News: Miêdzynarodowy Turniej U-18 NIKE - Kowno 7-9.II.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 13:52:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miêdzynarodowy Turniej U-18 NIKE - Kowno 7-9.II.2014
Kadra Polski
 Za nami koszykarski turniej z najwy¿szej pó³ki, impreza robi±ca wra¿enie i profesjonalna w ka¿dym detalu. Sk³ad mieszany, kluby jak ¯algiris, Rytas czy CSKA Moskwa  czy  albo szko³y jak Akademie Ludwiksburg czy  Future Stars i "prawie kadry" jak Ryga czy SMS. Zaczêli¶my od meczu z £otyszami którzy okazali siê bardzo wymagaj±cymi przeciwnikami, silni fizycznie, doskonale pracuj±cy w obronie i co najwa¿niejsze zgrani. Najwiêksza przewagê osi±gnêli¶my na pocz±tku 3 kwarty +13 pkt, jednak nasi wysocy mieli coraz wiêksze k³opoty z faulami, a i sêdziowie dali kilka mocno kontrowersyjnych gwizdków.

Kluczowe by³y 3 faule Dominika w ci±gu 3 minut na pocz±tku meczu, to zawêzi³o rotacje podkoszow± do Fatza i Kulki , ci mieli ciê¿k± robotê z doskonale wyszkolonym Klavsem Cavarsem (205cm) i w konsekwencji spadli obaj za 5 fauli , Yogi zagra³ w tym meczu tylko 15 min. ¦wietne zawody gra³ tez ³otewski rozgrywaj±cy Feikners16 pkt i 10as!!.U nas na pochwa³ê zapracowali Igor Wadowski i Artur W³odarczyk .Niestety w dogrywce mieli¶my ju¿ 2 graczy poza gr± (faule) i 3 zagro¿onych 4 faule. To zwyciêstwo nam po prostu uciek³o.Z rozmów pomeczowych wynika³o ¿e 6 graczy £otewskich jest w meczowej rotacji w zespo³ach ekstraklasowych!!w lidze ³otewskiej i to by³o widaæ.

 Kolejny mecz grany o 9.00 rano! z Letuvos Rytas z doskonale znanym w polsce tr.Adomaitisem .W tym meczu tylko 1 kwarta by³a grana jak równy z równym, potem zaczê³y siê problemy z wpadaj±cymi trójkami i szukaniem na to rady. Niestety nasza obrona obwodzie nie istnia³a, a Litwini doskonale to potrafili wykorzystaæ brak pomocy i zgrania w polskim zespole. B³yskawicznie odskoczyli na 16 pkt i tak ju¿ trwa³o to ca³y mecz. Trener Mi³oszewski próbowa³ ro¿nych rozwi±zañ niestety kolejni zawodnicy nie radzili sobie w obronie, a sam W³odarczyk nie da³ rady. Du¿a presja na pi³ce prowadzi³a do seryjnych przechwytów 12 litewskich na 3 nasze.. i doskona³a skuteczno¶æ przy rzutach za 3 (8/18) u nas by³o z tym gorzej 3/15.

Trzeci mecz na turnieju grali¶my pó¼nym wieczorem o 20.00 z Kijowem, oba zespo³y mia³y szanse odnie¶ wreszcie zwyciêstwo na turnieju, choæ korespondencyjnie wychodzi³o ¿e Ukraiñcy dostawali do tej pory wiêkszy ³omot;). Zaczêli¶my skoncentrowani i zdecydowani od pocz±tku pokazaæ kto tu rz±dzi , ju¿ w pierwszych 6 min zrobili¶my wynik 20:5 z czego 9 pkt zdoby³ bêd±cy w gazie Grzesiek Kulka , tak szybko wypracowana przewaga pozwoli³a daæ wiêcej minut graczom do tej pory 2 planowym , to niestety da³o efekt w postaci do¶æ szybkiego odrabiania strat przez Kijów , mecz by³ jednak pod kontrol± i tylko jaki¶ kataklizm móg³ nas pozbawiæ zwyciêstwa , humorystycznym akcentem by³o bodaj 5 krotne zagwizdanie ,,Yogiemu,, b³êdu 3 sekund na co widaæ uczulony byl jeden z arbitrów. Konsekwencj± by³o przechrzczenie ,,Yogiego,, przez zespól na "JaVale " kto ogl±da NBA ten wie o co chodzi

 Podsumowuj±c zagrali¶my 1 naprawdê dobry mecz (Ryga) 1 przyzwoity (Kijów) i jeden który doskonale wyszed³ naszym przeciwnikom (Rytas) którzy przegrali z Ryg± bezapelacyjnie 13 pkt. Moje obserwacje i wnioski s± z tego wyjazdu nastêpuj±ce , nie da sie zbudowaæ dobrze broni±cego zespo³u na 3 treningach, niestety Cetniewo nie broni, albo inaczej ,broni w swoim wyj±tkowym stylu. Wg mnie po¶rednio wynika to z tego, ¿e w zdecydowanej przewadze s± tam strzelcy, zdobywcy punktów w swoich klubowych sk³adach, zadania obronne w wiêkszo¶ci takich sytuacji ma pozosta³a czê¶æ dru¿yny a liderzy maja zdobywaæ punkty. To skutkuje brakiem nawyków i zachowañ w obronie, trenerzy w ,,Cetku,, na pewno nad tym pracuj± ,ale przed kilkoma graczami d³uga droga by nie byæ zawodnikiem jednej strony boiska. W rywalizacji z dru¿ynami graj±cymi ze sob± od lat bardzo ciê¿ko to nadrobiæ , bo brakuje pomocy i zrozumienia. To by³o momentami bardzo widoczne zw³aszcza przeciw zespo³om nadba³tyckim gdzie obrona jest bardzo agresywna. Charakteryzuj±c styl litewski , polega on na bardzo du¿ym nacisku na gracza z pi³k± ,a w ataku na oddaniu ok 30 rzutów za trzy. To ich priorytet, ca³y zespól na rozgrzewce stoi na linii za 3 i rzuca ,dos³ownie ka¿dy gracz ma byæ zagro¿eniem z dystansu. Akcje pod kosz grane s± raz na jaki¶ czas, podobnie wjazdy z obwodu .Przy tak wysokim poziomie licz± siê drobiazgi na naszym wyniku zawa¿y³o to ¿e nie byli¶my do koñca dru¿yn± i co tu du¿o gadaæ zmiennicy oddawali pole.. o ile Karol i Micha³ z 97 s± wyt³umaczeni to np. Szymon by³ kompletnie zagubiony , Bojan daje radê w ataku, ale du¿o przed nim pracy nad zachowaniami w obronie, Stawiak bardzo chcia³ ale gubili siê raz po raz, Wieluñski niestety nie radzi sobie z pressingiem bardzo silnych obwodowych i mam wra¿enie ¿e gra zbyt zachowawczo, potrafi podaæ ,ale siê boi straty i pos³ania na ³awkê. Na dobrym poziomie zagrali Fatz, Olejniczak, Kulka, Wadowski i W³odarczyk, Kuba Nizio³ tez by zosta³ pochwalony ;) ale niestety 2 mecz kompletnie mu nie wyszed³. No i w obronie musi dawaæ wiêcej inaczej robi siê dziura.

 Wnioski z turnieju s± wg mnie takie, ¿e albo powinno tam pojechaæ samo Cetniewo, albo po prostu kadra. Dobranie 4 zawodników by³o wg mnie asekuracj± przed zbyt widowiskowymi pora¿kami , z punktu "zgrywania kadry" efekty bêd± raczej znikome. Rozmawiaj±c z graczami doszli¶my do wniosku ¿e powrót braci Zywert w dobrej formie otworzy wiêcej mo¿liwo¶ci i zdecydowanie poprawi rotacjê na obwodzie. Pod koszem jest du¿a konkurencja, Grzesiek Dominik, Mateusz, Filip czy Micha³ gwarantuj± obronê pomalowanego i pkt spod kosza. Dominik musi wiêcej my¶leæ na boisku, bo to jego podstawowy problem ,potrafi zagraæ bardzo fajnie a w kolejnej akcji idiotycznie. Tr Mi³oszewski ciê¿ko pracuje nad tym, by tych pierwszych by³o wiêcej ni¿ drugich ,ale to bêdzie d³ugi proces.

Z rozmowy z trenerem wiem, ¿e przygotowania zaczn± siê dopiero w czerwcu zgrupowaniem w Wa³brzychu i Spale a potem kadra jedzie na turniej do W³och.
Pragnê podkre¶liæ, ¿e turniej sta³ na wysokim poziomie i nasz wynik wstydu nie przynosi , w naszym zasiêgu spokojnie by³a dru¿yna niemiecka i CSKA ,pewnie powalczyliby¶my z Czechami którzy zaprezentowali siê bardzo dobrze Zalgiris by nas zniszczy³ na obwodzie, podobnie jak Rytas ten sam styl i taktyka .

Ca³emu zespo³owi dziêkujê za kolejna porcjê koszykarskich emocji.

AUTOR: Pawe³ Kulka


WYNIKI


SMS PZKosz -  Lietuvos Rytas 61 : 86

Punkty: Olejniczak 14, Kulka 10, W³odarczyk 9(1), Bojanowski 8, Wieluñski 5(1), Majchrzak 5(1), Fatz 4, Nizio³ 3, Stawiak 2, Wadowski 1, Kierlewicz 0, Szymañski 0


SMS PZKosz W³adys³awowo -  VEF Ryga 83 : 88  po dogrywce

Punkty: Wadowski 15, Fatz 15, W³odarczyk 14(2), Olejniczak 12, Nizio³ 10(2), Kulka 7, Majchrzak 5(1), Bojanowski 3, Stawiak 2, Wieluñski 0, Kierlewicz 0

SMS PZKosz W³adys³awowo – Budivelnik Kijów 92 : 49


Punkty: Nizio³ 15(3), Bojanowski 14(1), Fatz 14, Wadowski 11(1), Kulka 11 (11 zb.), Olejniczak 11 (11 zb.), Majchrzak 5, Szymañski 4, W³odarczyk 3(1), Wieluñski 2, Kierlewicz 2, Stawiak 0

Turniej wygrali gospodarze (¯algiris Wilno), pokonuj±c w finale VEF Ryga.


Oficjalna strona turnieju


Sztab Szkoleniowy
Arkadiusz Mi³oszewski, Janusz Kocio³ek, Mateusz Bieszke i Rafa³ Bia³ek

SMS PZKOSZ WLADYSLAWOWO

#    Name    Pos.    Height    Nat.    Born

 4     WIELUSKI, MARCIN     G     196 POLONIA WARSZAWA    27/03/1996
 5     WLODARCZYK, ARTUR     G     181 TREFL SOPOT 20/02/1996
 7     KIERLEWICZ, MICHAL     G     192  POLONIA WARSZAWA  05/12/1997
 9     NIZIOL, JAKUB     G     198    ¦L¡SK  WROC£AW  08/05/1996
10     WADOWSKI, IGOR     G     194  WKK  WROC£AW     18/01/1996
12     KULKA, GRZEGORZ     F     201     TREFL SOPOT   04/04/1996
13     STAWIAK, MATEUSZ     F     201     TRUSO  ELBL¡G 21/01/1996
14     BOJANOWSKI, MACIEJ     G     198     ¯UBRY BIA£YSTOK    20/05/1996
15     FATZ, MATEUSZ     C     205     ASTORIA BYDGOSZCZ    19/07/1996
17     SZYMANSKI, SZYMON     F     204     GTK  GDYNIA  04/01/1996
23     OLEJNICZAK, DOMINIK     C     209     ANWIL W£OC£AWEK   01/07/1996
25     MAJCHRZAK, KAROL     G     196     TREFL SOPOT     08/06/1997


Komentarze
AIKON dnia luty 07 2014 10:06:10
Chyba o 16.45 naszego czasu, tam jest o godz. do przodu smiley
AIKON dnia luty 07 2014 15:33:37
A sorki , ¼le policzone , wszystko siê zgadza 14.45 smiley
Pawcio dnia luty 07 2014 21:57:23
Wiem ¿e zwalanie winy na sêdziów jest mocno oklepane ale dzisiaj 2 starszych panów z gwiazdami wziê³o mecz w swje rêce. Przy +10 zaczê³a siê magia. Wyfaulowano nam 3 graczy gwizdano b³±d po³owy którego nie by³o kompletnie opad³y mi rêce.
Pelna ¿enada w dogrywce nie by³o kim graæ
Pawcio dnia luty 07 2014 22:44:14
Jutro gramy 2 mecze trudno bêdzie o Mediolan ale ja wierzê
Pawcio dnia luty 09 2014 16:35:57
w³a¶nie leci fina³ live polecam
http://www.sportotv.lt/rungtynes/2459/zalgiris-vef
Pawcio dnia luty 17 2014 13:43:33
Polecam fajny wywiad z tr.Mi³oszewskim
http://polskikosz.pl/news/109669/arkadiusz_miloszewski_o_sms__szkoleniu___koszykowc.html#disqus_thread
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom r.1993
MOSM Bytom r.1993
Koszykarki
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi