News: Camp Cetralny - Pierwsze zgrupowanie kadry Polski rocznika 1999 Gi¿ycko 9-19.VII.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 14:09:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Camp Cetralny - Pierwsze zgrupowanie kadry Polski rocznika 1999 Gi¿ycko 9-19.VII.2014
Kadra Polski
  32 zawodników urodzonych w 1999 roku, wytypowanych przez sztab szkoleniowy Kadry Narodowej U15M (Roman Prawica i Wojciech Rogowski) brali udzia³u w zgrupowaniu szkoleniowym w Centralnym O¶rodku Sportu w Gi¿ycku (ul. Moniuszki 22) w dniach 09-19.07.2014.Z powodu choroby na zgrupowaniu zabrak³o Dominika Wilczka (¦l±sk Wroc³aw). W jego miejsce trenerzy powo³ali  Micha³a Ró¿±nowskiego (TKM W³oc³awek).Dawid S±czewski (Pomorze) powo³any zosta³ do Kadry Polski U16 rocznik 1998 w jego miejsce trenerzy powo³ali innego zawodnika

Zawodnicy zaznaczeni na niebiesko do kadry do³±czyli po Fina³ach OOM

Brak zawodników z województw:
¦L¡SKIE,  ¦WIÊTOKRZYSKIE, WARMIÑSKO-MAZURSKIE, OPOLSKIE, LUBELSKIE


       


Zdeb Jakub,
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
193 cm. 2/3

Matusiak T.
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
200 cm. 4/5

Wilczek Dominik
¦L¡SK Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
190 cm. 1/2

Wójcik Jan,
KKS Kobierzyce
DOLNO¦L¡SKIE
197 cm. 3/4
WKK Wroc³aw
Wójcik Szymon
KKS Kobierzyce
DOLNO¦L¡SKIE
198 cm. 3/4
WKK Wroc³aw
Junger Liam
KKS Kobierzyce
DOLNO¦L¡SKIE
194 cm. 2/3
¦l±sk Wroc³aw
Zagórski Maks,
GIM.  Wroc³aw
DOLNO¦L¡SKIE
194 cm. 2/3

Nowakowski K.
KKS Kobierzyce
DOLNO¦LASKIE

197 cm 3/4
¦l±sk Wroc³aw


 


Chrabota Micha³
WIS£A Kraków 
MA£OPOLSKIE
186 cm. 2

Jakubek Maks.
WIS£A Kraków 
MA£OPOLSKIE
204 cm 4/5

Koperski Maciej
KORONA Kraków 
MA£OPOLSKIE
186 cm. 2
Trójka Sieradz

Pacho³ek
Wis³a Kraków
MA£OPOLSKIE

191 cm. 2/3

Nowakowski K.
Wis³a Kraków
MA£OPOLSKIE

189 cm. 1/2


 

   
Rutnowski Dawid,
Novum Bydgoszcz
KUJAWSKO-
POMORSKIE
186 cm 2/3
Skiba Adam,
NovumBydgoszcz 
KUJAWSKO
POMORSKIE
172 cm. 1
Kondraciuk
Pierniki Toruñ
KUJAWSKO
POMORSKIE

183 cm. 1/2
Grzelak Kacper
Novum Bydgoszcz
KUJAWSKO
POMORSKIE

191 cm. 2/3
Ró¿anowski M.
TKM W³oc³awek
KUJAWSKO
POMORSKIE

170 cm 1Golus Dawid
Piotrówka Radom 
MAZOWIECKIE
184 cm. 2

Zió³ko Norbert
Piotrówka Radom
MAZOWIECKIE
182 cm.1/2

Nowik Konrad
Piotrówka Radom
MAZOWIECKIE
188 cm. 2
BSK Bia³a Podlaska
Skowroñski Artur
Polonia Warszawa
MAZOWIECKIE
192 cm. 2/3M±kowski Kacper
Zastal Zielona G.
LUBUSKIE
192 cm  3/4

Kêpiñski Micha³,
CHROMIK ¯ary
LUBUSKIE
187 cm. 1/2

Leszczyñski M.
CHROMIK ¯ary 
LUBUSKIE
184 cm. 1/2
Boles³awiec
Moraczyñski K
Czarni S³upsk
POMORSKIE
192 cm.  2/3

Kolenda £ukasz
TREFL Sopot
POMORSKIE
186 cm. 1
Nenufar E³k
Burczyk Kacper,
KORSARZ Gdañsk 
POMORSKIE
192 cm. 2/3

 
 
Lewandowski M.
PKK 99 Pabianice 
£ÓDZKIE
190 cm 2/3
Kurek
KK Stalowa Wola
PODKARPACKIE

202 cm. 4/5
Bogucki
Polonia Leszno
WIELKOPOLSKIE

206 cm 5
Wasilewski M.
¯UBRY Bia³ystok
PODLASKIE
194 cm. 3
Grzybowski Kacper
¯ak Koszalin
ZACHODNIOPOMORSKIE
LISTA 50 ZAWODNIKÓW PODANA DO MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI

UWAGA:
Zawodnicy z tej listy mog± byæ ,,rotowani,, w sk³adzie Kadry Polski do koñca roku kalendarzowego ) PZKosz przewiduje do koñca roku dwie 3-dniowe konsultacje oraz dwa turnieje. Roman Prawica i Wojciech Rogowski to trenerzy selekcjonerzy. Trenera g³ównego poznamy wkrótce

Komentarze
Dariog66 dnia maj 16 2014 22:36:52
No brawo!
Nie z³e zaczyna pracê trener tego rocznika. Jedno pytanie kogo z tych ch³opców widzia³ osobi¶cie? Czy to s± nominacjê na telefon?
Uk³ady z trenerami klubowymi co Panie trenerze? na pewno w ten sposób zrobi Pan karierê. Zawodnicy którzy we W³asnym klubie przesiaduj± na ³awie ¯enada
Dariog66 dnia maj 16 2014 22:38:33
No ale czego si mo¿na spodziewaæ jaki by³ zawodnik taki trener.
darek dnia maj 16 2014 23:19:10
Drodzy Pañstwo -Zibi w swym po¶cie da³ BARDZO DU¯O do zrozumienia .
Brak w kadrze zawodników z wielkopolski ?
-ok z³a lub i BARDZO z³a praca szkoleniowców nie bêdê wymienia³ Klubów bo tam mam kilku znajomych i móg³bym pomin±c kogokolwiek ,¿e ¼le prowadzi NABÓR
Tak uczepi³em siê wielkopolski bo o ¶l±sku gdzie JEST NAJWIÊCEJ zarejestrowanych zawodników z rocznika RÓWNIE¯ posucha.
Choæ potencja³ JEST tak w ludno¶ci ponad 10% populacji kraju jak i w KILKU m³odych WILKÓW TRENERÓW ju¿ dzi¶ wprawdzie lokalnie ,ale z WIÊKSZYMI Sukcesami ni¿ ni¿ej wymienieni ..TRENERZY KADRY.
Zastanawiaj±ce jest czy FAKTYCZNIE z regionalnego NABORU lub i dumnie brzmi±cego CAMPU nie by³o NIKOGO -kto by³by godzieñ reprezentowaæ.
A mo¿e i FAKTYCZNIE powo³ania odbywa³y siê na telefon
Dodatkowo bardzo zastanawiaj±ce s± POWO£ANIA ..PAR KLUBOWYCH a mo¿e chodzi tutaj o LOGISTYKÊ KLUBOW¡ -kwestie dowozu i od wozu zawodników
OBYM siê MYLI£

ale JEST i NADZIEJA ,która umiera OSTATNIA :..

W w/w zgrupowaniu planowany jest udzia³ w sumie 32 zawodników. Sztab szkoleniowy tej kadry uzupe³ni poni¿szy wykaz o kolejne nazwiska (do liczby 32) najpó¼niej tu¿ po Fina³ach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y, o czym poinformujemy zainteresowane Kluby oraz Wojewódzkie Zwi±zki Koszykówki.

POZOSTA£O kilka miejsc o o NIE bêdzie walka lub i zawodnicy wybrani zostan±.
Ja nie umniejszam WYBRANYM jednak¿e zastanawia MNIE brak reprezentantów po³owy województw dok³adnie 8
osobi¶cie ZDAJÊ sobie sprawê ,¿e w ¶l±skim NIE ma Godnego zawodnika ,ale pozosta³e ..
Nawet w kadrze K.Górskiego nie bylo takich ..podzia³ów
troll dnia maj 18 2014 16:29:47
A gdzie Mateusz Wojtczak z Lubuskiego ?
JOKER dnia maj 19 2014 10:27:49
Czytam i nie wierze.
Ju¿ zaczynaj± siê napinki nad powo³aniami.Dlaczego nie ma tego lub tamtego.
a odpowied¼ jest krótka:s± za s³abi
dlaczego rodzice a chodzi mi o "dariog66" neguje powo³ania ch³opaków do kadry dla nich jest to wyró¿nienie co¶ wielkiego a takie komentarze s± poni¿ej krytyki.
Znam lub widzia³em wszystkich tych ch³opców i ka¿dy z nich zas³uguje na powo³anie.
Mój Syn te¿ siê nie za³apa³ ale wie ¿e je¶li bêdzie ciê¿ko pracowa³ mo¿e kiedy¶ dost±pi tego zaszczytu nie ma co narzekaæ trzeba zacz±æ pracowaæ.
Zosta³o 8 miejsc trzeba o nie walczyæ a nie p³akaæ na forach internetowych ze nie ma naszych pociech od tego w kadrze sie nie znajd±.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Trubacz Rdos³aw r.94 Zastal Zielona G.
Trubacz Rdos³aw r.94 Zastal Zielona G.
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi