News: Nabór do Szkolenia Cetralnego rocz.2000 - szeroka Kardra Polski U-14 Camp Bia³a Podlaska 5-15.VII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:59:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nabór do Szkolenia Cetralnego rocz.2000 - szeroka Kardra Polski U-14 Camp Bia³a Podlaska 5-15.VII.2014
Kadra Polski
 Wydzia³ Szkolenia Departamentu Sportu Polskiego Zwi±zku Koszykówki przedstawia listê nr 2 - 14 zawodników urodzonych w 2000 roku, wytypowanych przez sztab szkoleniowy Kadry Narodowej U14M (Daniela Puchalskiego i Macieja Szel±gowskiego) do udzia³u w zgrupowaniu szkoleniowym tej kadry, które odbêdzie siê na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej (woj. lubelskie, 21-500 Bia³a Podlaska, ul. Akademicka 2) w terminie 05-15.07.2014.

Ka¿dy z ni¿ej wymienionych zawodników (lub Klub) powinien potwierdziæ swój udzia³ w tym zgrupowaniu  na podany adres e-mail Wydzia³u Szkolenia Departamentu Sportu PZKosz (e-mail: b.slominski@pzkosz.pl ) w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2014.

Wszyscy zawodnicy (Kluby), które potwierdz± udzia³ w tym zgrupowaniu otrzymaj± oficjalne powo³anie na powy¿sze zgrupowanie, które bêdzie zawieraæ szczegó³owe informacje.

W w/w zgrupowaniu planowany jest udzia³ w sumie 48 zawodników. Po tym terminie zostanie og³oszony ostateczny sk³ad U14M na to zgrupowanie.

W przypadku jakichkolwiek pytañ w w/w sprawie prosimy kontaktowaæ siê z trenerem Bartoszem S³omiñskim (tel. 22 836 38 00 lub 506849728).


 Wybór kadry nie nale¿a³ do ³atwych. Jak wszyscy wiemy w poprzednich latach selekcja wygl±da³ zupe³nie inaczej:  Kadra Wojewódzka -  Turnieje Kadr Wojewódzkich – Pó³fina³ i Fina³ OOM – Campy Miêdzywojewódzkie i Camp Centralny.  Wydzia³ Szkolenia PZKosz od tego roku postanowi³ przeprowadziæ selekcje wcze¶niej na podstawie rozgrywek U14. W czasie turniejów æwieræfina³owych i pó³fina³owych ch³opcy byli obserwowani. Zawodnicy  którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach szczebla centralnego mogli byæ wskazani przez trenerów klubowych. W bazie danych  trenerów selekcjonerów jest ponad 70- zawodników. Pamiêtajmy o tym ¿e to pierwsza i nie ostania lista, ka¿dy z was w przysz³o¶ci mo¿e otrzymaæ powo³anie do Kadry Polski. Ka¿dy trener klubowy który uwa¿a ¿e ma w zespole zawodnika do ,,sprawdzenia,, powinien skontaktowaæ siê z Danielem Puchalskim czy Maciejem Szel±gowskim
Zawodnicy bêd±  trenowaæ na obiektach AWF Bia³a Podlaska z bogat± baz± treningow±.
Zakwaterowanie w Domu Studenta w pokojach 2 i 3-osobowych
z ³azienkami, lodówk±, TV oraz dostêpem do Internetu


http://www.awf-bp.edu.pl/obiekty-wwfis.html

POWO£ANI NA CAMP NABOROWY DO KADRY POLSKIGo³ek Mateusz
MUKS PIVOT Piastów
Mazowieckie
191 cm.
Owczarek Damian
MUKS PIVOT Piastów
Mazowieckie
171 cm.
Rojek Kacper
Piotrówka Radom
Mazowieckie
180 cm.
Sowa B³a¿ej
Piotrówka Radom
Mazowieckie
188 cm.
Zozuñ Mateusz
Jagielonka Warszawa
Mazowieckie
190 cm

Lewandowski Aleksander
Jagielonka Warszawa
Mazowieckie
180 cm.
Przelaz³y Bartek
MKS Pruszków
Mazowieckie
180
Stêpnicki Pawe³
Polonia Warszawa
Mazowieckie
172 cm.
Walda Sebastian
UKS 7 Trefl Sopot
Pomorskie
190 cm.
Groth Dominik
UKS 7 Trefl Sopot
Pomorskie
187 cm.
    
Mochnacz Micha³
UKS 7 Trefl Sopot
Pomorskie
187 cm.
Burliñski Mateusz
GTK Gdynia
Pomorskie
187 cm.
Kamiñski Grzegorz
SKS  Starogard Gdañski
Pomorskie
190 cm.
Kulas Marcin
SKS  Starogard Gdañski
Pomorskie
170 cm.
Adamczak Jakub
GTK Gdynia
Pomorskie
180 cm.
  
Bronk Tomasz
Bat Sierakowice
Pomorskie
176 cm.
Kolka Konrad
Bat Sierakowice
Pomorskie
175 cm.
Wiktor S³aby
Nied¼wiadki Przemy¶l
Podkarpackie
175 cm.
Serwañski Rafa³
Nied¼wiadki Przemy¶l
Podkarpackie
172 cm.
Waliciszewski Kacper
Nied¼wiadki Przemy¶l
Podkarpackie
172 cm.
Koper Patryk
CKM KK Stalowa Wola
Podkarpackie
194 cm.
Krzysik Remigiusz
CKM KK Stalowa Wola
Podkarpackie
180 cm.
Pecka Grzegorz
CKM KK Stalowa Wola
Podkarpackie
184 cm.
Stankowski Patryk
MKK Pyra Poznañ
Wielkopolskie
184 cm.
Jêchorek Gracja
MKK Pyra Poznañ
Wielkopolskie
176 cm.
Walczak Miko³aj
MKK Pyra Poznañ
Wielkopolskie
176 cm.
Zaremba Mateusz
Kasprowiczanka Ostrów W.
Wielkopolskie
181 cm.
Drozdowski Filip
TKM W³oc³awek
Kujawsko-Pomorskie
191 cm.
Woroniecki Marcin
TKM W³oc³awek
Kujawsko-Pomorskie
175 cm.
Zygmunciak Przemys³aw
TKM W³oc³awek
Kujawsko-Pomorskie
191 cm.
   
Kolasiñski Mateusz
MKS Zryw Toruñ
Kujawsko-Pomorskie
183 cm.
Kosior Bartosz
Górnik Wa³brzych
Dolno¶l±skie
190 cm.
Balcerowski Aleksander
Górnik Wa³brzych
Dolno¶l±skie
200 cm.
Pi±tek Arek
WKK Wroc³aw
Dolno¶l±skie
173 cm
Trêbowicz Mateusz
WKK Wroc³aw
Dolno¶l±skie
170 cm
Janczak Szymon
MKS Zabrze
¦l±skie
179 cm.
Radoñ Karol
Hawajskie Koszule ¯ory
¦l±skie
190 cm.
Chorab Rados³aw
MKS D±browa Górnicza
¦l±skie
179 cm.
Stachowicz Maciej
MKKS Rybnik
¦l±skie
178 cm.
Prusak Szymon
Politechnika Czêstochowa
¦l±skie
198 cm.
Rajewicz Wiktor
Zastal Zielona Góra
Lubuskie
175 cm.
Komrowski Wojciech
Zastal Zielona Góra
Lubuskie
189 cm.
Zdanowicz Patryk
SPK Bia³ystok
Podlaskie
185 cm
Bêbeniec Maciej
SPK Bia³ystok
Podlaskie
171 cm.
Hlebowicki Oskar
BS Orge Ryga
£otwa
180 cm.
      
Pelczar Bart³omiej
Pi±tka Lublin
Lubelskie
180 cm.
Szyliñski Miko³aj
3 Kosz Szczecin
Zachodniopomorskie
188 cm.
Nawrocki Adam
Polonia Leszno
Wielkopolskie
180 cm.
  

Sztab szkoleniowy:

Daniel Puchalski – trener g³ówny (Nied¼wiadki Przemy¶l)
Maciej Szel±gowski – asystent trenera (GTK Gdynia)
Wojciech Boblewski – trener wspó³pracuj±cy (TKM W³oc³awek)
Arkadiusz Chlebda – trener wspó³pracuj±cy (Górnik Wa³brzych)
£ukasz Jakóbczak – trener wspó³pracuj±cy (Piotrówka Radom)
Andriej Sinielnikow  – trener wspó³pracuj±cy (SPK Bia³ystok)

Reprezentacja Polski U14 rocz.2000 na FacebookuLISTA ZAWODNIKÓW ZG£OSZONA DO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 80 ZAWODNIKÓW
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kapinos Pzremys³aw MOSM Tychy r.96
Kapinos Pzremys³aw MOSM Tychy r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi