News: III Netz Cup ku pamiêci Tadeusza Noska rocz.2001 Gdynia 16-18.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 04 2020 03:14:07
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Netz Cup ku pamiêci Tadeusza Noska rocz.2001 Gdynia 16-18.VI.2014
Turnieje Podsumowanie
 Zaraz po Finale Mistrzostw Polski U14 z Sopotu przemie¶ci³em siê do Gdyni. Dziêki uprzejmo¶ci trenerów Macieja Szel±gowskiego i Micha³a Mroza mog³em go¶ciæ w Gdyni  i przeprowadziæ relacje z III Netz Cup. W tym roku po raz pierwszy  turniej Netz Cup  by³ tak¿e ku pamiêci Tadeusza Noska znakomitego trenera GTK Gdynia.
Tegoroczny turniejem mo¿na nazwaæ  turniejem o Mistrzostwo Trójmiasta gdy¿ rywalizowali miêdzy sob±: GTK Asecco Gdynia  3 zespo³y Sharsk Gdynia, UKS 7 Trefl Sopot i DelaSalle Gdañsk
Sze¶æ zespo³ów rozegra³o 15 spotkañ (ka¿dy z ka¿dym) kluczowym spotkaniem decyduj±cym o koñcowej klasyfikacji by³ wtorkowy mecz pomiêdzy GTK Asecco I Gdynia vs UKS 7 Trefl Sopot, miêdzy tymi zespo³ami zawsze jest  walka, a ró¿nica wygranej dru¿yny nigdy nie przekroczy³a 10 punktów. Zespó³ prowadzony przez Micha³a Mroza GTK Asecco Gdynia wygra³ siedmioma punktami, kolejne dwa spotkania tak¿e wygra³ GTK i z kompletem zwyciêstw sklasyfikowa³ siê na pierwszym miejscu w tabeli. Pierwszy Netz Cup wygrywa Sopot, drugi S³upsk a trzeci gospodarze i Puchar Netz zostaje w Gdyni (do trzech razy sztuka). Tytularny sponsor turnieju ufundowa³ ka¿demu zawodnikowi zwyciêskiej dru¿yny tableta, za drugie  miejsce by³ y pendrive i inne gad¿ety, za trzecie puzzle . £±czna pula nagród z koszulkami dla ka¿dego zawodnika wynios³a oko³o 7000.
SKM po ka¿dym spotkaniu wybra³ MVP meczu (zawodnik otrzyma³ breloczek ,,koszykarski but,,)

Organizator zapowiada IV Netz Cup bêdzie Ogólnopolski a kto wie czy nie Miêdzynarodowy

Jeszcze raz dziêkuje klubowi GTK Asecco Gdynia za zaproszenie na turniej. Mog³em na w³asne oczy zobaczyæ na jakim poziomie jest pomorska koszykówka w roczniku 2001
W turnieju grali srebrni medali¶ci MP SP Energa Cup oraz wielu przysz³ych kadrowiczów Pomeranii. Od wrze¶nia bêdê bacznie przygl±da³ siê rozgrywk± na pomorzu

 MVP Turnieju
Mi³osz Korolczuk
UKS 7 Trefl Sopot


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI


 TOP 10 NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU

1 OSTROWSKI MICHA£  72  GTK ASSECO III GDYNIA
2 DZIER¯AK WOJCIECH  70  UKS 7 TREFL SOPOT
3 PAJKERT ADRIAN 57 GTK ASSECO I GDYNIA
4 LIS PIOTR  55 GTK  ASSECO II GDYNIA
5 WITTSTOCK JAKUB  54 SHARKS GDYNIA
  OLENDER IWO 54  SHARKS GDYNIA 
7 JÊCZMIEÑ TOMASZ 50 GTK ASSECO I GDYNIA
8 KWIDZIÑSKI JERZY 43 GTK ASSECO III GDYNIA
9 GRECZY£O STANIS£AW  36 GTK  ASSECO II GDYNIA
10 £UKASZEWICZ STANIS£AW  34 SHARKS GDYNIA

 TOP 5 NAJLEPSI STRZELCY W RZUTACH ZA TRZY PUNKTY

1 KORNOWICZ 7x3 DELASALLE GDAÑSK

2 KOROLCZUK 5X3 UKS 7 TREFL  SOPOT
3 DZIER¯AK 4X3 UKS 7 TREFL SOPOT
4 KWIDZIÑSKI JERZY 3X3  GTK ASECCO III GDYNIA
5 WITTSTOCK JAKUB 3X3 SHARKS GDYNIA

Najm³odszym zawodnikiem w turnieju by³ Konrad Kornowicz  zawodnik De La Salle Gdañsk rocznik 2003 !!! Konrad otrzyma³ od organizatora prezent a od SKM za wygranie klasyfikacji trójek (7x3) frotkê Jordana

KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU

  Numer....zawodnik....zdobyte....punkty
Wyró¿nienie Trenera
1 GTK ASSECO I GDYNIA

18.G¡SIOROWSKI MICHA£  12
13.RYBKIEWICZ DANIEL  31
15.OLSZEWSKI PIOTR  34
9. PAJKERT ADRIAN 57
16.T£OK SZYMON 20
5.JÊCZMIEÑ TOMASZ 50
8. MARACEWICZ JAKUB  10 >>>>>>>
11.MIERNOWSKI JAKUB  20
14.STASIAK PAWE£ 10
17.BERCAL WOJCIECH  2
10.NOWICKI KRZYSZTOF 25
12.LEJMAN JAN 18

TRENER: MICHA£ MRÓZ
2
 UKS 7 TREFL SOPOT

9.KOROLCZUK MI£OSZ 42
4.DANIELEWICZ MACIEJ  12
10.GUTOWSKI PIOTR 17
14.CZUBA KACPER 15
16.ZAREMBSKI MARCEL 17
17.GUSSMAN KORNEL 6
20.¦LIWIÑSKI FILIP 10
24.MILUSKI OLAF  13
32.AUGUSTYNIAK FRAÑCISZEK 4
42.CHMIELEWSKI £UKASZ 14
68.DZIER¯AK WOJCIECH  70 >>>>>>
77.KLAWA £UKASZ 32
99.CHÊÆ DAWID  30
TRENER: MARTA CIE¦LICKA

3
 SHARKS GDYNIA 

6.USTOWSKI MARCEL 3
7.OLENDER IWO 54 >>>>>>>>>>>>
8.BOCHDZIEWICZ FRAÑCISZEK 10
10.BROWARCZYK MACIEJ  10
12.TONDERYS KRYSTIAN  7
13.B£ASZCZYK MICHA£  2
14 BALANDOWSKI MARTYN  2
15 £UKASZEWICZ STANIS£AW  34
16 TZIAMTZIS DAWID  4
17 GAWLIÑSKI JAKUB  11
18 WITTSTOCK  54

TRENER: STEFAN BRZEZIÑSKI
4
  GTK ASSECO III GDYNIA

17.KWIDZIÑSKI JERZY  43
18.LIS PIOTR  35
19.OSTROWSKI MICHA£  72 >>>>>>
20.SANTANOCITO ALEKSANDER  23
22.ZAPA£A  ALEKSANDER 2
25.ZAWALSKI ALEX 7
30.KOWALCZYK  KACPER 10
32 BUNIA MATEUSZ 7
33.INDYK WIKTOR  18
44.WÊGLIÑSKI  WITOLD 4
23.SZEL¡GOWSKI MICHA£S 2
    STAROSTA 6

TRENER: ARTUR  DAJOS
 
5
  GTK  ASSECO II GDYNIA
rocznik 2002


4. FORMELLA MAKSYMILIAN 4
5. DULKIEWICZ PATRYK 2
7.LIS PIOTR  55
8.KRASODOMSKI MICHA£  19
9.WO¬NIAK ALEKSANDER 2
10.GRECZY£O STANIS£AW 36
11.PIWOWARCZYK MICHA£ 5
12.ADAMSKI STANIS£AW  6
14.LIS MICHA£  35
15.POP£AWSKI DAWID 6 >>>>>>>>
16.W£OCZEWSKI MACIEJ 8
13.SZCZEPKOWSKI MICHAL  8

TRENER: MACIEJ SZEL¡GOWSKI
6

UKS DE LA SALLE GDAÑSK


6 KORNOWICZ  KONRAD 33 >>>>>
7 JANKOWICZ ADAM  4
9 LUDWICKI JAN 2
10 SUTOR MARCIN 7
11 HIRSZ JAKUB 0
12 KÊDZIORAJ OSKAR 4
13 BIERAWSKI KACPER 20
14 SZMYTKA ALEKS 3
15 KURDEK MICHA£ 22
£ANGOWSKI 13

TRENER: SARNOWSKI DAREK

WYNIKI

GTK Asseco I Gdynia - GTK Asseco II Gdynia  67 : 39 
GTK Asseco III Gdynia - UKS Sharks Gdynia   22 : 35 
UKS 7 Trefl Sopot - UKS De La Salle Gdañsk  73 : 22 
GTK Asseco I Gdynia - UKS Sharks Gdynia 60 : 27 
UKS De La Salle Gdañsk - GTK Asseco II Gdynia 19 : 61 
GTK Asseco III Gdynia - UKS 7 Trefl Sopot  39 : 49
SKS Sharks Gdynia   - GTK Asseco II Gdynia   56 : 41
UKS De La Salle Gdañsk -  GTK Asseco III Gdynia 12 : 73 
GTK Asseco I Gdynia -  UKS 7 Trefl Sopot  49 : 42
UKS De La Salle Gdañsk   UKS Sharks Gdynia  33 : 66
GTK Asseco II Gdynia - UKS 7 Trefl  Sopot  31 : 59 
GTK Asseco I Gdynia - GTK Asseco III Gdynia 52 : 50
GTK Asseco II Gdynia  -  GTK Asseco III Gdynia  65 : 39
UKS 7 Trefl  Sopot  - UKS Sharks Gdynia  67 : 36
GTK Asseco I Gdynia  -   UKS De La Salle Gdañsk  58 : 35

Tabela

1 GTK Asseco I Gdynia 10 pkt.
2 UKS 7 Trefl Sopot 9 pkt.
3 UKS Sharks Gdynia 8 pkt.
4 GTK Asseco III Gdynia 7 pkt.
5 GTK Asseco II Gdynia 6 pkt.
6 UKS De La Salle Gdañsk 5 pkt.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
12
12
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi