News: Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki U18 Wa³brzych 21-23.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 20:49:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki U18 Wa³brzych 21-23.VI.2014
Kadra Polski
 Turniej w Wa³brzychu by³ podsumowaniem 6 dniowego zgrupowania, po 3 dniowej konsultacji po³±czonej z badaniami lekarskimi w Warszawie to pierwszy powa¿ny sprawdzian szerokiej kadry.Grali¶my 3 mecze z bardzo wymagaj±cym przeciwnikiem ,tu trzeba przyznaæ ¿e PZKosz siê dobrze spisa³ Turcja,Niemcy, Rosja to ¶wietni sparing-partnerzy.Zanim zaczniemy oceniaæ wyniki trzeba pamiêtaæ o jednym , te mecze mia³y pomóc skompletowaæ 12 która bêdzie walczyæ na ME, wygrywanie nie by³o tu priorytetem.Dlatego w ka¿dym meczu 4 graczy wytypowanych przez trenerów mia³o wolne i tak w meczu otwarcia przeciwko Rosji nie grali Kulka, Wadowski, Fatz i Jakubiak, jestem pewny, ¿e gdyby¶my grali najsilniejszym sk³adem mecz by³ spokojnie do wygrania.

Obserwuj±c grê z trybun, od pierwszej minuty by³o jasne, ¿e trenerzy maj± ochotê wypróbowaæ nowe ustawienia i sprawdziæ jak funkcjonuj± poszczególni zawodnicy , nie by³o presji na zwyciêstwo.Oczywi¶cie gdyby mecz u³o¿y³ siê trochê inaczej(seria celnych rzutów za 3) wygrana by³a w zasiêgu tego sk³adu.Trudno oceniaæ mi jak podeszli do tego nasi przeciwnicy, ale mia³em wra¿enie ¿e trener rosyjski bardziej chcia³ wygraæ.;)
Turcja w meczu z nami zaprezentowa³a siê o niebo lepiej ni¿ w meczu otwarcia z Niemcami, przede wszystkim zagra³ przeciw nam Egemen Guven nr.2 rankingu Eurohopes r.96 mimo k³opotów z kolanem trener wystawi³ go do gry ,niestety, do¶æ pechowo odnowi³ uraz w po³owie meczu.O niebo lepiej ni¿ w 1 meczu gra³ tak¿e Furkman Korkmaz ¶wie¿o upieczony MVP U-18  z r.97 !! aktualnie top 5 Eurohopes r.97 .Mistrzowie europy sprzed 2 lat zaprezentowali w Wa³brzychu 2 twarze, do¶æ lekkie podej¶cie do meczu z Rosja i Niemcami i pe³na koncentracjê w meczu z Polsk± , to chyba do¶æ dobrze o nas ¶wiadczy.Postawa Tureckiego trenera by³a tu najlepszym wyznacznikiem , tylko w meczu z nami by³ na tyle rozpalony emocjonalnie, ¿e sêdziowie musieli ostudziæ go technikiem, na pozosta³ych meczach by³ du¿o spokojniejszy. 
Na tym etapie przygotowañ naszego zespo³u sk³ad Turecki by³ jednak zdecydowanie w lepszej formie.W rozmowach z zawodnikami wszyscy wypominali ¿e bardzo mocno czuj± zmêczenie w nogach po wyczerpuj±cych zajêciach z tr Bieszke.Nie szukam na si³e usprawiedliwieñ, ale takie s± fakty o których ma³o kto wie.
Mecz z Niemcami by³ reklamowany przez spikera jako rewan¿ za pora¿kê w meczu o 5 m-ce na ME. Czy mo¿na jednak porównywaæ mecz na ME z meczem sparingowym? wg mnie nie ,nie zapominajmy jednak ¿e to w³a¶nie Niemcy zajeli 5 m-ce na Litwie.W tym meczu nie zagrali W³odarczyk,Bender,Kolenda i Kiwilsza. Podobnie jak w pierwszym meczu graj±c optymalnym sk³adem zwyciêstwo by³o w zasiêgu.Jedynie sk³ad Turecki prezentowa³ siê na tyle dobrze, ¿e aby ich pokonaæ musieliby¶my wej¶æ na szczyty mo¿liwo¶ci tej dru¿yny i ka¿dego gracza indywidualnie. Bêdzie ju¿ nied³ugo okazja do rewan¿u na turnieju we W³oszech gdzie czeka nas tak¿e bardzo wymagaj±cy przeciwnik w postaci dru¿yny gospodarzy(z którymi przegrali¶my na ME),Francji(tak¿e pora¿ka na ME) i po raz kolejny Turcji;).Trzeba przyznaæ ze gramy w zacnym gronie i fakt naszego udzia³y w takich zawodach tak¿e dobrze ¶wiadczy o tym jak siê  nas postrzega w Europie.
Podsumowuj±c ka¿dy kto chcia³ móg³ obejrzeæ mecze live , ka¿dy kto ogl±da³ wyci±gn±³ swoje wnioski i obserwacje.Dla mnie oczywiste jest, ¿e fajnie by³oby co¶ wygraæ jednak bez wahania odda³bym zwyciêstwo w Wa³brzychu za zwyciêstwo w Turcji , a to w³a¶nie tam za miesi±c mamy wygrywaæ , bêdzie jeszcze kilka zgrupowañ w ci±gu miesi±ca poprzedzaj±cego ME  ch³opaki bêd± w domach tylko kilka dni.Resztê czasu po¶wiêc± na to by odnie¶æ sukces na U-18.
W mojej opinii mamy byæ gotowi za miesi±c nie teraz , chyba nawet bardziej martwi³bym siê gdyby juz teraz grali ¶wietnie;) W niedziele ch³opaki maja kolejne zgrupowanie w Cetniewie z 16 graj±cej w Wa³brzychu na Turniej we W³oszech nie pojad± Kiwilsza,Kolenda, Warszawski i Jakubiak , ale to nie znaczy ze juz z nich zrezygnowano .
Ja ze swojej strony chcia³em po raz kolejny podziêkowaæ ch³opakom za to ¿e mog³em trzymaæ za nich kciuki i za emocje które nam dostarczyli.
Na pochwa³ê zas³uguj± tak¿e kibice wa³brzyscy który w liczbie 200-300 osób przychodzili na mecze,warunki do treningu, gry, odnowy i wypoczynku by³y rewelacyjne ,atmosfera ¶wiêta koszykarskiego doskona³a choæ brakowa³o g³o¶nego dopingu;) ale i na to przyjdzie czas.

Na stronie FB Górnika Wa³brzych r 2000 jest fajna galeria zdjêæ polecam uwadze albumy

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643276525763078.1073742034.498144036942995&type=3
WA£BRZYSKI BLOGER DOMINIK PISZE

Juniorska reprezentacja Polski w Wa³brzychu

FILMY CA£YCH SPOTKAÑ

FOTO ZIBI

VIDEO ZIBI
 

V

Polska - Rosja 64:74 (15:12, 22:15, 14:19,13:28)

Bojanowski 14(3), Bender 8(1), Olejniczak 8, Ponitka 7, W³odarczyk 4 oraz Kiwilsza 4, Warszawski 4, Pruefer 4, Nizio³ 3(1), Konopatzki 3(1), Kolenda 3(1), Sanny 2


Polska - Turcja 56:80 (19:13, 14:24, 10:19, 13:24)
Bojanowski 11(1), W³odarczyk 8(2), Kulka 7, Wadowski 6, Olejniczak 5 oraz Fatz 6, Pruefer 5, Kiwilsza 2, Jakubiak 2, Ponitka 2, Bender 1, Kolenda 1


Polska - Niemcy 64:71 (23:16, 14:16, 10:19, 17:20)
Bojanowski 15(3), Kulka 11(1), Wadowski 3, Nizio³ 1, Olejniczak 1 oraz Fatz 12, Konopatzki 9(1), Sanny 5(1), Jakubiak 3(1), Ponitka 2, Warszawski 2, Pruefer 0


Turcja – Niemcy  55 : 61
Niemcy – Rosja 66 : 50
Rosja – Turcja

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 Niemcy
2 Turcja
3 Rosja
4 PolskaNie by³o wyró¿nieñ indywidualnych


SK£AD KADRY POLSKI


1.Jakubiak Wojciech    1    1996    186    STK CZARNI S³upsk
2.Sanny Marc-Oscar    1    1996    185    WKS ¦L¡SK Wroc³aw
3.W³odarczyk Artur    1    1996    178    TREFL Sopot
4.Konopatzki Mariusz    1/2    1996    191    MTS BASKET Kwidzyn
5.Ponitka Marcel    1/2    1997    192    GRONO SSA Zielona Góra
6.Wadowski Igor            1/2    1996    196    WKK Wroc³aw
7.Nizio³ Jakub            2/3    1996    198    WKS ¦L¡SK Wroc³aw
8.Bojanowki Maciej    3    1996    199    PKK ¯UBRY Bia³ystok
9.Kolenda Micha³    3    1997    198    TREFL Sopot
10.Bender Maciej    4    1997    205    Mountain Mission School
11.Kulka Grzegorz    4    1996    201    TREFL Sopot
12.Warszawski Adrian    4    1996    201    TKM W³oc³awek
13.Fatz Mateusz            4/5    1996    204    KK ASTORIA Bydgoszcz
14.Olejniczak Dominik    4/5    1996    208    TKM W³oc³awek
15.Kiwilsza Szymon    5    1997    201    MKKS ¯AK Koszalin
16.Pruefer Filip    5    1996    208    FUNDACJA PBG BASKET JUNIOR Poznañ

Trener: Arkadiusz Mi³oszewski

Zapraszamy wszystkich kibiców! Wstêp wolny!


Komentarze
Pawcio dnia lipiec 02 2014 16:07:44
Jutro ch³opaki lec± do Potenza (W³ochy)powodzenia.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
11
11
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi