News: VII Jedynka Cup rocz.1999 Ko¶cian 6-8.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:42:27
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VII Jedynka Cup rocz.1999 Ko¶cian 6-8.VI.2014
Turnieje Podsumowanie
 W dniach od 06 do 08 czerwca 2014r. w Ko¶cianie 6 dru¿yn rywalizowa³o w VII Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki „Jedynka Cup 2014”. W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny KK StarBol Boles³awiec, MKS Wrze¶nia, WKS ¦l±sk Wroc³aw, RKKS Rawia Rawicz, MKK Pyra Poznañ oraz gospodarze turnieju UKS Jedynka Ko¶cian.
£±cznie rozegranych zosta³o 15 spotkañ w sali sportowej ZS 1 w Ko¶cianie, w których rywalizowa³o ze sob± 78 zawodników. Wszystkie dru¿yny rywalizowa³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”. W pi±tek i sobotê zespo³y rozegra³y po 2 spotkania, a w niedzielê po 1 spotkaniu.
W pi±tek o godz. 16 zespo³y zgromadzi³y siê na oficjalnej prezentacji, w której udzia³ wziêli tak¿e zaproszeni go¶cie w osobach Pana Macieja Zielonki – zastêpcy Przewodnicz±cego Rady Miasta Ko¶ciana, Pana Leszka Michalczaka – Dyrektora Zespo³u Szkó³ nr 4 w Ko¶cianie, Pani Beaty Felman – przedstawicielki Rady Rodziców przy Zespole Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie, Pana Grzegorza Wierzbickiego – Prezesa BC Obra Ko¶cian, Panów Zbigniewa Grzelki i Paw³a Ci±¿kowskiego – Wiceprezesów BC Obra Ko¶cian oraz gospodarza Pana Bogus³awa Kiszki – Prezesa UKS Jedynka Ko¶cian.

Zawodnicy i go¶cie mogli podziwiaæ wystêpy zespo³u tanecznego z kl. IIIb prowadzonego przez Pani± Ewê ¯urek  z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie.
W sobotê na trybunach pojawi³ siê Pan Micha³ Jurga – Burmistrz Miasta Ko¶ciana, który kibicowa³ rywalizuj±cym zespo³om. Po drugim dniu rywalizacji dru¿yny, w ramach odnowy biologicznej, uda³y siê na ko¶ciañski basen, gdzie mia³y zapewniony nieodp³atny wstêp dziêki uprzejmo¶ci Gminy Miejskiej Ko¶cian, a dowóz na basen ufundowa³a firma transportowa Globtur Pana Marka Leciejewskiego.

Zmagania sportowe sta³y na bardzo wyrównanym poziomie. Ogl±dali¶my wiele ciekawych i zaciêtych spotkañ. Najwiêcej emocji kibicom dostarczy³y zaciête pi±tkowe mecze pomiêdzy Jedynk± Ko¶cian i Rawi± Rawicz oraz Starbolem Boles³awiec i ¦l±skiem Wroc³aw, a tak¿e niedzielne spotkania, które decydowa³y o miejscach 3-6, czyli Starbol Boles³awiec – MKS Wrze¶nia i Rawia Rawicz – ¦l±sk Wroc³aw.
W turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna MKK Pyra Poznañ, która wszystkie mecze wygra³a do¶æ wyra¼nie, choæ nasz zespó³ dzielnie walczy³ w niedzielnym meczu, który decydowa³ o zwyciêstwie w turnieju. Niestety ta walka trwa³a prze 18 minut spotkania, po których to zespó³ gospodarzy prowadzi³ nawet 19-15, niestety kolejne 2 minuty meczu to run 13-0 dla dru¿yny Pyry i pod³amani ko¶cianiacy, nie potrafili ju¿ nic w tym spotkaniu pokazaæ ze swoich umiejêtno¶ci, a mecz skoñczy³ siê wysok± pora¿k± Jedynki. Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ jednak nasz zawodnik Szymon Maciejewski, który w 5 meczach zdoby³ 83 punkty.

Na zakoñczenie turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, w tym koszulki z logo imprezy ufundowane przez firmê Cocodrillo, a zespo³y pami±tkowe statuetki za udzia³ w imprezie. Wszystkie dru¿yny odebra³y okaza³e puchary, na których zakup pieni±dze przeznaczy³a Rada Rodziców przy ZS 1 w Ko¶cianie i nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów. Dodatkowe nagrody w postaci plecaków, sprzêtu elektronicznego i koszulek otrzymali wyró¿nieni zawodnicy, których wytypowali trenerzy, organizatorzy i sêdziowie w kategoriach – MVP (Najbardziej Warto¶ciowy Zawodnik), Wyró¿nienie w dru¿ynie, Najlepszy Strzelec, Najlepiej Rzucaj±cy za 3 punkty, Pierwsza Pi±tka Turnieju. Wszystkie nagrody wrêczali przybyli na zakoñczenie go¶cie w osobach Pana Macieja Kasprzaka – Zastêpcy Burmistrza Miasta Ko¶ciana, Pana Macieja Zielonki – Zastêpcy Przewodnicz±cego Rady Miasta, Pana Grzegorza Wierzbickiego – Prezesa BC Obra Ko¶cian, Panów Paw³a Ci±¿kowskiego i Zbigniewa Grzelkê – vice Prezesów

Impreza o nazwie „Jedynka Cup” organizowana przez UKS Jedynka w Ko¶cianie we wspó³pracy z Gmin± Miejsk± Ko¶cian, odby³a siê ju¿ po raz 7, a od kilku lat ten punkt w programie obchodów Dni Ko¶ciana jest sporym wydarzeniem sportowym i przedsiêwziêciem organizacyjnym, dlatego organizatorzy pragn± podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego aby nasz turniej móg³ odbyæ siê w tej formie i z takim rozmachem, a w szczególno¶ci Burmistrzowi Miasta Ko¶ciana Panu Micha³owi Jurdze, Dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Ko¶cianie Pani Ma³gorzacie Ratajczak, Radzie Rodziców ZS 1 w Ko¶cianie, Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ nr 4 w Ko¶cianie Panu Leszkowi Michalczakowi oraz firmom: Coccodrillo, Hurtownia Rolnik, „Outlet” Markowe Obuwie i Odzie¿ Sportowa, Nenufar Club, Bank Spó³dzielczy w Ko¶cianie, MasterStal, Seven Komputery, „Magik” Ch³odnictwo i Klimatyzacja, Big Art., GS „Samopomoc Ch³opska” Ko¶cian, RSP Pianowo, ArtBud Bogus³awa Kiszki i Globtur Marka Leciejewskiego.

Podziêkowania sk³adamy tak¿e: cz³onkom UKS Jedynka oraz wszystkim wolontariuszom, którzy  w³±czyli siê w organizacjê imprezy, a w szczególno¶ci: Pani Honoracie Fryder-Michalczyk, Pani Beacie Felman, Panu Mariuszowi Klimczokowi, Panu Waldemarowi Sadowskiemu oraz Marice Ratajczak i Oliwi Misiak z kl. Ic oraz przedstawicielom dru¿yny ¯aków.

FOTO ADAM CHMIELEWSKI


MKK Wrze¶nia – RKKS Rawia Rawicz  55:50
StarBol Boles³awiec  – MKK Pyra Poznañ  35:75
UKS Jedynka Ko¶cian – WKS ¦l±sk Wroc³aw  55:39
Poznañ – Wrze¶nia  63:41
Ko¶cian  – Rawicz  36:42
Wroc³aw – Boles³awiec  46:44
Ko¶cian – Wrze¶nia  57:21
Boles³awiec – Rawicz  56:28
Wroc³aw  – Poznañ  28:74
Boles³awiec – Ko¶cian  35:54
Wrze¶nia  – Wroc³aw   54:46
Rawicz  – Poznañ  29:62
Wrze¶nia  – Boles³awiec 41:38
Poznañ  – Ko¶cian  73:28
Rawicz  - Wroc³aw  34:40

 Koñcowa klasyfikacja:


1. MKK Pyra Poznañ  10 pkt.

2. UKS Jedynka Ko¶cian  8 pkt.
3. MKS Wrze¶nia  8 pkt.
4. WKS ¦l±sk Wroc³aw  7 pkt.
5. StarBol Boles³awiec  6 pkt.
6. RKKS Rawia Rawicz  6 pkt.

Wyró¿nienie w dru¿ynie
(nagrody rzeczowe):


Ignaszak Olivier        MKK Pyra Poznañ
Durda Roman            Starbol Boles³awiec
Ró¿czka B³a¿ej            UKS Jedynka Ko¶cian
Osmaelak Krystian        RKKS Rawia Rawicz
Bednarek Jakub        MKS Wrze¶nia
Sitnik Micha³            WKS ¦l±sk Wroc³aw

Najlepiej rzucaj±cy za 3 punkty (nagroda rzeczowa + statuetka):
Kupczyñski £ukasz 7x3pkt. MKK Pyra Poznañ

Najlepszy strzelec turnieju (nagroda rzeczowa + statuetka):

Maciejewski Szymon  83 pkt.  UKS Jedynka Ko¶cian

 Najbardziej warto¶ciowy zawodnik turnieju – MVP (nagroda rzeczowa + statuetka):
Idziak Jakub  MKK Pyra Poznañ

Najlepsi za trzy punkty


1 Kupczyñski Micha³ 7 Pyra Poznañ
2 Pachom Bsrtosz 6 StarBol Boles³awiec
   Przyby³ek Kamil 6 Rawia Rawicz
4 Oleradzki Maciej 4  ¦l±sk Wroc³aw
   Lisek Mi³osz 4 Pyra Poznañ

Wszyscy uczestnicy turnieju mieli zagwarantowany bezp³atny dojazd i wstêp na basen w Ko¶cianie ufundowany przez Gminê Miejsk± Ko¶cian.

 WKS ¦l±sk Wroc³aw   
                                               
Sudrowicz Daniel    22                           
Chmielewski Adrian    19                           
Rudawski Micha³    47                           
Omelan Micha³    12                           
Ró¿ycki Bartek   22             
Kraszewski Sebastian    13                           
Sitnik Micha³    26                           
Mierzejewski Marcin    1                           
Boluk Wojciech    2                           
¦liwiñski Mi³osz    6                           
Proæ Marcin    0                           
Sadowski Miko³aj    13         
Oleradzki Maciej    16        
                    
 UKS Jedynka Ko¶cian                                                   
Walkowiak Filip    11           
Wabiñski Filip    6      
Dratwiñski Tomasz    11
Zielonka Stanis³aw   11                           
Szymanowski Jêdrzej    9                           
Ró¿czka B³a¿ej    10                           
Jó¼wiak Filip    7                           
Szymañski Marcin    2                           
Maciejewski Szymon     83 
Adamczak Aleksander   8                           
Rau Miko³aj   72                           
£ukowiak Miko³aj    0                              
                         
 StarBol Bole³awiec       
                                           
Durda Roman    75         
Borêcki Nikodem   11                           
Giergielewicz Mateusz    39                           
Strojek Dawid    4                           
Mocny Wojciech    44                           
Myjkowski Jacek    2                           
Czernigiewicz Wiktor      0                           
¦liwiñski Oskar     0                           
Durda Patryk     0                           
¯ybura Szymon     0                           
Pachom Bartosz    29       
Faltyn Dominik    4                           
                       
 MKS Wrze¶nia                                                   
Frydryszak Filip     7                           
Maliñski Olaf     46                           
Rzepka Damian     22                           
Czarnecki Jan       0                           
Matczak Jakub        0                           
Nowak Piotr       0                           
Jankowiak Sebastian      4                           
Zwolak Hubert       20                           
Marciniak Micha³       69                           
Czemerys Bartosz    44             
Bednarek Jakub       0                           
                       
 MKK Pyra Poznañ                                                   
Kupczyñski £ukasz   70      
Lubka Antoni       18                           
Banaszak Micha³      32      
Idziak Jakub      61                           
Tamborski Stanis³aw    29                           
Ingaszak Olivier      25                           
Lisek Mi³osz    56          
Dembski Kacper    4                           
Wo¼niak Miko³aj     9       
Adamczak Kacper    10                           
Nowakowski Tymoteusz    5                  
Zawartowski Jakub     21                           
                          
 RKKS Rawia Rawicz  
                                                 
Wacyna Ernest   3                           
Polowczyk Jan    14   
Popiel Mateusz     60                           
Machowiak Kamil      0                           
Osmelak Krystian   37                 
Ilnicki Jan    34     
Wojtera Micha³    6   10                           
Pusset Jakub       0                           
Weso³owski Eryk                                                   
Zaremba Tomasz      0                           
Popiel Miko³aj           0                           
Przyby³ek Kamil      22      
Kuczyñski Filip      0                           
Chora³a Szymon    0                           
Kunysz Jakub        0                           
Maliñski Kamil       0                           
Lorek Jan        0                           
Fiebig Piotr      3                           


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Hubert Klimecki kadra ¦l±sk GTK Gliwice
Hubert Klimecki kadra ¦l±sk GTK Gliwice
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi