News: ME U18 rocznik 1996/97 Turcja 2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:42:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U18 rocznik 1996/97 Turcja 2014
Kadra Polski
 1.Turcja
2.Serbia
3.Chorwacja
4.Grecja
5.Hiszpania
6.W³ochy
7.Litwa
8.£otwa
9.Francja
10.Rosja
11.Czarnogóra
12.Bo¶nia i Hercegovina
13.Czechy
14.Anglia
15.Belgia
16.Polska

OFICJALNA STRONA ME U16 TURCJA 2014Mecz o XV miejsce: Polska - Belgia 79 : 83

PLAY-OFF IX - XVI

Anglia – Polska 83:74
Punkty: Konopatzki 15 (3×3), Kulka 15, Olejniczak 11, Fatz 8, Bojanowski 6 (1×3), Wadowski 6, Sanny 4, W³odarczyk 4 (1×3), Ponitka 3 (1×3), Nizio³ 2, Bender 0, Pruefer

„Bia³o-czerwoni” ¿egnaj± siê z Dywizj± A Mistrzostw Europy Juniorów! Polacy w sobotê przegrali siódmy mecz z rzêdu podczas imprezy, która odbywa siê w Turcji. Podopieczni Arkadiusza Mi³oszewskiego ulegli Anglikom w stosunku 74:83 W niedzielê nasza reprezentacja rozegra mecz o 15. miejsce z Belgami lub Czechami.
czytaj wiêcej

Polska - Rosja 74 : 85
Punkty: Kulka 20, Ponitka 15, Bojanowski 14, Pruefer 6, Wadowski 5, Konopatzki 4, W³odarczyk 4, Olejniczak 2, Fatz 2, Bender 2

W pi±tek Reprezentacja Polski Juniorów przegra³a kolejne spotkanie podczas Mistrzostw Europy w Turcji. Podopieczni Arkadiusza Mi³oszewskiego ulegli Rosji w stosunku 74:85. „Bia³o-czerwoni” tym samym musz± wygraæ ostatnie dwa mecze, aby utrzymaæ siê w Dywizji A. Ka¿da pora¿ka sprawi, ¿e Polska w przysz³ym roku bêdzie walczyæ w Dywizji B. Pierwszym rywalem naszej reprezentacji w walce o utrzymanie bêd± Anglicy.

Kolejny mecz Polska zagra w sobotê (02.08.2014 r.) o godzinie 13:00 czasu polskiego z reprezentacj± Anglii.


Grupa E 
(II Faza rozgrywek)
 
 Polska - Chorwacja 81 : 101  FOTO  
VIDEO

Punkty: Ponitka 12(3X3), Bender 11(2X3), Bojanowski 9, W³odarczyk 6 (9 as.), Olejniczak 6 oraz Nizio³ 14(2X3), Wadowski 9, Sanny 4, Pruefer 4, Fatz 4, Kulka 2,

Chorwacja to jedyna niepokonana dru¿yna turnieju. W I rundzie ich gra zrobi³a na obserwatorach najwiêksze wra¿enie. Dlatego ma³o kto spodziewa³ siê, ¿e Polacy zdo³aj± nawi±zaæ z nimi walkê. Tymczasem niesamowita III kwarta, w której Polacy rzucili 5 trójek, rzucili tylko 1 punkt mniej ni¿ w ca³ej pierwszej po³owie, a na chwilê nawet objêli prowadzenie, dawa³a nawet nadziejê na zwyciêstwo. Niestety, w ostatnich 10 minutach Chorwaci pokazali, dlaczego s± jednym z g³ównych faworytów tych mistrzostw.

 Polska - Francja  73 : 37   FOTO   VIDEO

Punkty: Ponitka 10, Kulka 9, Nizio³ 5, Wadowski 5, Bojanowski 2, Bender 2, Olejniczak 2, Fatz 2

To mia³ byæ pierwszy z meczów o wszystko (w kontek¶cie walki o æwieræfina³). By³ pierwszy i praktycznie ostatni, bo Francuzi zameldowali siê na parkiecie z gilotyn±. Z której niestety, bardzo umiejêtnie sami pomogli¶my im zrobiæ po¿ytek.
 Polska - Litwa 71:82 FOTO    VIDEO

Punkty: Ponitka 13, Kulka 11, Fatz 10, Bojanowski 8, W³odarczyk 6(2) Olejniczak 11, Bender, Konopatzki 4 (4 as.), Sanny 2 (4 as.)

Wprawdzie mecz bez wiêkszego znaczenia dla nas, ale szkoda, ¿e nie uda³o siê go wyrwaæ Litwinom. Walcz±cy o awans do ósemki rywale uciekali nam 3 razy i 3 razy zdo³ali¶my ich dogoniæ. Niestety, za czwartym razem zabrak³o ju¿ czasu i Litwini wyszli z potyczki z nami zwyciêsko, co ostatnio w tym roczniku im siê nie zdarza³o.

 

   MPKT
 Z PP-Z
P-S
BILANS
 1
Chorwacja
 5
 10 5 0
442346
    96
 2W³ochy
 5  9 4 1347
330
    17
 3£otwa
 5  8 3 2340
367  -27
 4Litwa
 5  7
 2 3360
374
  -14
 5Francja
 5 6 1 4331
322
  -9
 6Polska
 5 5 0 5325
406
  -81

GRUP A  (I Faza rozgrywek)

Polska - Belgia  67 : 64    VIDEO
Punkty: Kulka 16 (11 zb.), Ponitka 14 (2x3), Bojanowski 13, W³odarczyk 10 (3x3), Olejniczak 6, Bender 5, Nizio³ 2, Sanny 1

¯ycie to surfing... Polacy w inauguracyjnym meczu kilka razy uciekali na fali wznosz±cej, aby kilka razy dawaæ siê dogoniæ. Najbardziej spektakularnie w IV kwarcie, kiedy to ze stanu 61:47 zrobi³o siê 64:63 na minutê do koñca. Wtedy to bardzo wa¿n± zbiórkê w ataku i decyduj±ce punkty zdoby³ Marcel Ponitka.

 Polska - £otwa  72 :  68   FOTO  
VIDEO

Punkty: Ponitka 17, Olejniczak 14 (8 zb.), Bojanowski 12 (7 zb. 2x3), W³odarczyk 12 (5 as.), Wadowski 4, Kulka 3, Sanny 2, Bender 2, Pruefer 2

Na 1 ,16 sek przed koñcem wygrywali¶my z £otyszami jednym punktem 68 : 69 i po stracie dru¿yny z £otwy (24 sek) mieli¶my okazje odskoczyæ lecz Marcel Ponitka spud³owa³, a nastêpnie Bojanowski faulowa³. Rywale nie wykorzystali dwóch rzutów wolnych. Znowu jeste¶my w posiadaniu pi³ki lecz po stracie Olejniczaka tracimy szanse na prowadzenie.Akcja  z kontry £otyszy i ich prowadzenie jednym punktem. Na 6 sekund przed koñcem przy wyniku 70-68 trener Mi³oszewski zmieni³ W³odarczyka na Konopatzkiego a ten niestety zrobi³ stratê £otysze trafiaj± ostatnie punkty i mecz przegrywamy  - 4
Po niespodziewanej pora¿ce W³ochów z Belgi± w polskiej grupie zrobi³o siê arcyciekawie


 Polska - W³ochy 68 : 78   FOTO 
VIDEO

Punkty:
Olejniczak 11, Kulka 11, Ponitka 9, W³odarczyk 8 (6 as.), Wadowski 2 oraz Bender 13, Bojanowski 10, Sanny 2, Fatz 2

Optymizm by³, ale realizm wygra³ - postraszenie W³ochów to maksimum, na co by³o staæ dzi¶ Polaków, którzy czekaj± teraz na wynik meczu Belgia-£otwa. Zwyciêstwo tych drugich daje nam awans do drugiej rundy z trzeciego miejsca w grupie.


   M
PKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
 1
W£OCHY
 3
 5 2 1225
202
   23
 2
£OTWA
 3 5 2 1190
192
    2
 3POLSKA
 3 4 1 2203
213
  -10
 4BELGIA
 3 4 1 2194
205
  -11

 ...................................................,,,,,,,,,.....................

Maciej Bender  PF 2.05     28.01.1997
WKK Wroc³aw (Polonia Warszawa)
Maciej Bojanowski  SF  1.99     20.05.1996
Bialystok SMS Pzkosz
Mateusz Fatz  PF  2.04     19.07.1996
Astori/Novum Bydgoszcz - SMS PZKosz 
Mariusz Konopatzki SG 1.91     25.03.1996
Basket Kweidzyn - SMS PZKosz
Grzegorz Kulka  PF     2.04     04.04.1996
Trefl Sopot (wych. Polonia Warszawa)
Jakub Niziol   SG 1.99  08.05.1996
¦l±sk Wroclaw 
Dominik Olejniczak C  2.08  01.07.1996
TKM W³oc³awek - SMS PZKosz
Marcel Ponitka  SG 1.92     28.08.1997
Zastal Zielona Góra (wych. Kasprowiczanka Ostrów WLKP.)
Filip Pruefer   FC  2.08  31.05.1996
Biofarm BJ Poznañ (wych. Kormoran Sieraków)
Marc Oscar Sanny PG   1.88     30.11.1996
¦l±sk Wroc³aw (wych. GTK Gliwice)
Igor Wadowski   SG     1.94     18.01.1996
WKK Wroc³aw (wych.MKS Ochota Warszawa)
Artur Wlodarczyk   PG     1.80     20.02.1996
Trefl Sopot (wych. Wis³a Kraków)


Reprezentacja Polski U18 rocznik 1996/97 W porównaniu z Kadr± Polski która dwa lata temu zajê³a VI miejsce na ME U16 Litwa/£otwa 2012 mamy sze¶æ zmian.W Turcji nie zobaczymy braci Kamila i Marka Zywertów , Micha³a Marka (kontuzje) oraz Wojtka Jakubiaka, Mateusza Stawiaka i Adama Kadeja. W ich miejsce do Kadry weszli: Maciej Bojanowski, Mariusz Konopatzki, Oskar Sanny, Marcel Ponitka (1997), Maciej Bender (1997)

Pisz± o ME

Relacje z meczy Micha³ ¦widerski Facebook-PolishHoops
Komentarze
Pawcio dnia lipiec 24 2014 22:47:44
Pokonali¶my Belgów 4 pkt , Bojan trafi³ jeszcze osobistego po zakoñczeniu meczu.Dzi¶ jednym sz³o lepiej drugim s³abiej, wa¿ne ze jest sukces, Belgia to nie by³ trudny rywal a jednak nas postraszy³.Jednak najwiêkszym naszym wrogiem jeste¶my my sami ograniczenie strat to sukces prawie w ka¿dym meczu,nie wiem czemu potrafimy tak g³upio seryjnie traci¶ pi³kê.
Jednak je¶li przyjdzie mecz w którym zagramy na miarê swoich mo¿liwo¶ci to nie ma na nas bata , dr¿yj Turcjo.
Pawcio dnia lipiec 26 2014 11:44:00
Trudno by³o mi usi±¶æ do tej relacji , kluczowy moment jest opisany wy¿ej.
Jednak za nim do tego dosz³o by³a pierwsza po³owa w której £otwa gra³a na ogromnym zaanga¿owaniu po ka¿da pi³kê rzuca³o siê po dwóch zawodników , bez zwa¿ania na kontuzje bili siê jak o ¿ycie.Taki poziom agresji wybi³ naszych graczy z koncepcji i trudno by³o wej¶æ w ten mecz.Pierwsza po³owa to szukanie graczy którzy dzi¶ poci±gn± .Gra by³a b fizyczna i obfituj±ca w faule , zw³aszcza sêdzia S³owak widzia³ ich sporo po naszej stronie.Nie jestem bezstronny, wiêc trudno mi o pe³n± obiektywno¶æ ,ale nie rozumiem jak w meczu gdzie siê wszyscy bij± gwi¿d¿e siê nagle banalny kontakt z którego nie wynika ¿adna korzy¶æ ... a za chwilê w akcji rzutowej gdzie a¿ gêsto od "siekierek" nie gwi¿d¿e siê nic... boli mnie to bo w ten sposób wypad³ z gry Grzesiek 2 offensy kompletnie nie przystaj±ce do tego co puszczano w meczu.

Podobnie by³o z faulem niesportowym Konopatzkiego ..ten sam sêdzia wyj±³ go z kapelusza.
Boli ta przegrana bo mecz juz mieli¶my na tacy , to my byli¶my na fali i ta zawalona akcja po wziêtym czasie bêdzie mi siê d³ugo ¶ni³a ,tym bardziej ¿e dzi¶ gramy mecz o wszystko z W³ochami , oni zreszt± te¿...
Jedno muszê podkre¶liæ ch³opcy okazali ogromne serce do gry , w 5 min odrobili 15 pkt stratê i wyszli na prowadzenie, to by³y niesamowite minuty, ka¿dy z nich wypruwa³ sobie ¿y³y , ³awka dopingowa³a z ca³ych si³...
wczoraj Bóg by³ £otyszem niestety.
Pawcio dnia lipiec 30 2014 15:53:42
Mia³em problem z wej¶ciem na SKM, poza tym mecze by³y live wiêc o czym tu pisaæ.
Ta seria pora¿ek wyra¼nie podciê³a wszystkim skrzyd³a , gra nie idzie ,trudno mi napisaæ czemu.
Zespo³y z którymi rywalizowali¶my i wygrywali¶my 2 lata temu dzi¶ prezentuj± siê lepiej, co ciekawe w wielu dru¿ynach zosta³o tylko po kilku zawodników z U-16 , u nas tych zmian jakby mniej i jakby nie na plus.
Teddy Dixi Michelin dnia lipiec 31 2014 07:58:00
Ze wzglêdu na okres wakacyjny, a potem m³yn powakacyjny, w który wpad³em, nie ¶ledzi³em, niestety, dokonañ ch³opaków w Turcji. Teraz patrzê i widzê, ¿e graj±... w tonacji minorowej. Jeden mecz wygrany, dwa w których byli w miarê blisko, a poza tym wyra¼ne pora¿ki, w tym katastrofa z Francj±. Pozosta³a walka o utrzymanie i nadzieja, ¿e z Rosj± dadz± radê.
Teddy Dixi Michelin dnia sierpie 01 2014 18:28:15
Polska - Rosja, czyli kilka prostych dzia³añ arytmetycznych:
74 - 85 = -11
9 - 5 = 4
4 x 3 = 12
12 - 11 = +1
Odp. Bez strzelców trafiaj±cych zza ³uku, na tym poziomie, wygraæ nie sposób. smiley
Teddy Dixi Michelin dnia sierpie 01 2014 18:30:21
D trucia o trójach chyba jeszcze powrócê, ale najpierw poczekajmy do szczê¶liwego (oby!) koñca.
Teddy Dixi Michelin dnia sierpie 01 2014 18:37:32
D = Do, you know...
janusz_52 dnia sierpie 01 2014 19:44:19
Co¶ jest nie tak z tym rocznikiem. Przed mistrzostwami typowa³em nasz± reprezentacjê na pierwsz± szóstkê. Wszystko przecie¿ na to wskazywa³o; do¶wiadczeni zawodnicy, trener, pracuj±cy z kilkoma z nich ju¿ od MEU16/2011 (jako asystent), zgrana dru¿yna znaj±ca swoj± warto¶æ (doskona³y wynik na MEU16/2012). Nie ma Zywertów, to prawda, ale chyba zmiennicy s± równie warto¶ciowi. Chocia¿..., 2 lata temu nie by³o z kadr± Grzeliñskiego i Szymkiewicza i wylecieli¶my wtedy z dywizji A U18.
Z niecierpliwo¶ci± czekam na jak±¶ d³u¿sz± refleksjê Pawcia, który jest na miejscu. Z bliska lepiej widaæ. Te¿ mam nadziejê na szczê¶liwy koniec, ale oprócz nadziei we wspó³czesnym sporcie trzeba jeszcze gry¼æ parkiet, tak¿e w U18. Bez tego nie ma sukcesów...
Pawcio dnia sierpie 01 2014 22:24:27
z rosj± by³ jeden problem oni wygrali ostatnie 3 mecze graj±c w s³abszej grupie my przegrali¶my 6 graj±c w mocniejszej...
co do samej gry... brak w tym pouk³adania, wci±¿ rotujemy jak by to by³y pierwsze mecze
dzi¶ Francja wygra³a z Belgami 15toma , 4 zawodników gra³o po 32 min, u nas w przegranym meczu gra 12 nie jestem guru ale jak siê daje minuty graczom co rzucaj± punkt co 10 min ... to nie mam mowy o wygrywaniu.Kibicujê im tu wszystkim na dobre i na z³e, wiêc nie bêdê krytykowa³, ale sensu w takim graniu nie ma...
Ko³cz w szatni bierze pora¿ki na siebie... tylko ile ich jeszcze we¼mie?I co nam po tym?
janusz_52 dnia sierpie 02 2014 10:20:53
Rotowanie sk³adem z prêdko¶ci± ¶wiat³a to cecha charakterystyczna taktyki trenera Mi³oszewskiego. Pamiêtam dobrze posty przy okazji MEU16/2012. Komentatorzy zauwa¿ali to i opinie by³y niekoniecznie pozytywne. Tam jednak zda³o to egzamin. Warunkiem jest wszelako posiadanie wyrównanej dru¿yny. Wtedy mo¿na przeciwnika zagoniæ agresywn± presj± na boisku; zawodnik, który gra 20 min. zawsze bêdzie ¶wie¿szy od tego 35-minutowym udzia³em w grze. U16 to jednak inna bajka ni¿ U18. W wieku 16 lat m³odzi koszykarze jeszcze s± na zbli¿onym poziomie i motorycznym i wyszkolenia, tak¿e mentalnym, czego dowodem stosowana w U14 "pasarella" bêd±ca niczym innym jak wymuszon± regulaminowo rotacj± sk³adem. Tam jest potrzebna i zdaje egzamin. Po dwóch latach gry ró¿nice w wyszkoleniu staj± siê wyra¼ne i rotowanie sk³adem "dla zasady" przynosi wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Nigdy nie by³em zwolennikiem takiej taktyki, ale póki to dawa³o efekty... niech tam. Wygl±da wszak¿e na to, ¿e przesta³o dawaæ...
Pawcio dnia sierpie 02 2014 10:35:46
Janusz kluczowe s³owa to
posiadanie wyrównanej dru¿yny.

niestety brakuje jako¶ci na obwodzie.Od pierwszych meczy jeste¶my dru¿yn± która daje sobie rzuciæ najwiêcej punktów... a sami nie grzeszymy celnym strzelaniem, jedynie zbiórki i asysty s± na dobrym poziomie.
Teddy Dixi Michelin dnia sierpie 02 2014 18:38:02
Pawcio,
kluczowe s³owa to "BRAK JAKO¦CI NA OBWODZIE".
Po pora¿ce z Angli±, wygrywaj±c± pierwszy mecz w turnieju, jedno jest pewne, czas prze³kn±æ, a pierwej rozgry¼æ gorzk± pigu³kê o smaku chemicznego substytutu witaminy "B".
Jak rozgry¼æ przyczyny pora¿ki reprezentacji naprawdê utalentowanego rocznika?
Jestem ciekaw waszych przemysleñ. Pozwólcie, ¿e ja zaczekam z podsumowaniem. Niechaj turniej siê zakoñczy. W rzeczy samej, mam ¶wiadomo¶æ, ¿e dla naszej reprezentacji, w istocie, zakoñczy³ siê ju¿.
Majka dnia sierpie 03 2014 13:04:11
Wcze¶niejsze komentarze s± trafne, ale nie wymagajmy cudów od tych ch³opców skoro kadra trenerska we w³asnych klubach nie ma zbyt wielu sukcesów.
A zw³aszcza g³o¶no jest o pora¿kach asystentów z zawodnikami z bardzo dobrego 96 rocznika. Ta perspektywiczne m³odzie¿ bez dobrego szkoleniowca nic nie zrobi. Trzeba zacz±æ zmiany od góry bo ryba psuje siê od g³owy.
Niestety te mistrzostwa s± tego konsekwencj±.
To smutne ¿e tak dobry rocznik nie osi±gn±³ nic.
Majka
Teddy Dixi Michelin dnia sierpie 03 2014 22:52:04
Ju¿ po ME. Bilans naszych reprezentantów, to jedns wygrana na wstêpie i osiem kolejnych pora¿ek.

1. Zywertowie, a szczególnie jeden z nich zdecydowanie wp³ywali na jako¶æ gry polskiego zespo³u.

2. Pod ich nieobecno¶æ starano siê wyselekcjonowaæ najlepszych graczy w Polsce. Czy ta sztuka siê uda³a? Na pewno ka¿dy z reprezentantów zalicza siê do grona trzydziestu kilku szczególnie utalentowanych polskich zawodników, a wiêc powo³añ "z kosmosu" nie by³o, ale...

3. Je¶li uznamy, ¿e to naprawdê nasza optymalna dwunastka, to opcje s± dwie i mog± siê wzajemnie nak³adaæ:
a) inne dru¿yny dysponuj± jeszcze wiêkszym potencja³em i by³y lepiej przygotowane od naszej,
a) w przygotowaniu fizycznym i (lusmiley taktycznym i (lusmiley mentalnym reprezentacji Polski popelnione zosta³y b³êdy.

3. Defense! Defense! Defense! Truizm i bana³. Podstaw±, absolutn± podstaw± jest obrona. Czy mieli¶my w zespole wystarczajac± ilo¶æ graczy predystynowanych do agresywnej gry obronnej na najwy¿szym poziomie? Dru¿yna, która traci najwiêcej punktów w turnieju z ca³± pewno¶ci± ze swej postawy w defensywie zadowolona byæ nie mo¿e.

4. Od kiedy wymy¶lono przepis o premiowaniu rzutów z dystansu, w koszykówce nie ma gro¿niejszej broni ni¿ rzut za trzy punkty. Ka¿dy licz±cy siê zespó³ powinien w swoim sk³adzie mieæ przynajmniej trzech zawodników, którzy s± w stanie regularnie, w ka¿dym meczu zapewniæ dru¿ynie po dwie, trzy zdobycze trzypunktowe. Zak³adaj±c, ¿e pozostali stanowi± jakiekolwiek wsparcie w tym zakresie, powinno to owocowaæ dwucyfrow± ilo¶ci± trójek. Czy mieli¶my takich strzelców na obwodzie? My¶lê, ¿e tê statystykê warto przeanalizowaæ.

W 9 meczach wygl±da³o to tak:

- z Belgi±: 8/24 - 33,3% (dolny poziom przyzwoito¶ci, a wiêc i do zwyciêstwa wystarczylo),
- z £otw±: 5/17 - 29,4% (za ma³o prób i za ma³o celnych strza³ów),
- z W³ochami: 3/20 - 15% (katastrofa!),
- z Chorwacj±: 10/27 - 37% (...i o to chodzi, st±d te¿ ogólna zdobycz punktowa bardzo w porz±dku; có¿ z tego, skoro w obronie bryndza i ponad setka w plecy),
- z Francj±: 3/29 - 10,3% (to ju¿ totalna masakra),
- z Litw±: 5/16 - 31,3%,
- z Rosj±: 5/17 - 29,4%,
- z Angli± 6/19 - 31,3%,
- z Belgi± 5/15 - 33,3% (czyli taka nasza ma³a stabilizacja; we wszystkich czterech ostatnich meczach za ma³o prób i o po³owê za ma³o trafieñ).

W sumie dru¿yna w ca³ym turnieju: 39/184 - 27,2%, czyli 5,6 trójki na jeden mecz. A taki Federico Mussini w 9 meczach: 27/63 - 42,9%(...).

Indywidualnie w tej kategorii nasi gracze uzyskali nastepuj±ce wyniki:

- Nizio³: 3/16 - 18,8% (je¶li mia³ byæ jednym z shooterów, to...),
- Ponitka: 11/26 - 42,3% (na dobrym procencie, mo¿e wiêc czê¶ciej powinien zajmowac pozycjê za ³ukiem?),
- Sanny: 0/6 - 0% (no comments),
- Konopatzki: 6/16 - 37,5% (w pierwszych siedmiu meczach 1/7),
- W³odarczyk: 10/41 - 24,4% (wychodzi na to, ¿e mia³ byæ jednym z liderów w trafieniach za trzy; to do niego czêsto wêdrowa³a pi³ka w kluczowych momentach, szkopu³ w tym, ¿e potem zdecydowanie zbyt rzadko l±dowala w koszu),
- Bojanowski: 7/31 - 22,6% (jeden na piêæ? za ma³o),
- Wadowski: 4/14 - 28,6% (ma³o prób i trafieñ ma³o),
- Bender: 5/17 - 29,4% (jak na jego parametry skuteczno¶æ nienajgorsza, ale mo¿e zamiast niego czê¶ciej powinni rzucaæ rasowi strzelcy, czyli... no w³a¶nie, kto?),
- Pruefer: 0/0 - 0% (jeden z nierzucaj±cych),
- Olejniczak: 0/3 - 0% (do trzech razy sztuka?),
- Kulka: 4/12 - 33,3% (w granicach przyzwoito¶ci),
- Fatz: 0/0 - 0% (drugi z nierzucaj±cych).

5. Nie bêdê próbowa³ wystawiaæ indywidualnych cenzurek poszczególnym zawodnikom. To móg³by uczyniæ np. Pawcio, który obserwowa³ ca³y turniej. Analizuj±c wyniki i dokonania statystyczne my¶lê natomiast, ¿e mo¿na by podzieliæ nasz± ekipê na trzy podgrupy:

- "na TAK": W³odarczyk (choæ w trójkach zawiód³, to jednak grê prowadzi³, zaliczaj±c asyst sporo, drugie miejsce w¶ród "asystentów" mówi samo za siebie), Ponitka (najm³odszy, a zarazem bodaj najja¶niejszy punkt zespo³u), Kulka i Bojanowski.

- "na NIE": Nizio³, Sanny, Konopatzki i Pruefer,

- "na POWINNO BYÆ LEPIEJ": Wadowski, Bender, Olejniczak i Fatz.

Reasumuj±c, szkoda, naprawdê szkoda, ¿e rocznik 96 w kategorii U-18 zapisze siê w historii jako najs³absza dru¿yna Mistrzostw Europy, spadaj±ca do Dywizji B.
Pawcio dnia sierpie 04 2014 16:46:07
TDM analiza 3jek ca³kiem ca³kiem , ale to nie by³ powód gorszego wystêpu to tylko jedna ze sk³adowych.
To ¿e nam nie wpada³o to jedno, ale pozwalali¶my strzelaæ przeciwnikom z wolnych pozycji,to by³o gorsze.
To jakim sk³adem pojechali¶my i to w jakim stylu grali¶my to sprawa Ko³cza, pan Arek Mi³oszewski 3 raz prowadzi³ kadrê i jak do tej pory wychodzi³o mu to zupe³nie nie¿lesmiley, w tym roku chyba zabrak³o kilku klocków w uk³adance, a kilka okaza³o sie tylko pozornie pasuj±cych.Ostatnie dni my¶la³em czy zrobiæ jakie¶ podsumowanie tego wystêpu kadry ,tak jak to robi³em po Wilnie i Strumicy.
Jednak musia³bym napisaæ zbyt wiele przykrych rzeczy dla niektórych graczy i zdecydowa³em ¿e odpuszczam.
Kto ma graæ jako profesjonalista to wie gdzie ma braki gorzko siê o tym przekona³, kto traktuje basket jak zabawê to i tak nied³ugo skoñczy, nie ma sensu psuæ krwi i humoru .

To nie jest te¿ tak ¿e ci ch³opcy nagle siê nie rozwijaj± koszykarsko, jednak poziom tych zawodów by³ naprawdê wysoki a wtedy nawet drobne mankamenty s± przyczyn± pora¿ki.
Pisa³em ju¿ na Polskim Koszu w komentarzach ¿e nie mamy a¿ tylu zmienników , nie zostawili¶my w domach innych lepszych... mo¿na by³o wzi±æ mo¿e 2 innych graczy, mo¿e lepiej dysponowanych graczy, ale to ¿e pojechali ci a nie inni to decyzja sztabu trenerskiego i tyle.

Tak jak ju¿ wspomina³em w porównaniu do sk³adów sprzed 2 lat w wielu dru¿ynach zosta³o po kilku graczy u nas te¿ debiutowa³o w r 96, 6 graczy z czego 3 nie gra³o nigdy na ME 2 gra³o w kadrze 97 i jeden w kadrze 95.Kilku graczy którzy ¶wietnie rokowali 2 lata temu teraz juz tak dobrze nie wygl±da³o, kilku zniknê³o przez kontuzjê jak choæby u nas bracia Zywert.Przetasowa³o tak¿e ekipy
Francja z 2 na 9 !!
Grecja z 9 na 4
Chorwacja z 8 na 3
Niemcy grali w div B
Ukraina w Div B
Polska z 6 na 16...

Czesi wrócili i cudem siê utrzymali, anglia spad³a 2 lata temu awansowa³a i znowu spad³a, w div a pojawi³a siê Czarnogóra , Bo¶nia ca³y czas trwaj± przetasowania.. taki jest sport .Mam nadziejê ¿e za rok r 97 wróci nas do tego lepszego grona.

PS.Powoli mój kontakt ze sportem m³odzie¿owym siê koñczy ,dziêkujê wszystkim znajomym których pozna³em na koszykarskich halach i tym z którymi wymienia³em siê opiniami na Zbyszkowym SKM-mie.
To by³y fajne lata i zachêcam tych którzy SKM czytaj± by bardziej udzielali siê w komentarzach bo wtedy gdy jest wymiana opinii portal zyje pe³nym zyciem.
janusz_52 dnia sierpie 05 2014 08:54:16
1. Zestawienie naszych osi±gniêæ w rzutach za 3 MEU18 autorstwa TDM jest ciekawe, a dla kogo¶ ¶ledz±cego koszykówkê m³odzie¿ow± - wrêcz pasjonuj±ce. Podzielam jednak opiniê Pawcia, ¿e to nie by³ g³ówny powód naszych pora¿ek. Zreszt±, wynik 27,2% z rzutów za 3, mimo ¿e nie nadzwyczajny, nie jest dramatyczny. Barier± przyzwoito¶ci jest 33,3%, tzn., ¿e wchodzi jedna trójka na trzy próby. Nasz wynik wiêc z ME, nieciekawy - to jasne, nie powinien decydowaæ o pora¿kach. Musia³o byæ co¶ wiêcej. O rotowaniu sk³adem ju¿ pisali¶my. Zastanawiaj± mnie statystyki ¶rodkowych. Na MPU18 we Wroc³awiu Grzesiek Kulka i Maciek Bender rozegrali doskona³e mecze. MVP dosta³ siê wtedy zas³u¿enie w rêce Grze¶ka, ale i Maciek mia³ wiele rewelacyjnych zagrañ. My¶la³em, ¿e t± dwójk± zdominujemy strefê podkoszow± w ME. Statystyki pokazuj±, ¿e o ile Grzesiek spe³ni³ swoje zadanie, to Maciek ju¿ nie bardzo. Statystyki trójek Maciek ma dobre, ale on w zasadzie nie powinien rzucaæ zza obwodu. Je¶li jednak rzuca³, mo¿e by³ jaki¶ k³opot z dogrywaniem pod kosz? Tê sprawê móg³by na¶wietliæ Pawcio.
2. Spadek do dywizji B to, paradoksalnie, najwiêksza przykro¶æ nie dla tych ch³opaków, o których mówimy. Oni siê pokazali w dywizji A, pograli, poczuli smak wielkich zawodów, poogl±dali ich skauterzy. Problem ma rocznik 97, który bêdzie musia³ za rok walczyæ w dywizji B. Zawsze powtarzam, ¿e najwa¿niejszym zadaniem ka¿dego rocznika jest utrzymanie siê w dyw. A. To sp³ata d³ugu sportowego jaki zaci±gnêli u rocznika poprzedniego. Szkoda, ¿e nie wysz³o. Ocena jednak trenera, który ostatecznie odpowiada za wyniki, nie jest jednoznaczna. Po sukcesach w poprzednich latach trener Mi³oszewski koñczy ¼le. Taki ju¿ jest sport, ¿e wart jeste¶ tyle ile twój ostatni wynik, takie jest ¿ycie...
3. Nic nie trwa wiecznie, a czas nieub³aganie mija, Pawcio ¿egna siê wiêc z koszykówk± m³odzie¿ow±. To naturalne, rocznik 96 powoli odchodzi z tej koszykówki. Ja intensywn± przygodê z koszykówka m³odzie¿ow± zakoñczy³em rok temu, wraz z odej¶ciem rocznika 95. Z tym rocznikiem to w ogóle ciekawa sprawa, bo nie mia³ on tzw. "dobrej prasy". Jednak to ci zawodnicy utrzymali siê w dyw. A w ME/2011 (14. miejsce), 2 lata pó¼niej wywalczyli awans do dyw. A U18, a w tym roku do spó³ki z rocznikiem 94 zrobili ¶wietny wynik na MEU20. Kibicowa³em tym dzieciakom od 2007 roku i pod wzglêdem wra¿eñ sportowym nie da siê tego porównaæ z niczym innym, w³±czaj±c w to fina³ pi³karskiego Mundialu, fina³u NBA i czego tam jeszcze! Bêdê oczywi¶cie zagl±da³ na SKM i pewnie co¶ czasem napiszê, ale ju¿ nie tak czêsto.
4. Dziêkujê wszystkim komentatorom, z którymi mia³em okazjê spotkaæ siê na SKM-ie. Specjalne podziêkowania dla Pawcia, za ogromn± wiedzê o koszykówce m³odzie¿owej, któr± dzieli³ siê na tym portalu i Teddy'ego DM, z którym starali¶my siê, tak my¶lê, wzbogacaæ literacko komentarze na SKM-ie.
5. Przy³±czam siê do apelu Pawcia, by wraz nowymi rocznikami m³odych koszykarzy ich kibica pojawiali siê na tym portalu. Wtedy SKM bêdzie funkcjonowa³ pe³ni± koszykarskiego ¿ycia! Istnienie tej wspania³ej witryny stworzonej i prowadzonej przez Zibiego zale¿y przecie¿ od Was, drodzy Kibice-internauci.
wos dnia sierpie 05 2014 22:57:38
Panowie Pawcio, Janusz_52 a¿ mi siê ³ezka w oku zakrêci³a po waszych po¿egnaniach smiley, dajcie spokój, udzielacie siê w swoich rocznikach, ale i w innych wiêc przestañcie z tymi po¿egnaniami. Wiem, ¿e atmosfera po spadku zrobi³a siê smutna st±d pewnie i wasze takie smutne w±tki, ale g³owa do góry i dalej obserwowaæ i komentowaæ na SKM. Wg. mnie nie ma w polskiej koszykówce rzeczy, której nie mo¿na najnormalniej w ¶wiecie spier... i nie ma rzeczy, które mo¿na przewidzieæ. Sprawa dotyczy zarówno trenerów, jak i zawodników. Bo spadek to nie tylko wina trenerów. My¶lê, ¿e zawodnikom troszkê w g³owie poprzewraca³o i po jaki¶ tam sukcesach, po okrzykniêciu ich fajnym rocznikiem po prostu sodówka!!. Dla przyk³adu rocznik 94, który by³ zawsze okrzykniêty s³abym rocznikiem robi w koñcu fajny wynik, rocznik 97, który przez trenera Szambelana jest od pocz±tku szykanowany spokojnie utrzymuje siê w dywizji A. , rocznik 95, który w Polsce by³ naprawdê s³aby (patrz±c na poziom MP), równie¿ robi fajne wyniki i przede wszystkim"produkuje" póki co najbardziej warto¶ciowych graczy do TBL. Czyli co? Panowie trenerzy wiêcej pracy nad psychik± m³odych graczy. Tylko ¿eby potrafiæ pracowaæ nad psychik± trzeba sobie dobrze radziæ ze swoj± - najlepsze w tym wszystkim jest to, ¿e wiêkszo¶æ trenerów mówi o tym, ¿e najwa¿niejsze dla nich jest wyszkoliæ warto¶ciowych graczy a pó¼niej skupiaj± siê wy³±cznie na osi±ganiu wyników i to jest chyba najgorsze w naszej koszykówce.
ps dnia sierpie 23 2014 14:28:42
Panowie/rodzice - kibicowanie swoim latoro¶lom to naturalna sprawa. Jednak nie odchod¼cie, macie teraz jeden wielki plus, mo¿ecie byæ bardziej obiektywni, co w po³±czeniu z nabytym do¶wiadczeniem, obserwacjami mo¿e pomagaæ w naprawianiu tego sportu w Polsce.
Patrz±c trze¼wo szkolenie u nas "le¿y", z tym trzeba chcieæ co¶ zrobiæ, wypinaj±c siê nie zrobimy nic. Pisali¶my kiedy¶ du¿o na portalu Pana ¦widerskiego, wiadomo nie wszystko ka¿dy g³o¶no mówi³ z obawy o reakcjê klubów/trenerów i ewentualne odreagowania na zawodnikach. Ka¿dy w ka¿dej grupie ma swoje miejsce i rodzice nie s± od ustalania sk³adów meczowych czy ustalania taktyki ale nie b±d¼my hipokrytami, rodzic interesuj±cy siê zdrowo koszykówk± mo¿e i ma ciekawe obserwacje i przemy¶lenia i trzeba je przedstawiaæ aby by³o lepiej.
Trwanie dla samego trwania (a tak czêsto i gêsto jest z naszymi klubami) niczemu dobremu nie s³u¿y.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Zag³êbie Sosnowiec - XI miejsce
Zag³êbie Sosnowiec - XI miejsce
Dru¿yny rocznik 90/91 sezon 2005/2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi