News: III Dwójka Cup rocz.1999 E³k 4-6.IV.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 02:16:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Dwójka Cup rocz.1999 E³k 4-6.IV.2014
Turnieje Podsumowanie
 TURNIEJ KOSZYKÓWKI  KADETÓW M£ODSZYCH ROCZNIK 99  ‘ DWÓJKA CUP ’   E³k   04-06 IV 2014

W dniach 04 -06 IV 2014 roku w hali Gimnazjum nr 2 odbywa³ siê III Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów DWÓJKA CUP. Patronat honorowy nad turniejem obj±³ Prezydent Miasta E³k Tomasz Andrukiewicz. W turnieju wziê³o udzia³ sze¶æ dru¿yn z:  Katowic, Lublina, Bydgoszczy, Warszawy, Pisza i E³ku.
Turniej odbywa³ siê w hali Gimnazjum nr 2. Noclegi w bursie szkolnej z wêz³em sanitarnym. W czasie zawodów dru¿yny mia³y mo¿liwo¶æ rozegrania piêciu spotkañ. 

 Po ka¿dym meczu sêdziowie wybierali najlepszego gracza meczu, który otrzymywa³ magazyn MVP, które wrêcza³y m³ode koszykarki                         z Gimnazjum nr 2. Dru¿yny mia³y zapewnione w ka¿dym dniu turnieju nieograniczony czasowo wstêp do Parku Wodnego.

W sportowych zmaganiach najlepsza okaza³a siê dru¿yna bydgoskiej Astorii. 

Nagrody:
Zawodnik: koszulka turniejowa, folder turniejowy, magazyn MVP.
Trener: ksi±¿kê o Adamie Wójciku, gad¿ety turniejowe.
ALL Stars: statuetki, ksi±¿ki o historii koszykówki, magazyn MVP, gad¿ety turniejowe.
Najlepszy gracz dru¿yny: statuetka, magazyn MVP, gad¿ety turniejowe, 
MVP: statuetka, koszulka MG13, koszulka Reprezentacji Polski, gad¿ety turniejowe, 
Pozosta³e: Najlepszy 3pkt, najlepszy strzelec, i ……NAJNI¯SZY ZAWODNIK

 MVP:
Mateusz Grochowski
Astoria Bydgoszcz


FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI ALL-STARS


Rafa³ Mocarski - Dwójka E³k
Kacper Jankowski - Astoria Bydgoszcz
Kacper Mo¶cicki - Gim 92 Ursynów
Kamil Tr±bka - TSK Ry¶
Jacek Sowa - UKS 27 Katowice
 TOP 10 STRZELCÓW:


1. Przybylski Kacper 97 pkt. Astoria
2 Sowa Jacek 88 pkt. Katowice
3 Mo¶cicki Kacper 86 pkt. Ursynów
4 ¯ywek Tadeusz 77 pkt. Ursynów
5. Wojtiuk Jakub 65 pkt. Lublin
6 Jankowski Kacper 63 pkt. Astoria
7. Ignatowicz Hubert 60 pkt. E³k
8 Trubacz Mateusz 58
9.Tr±bka Kamil 56 pkt. Pisz
10 Ko³ek Krystian 55 pkt. Katowice

 Najlepsi strzelcy ,,za trzy punkty,,

1 Melarski Jan 9x3 Astoria Bydgoszcz
rekord w jednym meczy 4x3

2 ¦ciegienny Jakub 7x3 UKS 27 Katowice
3 Fiziar Maciej 4x3 GIM 92 Ursynów
4 ¯ywek Tadeusz 3x3 GIM 92 Ursynów

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
        
  SK£AD...PUNKTY.............................................
 
1  ASTORIA BYDGOSZCZ      

Jekel Szymon 3  (1x3)
Michalski Jakub  24            
Glanert Oskar  51  (1x3) >>>>>>>>>>>>>>
Grochowski Mateusz  51  (2x3)
Przybylski Kacper  97     
Sznajder Jakub 15            
Roliñski Adam  6               
Stefañski Henryk 7          
Melerski Jan  39 (9x3)       
Kuczkowski Mateusz  9                   
Jankowski Kacper  63                   
Tyloch Dawid  6                    
Koz³owski Pawe³  13  (1x3)
 
 2  UKS GIM 92 URSYNÓW    
                  
Swêdzikowski Mateusz  14  (2x3)
Fiziar Maciej    38  (4x3)
Maszkiewicz Szymon   22  (2x3)
Baczyñski Adrian   32
Roczniak Tymoteusz  28   
Barkiewicz Szymon  4
Skowroñski Szymon   22
Lichterowicz Bartosz  15 
Jaworski Wojbor 9      
Jandrowicz Jakub  4
Mo¶cicki Kacper   86  (2x3)
¯ywek Tadeusz   77  (3x3)
 
 3  UKS 27 KATOWICE          
        
Skar¿yñski Pawe³  5               
Stasica Mateusz  15 (1x3)
Sowa Jacek  88  (2x3)
Walczak Micha³ 11
Kuliñski Mateusz 19 
Jasiak Kosma 5
Lebie¿yñski Krzysztof 29     
Kud³aciak Szymon 4
¦ciegienny Jakub  47  (7x3)
Bedarzak Adrian 1
Wolek Krystian  55 >>>>>>>>>>>>>>>>>

Skrzyd³o Bartosz  18
Burkot Bartosz    8
 
 4  UKS DWÓJKA E£K         
             
Mocarski Rafa³  49  (2x3)      
Ejza Cezary 8         
Prze¼dziecki Adrian  0                
Ignatowicz Hubert   60 (1x3)  >>>>>>>>>>
Akacki Maciej   3         
Skubich Damian   37             
Gutowski Szymon  19          
¦migielski Maciej   47 (2x3)
£epkowski Sebastian  10 (1x3)            
Radgowski Micha³  34  (1x3)

 
 5  TSK RO¦ PISZ      
               
Tr±bka Kamil 56  (2x3)
Ma³ecki Adam 27
Zapert Micha³  5
Trupacz Mateusz 58  (2x3) >>>>>>>>>>>>>

Prewnik Dawid 29
Wilimczyk Adam  19
Krzyworos Ernest   16
Butrynowicz Mateusz  13
 
 6  UKS 5-4-3 LUBLIN             
     
Wo¼niak Patryk 7   (1x3)     
Rodzik Przemys³aw  6
Ostroga Karol  10
Dracian Karol 10  (1x3)
Jaskowiak Pawe³  20  (1x3)
Szumarski Piotr   12
Balkiewicz Klaudiusz   11  (1x3)
Jankowski Kacper  16
Skiba Mateusz   2
Kawa³ek Kacper  13              
Wojtek Jakub    65  (2x3) >>>>>>>>>>>>>
Sobiñski Kamil  2
 
                       

WYNIKI
 
UKS DWÓJKA E£K -  UKS 5 LUBLIN   65 : 42  (18-12, 16-8, 21-3, 10-19)
E£K: Mocarski 6, Ejza 4, Ignatowicz 11, Skubich 7, ¦migielski 15(1x3), £epkowski 8(1x3), Radgowski 14(1x3)
LUBLIN: Dragan 1, Jaskowiak 12 (1x3), Balkiewicz 5 (1x3), Jankowski 6, Wojtiuk 18
 

ASTORIA BYDGOSZCZ – UKS 27 KATOWICE  80:57  (17-15, 20-21, 21-9, 22-12)
BYDGOSZCZ: Michalski 2, Glanert 8, Grochowski 6(1x3), Przybylski 21, Sznajder 2, Rolinski 2, Stefañski 4, Merchelski 19(3x3), Jankowski 12, Tyloch 2, Koz³owski 2
KATOWICE: Skar¿yñski 1, Staska 3(1x3), Sowa 9, Walczak 5, Lebie¿yñski 4, ¦ciegienny 8(1x3), Bednarczyk 1, Ko³ek 14, Skrzyd³o 6, Burkot 6

UKS GIM 92 URSYNÓW – TSK RO¦ PISZ 67 : 42  (20-6, 20-10, 8-14, 19-12)
URSYNÓW: Swêdzikowski 11(2x3), Fizar 6(2x3), Maszkiewicz 8, Roczniak 1, Baczyñski 10, Skowroñski 1, Lichterowicz 4, Jaworski 2, Mo¶cicki 13, ¯ywuk 11(1x3)
PISZ: Tr±bka 13, Ma³ecki 5, Trupacz 6(1x3), Wilinczyk 5, Krzywonos 6, Butrynowicz 7

ASTORIA BYDGOSZCZ - UKS 5 LUBLIN  83 : 38  (21-9, 14-5, 27-9, 20-15)
LUBLIN: Rodzik 4, Ostroga 1, Dracjan 4, Jaskowiak 4, Balkiewicz 6, Jankowski 2, Skiba 2, Wojtiuk 12(1x3)
BYDGOSZCZ: Michalski 2, Glanert 10, Grochowski 23, Przybylski 13, Stefañski 2, Melerski 5(1x3), Kuczkowski 2, Jankowski 22, Tyloch 4

UKS GIM 92 URSYNÓW UKS SP 27 KATOWICE 57 : 45 (22-16, 8-6, 15-6, 12-17)
URSYNÓW: Fizar 11, Maszkiewicz 5(1x3), Baczyñski 4, Skowroñski 5, Mo¶cicki 15, ¯ywek 17(1x3)
KATOWICE: Skar¿yñski 2, Staska 6, Sowa 10, Walczak 2, ¦ciegienny 4, Kulinski 6, Wolek 11, Skrzyd³o 2, Lebierzyñski 2

UKS DWÓJKA E£K – TSK RO¦ PISZ 58 36  (11-7, 7-11, 22-10, 19-8)

E£K: Mocarski 12(1x3), Ignatowicz 19(1x3), Gutowski 2, ¦migielski 12, Radgowski 13
PISZ: Tr±bka 6, Ma³ecki 4, Trupacz 13, Drewniak 8, Wilinczyk 2, Krzywonos 3

ASTORIA BYDGOSZCZ – UKS GIM 92 URSYNÓW  64 : 54 ( 19-13, 15-14, 13-14, 18-13 )
BYDGOSZCZ: Michalski 6, Glanert 13, Grochowski 10, Przybycki 19, Koz³owski 7(1x3), Stefañski 2, Melerski 3(1x3), Jankowski 5
URSYNÓW: Swêdzikowski 3, Fizar 4(1x3), Maszkiewicz 5, Roczniak 10, Skowroñski 6, Mo¶cicki 13, ¯ywek 13

UKS DWÓJKA E£K – UKS 27 KATOWICE   65: 52 ( 18-16, 14-9, 13-17, 7-23 )
E£K: Mocarski 10, Ignatowicz 6, Skubich 14, Gutowski 6, ¦migielski 13, Radgowski 3
KATOWICE: Stasica 2, Sowa 15, Kuliñski 10, Lebie¿yñski 5, ¦cigienny 8(1x3), Kolek 24, Skrzyd³o 1

UKS 5 LUBLIN -  TSK RO¦ PISZ   22 : 35  (4-7, 7-7, 6-7, 5-14)
LUBLIN: Balkiewicz 8, Skiba 2, Wojtiuk 12
PISZ: Tr±bka 7(1x3), Ma³ecki 4, Zapêd 2, Drewniak 4, Wilimczyk 3, Trupacz 15(1x3)

UKS DWÓJKA E£K - ASTORIA BYDGOSZCZ  49 : 85  (10-9, 12-15, 6-32, 21-29)
E£K: Mocarski 17, Ejza 4, Ignatowicz 16, Akacki 3, Gutowski 7, £ebkowski 2
BYDGOSZCZ: Michalski 8, Glanert 8, Grochowski 7, Przybycki 22, Koz³owski 12, Rolinski 4, Stefañski 1, Melerski 3, Kuczkowski 2, Jankowski 18

UKS 27 KATOWICE - TSK RO¦ PISZ 61:49 ( 16-4, 13-25, 19-5, 13-15 )
KATOWICE: Sowa 27(1x3), Walczak 4, ¦ciegienny 12(2x3), Kuliñski 5, Kolek 4, Skrzyd³o 5, Lebie¿yñski 4
PISZ: Tr±bka 13, Ma³ecki 6, Trupacz 3, Drewnik 13, Wilinczek 6, Krzywonos 3, Butrymowicz 5

UKS GIM 92 URSYNÓW -  UKS 5 LUBLIN bardzo wysoka wygrana Ursynowa
URSYNÓW:Fiziar 13(1x3), BAczyñski 18, Roczniak 12, Bankiewicz 4, Skowroñski 6, Lichterowicz 10, Jaworski 7, Jandrowicz 4, Mo¶cicki 21, ¯ywek 21,
LUBLIN:Wo¿niak 7, Rodzik 2, Ostroga 5, Dracian 5, Jankowski 4, Kuwa³ek 8,

UKS DWÓJKA E£K - UKS GIM 92 URSYNÓW 57 : 44

UKS 27 KATOWICE - UKS 5 LUBLIN 77 : 40

TSK RO¦ PISZ  - ASTORIA BYDGOSZCZ  61 : 71


 ..........................................
 MPKT
 Z
 PP-Z
P-S
BILANS
 1
ASTORIA BYDGOSZCZ
 5 10 5 
 0384
259
 +125
 2GIM 92 URSYNÓW
 5 9 4 1351
228
 +123
 3UKS SP 27 KATOWICE
 5 8 3 2305
278
  +27
 4DWÓJKA E£K
 5 7 2 3268
285
  -17
 5ROS PISZ
 5 6 1 4223
279
 -56
 6CZTERY0TRZY LUBLIN
 5 5 0 5174
376
 202

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pogoñ II - GTK I Gliwice
Pogoñ II - GTK I Gliwice
¦KM sezon 06/07 U-16 rocznik 91/92
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi