News: XXXVI Dzieñ Dziecka rocz.2003 Poznañ 30.V-1.VI.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:05:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXXVI Dzieñ Dziecka rocz.2003 Poznañ 30.V-1.VI.2014
Turnieje Podsumowanie
 CH£OPCY

Turniej  rozegrany  zosta³ w  dniach  30.05-1.06.2014 r. w salach: AWF przy ul. Droga Dêbiñska oraz AWF i POSiR 
przy ul. Chwia³kowskiego.
Wystartowa³o 16 zespo³ów, w tym jeden poza konkursem 
(w miejsce dru¿yny, która zrezygnowa³a z udzia³u w turnieju).
 
Wyniki spotkañ oraz kolejno¶æ dru¿yn w grupach eliminacyjnych,
pó³fina³owych oraz spotkañ fina³owych zebrane s± w za³±czonych
tabelach.

FOTO ADAM CHMIELEWSKI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 
 1  BASKET TEAM Opalenica  Trener:  Aleksander Ziobro
2  TKM W³oc³awek    Krystian Kurlapski, Arkadiusz Czy¿nielewski
3  MKK PYRA I Poznañ    Jakub Czwakiel
4  BIOFARM UKS OR£Y SP 18 Poznañ    Tomasz Cichocki
5  MKK Gniezno    Artur Guzio³ek, Tomasz Konowalski
6  KS SUDETY Jelenia Góra    Marcin Koperek
7  KSK NOTEÆ Inowroc³aw    Piotr Wi¶niewski
8  UKKS ISKRA Osieczna    Maciej Janowicz
9  MKS SOKÓ£ Miêdzychód    S³awomir Szulczyk
10  UKS BASKET Szczecinek    Piotr Wujtiuk
11  UKS NOBLI¦CI Wielichowo    Maciej Murcha
12  UKS BASKET 2010 Kruszwica    Jacek Stajszczak
13  MOS Stargard Szczec.    Sylwester Wieczorkiewicz
14  MKS NOVUM SP 32 Bydgoszcz    Grzegorz Skiba
15  UKS Komorów    Grzegorz Tomaszewski
PK  MKK PYRA II Poznañ    Grzegorz Szymanek
 
5 ALL STARS:


Micha³ SZABELSKI 
   (TKM W³oc³awek)
£ukasz WALKOWIAK  (MKK Gniezno)
Aleksander WI¦NIEWSKI  (MKK PYRA I Poznañ)
Olivier CZEKA£A    (BASKET TEAM Opalenica)
Adrian ROSZAK    (UKS 18 OR£Y Poznañ)
 
Trenerzy wyró¿nili zawodników w swoich zespo³ach:

Adrian SZAJEK
(BASKET TEAM Opalenica), Wiktor £UKASIK (TKM W³oc³awek), Filip
DOMINIAK (PYRA I Poznañ), Tymon KOZINA (OR£Y SP 18 Poznañ), Malina PIASECKA (MKK Gniezno), Bart³omiej GL¡DA£A (SUDETY Jelenia Góra), Jan OWCZARZAK  (NOTEÆ  Inowroc³aw), Wojciech SAMOLAK (ISKRA Osieczna), £ukasz SKWIOT (SOKÓ£ Miêdzychód), Marcin OBUCHOWSKI (BASKET Szczecinek), Jakub BERESZYÑSKI (NOBLI¦CI Wielichowo), Hubert MICHALSKI (BASKET 2010 Kruszwica), Bartosz JASTRZÊBSKI (MOS Stargard Szczec.), Mateusz WO£OWSKI (NOVUM  SP  32  Bydgoszcz), Micha³  JA£TOSZUK  (UKS Komorów),  Filip  PAWLAK (PYRA II Poznañ)

Miejsca 1-4

OR£Y SP 18 Poznañ      - TKM W³oc³awek      17 : 30
PYRA I Poznañ      - BASKET TEAM Opalenica  44 : 48
o miejsce 1-2  TKM W³oc³awek    - BASKET TEAM Opalenica  24 : 34
o miejsce 3-4  OR£Y SP 18 Poznañ    - PYRA I Poznañ      30 : 41
 
Miejsca 5-8

SUDETY Jelenia Góra     - NOTEÆ Inowroc³aw    30 : 23
ISKRA Osieczna      - MKK Gniezno      10 : 41
o miejsce 5-6  SUDETY Jelenia Góra  - MKK Gniezno      23 : 25
o miejsce 7-8  NOTEÆ Inowroc³aw    - ISKRA Osieczna      38 : 32
 
Miejsca 9-12
NOBLI¦CI Wielichowo    - SOKÓ£ Miêdzychód    23 : 35
BASKET 2010 Kruszwica     - BASKET Szczecinek    22 : 27
o miejsce 9-10  SOKÓ£ Miêdzychód   - BASKET Szczecinek    23 : 20
o miejsce 11-12 NOBLI¦CI Wielichowo  - BASKET 2010 Kruszwica    36 : 23
 
Miejsca 13-16
UKS Komorów       - NOVUM SP 32 Bydgoszcz      0 : 20 (WO)
PYRA II Poznañ       - MOS Stargard Szczec.    40 : 20
o miejsce 13-14 NOVUM SP 32 Bydgoszcz  - MOS Stargard Szczec.    11 : 26
o miejsce 15-16 UKS Komorów    - PYRA II Poznañ      20 : 37

KOMUNIKAT KOÑCOWY

 
DZIEWCZÊTA
 
Turniej  rozegrany  zosta³ w  dniach  30.05-1.06.2014  r. w salach:
AWF  przy ul. Droga Dêbiñska oraz AWF i  POSiR   przy ul. Chwia³kowskiego.
Wystartowa³o 8 zespo³ów.
 
Wyniki spotkañ oraz kolejno¶æ dru¿yn w grupach eliminacyjnych,
oraz spotkañ fina³owych zebrane s± w za³±czonych tabelach. 
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 
1  MKS TÊCZA Leszno  Trener:  Tomasz Janowicz
2  MUKS Poznañ    Tomasz Semmler
3  UKS DWÓJKA Rogo¼no    Pawe³ Lewtak, Joanna Chojnacka
4  UKS DELFIN K³ecko    Waldemar Go³ochowicz
5  INEA AZS II Poznañ    Alicja Rolbiecka-Platta
6  INEA AZS I Poznañ    Monika Sibora
7  UKS LIDER Swarzêdz    Anna Talarczyk
8  SP D±brówka    Tomasz Koszyca
 
5 ALL STARS;


Julia TALAR      (DELFIN K³ecko)
Maja PIETRZAK    (TÊCZA Leszno)
Zuzanna ROZMIAREK  (DWÓJKA Rogo¼no)
Zuzanna SENEKO    (INEA AZS I Poznañ)
Wiktoria PIOTROWSKA  (MUKS Poznañ)
 
Trenerzy wyró¿nili zawodniczki w swoich zespo³ach:

Wiktoria SKRZYPCZAK (TÊCZA Leszno), Gabriela CZERMIAK (MUKS Poznañ), Angelika
JAB£OÑSKA (DWÓJKA Rogo¼no), Daria OWCZARZAK  (DELFIN  K³ecko),  Joanna ZBIERSKA
(INEA AZS II Poznañ), Weronika SIE¦LAK (INEA AZS I Poznañ), Wiktoria PLACKOWSKA (LIDER  Swarzêdz), Zuzanna PIETZ (SP D±brówka).

Miejsca 1-4
DWÓJKA Rogo¼no      - MUKS Poznañ      12 : 42
DELFIN K³ecko      - TÊCZA Leszno        7 : 55
o miejsce 1-2  MUKS Poznañ    - TÊCZA Leszno      19 : 31
o miejsce 3-4  DWÓJKA Rogo¼no    - DELFIN K³ecko      19 : 12
 
Miejsca 5-8

INEA AZS I Poznañ      - LIDER Swarzêdz      16 :   6
SP D±brówka        - INEA AZS II Poznañ      8 : 29
o miejsce 5-6  INEA AZS I Poznañ    - INEA AZS II Poznañ    12 : 27
o miejsce 7-8  LIDER Swarzêdz    - SP D±brówka      18 :   9

KOMUNIKAT KOÑCOWY

 
Organizatorzy gratuluj± najlepszym zespo³om i wyró¿nionym zawodniczkom  du¿ych  umiejêtno¶ci
sportowych. Wszystkim startuj±cym dru¿ynom dziêkujemy za sportow± postawê.
 
ORGANIZATORZY:

  * AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU
  * M£ODZIE¯OWY KLUB KOSZYKÓWKI „PYRA” POZNAÑ
  * AKADEMICKI ZWIAZEK SPORTOWY W POZNANIU
 
NASZE DZIA£ANIA WSPIERA:

  
SPONSORZY, FUNDATORZY NAGRÓD, PRZYJACIELE:
WIELKOPOLSKI ZWI¡ZEK KOSZYKÓWKI W POZNANIU * CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
* INEA * REBIS - DOM WYDAWNICZY * BGR - SITODRUK, TAMPODRUK, TERMOTRANSFER *
EUROKOS - ARTYKU£Y FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE * POST MEDIO - AGENCJA REKLAMOWO-
POLIGRAFICZNA * KSERO ADAM  KRAWCZYK * RADIO MERKURY * WTK *  CODZIENNY
POZNAN.PL * EPOZNAN.PL
 
DZIÊKUJEMY STUDENTOM SPECJALIZACJI TRENERSKICH I INSTRUKTORSKICH 
AWF  POZNAÑ  ORAZ WSZYSTKIM  SÊDZIOM-WOLONTARIUSZOM, KTÓRZY POMAGALI
W SPRAWNYM PRZEPROWADZENIU TURNIEJU.

 
Fotorelacje z Turnieju na stronie Klubu: www.pyra.com.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Niemcy
Niemcy
Kadra Polski rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi