa Wysockiego, Rafa³a Komendy czy Krzysztofa Bobera? Ci zawodnicy byli z kadr± od wielu miesiêcy a w MP byli wyró¿niaj±cymi siê graczami . Maciej Waraczyñski i Damian Pogoda nie do koñca s± w pe³ni si³( ryzyko kontuzji podczas


SK£AD KADRY POLSKI NA MISTRZOSTWA EUROPY U-16 £OTWA 2014 Marcin Wiszomirski / Polonia Warszawa – by³ ju¿ powo³ywany do kadry z rocznikiem 1997 lecz na ME nie pojecha³. Jako jedyny zaliczy³ wszystkie powo³ania do Kadry w swoim roczniku. Szkoda ¿e Marcina zabrak³o na Fina³ach MP U16 w Tarnobrzegu. Wychowanek Polonii Warszawa z trenerem Adamem Latosem zdoby³ Mistrzostwo Polski Kadetów z rocznikiem 1997. Marcin Wiszomirski to solidny bardzo do¶wiadczony i ograny zawodnik podkoszowy

 Mateusz Szczypiñski / WKK Wroc³aw - Pierwsza ,,strzelba naszej Kadry,, jak ma dobry dzieñ potrafi ,,rozstrzelaæ ka¿da dru¿ynê ,, w meczu sparingowym z Grecj± zdoby³ 47 punktów w tym 11 trójek to jego ¿yciowy rekord .Mateusz mo¿e byæ liderem naszej reprezentacji podczas. Podczas MP U16 w Tarnobrzegu pokaza³ swój talent rzutowy zdobywaj±c 97 punktów co daje ¶rednia 16 pkt na mecze. Zosta³ królem strzelców i otrzyma³ najwa¿niejsze wyró¿nienie MVP

 Micha³ Jêdrzejewski
/ WKK Wroc³aw nasza ,,jedynka,, to dziêki jego ostatniej akcji podczas MP kiedy przechwyci³ pi³kê i zaliczy³ akcje 2+1 WKK Wroc³aw zdobywa z³ote medale .Na ceremonii zakoñczenia znalaz³ siê w pierwszej pi±tce fina³ów. Micha³ potrafi daæ dobra asystê a tak¿e nie boi siê zdobywaæ punkty po penetracji

 Jod³owski Micha³
/ ¦l±sk Wroc³aw – zawodnik ¦l±ska Wroc³aw po Bartku Pietrasie druga wie¿a w naszej kadrze. Gdyby mia³ trochê wiêcej kilogramów by³by pewnie ,,centrem,, w naszej dru¿ynie a tak wykorzystywany jest przez trenerów na pozycji cztery-trzy
 Jakub Wantuch / GTK Gdynia – zawodnik GTK Gdynia znakomite warunki fizyczne - zaliczy³ wszystkie turnieje miêdzynarodowe (Hiszpania, Turcja i W³ochy).Jego najwiêkszy sukces do tej pory to Mistrzostwo Polski Szkó³ Gimnazjalnych. Mia³em mo¿liwo¶æ ogl±dæ go w Ko³obrzegu i przyznam ¿e Kuba robi du¿e postêpy. W kadrze polski mo¿e byæ ,,asem w rêkawie ,, trenera Szambelana. Tak mi siê zdaje ¿e Kuba ,,wskoczy³,, do kadry za Rafa³a Komendy

 Miko³aj Kurpisz / Biofarm BJ Poznañ – To pierwszy zawodnik z Basket Team Opalenica który zagra z orze³kiem na piersi podczas ME na £otwie. Ca³a Opalenica cieszy siê z jego powo³ania, a najbardziej jego pierwszy trener Aleksander Ziobro. Miko³aj pieszczotliwie nazywany w domu ,,ma³y,, ma ¶wietne warunki fizyczne ma dobry rzut z dystansu i potrafi ustawiæ siê pod tablica i zebraæ kilka pi³ek. Jego najwiêkszy sukces indywidualny do Z³oty medal i MVP Olimpiady M³odzie¿y w Kutnie. Po Olimpiadzie mia³ wiele propozycji zmiany klubu pozosta³ w wielkopolsce. Obecnie reprezentuje barwy Biofarm BJ Poznañ

 Bart³omiej Pietras / Estudianetes Madryt - ,,Carlos tak± dos³a³ ksywkê,, w klubie w którym siê wychowa³ TKM Wloclawek kiedy zdecydowa³ siê wyjechaæ do Madrytu by tam graæ dla znanego klubu Estdiantes. Tu chcia³bym podziêkowaæ Bartkowi za prezent strój koszykarski z Enstdiantes. Najwy¿szy zawodnik w naszej reprezentacji (206-8 cm) Bartek lubi ,,pobiegaæ po  obwodzie,, jak ma okazje to rzuca ,,za trzy,, Trener Jerzy Szambelan bêdzie pewnie mia³ dla niego specjalne zadania, liczymy na jego zbiorki i bloki pod koszem


 Dominik Rutkowski / WKK Wroc³aw – Jako jedyny z ,,dwunastki ,,Szambelana zaliczy³ mecze z Kadra Polski rocz.97 rok temu na Mistrzostwach Europy na Ukrainie. Opu¶ci³ wiele zgrupowañ kadry Polski (kontuzja) Na szczê¶cie w najwa¿niejszym momencie jest wszystko OK. Dominik bêdzie bardzo wa¿nym punktem w kadrze, Sukcesy Dominika to MVP U14 i ostatnio zaproszenie do Hiszpanii na Jordan Brand Camp po tym Campie £owcy talentów z Europy zainteresowali siê Dominikem

 Tomasz ¯ele¼niak / WKS ¦l±sk Wroc³aw – Wychowanek Polonii Leszno. Koszykówkê ma we krwi jego ojciec tak¿e by³ koszykarzem. Bardzo uniwersalny gracz potrafi zagraæ na obwodzie jak i na tablicach. Chyba ma ju¿ 200 cm. Bardzo dobry wystêp w Finale MP Kadetów i ALL STARS
 Daniel Go³êbiowski / Wilki Morskie Szczecin. To drugi ,,Wilk,, w kadrze Jerzego Szambelana. Pewnie marzeniem Daniela jest pój¶æ w ¶lady Tomasza Gielo . Nie mia³em okazji widzieæ tego zawodnika w grze , nie wyst±pi³ na Olimpiadzie M³odzie¿y z kadra zachodniopomorska z powodu kontuzji. Daniel to jedyny zawodnik w Kadrze Polski który od wrze¶nia rozpocznie naukê i szkolenie SMS PZKosz Cetniewo

 Dawid S±czewski
/GTK Gdynia – Najm³odszy ,,ch³opaczek,, w kadrze Jerzego Szambelana . W tym roku w swoim roczniku zosta³ wybrany najlepszy graczem kadr wojewódzkich regionu Po³noc. Dawid podczas ME pewnie bêdzie zmiennikiem na pozycji 1-2

 Jakub Kobel / WKK Wroc³aw -  Zawodnik nie wielkiej postury zosta³ zauwa¿ony , a mo¿e doceniony dopiero po Mistrzostwach Polski. Pierwsze powo³anie do kadry przekona³o trenera Jerzego szambelana ¿e warto inwestowaæ w tego zawodnikaSZTAB SZKOLENIOWY


Trener G³ówny
Jerzy Szambelan
Asystent trenera
Andrzej Kierlewicz
Asystent trenera
Rafa³ Knap 
Odnowa Biologiczna
Jacek Hernik


Kibice... z tego co wiem to

Pañstwo Szczypiñscy, Jêdrzejewscy, pan Rutkowski i pan Kobel
no i oczywi¶cie ja

czekam na kolejne sygna³y kto wybiera sie na Lotwe kibicowac bia³o-czerwonym

OFICJALNA STRONA MISTRZOSTW EUROPU U16 £OTWA 2014

REPREZENTACJA POLSKI NA FACEBOOKU

DOSKONA£E ZDJÊCIA PANA JÊDRZEJEWSKIEGO

Komentarze
MVP dnia sierpie 16 2014 22:05:28
POWODZENIA..
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
ciekawe co to teraz trenerzy wymy¶l±
ciekawe co to teraz trenerzy wymy¶l±
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi