News: De La SALLE CUP rocz.2001 i 2004 Gdañsk 26-28.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 17:45:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

De La SALLE CUP rocz.2001 i 2004 Gdañsk 26-28.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 V MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ „DE LA SALLE CUP 2014”


Ju¿ po raz pi±ty zawodnicy z Litwy i Polski walczyli o Puchar DE LA SALLE. Tym razem do Gdañska przyjecha³y zespo³y w dwóch rocznikach w 2001 i 2004. Na parkiecie Szko³y DE LA SALLE a tak¿e Gimnazjum nr 28 mo¿na by³o ogl±daæ zespo³y z Radomia, Kolbud, S³upska, Grójca, Sopotu a tak¿e m³odych zawodników z Litwy TORNADO Kowno. Podczas trzech dni rozegrano 30 spotkañ w systemie ka¿dy z ka¿dym, po sze¶æ dru¿yn w ka¿dej kategorii wiekowej. Zawodnicy oprócz rozgrywek sportowych znale¼li czas by wybraæ siê na Stare Miasto a inni wybrali siê nad Morze Ba³tyckie.
W roczniku 2001 po raz pierwszy w historii po puchar siêgnêli zawodnicy gospodarzy UKS DE LA SALLE Gdañsk, którzy wygrali wszystkie spotkania podczas turnieju a przegrali z zespo³ami BRYZY 2000 i DE LA SALLE 2000 które gra³y poza konkursem. Wszystkie spotkania by³y bardzo wyrównane i dopiero w czwartej kwarcie wyja¶nia³y sprawê zwyciêstwa. Drugie miejsce dla PIOTRÓWKI RADOM a trzecie dla CZARNYCH S£UPSK a czwarte dla TORNADO KOWNO. Inaczej by³o w roczniku 2004 gdzie prym wiod³a dru¿yna TORNADO I KOWNO, które wygra³o wszystkie spotkania ró¿nic± przynajmniej 25 punktami. Zawodnicy z Litwy przewy¿szali polskich zawodników sprytem a tak¿e warunkami motorycznymi i technicznymi. Drugie miejsce w turnieju 2004 zaj±³ zespó³ UKS 7 Sopot a trzecie TORNADO II KOWNO.
MVP turnieju powêdrowa³o dla Jakuba Pellowskiego który otrzyma³ koszulkê oryginaln± sopockiego TREFLA a tak¿e sprzêt sportowy ufundowany przez Sklep Koszykarza. Natomiast w roczniku 2004 najlepszym zawodnikiem zosta³ Litwin Saranas Markovicius.

 ROCZNIK 2004

TORNADO KAUNAS II- DE LA SALLE Gdañsk 47-28
UKS 7 Sopot TORNADO I 23-46
TORNADO KAUNAS I- DE LA SALLE 84-5
MKS GRÓJEC – UKS 7 Sopot 17-27
TORNADO KAUNAS I- MKS GRÓJEC 19-36
TORNADO KAUNAS I- TORNADO KAUNAS II 46-7
UKS 7 Sopot- UKS DE LA SALLE 24-53
TORNADO II- MKS GRÓJEC 35-13
UKS 7 Sopot- TORNADO KAUNAS II 49-22
MKS GRÓJEC- DE LA SALLE Gdañsk 43-22
DE LA SALLE 2002 TORNADO KAUNAS I 49-56
MKS GRÓJEC- TORNADO KAUNAS II 19-35
UKS 7 Sopot - TORNADO KAUNAS I 16-61

1 TORNDO I KOWNO
2 UKS 7 Sopot
3 TORNADO II KOWNO
4 MKS GRÓJEC
5 UKS DE LA SALLE


 ROCZNIK  2001

DE LA SALLE GDAÑSK 01 – DE LA SALLE 2000 34-67
TORNADO KAUNAS - BRYZA KOLBUDY 2000 26-5
DE LA SALLE Gdañsk 01 – BRYZA KOLBUDY 2000 13-63
TKM W£OC£AWEK - ROSA RADOM 37-38
TORNADO KAUNAS - STK CZARNI S£UPSK 42-48
ROSA RADOM - BRYZA KOLBUDY 2000 25-50
STK CZARNI S£UPSK - TKM W£OC£AWEK 44-51
DE LA SALLE GDAÑSK 01 - TORNADO KAUNAS hala DE LA
STK CZARNI S£UPSK - ROSA RADOM 34-43
TORNADO KAUNAS – DE LA SALLE 2000 31-36
DE LA SALLE GDAÑSK 01 - ROSA RADOM 44-51
STK CZARNI S£UPSK - BRYZA KOLBUDY 2000 36-55
BRYZA KOLBUDY 2000 – DE LA SALLE 2000 48-39
DE LA SALLE GDAÑSK 01 - STK CZARNI S£UPSK 45-40
ROSA RADOM - TORNADO KAUNAS 56-37

KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 UKS DE LA SALLE
2 ROSA RADOM
3 CZARNI S£UPSK
4 TORNADO KOWNO
5 BRYZA KOLBUDY (PK)
6 UKS DE LA SALLE 2000( PK)

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dytko Oliwer GTK Gliwice
Dytko Oliwer GTK Gliwice
Kadra ¦laska rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi