News: Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk rocz.2002 Ostrów Wlkp. 3-5.X.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 06 2020 00:53:08
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezesa UKS” Olimpijczyk rocz.2002 Ostrów Wlkp. 3-5.X.2014
Turnieje Podsumowanie
 Za nami Turniej o Puchar Prezesa Klubu Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski. Ka¿dego roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim jest organizowany turniej dla szóstoklasistów . Szko³a Podstawowa nr 1 to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Szkó³ Podstawowych co mo¿na by³o zauwa¿yæ na du¿ym banerze wywieszonym w hali szko³y ! SKM po siedmiu latach przerwy zawita³ do go¶cinnego Ostrowa Wielkopolskiego (ostatnio MP U14 w roku 2007) Turniej sta³ na wysokim poziomie, dru¿yny: z Bydgoszczy, Poznania czy Ostrowa Wielkopolskiego prezentowa³y siê znakomicie. Troszkê zawiod³a dru¿yna z Wielichowa  - Nobli¶ci to aktualny Mistrz wielkopolski w  kategorii ch³opców 2002 (IV miejsce poza podium).
Na parkiecie zachwyci³a mnie gra Wojtka Tomaszewskiego, Kuby Ulczyñskiego, Kacpra Marchewki czy Kolasiñskiego Nataniela – nie wyobra¿am sobie brak tych zawodników w kadrach wojewódzkich w roczniku starszym (2001) W turnieju grali¶my nowa pasarella, czêsto czwarta kwarta decydowa³a o losach spotkania.  Co zaskoczy³o mnie na turnieju - to znikoma ilo¶æ rzuconych ,, trójek,,

Po ka¿dym spotkaniu wybrali¶my MVP meczu – zawodnik otrzyma³ Magazyn koszykarski MVP. W drugim dniu turnieju zorganizowano szybki konkurs rzutów osobistych – zwyciêzca zosta³ zawodnik gospodarzy  Stanmans Markus.Organizatorzy obdarowali dru¿yny pucharami dyplomami z fotka dru¿yny, najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki – MVP turnieju otrzyma³ koszulkê wielokrotnego reprezentanta Polski Dariusza Parzeñskiego i kalendarz z gwiazdami NBA. Na zakoñczenie rozlosowano w¶ród wszystkich uczestników ponad 20 nagród rzeczowych. Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ pami±tkowa koszulkê. Dziewczyny wybra³y najsympatyczniejszego zawodnika - to ,,loczek,, z Pyry Poznañ Turniej odbywa³ siê w bardzo przyjaznej atmosferze. SKM serdecznie dziêkuje organizatorom za mo¿liwo¶æ przeprowadzenia relacji

Wkrótce w TV SP 1 uka¿e siê filmik podsumowuj±cy turniej

 MVP:
Ulczyñski Jakub

Novum Bydgoszcz

 Najlepszy Obroñca:
Marchewka Kacper

Olimpijczyk Ostrów Wlkp.


 5 ALL STARS


Skrzypczak Szymon Nobli¶ci Wielichowo
Kolasiñski Nataniel Novum Bydgoszcz
Skorupa Mateusz Olipmijczyk Ostrów Wlkp.
Wiñkowski Piotr Trójka ¯yrardó
Wisniewski Aleksander Pyra Poznañ

 KONKURS RZUTÓW

1 Stenmans Markus 6  Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski
2 Wisniewski Aleksander 3  Pyra Poznañ
   Mikler Adam 3 Novum Bydgoszcz
4 Jamo Aleksander  1 UKS Trójka ¯yrardów
   Susala Matias  1 BC Krnov
   Trawa Kamil 0 Nobli¶ci Wielichowo


 TOP 10 Najlepsi Strzelcy 

1 Tomaszewski 131 Pyra Poznañ
2 Ulczyñski 125 Novum Bydgoszcz
3 Kolasiñski 98 Novum Bydgoszcz
4 Marchewka 85 Olimpijczyk Ostrów W.
5 CepeK 75 Krnov
6 Wiñkowski 58 Trójka ¯yrardów
7  Santarius 56 Krnov
8 Skorupa 48 Olimpijczyk Ostrów W.
9 Ruta 46 Nobli¶ci Wielichowo
10 Purzycki  45 Trójka ¯yrardów

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  ....................................................... WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1
  MKS NOVUM BYDGOSZCZ

 4. TOMASZEWSKI KACPER
 5. MARTAS WIKTOR
 6. GOSZCZYÑSKI SZYMON
 7. BIELECKI BOGUSZ
 8. MATCZUK MATEUSZ
 9. KOLASIÑSKI NATANIEL
10. WI¦NIEWSKI OLIWIER
11. LESZCZYÑSKI ADRIAN
13. ANUSZKIEWICZ JAKUB
14. MIKLER ADAM
15. WESELSKI RADOS£AW  >>>>>>>
17. ULCZYÑSKI JAKUB

TRENER: MACIEJ KULCZYK
 
 2  MKK PYRA POZNAÑ

5 MISCHKE FILIP
6 SCHROEDER DOMINIK  >>>>>>>>>
7 WI¦NIEWSKI ALEKSANDER
8 DED£A KAJETAN
9 SCHROEDER DANIEL
10KOLAÑSKI JAKUB
11PI¡TKOWSKI FILIP
13 PRZYBYLAK OSKAR
15 NOWICKI MATEUSZ
16 GRACZYK MATEUSZ
17 DOMINIAK FILIP
18 TOMASZEWSKI WOJCIECH

TRENER: SZYMANEK GRZEGORZ
 
 3  OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.

 4. SKORUPA MATEUSZ
 5. SZYCH BARTEK
 6. PRZENICZKA OLGIERD
 7. STENMANS MARKUS
 8. SZCZEPAÑSKI KAMIL
 10. MARCHEWKA KACPER
 11. PORTASIEK MATEUSZ >>>>>>>>
 12. ZYCH WIKTOR
 13. J¡DER WIKTOR
 15. KRZYWDA SZYMON
 16. MOLENDA MACIEJ
 17. KROMOLICKI BRUNO
 18. DYLAK MAKSYM

TRENER: TWARDOWSKI PIOTR

 4  UKS NOBLI¦CI WIELICHOWO

4. DAWID NYCZKA
5. WOJTEK RUTA  >>>>>>>>>>>>>>
6 MATEUSZ TIC
7. KAMIL KULECZKA
8. MATEUSZ KULECZKA
9. KAMIL TRAWA
10. DANIEL WALKOWIAK
11. MATEUSZ BREMBOR
12 SZYMON SKRZYPCZAK
13. IGOR GIRUS
14. BARTOSZ WALKOWIAK 
15. DAMIAN NOWAK

TRENER : DOMINIK MAJCHRZAK
 
 5  UKS TRÓJKA ¯YRARDÓW

4.PURZYCKI OLAF
5.¦NIEG KRYSTIAN
7.CHECH£ACZ JAKUB
9.RING KONRAD
12.JANO ALEKSANDER  >>>>>>>>>>
13.GRZELECKI MAKSYMILIAN
14.£OJSZCZYK SZYMON
15.OTTO MILAN
18.WIÑKOWSKI PIOTR
19.KACPRZAK KRYSTIAN
24.SZYMAÑSKI £UKASZ

TRENER: KAMIÑSKI LESZEK

 
 6  BC KRNOV CZECHY

4 SASALA MATIJAS
9 CHOMA JAKUB
11 BEDNARIK VOJTECH
12 KODECKY JAN
13 PALICKA ALBERT
14 JELINEK PATERIK
15 BAJTEK VITESLAR
16 SANTARIUS IVO  >>>>>>>>>>>>>
17 GLAC ANDREJ
22 CEPEK RICHARD
25 SAMAKE SAMUEL MARAHIM

TRENER: OPRSAL PETER
 

UKS Olimpijczyk - Wielichowo  49 : 47  MVP: Skorupa Mateusz
Olimpijczyk: Skorupa 10, Szych 2, Szczepañski 5, Marchewka 17, Zych 2, J±der 7, Krzywda 6
Wielichowo: Nyczka 2, Ruta 10, Tic 2, Trawa 11, Walkowiak D. 10, Skrzypczak 5, Walkowiak B. 2, Nowak 2, Girus

Novum Bydgoszcz - Pyra Poznañ  72 : 49  MVP: Nataniel Kolasiñski
Novum: Goszczyñski 10, Bia³ecki 2, Kolasiñski 23, Leszczyñski 5, Ulczyñski 28, Weselski 4
Pyra: Tomaszewski 24, Mishke 4, Schroeder 3, Wisniewski 2, Ded³a 2, Schroeder 5, Kolañski 2, Pi±tkowski 3, Graczuk 2, Dominiak 2

BK Krnov - UKS Trójka ¯yrardów  38 : 56  MVP: Wiñkowski Piotr
Krnov: Sysala 6, Choma 3, Bajtek 2, Santarius 9, Glac 4, Cepek 14
¯yrardów: Purzycki 13, ¦nieg 4, Wiñkowski 17, Chech³acz 8, Szymañski 8, Jano 6

Wielichowo - Pyra Poznañ  42 : 57 MVP: Tomaszewski Wojciech
Wielichowo: Ruta 10, Tic 8, Trawa 4, Walkowiak 5, Brembor 11, Skrzypczak 4
Pyra: Mischke 1, Wi¶niewski 15, Ded³a 1, Schroeder 7, Dominika 8, Przybylak 1, Tomaszewski 22, Nowicki 2

UKS Olimpijczyk - UKS Trójka ¯yrardów  98 : 32  MVP: Krzwda Szymon
Olimpijczyk: Skorupa 17, Szych 4, Przeniczka 3, Stenmans 11, Szczepañski 4, Molenda 2, Marchewka 22, Portasiak 10, Zych 8, J±der 2, Kromolicki 5, Krzywda 10
¯yrardów: Purzyckim 10, ¦nieg 2, Wiñkowski 8, Szymañski 2, Jano 4, Grzelecki 4, Otto 2, 
BK Krnov - Novum Bydgoszcz  62 ; 82  MVP: Ulczyñski igor
Krnov; Sysala 13, Cepek 27, Santarius 13, Glac 1, Choma 8,
Novum: Tomaszewski 2, Goszczyñski 7, Bia³ecki 8, Weselski 6, Kolasiñski 14, Wi¶niewski 8, Ulczyñski 26, Anuszkiewicz 7, Mikler 4

Wielichowo - UKS Trójka ¯yrardów  63 : 61 MVP: Skrzypczak Szymon
Wielichowo: Ruta 12, Tic 3, Kuleczka K. 2, Kuleczka M. 2 Trawa 9, Walkowiak 9, Brembor 3, Skrzypczak 10, Nowak 4
¯yrardów: Purzycki 10, ¦nieg 4, Chech³acz 2, Jano 2, Wiñkowski 5, Kasprzyk 2, Szymañski 6

UKS Olimpijczyk - Novum Bydgoszcz  57 : 61 MVP: Anuszkiewicz Jakub
Olimpijczyk; Skorupa 12, Szych 8, Przeniczka 2, Stenmans 3, Szczepañski 2, Marchewka 9, Portasiak 2, Zych 1, J±der 10, Krzywda 8
Novum: Goszczyñski 6, Weselski 2, Kolasiñski 22, Ulczyñski 20, Anuszkiewicz 6, Mikler 3

BK Krnov - Pyra Poznañ  51 : 57 MVP: A. Wi¶niewski
Krnov: Susala 4, Choma 18, Bednarik 2, Palicka 2, Santarius 11, Sepek 14
Pyra: Mischke 4, Wi¶niewski 12, Pi±tkowski 5, Dominiak 4, Tomaszewski 32

Wielichowo - Novum Bydgoszcz   45 : 57 MVP: Oliwier Wisniewski
Wielichowo: Nyczka 2, Ruta 8, Tic 6, Kuleczka M. 4, Trawa 2, Brembor 6, Skrzypczak 6, Wa³kowiak 4, Nowak 4
Novum: Goszczyñski 2, Bia³ecki 2, Kulasiñski 15, Wi¶niewski 13, Ulczyñski 18, Anuszkiewicz 2, Matczuk 4

UKS Olimpijczyk - BK Krnov  107 : 46  MVP: Marchewka Kacper
Olimpijczyk: Skorupa 4, Szych 6, Przeniczka 2, Stenmans 8, Szczepañski 6, Marchewka 27, Portasiak 16, J±der 11, Krzywda 12, Kromolicki 15
Krnov: Susala 6, Choma 3, Palicka 2, Bajtek 8, Santarius 15, Sepek 10, Samake 2

Pyra Poznañ - UKS Trójka ¯yrardów  73 : 46  MVP: Schroeder
Pyra: Mischke 9, Wisniewski 10, Ded³a 2, Schroeder 14, Kolañski 1, Dominiak 9, Tomaszewski 22, Nowicki 6
¯yrardów: Purzycki 2, ¦nieg 6, Wiñkowski 20, Chla³acz 2, Ring 2, Szymañski 6, Jano 4, Otto 2, £ojszczyk 2

Wielichowo - BK Krnov  42 : 33 MVP; Tic Mateusz
Wielichowo: Ruta 6, Tic 6, Trawa 6, Walkowiak D. 7, Skrzypczak 4, Walkowiak B 5, Nowak 4, Girus 4
Krnov: Choma 7, Bajtek 2, Santarius 8, Glac 4, Cepek 10, Samake 2

UKS Olimpijczyk - Pyra Poznañ  56 : 75 MVP: Dominiak Filip
Olimpijczyk; Skorupa 5, Przeniczka 6, Szczepañski 2, Marchewka 10, Portasiak 12, Zych 2, J±der 9, Krzywda 6, Kromolicki 4
Pyra: Tomaszewski 31, Mischke 4, Wisniewski 14, Schroeder 2, Kolañski 2, Pi±tkowski 5, Przybylak 3, Nowicki 4, Dominiak 10

Novum Bydgoszcz - UKS Trójka ¯yrardów  92 : 42  MVP:
Novum: Tomaszewski 3, Goszczyñski 2, Bia³ecki 2, Matczyk 2, Kolasinski 24, Wi¶niewski 11, Leszczyñski 2, Anuszkiewicz 7, Ulczyñski 33, Mikler 2, Weselski 4
¯yrardów: Purzycki 10, ¦nieg 4, Wiñkowski 8, Chech³acz 10, Kacprzak 2, Jano 4, Grzelecki 2, £ojszczyn 2

TABELA PO DRUGIM DNIU TURNIEJU

1 MKS NOVUM Bydgoszcz  10 pkt.
2 MKK Pyra Poznañ  5 mecze 9 pkt.
3 UKS "Olimpijczyk" SP 1 Ostrów Wielkopolski  8 pkt.
4 UKS Nobli¶ci Wielichowo  7 pkt.
5 UKS „Trójka” ¯yrardów   6 pkt.
6 BK Krnov  5 pkt.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi