News: IV Wojan Cup rocz. 2001 Paw³owice 5-7.IX.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 04:38:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV Wojan Cup rocz. 2001 Paw³owice 5-7.IX.2014
Turnieje Podsumowanie
 Dru¿yna WKK Wroc³aw we wcze¶niejszych latach zajmowa³a na Wojnie  dwa razy drugie miejsca. W tegorocznej edycji zawodnicy £ukasza Dziergowskiego zagrali znakomite zawody, na turnieju nie mieli sobie równych, ka¿de spotkanie wygrywali ,,dwucyfrow±,, przewag±. Nowi zawodnicy WKK: Kaszowski Mateusz i Miko³aj Kie³piñski pokazali siê z bardzo dobrej strony. WKK to zorganizowana zespo³owa gra w ataku z dobrym rzutem i ¶wietn± obronn±. Z pewno¶ci± szóstym graczem tej dru¿yny jest Fan Klub WKK R.2001. Organizator turnieju doceni³ doping wroc³awian nagradzaj±c ich okoliczno¶ciowym Pucharem.

Jagielonka Warszawa w meczu o drugie miejsce pokona³a gospodarzy dopiero w drugiej po³owie do przerwy ch³opcy Zbigniewa Duszy prowadzili 14 punktami. Gratulujemy trenerowi Antonio Daykole za dobre wystêpy w Paw³owicach ( Jaga w tym sk³adzie to nowy zespó³, nowa si³a na Mazowszu oparta na by³ych zawodnikach Polonii Warszawa) Wojan Paw³owice we wszystkich czterech edycjach na podium w tym roku pierwszy raz na trzecim miejscu.

7 Trefl Sopot, Snakes Ostrawa i ¦l±sk Wroc³aw to zespo³y po jednym zwyciêstwie. Ostatnim mecz turnieju... ostanie minuty decydowa³y o kolejno¶ci 4-6 ¦l±sk  zosta³ pokonany przez Snakes  17 punktami i w ,,ma³ej tabelce spad³ na ostanie miejsce w turnieju. Czeski klub Snakes Ostrawa obroñcy tytu³u dopiero na 5 miejscu. Wê¿e z Ostrawy swój slaby wystêp t³umaczyli brakiem 2 graczem, graniem pi³k± nr 6, no i system nowej pasarell (3 kwarty) Organizator celowo wprowadzi³ ten system bo Wojan Cup to turniej przygotowuj±cy zespó³ do nowego sezon. PZKosz wprowadza pasarelle 3 kwarty zmiany pi±tek  co 5 minut. W turnieju zawiod³a dru¿yna z Sopotu, ale to dopiero pocz±tek sezonu w tym zespole jest moc s± indywidualno¶ci - pani trenerka jak to wszystko posk³ada to WYNIKI Trefla w kolejnych meczach, turniejach bêd± na plus.

 My¶lê ¿e wszyscy uczestnicy turnieju s± zadowoleni, prezes Klubu pan Jarek Koz³owski postara³ siê zorganizowaæ imprezê na ,,bogato,, Koszulki dla wszystkich zawodników, piêkne statuetki z wêgla, Puchary w konkursach i nagrodach indywidualnych, nagrody rzeczowe, medale smycze z pami±tkowymi identyfikatorami. SKM by Zibi postara³ siê o to ¿eby wasze wspomnienia z turnieju w Paw³owicach  pozosta³y wam na d³u¿ej w pamiêci(mam nadzieje ¿e konkursy w przerwach z nagrody podoba³y siê) Ka¿dy zawodnik otrzyma³ Magazyn MVP + dodatkowo w konkursach (w sumie rozda³em 150 MVP)

Dwa ogromne puchary: MVP i konkurs rzutów powêdrowa³y w rêce Igora Yoka-Bratasza
Królem strzelców zosta³ lubiany przez wszystkich Jakub Kuczyc zawodnik ¦l±ska Wroc³aw.Kuba w jednym spotkaniu zdoby³ 31 pkt
Królem trójek zosta³ ,, Melon,, £ukasz Januszewicz , jego sze¶æ trójek w piêæ minut to niebywa³e osi±gniêcie (nagroda SKM-u w pó¼niejszym terminie)

W tym miejscu chcia³bym serdecznie podziêkowaæ  redakcji MVP za kolejne magazyny a, Jagielonce za przywiezienie ich do Paw³owic. Ju¿ nie d³ugo spotkamy siê na turniejach kadr wojewódzkich (listopad) Moim zdaniem z tegorocznego Wojana w wielkim Finale U14 w przysz³ym roku zobaczymy minimum 2 dru¿yny a, kadrowiczów wojewódzkich ponad 30 a kto bêdzie w kadrze Polski zale¿y od was samych. Nadchodzi czas rocznika 2001

 Swoja obecno¶ci± turniej zaszczycili przyjaciele Wojna, ludzie dziêki którym dru¿yna zosta³a zg³oszona do rozgrywek Europejskiej Ligi m³odzie¿owej EYBL:
Przewodnicz±cy Rady Gminy Paw³owice pan Franciszek Dziendziel
Przewodnicz±cy komisji rewizyjnej Rady Gminy Paw³owice pan Andrzej Tyszka
Wice przewodnicz±cy Rady Gminy Paw³owice oraz Dyrektor Kopalni Pniówki pan Aleksander Szymura
Dyrektor Gminnego O¶rodka Sportu w Paw³owicach pani Bo¿ena Wróbel
Prezes Spó³dzielni  Mieszkaniowe w Paw³owicach Anna D±browska

Organizatorzy turnieju przygotowali specjalne podziêkowania dla:
Trenera Zbigniewa Duszy , Zbyszka ,,Zibiego,, Bytomskiego,, o raz dla Igora Koz³owskiego zawodnika Wojana Paw³owice który od nowego sezonu bêdzie gra³ w WKS ¦l±sk Wroc³aw (by³ to jego po¿egnalny turniej z  Wojanem)
Podczas oficjalnego otwarcie wystêpowa³ zespól taneczny prowadzony przez pani± Bernadete Miko³ajec  KS AKTIV,  oprawa muzyczna DJ Sylwester Br±czek

DO ZOBACZENIA ZA ROK na V JUBILEUSZOWYM WOJANIE
A ju¿ dzi¶ zapraszam W Styczniu 2015 do  Paw³owic na Turniej EYBL…. Zibi pewnie nie zabraknie !


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE


 MVP:
IGOR YOKA -BRATASZ 
WKK WROC£AW

KONKURS RZUTÓW WOLNYCH

1 IGOR YOKO-BRATASZ - WKK Wroc³aw
2 KAREL VACHUTKA - Snakes Ostrawa
3 ADAM ROVENSKY - UKS 7 TREFL Sopot
4 ALEX ZMIJAK - Wojan Paw³owice
   MATEUSZ KASZOWSKI - WKK Wroc³aw
   MI£OSZ KOROLCZUK - UKS 7 Trefl Sopot
7 ALEKSANDER £AÑCUCKI - ¦l±sk Wroc³aw
   MATEUSZ MALECHOWSKI - Jagielonka Warszawa
9 MIKO£AJ SZOMBARA - Wojan Paw³owice
   TYMON SZYMAÑSKI - UKS 7 Trefl Sopot
11 MIKO£AJ GALECKI - ¦l±sk Wroc³aw
12 PIOTR CHOROMAÑSKI - Jagielonka Warszawa KOSZYKARSKIE NADZIEJE


MATEUSZ BIELECKI
- WKK Wroc³aw
PIOTR CHOROMAÑSKI - Jagielonka Warszawa
KRYSTIAN MARKIEWICZ - Wojan Paw³owice
MI£OSZ KOROLCZUK - UKS 7 Trefl Sopot
JAKUB KYWEC - Snakes Ostrawa
SZYMON PALUCH - ¦l±sk Wroc³aw

 NAGRODA MOTYWACJA

ARTUR KRZY¯YÑSKI - WKK Wroc³aw
TYMON RUTKOWSKI - Jagielonka Warszawa
PIOTR PALCZEWSKI - Wojan Paw³owice
TOMASZ URBAN - UKS 7 Trefl Sopot
JAKUB MERTA - Snakes Ostrawa
HUBERT KWAPISZ - ¦l±sk Wroc³aw TOP 10 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU:

1 KUCZYC JAKUB   86 pkt.  ¦l±sk Wroc³aw
2 URBANIAK BENJAMIN  77
Jagielonka Warszawa
3 KASZOWSKI MATEUSZ  71 WKK Wroc³aw
4 G¡SIOROWSKI MICHA£  58 UKS 7 Trefl Sopot
5 CHOROMAÑSKI PIOTR   56 Jagielonka Warszawa
6 KOTALA JAKUB     55 Snakes Ostrawa
7 JOKA-BRATASZ IGOR   54 WKK Wroc³aw
8 JANUSZEWICZ  £UKASZ 48 Wojan Paw³owice
9 KIE£PIÑSKI MIKO£AJ    45 WKK Wroc³aw
   MALACHOWSKI MATEUSZ   45 Jagielonka Warszawa
   KOROLCZUK MI£OSZ    45 UKS 7 Trefl Sopot


 NAJLEPSI STRZELCY ZA TRZY PUNKTY:

1 JANUSZEWICZ £UKASZ 10X3 rekord w 1 kwarcie 6x3 WOJAN PAW£OWICE
2 KOROLCZUK MI£OSZ 7x3 UKS 7 TREFL SOPOT
   KASZOWSKI MATEUSZ  7x3 WKK WROC£AW
4 KUCZYC JAKUB 4x3 ¦L¡SK WROC£AW
5 CZEMPIEL MATEUSZ 3x3 WOJAN PAW£OWICE
6 KIE£PIÑSKI 2x3 WKK WROC£AW
  IGOR YOKA-BRATASZ 2x3 WKK WROC£AW
  URBANIAK BENIAMIN 2x3 JAGIELONKA WARSZAWA KONKURS 5 KÓ£EK


1 MATEUSZ KOROLCZUK 22,6 sek. UKS 7 Trefl Sopot
2 KACPER B£ASIAK 28,32 WKK Wroc³aw
3 JAN ZIENIEWICZ 29,72 WKK Wroc³aw


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI   (WGRYWAJ¡ SIÊ)
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   Zawodnik...punkty...............................................
 ALL - STARS
  1

TRENER
£ukasz
Dziergowski


1 B£ASIK KACPER    0+0+4+4+3 = 11
2 GURBA£A OSKAR    0+2+0+0 = 2
3 JOKA-BRATASZ IGOR    6+17+12+12+7 = 54
4 D¬WIGOÑSKI JAKUB    3+2+0+0 = 5
5 KUREK JULIAN    0+0+0+4 = 4
6 MADEJSKI TOMASZ    4+9+5+9+6 = 33
7 KASZOWSKI MATEUSZ 13+19+10+15+14 = 71 >>
8 KIE£PIÑSKI MIKO£AJ    10+2+13+5+15 = 45
9 EITELTHALER SZYMON 5+1+4+2+0 = 12
10 LENTKA ALEKSANDER 10+3+4+10+7 = 34
11 KRZY¯YÑSKI ARTUR    7+5+2+8+5 = 27
12 ZIENIEWICZ JAN    4+0+0+3+0 = 7
13 KRÓL JAKUB    2+0+0+6 = 8
14 BRYSZ MARCIN    6+0+5+5  = 16
15 BIELECKI MATEUSZ    6+0+2 = 8
16 RADECKI £UKASZ    0+0+0+6 = 6
 
  2

TRENER
Antonio
Daykola

  4 OLEJNIK MICHA£  2+0+4+8 = 14
5 SZCZEPANIK JAKUB  0+5+2+2+4 = 13
6 BORKOWSKI MACIEJ   0+2+0+0 = 2
7 MARKUSZEWSKI JAKUB  0+0+1+0 = 1
9 RUTKOWSKI TYMON  12+2+7+10+11 = 42
10 MALACHOWSKI MATEUSZ  13+17+8+5+2 = 45
11 URBANIAK BENJAMIN  13+8+19+23+14 = 77 >>
12 SZYMAÑSKI PIOTR  2+4+0+0 = 6
14 GIERAK MACIEJ  0+2+0+1+0 = 3
16 CHOROMAÑSKI PIOTR  9+14+6+9+18 = 56
17 KO£ACZEWSKI MICHA£  4+6+8+2 = 20

 
  3

TRENER
Zbigniew
Dusza

  6 GRABARCZYK ADAM  4+0+0+4+2 = 10
7 CZEMPIEL MATEUSZ 6+0+16+7+11 = 40
8 KUBIENIEC BARTEK 0+0+0+0+0 = 0
9 JANUSZEWICZ  £UKASZ 4+22+13+4+5 = 48 >>>
10 PALCZEWSKI PIOTR 8+7+10+9+6 = 39
11 GRABSKI JAKUB  0+0+2+0=2 = 4
12 PIETRZAK JAKUB  0+0+0+0+1  = 1
13 ¯MIJAK ALEKS  4+1+9+4+2 = 20
14 PANIC MATEUSZ  0+2+0+4=0 = 6
15 SZOMBARA MIKO£AJ  0+2+5+0+0 = 7
16 KOZ£OWSKI IGOR 12+2+2+16+8 = 40
17 MARKIEWICZ KRYSTIAN 6+3+4+0+10 = 21
18 KUPISZ SZYMON  0+0+0+0+0 = 0
19 CZWAROSZ JAKUB 0+0+2+0+0 = 2


  4

TRENERKA
Marta
Cie¶licka

  1 URBAN TOMASZ  0+1+0+0+0 = 1
2 SZYMAÑSKI TYMON    2+1+0+2+0 = 5   
4 DANIELEWICZ MACIEJ     0+2+2+4+0 = 8
7 G¡SIOROWSKI MICHA£ 8+16+12+12=10 = 58 >>
9 KOROLCZUK MI£OSZ    8+11+3+15+8 = 45
14 CZUBA KACPER  0+0+2+0+0 = 2
16 ZARAMSKI MARCEL  6+0+0+0+4 = 7
20 ¦LIWIÑSKI FILIP  0+2+2+5+1 = 10
32 AUGUSTYNIAK FRANCISZEK  0+0+0+2+0 = 2
68 DZIER¯AK WOJCIECH  4+8+4+8+2 = 26
77 KLAWA £UKASZ  4+5+5+8+5 = 27
99 CHÊÆ DAWID  8+7+2+4+0 = 21
 
  5

TRENER
Marek
Richard

  4 CITTA VIKTOR    2+0+2+0+0 = 4
10 DUFEK MARCEL    0+0+0+0+0 = 0
11 CECHACEK LUKAS    0+0+0+0+2 = 4
13 JANISCH RADEK    5+6+0+3+4 = 18
14 LEVY PETR               0+0+0+0+0 = 0
16 MERTA JAKUB       0+0+0+5+0 = 5
18 KOTALA JAKUB  10+14+16+7+8 = 55 >>>>>>>
22 ZAPLETAL ALES    4+11+3+7+7 = 32
23 SKVARA PETR    0+2+0+2+2 = 6
24 HOLAN DOMINIK    6+4+5+0+2 = 17
25 VACHUTKA KAREL    4+8+2+0+6 = 20
32 MICHALCAK ALES      3+2+0+0 = 5
.. LOVENSKY ADAM 12+ 6 = 18
.. KYCEL JAKUB 9

TRENER:
MAREK RICHAD
 
  6

TRENER
Piotr
Portas

  4 NIEDORYS KRZYSZTOF    0+0+0+0+0 = 0
5 LUBOWIECKI  MACIEJ    0+2+2+0+0 = 4
6 PALUCH  SZYMON    0+0+0+0+0 = 0
4 BIA£OW¡S MAREK    7+0+8+6+4 = 25
9 NOWAK  MACIEJ    0+2+0+6+6 = 14 >>>>>>>>>
12 KÊDZIERSKI DAMIAN     0+0+0+0+1  = 1
13 KWAPISZ HUBERT    2+6+2+2+2 = 14
15 £ABA KACPER                    0+2+0+0+0 =0
19 DREHER KRZYSZTOF    0+0+0+0+0 = 0
22 JANISZEWSKI FILIP     0+2+0+0+0 = 2
32 £ANCUCKI  ALEKSANDER 0+0+9+2+8 = 19
44 MALIK JAKUB        2+5+0+0+2 = 9
53 KUCZYC JAKUB    12+31+26+23+4 = 86
97 HENDRYSIAK MICHA£    0+0+0+0+0 = 0
99 GALECKI MIKO£AJ    0+2+0+0+4 = 6

 


 WOJAN PAW£OWICE – SNAKE OSTRAWA 44 : 35  (17-10, 2-6, 8-12, 17-7)
WKK WROC£AW – ¦L¡SK WROC£AW 76 : 23 (19-2, 19-4, 25-6, 13-11)
JAGIELONKA WARSZAWA  -  UKS TREFL SOPOT  53  :  40  (13-13, 13-12, 15-10, 12-5)
WOJAN PAW£OWICE –  WKK WROC£AW  39 : 71  (9-21, 12-15, 5-15, 13-20)
JAGIELONKA WARSZAWA – SNAKES OSTRAWA  58 : 47  (10-10, 15-14, 10-10, 23-13)
WKS ¦L¡SK WROC£AW – UKS 7 TREFL SOPOT 54 : 53  (13-9, 11-17, 14-11, 16-16)

JAGIELONKA WARSZAWA – ¦L¡SK WROC£AW 55 : 49  (11-14, 11-8, 13-13, 20-14)
WOJAN PAW£OWICE – UKS 7 TREFL SOPOT  63 : 32  (20-8, 9-6, 12-9, 22-9)
SNAKES OSTRAWA – WKK WROC£AW  32 : 61  (3-14, 6-14, 7-15, 16-18)
WKS ¦L¡SK WROC£AW – WOJAN PAW£OWICE  39 : 48  (15-16, 6-12, 9-12, 9-8)
SNAKES OSTRAWA – UKS 7 TREFL SOPOT  36 : 62  (6-20, 7-4, 14-15, 9-23)
JAGIELLONKA WARSZAWA - WKK WROC£AW   
  50 ; 89  (6-14, 16-30, 7-26, 21-19)

WKK WROC£AW - UKS 7 TREFL SOPOT 78 : 30  (22-9, 26-2, 17-4, 12-15)         
JAGIELLONKA WARSZAWA -
WOJAN PAW£OWICE  59 : 47  (7-14, 7-14, 18-6, 27-13)
SNAKES OSTRAVA - WKS ¦L¡SK WROC£AW 
46 : 29  (12-8, 10-4, 4-10, 20-7)

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   MPKT
 Z
 P
P-Z
P-S
BILANS
   BILANS
 1
WKK WROC£AW
 5
 10 5 0 375 
 180  
   +195
   
 2
JAGIELONKA WARSZAWA
 5  9
 4 1 275 272      +3
   
 3WOJAN PAW£OWICE
 5  8 3 2 241 236      +5
   
 4UKS 7 TREFL SOPOT 5  6
 1 4 217 284     -67
115
 90
    +25
 5BK SNAKES OSTRAWA 5  6 1 4 196 254     -58
  82
 91      -9
 6¦L¡SK WROC£AW
 5  6 1 4 193 278     -85
  83
 99     -16

HISTORIA WOJANA CUP 2011-2014  ( Zapraszamy za rok na V Jubileuszowa edycje)


  MISTRZ
 II miejsc
III Miejsce
IV WOJAN CUP
2014
WKK WROC£AW
JAGIELONKA WARSZAWA
WOJAN PAW£OWICE
III WOJAN CUP ZOBACZ RELACJE2013
SNAKES OSTRAWA
WOJAN PAW£OWICE
OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.
II WOJAN CUP ZOBACZ RELACJE
2012
WOJAN PAW£OWICE
WKK WROC£AW
OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP.
I WOJAN CUP 
2011
WOJAN PAW£OWICE
WKK WROC£AW
MKS TRZELCE OPOLSKIE


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kotwica 50 Ko³obrzeg r.95
Kotwica 50 Ko³obrzeg r.95
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi