News: Mistrzostwa Europy U20 Grecja - Kreta 8-20.VII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:55:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mistrzostwa Europy U20 Grecja - Kreta 8-20.VII.2014
Kadra Polski

 1.Turcja
2.Hiszpania
3.Serbia
4.Chorwacja
5.Litwa
6.Grecja
7.Izrael
8.Francja
9.Polska
10.W³ochy
11.Wielka Brytania
12.S³ovenia
13.Rosja
14.Niemcy
15.Bu³garia
16.£otwa
17.Czechy
18.Czarnogóra
19.Szwecja
20.Wêgry

WYNIK I CHARAKTER

 mecz o IX miejsce: Polska - W³ochy 79:75 (23:17, 21:18, 15:20, 20:20)

Punkty: Borowski 19(1), Witliñski 17 (17 zb.), Garbacz 10(1), Szymkiewicz 10, Grzeliñski 2 oraz Schenk 8 (5 as.), Jeszke 8, Zegzu³a 3(1), Patoka 2, Morawiec 0, Struski 0, Radwañski 0

9. Polska - przed mistrzostwami braliby¶my to miejsce w ciemno. Gratulacje dla zawodników i sztabu trenerskiego - pokazali¶cie m³odszym (starszym zreszt± te¿), jak walczyæ w¶ród najlepszych. Dziêkujemy za 2 tygodnie emocji!

Na koniec krótka wzmianka o osi±gniêciach statystycznych. Miko³aj Witliñski by³ trzecim zbieraj±cym (9,3 zb.) (drugim w zbiórkach w obronie - 6.3), a Jan Grzeliñski pi±tym asystuj±cym turnieju (4,8 as.).

Gdyby nie niewystarczaj±ca ¶rednia liczba rzutów na mecz, w czo³ówce skuteczno¶ci znale¼liby siê zapewne Damian Jeszke (za 2 - 24/34, 70,6%) i Jakub Schenk (wolne, 21/24, 87,5%).Na koniec krótka wzmianka o osi±gniêciach statystycznych. Miko³aj Witliñski by³ trzecim zbieraj±cym (9,3 zb.) (drugim w zbiórkach w obronie - 6.3), a Jan Grzeliñski pi±tym asystuj±cym turnieju (4,8 as.).

Gdyby nie niewystarczaj±ca ¶rednia liczba rzutów na mecz, w czo³ówce skuteczno¶ci znale¼liby siê zapewne Damian Jeszke (za 2 - 24/34, 70,6%) i Jakub Schenk (wolne, 21/24, 87,5%).

Polska - S³owenia 79:60 (21:21, 25:6, 19:19, 14:14)

Punkty: Garbacz 20(5), Borowski 14 (8 zb.), Grzeliñski 7(1) (7 as.), Witliñski 5(1), Szymkiewicz 3 oraz Patoka 13, Schenk 6, Jeszke 5(1), Struski 3(1), Radwañski 3(1)

Rewelacyjny pocz±tek Jakuba Garbacza (w ca³ym meczu 5/5 za 3), ¶wietna II kwarta ca³ego zespo³u (w niej 11 pkt Kacpra Borowskiego) i trzecie zwyciêstwo Polaków na ME U20 sta³o siê faktem. W niedzielê o 13:45 zagraj± o 9. miejsce w Europie, a ich przeciwnikiem bêd± W³osi.

 Polska - Chorwacja 56:75 (12:22, 9:11, 16:25, 19:17)  FOTO

Punkty: Witliñski 15(1), Borowski 6, Garbacz 5(1), Grzeliñski 4 (4 as.), Szymkiewicz 0 oraz Radwañski 7(1), Struski 6, Jeszke 6, Schenk 3, Morawiec 3(1), Patoka 1, Zegzu³a 0

Bez zwyciêstwa zakoñczy³a udzia³ w drugiej rundzie reprezentacja Polski, co oznacza, ¿e resztê tygodnia spêdz± na walce o miejsca 9-12. W pi±tek o 18:15 zmierz± siê ze S³oweni±, a w niedzielê z kim¶ z pary Wielka Brytania - W³ochy.

 


 Polska - W³ochy 52 : 61  (11-15, 12-15, 12-27, 17-4)   FOTO

Punkty: Borowski 8, Garbacz 4, Witliñski 4 (11 zb.), Grzeliñski 2, Szymkiewicz 0 oraz Schenk 9, Zegzu³a 7(1), Jeszke 7, Morawiec 4, Patoka 4, Struski 3, Radwañski 0

Mecz, o którym najlepiej zapomnieæ - szkoda, ¿e w³a¶nie ten FIBA wybra³a do transmisji na ¿ywo. D³ugimi fragmentami wolni w obronie, bez pomys³u w ataku, z problemami przy wyprowadzaniu pi³ek, niezrozumia³ymi stratami i wyj±tkowo s³ab± jak na ten turniej skuteczno¶ci± z linii rzutów wolnych. Jedyne pocieszenie jest takie, ¿e to nie by³ prawdziwy obraz tej kadry - gdyby tak by³o, to teraz walczyliby o utrzymanie.

Polska - Turcja 51 : 59  (16-18, 11-16, 9-14, 15-11)  FOTO

 Polska - Rosja 75 :71 (18:18, 22:22, 19:10, 16:21)  FOTO

Punkty: Witliñski 19(2) (10 zb.), Garbacz 15(2), Szymkiewicz 9(1), Borowski 8, Grzeliñski 5 (9 as.) oraz Jeszke 10, Radwañski 6(1), Struski 3(1), Schenk 0

Wiara czyni cuda! Izrael poradzi³ sobie z Bu³gari± i by³o wiadomo, ¿e do przeskoczenia Rosjan w tabeli wystarczy nam zwyciêstwo o dowolnym rozmiarze. Pierwsza po³owa zakoñczy³a siê remisem mimo pocz±tkowej przewagi Rosjan. Punkty Daniela Szymkiewicza i asysty Jana Grzeliñskiego utrzyma³y nas w grze.Na pocz±tku trzeciej kwarty Polakom uda³o siê zatrzymaæ Rosjan, a Damian Jeszke i Miko³aj Witliñski zafundowali run 11:0. Taka przewaga utrzymywa³a siê do po³owy IV kwarty, kiedy to Rosjanie ruszyli do ostatecznego szturmu (jakkolwiek to nie brzmi). Na 1:27 do koñca by³o ju¿ tylko 68:69, ale wówczas kapitaln± dziewi±t± asyst± popisa³ siê Grzeliñski, a najwa¿niejsz± (do tej pory, mam nadziejê) trójkê w ¿yciu trafi³ Jakub Garbacz. Po³owa trafionych wolnych w ostatniej minucie pozwoli³a dowie¼æ zwyciêstwo do koñca.

Polska - Francja 60:67 (17:18, 16:11, 9:15, 18:23)

Punkty: Garbacz 16(1), Borowski 14, Grzeliñski 8 (6 as.), Witliñski 5 (10 zb., 5 prz.), Szymkiewicz 0 oraz Schenk 9, Jeszke 4, Patoka 4(1), Zegzu³a 0, Struski 0, Radwañski 0

Ju¿ przed meczem by³o wiadomo, ¿e o zwyciêstwo z silnymi (dwóch z pierwszej pi±tki rankingu rocznika 1994 Eurohopes) i atletycznymi Francuzami bêdzie bardzo trudno. Rzeczywi¶cie, Trójkolorowi szybko odskoczyli na 11:4, jednak w pierwszej po³owie pope³nili a¿ 10 strat, co przy fatalnej skuteczno¶ci Jaiteha (1/10 z gry) pozwoli³o bia³o-czerwonym wróciæ do gry i obj±æ niewielkie prowadzenie.

Jeszcze lepiej zaczê³a siê dla Polaków druga po³owa - w 25. minucie prowadzili ju¿ 42:32 i... mecz zupe³nie zmieni³ swoje oblicze. Stracona skuteczno¶æ, rozpêdzeni Francuzi - wystarczy³o 2,5 minuty, ¿eby by³ remis. W czwartej kwarcie tylko przypiêczetowali zwyciêstwo, mimo ¿e szalony zryw Polaków w ostatnich minutach da³ jeszcze odrobinê nadziei.

 Polska - Izrael 49:74 (11:15, 7:23, 17:18, 14:18)  FOTO

Punkty: Jeszke 10(1), Szymkiewicz 9, Garbacz 3, Witliñski 3(1), Grzeliñski 2 oraz Borowski 8, Schenk 6, Radwañski 4, Morawiec 3(1), Zegzu³a 1, Struski 0, Patoka 0

Dwie fatalne sytuacje - w pierwszej kwarcie Polacy nie trafiaj± pierwszych 10 rzutów z gry i to, ¿e przegrywaj± tylko 4 oczkami, jest najmniejszym wymiarem kary. W drugiej kwarcie niemoc potwarza siê, Izrael zaczyna od serii 14:0 (w tym 4x3), Polacy w tej czê¶ci gry trafiaj± tylko raz z gry - za 3 punkty.

Statystycznie wypadamy tragicznie, ale to jest turniej i trzeba siê odbudowaæ.


 Polska - Bu³garia 85:78 (17:13, 19:23, 21:17, 28:25)  FOTO

Punkty: Grzeliñski 21 (7 as.), Witliñski 16, Jeszke 11(2), Szymkiewicz 8, Garbacz 3(1) oraz Radwañski 13(2), Borowski 9, Struski 3(1), Zegzu³a 1, Schenk 0, Patoka 0

Walka ³eb w ³eb od pierwszej do niemal ostatniej minuty. Prowadz±cy zmienia³ siê kilkukrotnie, decyduj±cy moment przyszed³ pod koniec IV kwarty. Na 02:38 do koñca Polacy przegrywaj± 72:76, ale Damian Jeszke dobija w³asny rzut, po chwili dodaje trójkê i prowadzimy 77:76. Bu³garzy przestaj± trafiaæ. Dwa wolne trafia Kacper Radwañski, a po chwili kluczow± zbiórkê w ataku na 21 s przed koñcem zalicza Miko³aj Witliñski, który faulowany dodaje kolejna dwa oczka z linii rzutów wolnych. Gwiazda Bu³garów Vezenkov dodaje tylko 1 punkt, po czasie Daniel Szymkiewicz trafia dwukrotnie i przechwytuje pi³kê, koñcz±c kontrê wsadem. W tym momencie by³o ju¿ jasne, ¿e Polacy tego meczu nie przegraj±.Zwyciêstwo cieszy tym bardziej, ¿e zosta³o wydarte w samej koñcówce, a gra w ostatnich minutach by³a w³a¶nie zmor± kadry w sparingach.

Mecz mia³ kilku bohaterów, ale najwiêkszym by³a DRU¯YNA.

FIBAEUROPE

¼ród³o: https://www.facebook.com/PolishHoops?fref=nf


 4    Jan Grzelinski     PG     1.80     14.03.1994     Wroclaw (POL)  
 5    Jakub Schenk     PG     1.85     29.07.1994     Tarnow (POL)  
 6    Dawid Morawiec     G     1.87     12.07.1994     Lodz (POL)  
 7    Filip Zegzula     SG     1.85     29.12.1994     Radom (POL)  
 8    Jakub Garbacz     SF     1.96     17.03.1994     Radom (POL)  
 9    Filip Struski     F     2.00     23.06.1994     Chelmno (POL)  
10    Damian Jeszke     F     1.98     06.02.1995     Chelmno (POL)  
11    Kacper Radwanski     SG     1.87     02.02.1994     Starogard Gdanski (POL)  
12    Daniel Szymkiewicz     G     1.93     02.11.1994     Gdansk (POL)  
13    Kacper Borowski     PF     2.05     02.05.1994     Slupsk (POL)  
14    Jakub Patoka     SF     2.00     02.02.1994     Zabrze (POL)  
15    Mikolaj Witlinski     FC     2.07     02.12.1995     Gdynia (POL)  

Head Coach:     Mariusz Niedbalski
Assistant Coach:     Piotr Bakun ,Marcin Wozniak

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MUKK Pszczyna dopinguje Polskê
MUKK Pszczyna dopinguje Polskê
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi