News: Deichmann Basket Cup rocz.1999 Wroc³aw 3-5.I.2014 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 21 2020 02:18:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Deichmann Basket Cup rocz.1999 Wroc³aw 3-5.I.2014
Turnieje Podsumowanie
 Druga edycja DEICHMANN CUP za nami. UKS Chromik ¯ary wzmocniony dwoma zawodnikami Zastalu Zielona Góra obroni³ tytu³ Mistrzowski z przed roku. Na drugim miejscu uplasowa³ siê Mistrz Republiki Czeskiej BK Pardubice. Czesi turniej rozpoczêli od dwóch pora¿ek kolejne spotkania Mistrzowie Czech wygrywali. Turniej Deichmann Cup by³ pierwszym M³odzie¿owym Turniejem w Polsce w Nowym 2014 roku. Zawody organizowane przez WKS ¦l±sk Wroc³aw by³y doskona³ym przygotowaniem zawodników Kadr Wojewódzkich przed pó³fina³ami OOM.

W Turnieju DBC wyst±pi³o ponad trzydziestu zawodników kadr: Kadra Ma³opolski w komplecie, Kujawsko-Pomorskie: Novum Bydgoszcz i  Lubuskie Chromik ¯ary w sk³adach mia³o ponad po³owê kadrowiczów. Trenerzy kadr Maciej Kulczyk, Piotr Piecuch i £ukasz Rubczyñski nie ukrywali zadowolenia z gry swoich zawodników. Dla niektórych zaskakuj±ce mo¿e byæ ostanie miejsce Vice Mistrza Polski ¦l±ska Wroc³aw kto zna ch³opaków ten wie ¿e to nie ten sam sk³ad. Z Fina³ów U-14 ( Zdeb i Wilczek graj± z rocz.98 Nowakowski i Junger graj± w KKS Kobierzyce)

Kolejno¶æ na Turnieju mog³a wygl±daæ inaczej gdyby nie walkower dla Novum Bydgoszcz. Podczas meczu Chromik ¯ary – Novum Bydgoszcz trener mia³ bardzo wiele pretensji do pracy sêdziów boiskowych (nie mnie to oceniaæ czy s³usznych) Trenera Novum Macieja Kulczyka znam od kilku lat i wiem ¿e to bardzo spokojny trener który nigdy w swojej trenerskie pracy nie otrzyma³ dyskwalifikacji ( po dwóch technicznych) je¶li tak spokojnego trenera ponios³o to praca sêdziów wzbudza³a wiele kontrowersji, po trzeciej kwarcie zawodnicy opu¶cili parkiet bo zespó³ nie mia³ opiekuna do dokoñczenia spotkania. Organizatorzy d³ugo zastanawiali siê czy zaliczyæ wynik po trzecie kwarcie czy daæ walkower dla Novum. Decyzja zapad³a w niedziele – Przepisy PZkosz mówi±:  je¶li dru¿yna nie dokoñczy spotkania TO MA WALKOWERA i tak siê te¿ sta³o. MKS Novum Bydgoszcz przyznano 0 pkt. I zamiast miejsca medalowego ostatecznie poza podium (IV miejsce) Szkoda ¿e tak siê sta³o bo ch³opcy z Kujawsko-Pomorskiego na tych zawodach grali ¶wietne zawodny a ich rozgrywaj±cy Adam Skiba pokaza³ ¿e jest w czo³ówce rozgrywaj±cych w Polsce rocznika 1999.

MKS Zabrze personalnie dru¿yna s³absza od pozosta³ych i jeszcze z kontuzjami w czasie turnieju. Ch³opcy Andrzeja Bartosza pokazali ¦l±ski charakter: waleczno¶æ i serce do gry. W najbardziej emocjonuj±cym spotkaniu pokonali 1 punktem gospodarzy. Szymon Janczak wybrany do pierwszej pi±tki Turnieju by³ najlepiej zbieraj±cym i blokuj±cym zawodnikiem, a jest rok m³odszy od pozosta³ych.

Podsumowuj±c Turniej udany, jak zawsze znakomite zakwaterowanie Hotel *** ¶wietne wy¿ywienie, mo¿liwo¶æ obejrzenia meczu PLK ¦l±sk Wroclaw – Siarka Tarnobrzeg, koszulki dla ka¿dego zawodnika, medale, puchary, statuetki i upominki


Kacper Makowski najlepszy strzelec w ka¿dym meczu zdobywa ponad 20 pkt.
Adam Skiba jego Asysty znakomite
Micha³ Kêpiñski Król trojek (11x3) – w ka¿dym spotkaniu trafia³ za linni 6, 75
Maciej Leszczyñski MVP  jeden z kibiców mówi taki Dejan Bodiroga
Marek Welsch bratanek s³ynnego Jiri Welscha gracza NBA
Janczak Szymon rocznik 2000 tyle ,,czap,, jednego zawodnika to jeszcze nie widzia³em
Kadra Ma³opolski 15 zawodników gra pasarell± w ka¿dym spotkaniu trzech pauzuje
Wspaniali rodzice-kibice Mi³o jak na widowni widzi siê rodziców – kibiców (z ma³opolski, ¯ar, Pardubic Mo i oczywi¶cie Wroc³awia

SKM sk³ada serdeczne podziêkowania dla organizatora WKS ¦l±sk Wroc³aw ZA ZAPROSZENIE NA Turniej i dla MKS Zabrze za transport


 MVP:

Leszczyñski Maciej
Chromik ¯ary

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy

1 M±kowski Kacper 111 pkt. Chromik ¯ary
2 Chrobot Patryk 78 pkt. ¦l±sk Wroc³aw
3 Leszczyñski Maciej 76 pkt. Chromik ¯ary
4 Horky Adam  69 pkt.BK Pardubice
5 Skiba Adam 64 pkt. Novum Bydgoszcz
   Welsch Marek 64 BK Pardubice
7 Janczak Szymon 63 pkt. MKS Zabrze
8 Chrobota Micha³ 60 pkt. Kadra Ma³opolski

9 Krawiec Dawid 61 pkt. MKS Zabrze
10  Kêpiñski Micha³ 57 pkt. Chromik ¯ary 
      Beranek Jan 57 pkt. BK PardubiceTOP 5 w rzutach  ,,za trzy punkty,,

1 Kêpiñski Micha³ 11x3 Chromik ¯ary
2 Chrobot Patryk 9x3 ¦l±sk Wroc³aw
3 Chrabota Micha³ 7x3 Kadra Ma³opolski
4 Koperski Maciej 6x3 Kadra Ma³opolski
   Rozynek Patryk 6x3 MKS Zabrze
6 Heliñski Stanis³aw 5x3 MKS Zabrze  (rocz.2000)

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI
 ALL-STARS

M±kowski Kacper  - Chromik ¯ary
Kêpiñski Micha³ - Chromik ¯ary
Sasnal Karol - Kadra Ma³opolski
Welsch Marek  - BK Pardubice
Janczak Szymon - MKS Zabrze (rocz.2000)


FOTO ¦L¡SK Dzieñ pierwszy

FOTO ¦l±sk Dzieñ drugi


 


KLASYFIKACJA KOÑCOWA

   ..........................................
 
 1


UKS CHROMIK ¯ARY

TRENERZY:
£ukasz Rubczyñski
Tomasz Sobczak


15 Brzózka Jakub  21
14 Kêpiñski Micha³  57
5 Leszczyñski Maciej  76
11 M±kowski Kacper  111 >>
7 Mróz Igor  2
9 Pawiñski Dominik  24
10 Pawiñski Jakub  43
4 Rak Kacper  0
13 Sitko Bartosz  11
17 Talarek Rados³aw   16

 2 


BK PARDUBICE

TRENER:
Barto¹ek Tomá¹

  Havránek Martin  0
Pe¹ík Radek  36
Pl¹ek Jan  0
Tkadlec Tomá¹  16
Samoel Jakub  15
Srkal ©imon  1
Svatý Tomá¹  0
Welsch Marek  64

©indeláø Matìj  10
©itanc Adam  2
Srkal Jáchym 10
Horký Adam  69
Beránek Jan 57
Mik¹ovský Filip 8
 
 3


KADRA
MA£OPOLSKI 99

TRENER: Piotr Piecuch
Mateusz Buka³a
  Sasnal Karol  20
£apcik Damian 7
Szkolak Jakub  5
Nowacki Mateusz 6
Nowakowski Krystian 38
Chrabota Micha³ 60  >>>>>
Jakubek Maksymilian 19
Pacho³ek Patryk 17
Rumian Alexander  21
Mordarski Albert  12
Pieni±¿ek Micha³  12
Koperski Maciej 40
Wilk Mateusz 44
Szlachetka Mateusz  4
Szeliga Hubert 5
 
 4


MKS NOVUM BYDGOSZCZ

TRENER:
Maciej Kulczyk
  Dawid Rutnowski  34
Kacper Grzelak  45
Miko³aj Majchrzak  29
Mateusz Bergmann  8
Artur Olszewski  2
Adam Skiba  64 
Carlos Brzozowski  17
Patryk Strzelecki  0
Rafa³ Jaszczyk  2
Tomasz Stawowski  2
Gracjan Gruszka  14
Jêdrzejczak  42
 
 5


MKS ZABRZE

TRENER:
Andrzej Bartosz
  Mi³osz Otrzonsek  4
Patryk Rolnik  0
Kacper Bielecki  17
Patryk Rozynek  50
Szymon Janczak  63
Micha³ Rozynek 2
Marcel Grudzieñ 0
Dawid Krawiec  61
Pawe³ Michalak  2
Daniel Drzaman (kpt)  16
Stanis³aw Heliñski  17
Piotr Salamon 7
 
 6

WKS ¦L¡SK Wroc³aw

TRENERZY:
Grzegorz Krzak
Marcin G³adys³aw
Waldemar Gawlik
  Bembenek Micha³  10
Chrobot Patryk  68  >>>>>>
Cichoñ Patryk  54
Garbaciak Patryk  23
Grabowski Patryk  13
Moon Alex  32
Mydlak Sebastian  2
Olbromski £ukasz  0
Olejniczak Micha³  4
Szelczyñski Mi³osz  26
Uberna £ukasz  31
Waszkowiak Jêdrzej  9
Wielebiñski Kacper 0
Zdaniewicz Jan 2
 


WYNIKI

 Chromik ¯ary  -  MKS Zabrze  76 : 40  (26-10, 11-10, 24-16, 15-4)
Chromik: Leszczyñski 20, Pawiñski D. 3, M±kowski 22, Sitko 1, Pawiñski J. 10, Kêpiñski 14 (4x3), Brzózka 2, Talarek 4
Zabrze: Krawiec 11 (1x3), Janczak 8, Drzaman 2, Rozynek P. 7, Heliñski 6 (1x3), Bielecki 6

¦l±sk Wroc³aw – Kadra Ma³opolski  54 : 61  (14-7, 17-15, 8-15, 15-24)
¦l±sk: Waszkowiak 2, Uberna 2, Chrobot 14 (1x3), Moon 8, Garbaciak 9, Cichoñ 10, Szelczyñski 9
Kadra: Szlachetka 2, Jakubek 6, Chrobota 23 (3x3), Pacho³ek 6, Nowakowski 5 (1x3), Wilk 2, Mordalski 4, Pieni±¿ek 2, Koperski 7 (1x3), Sasnal 4

Novum Bydgoszcz
– BK Prdubice  54 : 30  (18-8, 14-7, 15-11, 7-4)
Novum: Rutnowski 8, Stawowski 2, Jaszczyk 2, Jêdrzejczak 4, Skiba 9, Grzelak 14, Majchrzak 15
Pardubice:  Pesik 4, Tkadlec 2, Samoel 1, Welsch 6, Srkal 2, Sindelar 2, Skral 2, Horky 2, Beranek 9

MKS Zabrze – Kadra Ma³opolski 42 : 74 (21-17, 7-17, 7-19, 7-21)
Zabrze: Krawiec 13, Janczak 12 (1x3), Rozynek 13 (2x3), Otrzonsek 2, Bielecki 2
Kadra: Jakubek 2, Nowacki 2, Szlachetka 2, Nowakowski 17(1x3), Rumian 1, Wilk 16 (1x3), Pieni±¿ek 8, £apcik 6, Koperski 16 (2x3)

¦l±sk Wroc³aw – Novum Bydgoszcz 41 : 59 (12-17, 8-16, 6-16, 15-10)

¦l±sk: Grabowski 5, Chrobot 10 (1x3), Moon 6, Zdaniewicz 2, Cichoñ 6, Szelczyñski 2, Uberna 4, Garbaciak 4
Novum: Rutnowski 4, Olszewski 2, Gruszna 3, Jêdrzejczak 8, Skiba 17, Bergmann 2, Grzelak 6,

BK Prdubice – Chromik ¯ary  37 : 73  (10-26, 12-14, 4-19, 11-14)
Pardubice:  Pesik 6, Samoel 2, Welsch 2, Srkal 6, Sindelar 2, Horky 15 (1x3), Beranek 2, Miksovsky 2
Chromik: Leszczyñski 18 (1x3), Pawiñski D. 6, M±kowski 23 (1x3), Pawiñski J. 10 (2x3), Kêpiñski 10 (2x3), Brzózka 2, Talarek 4

Kadra Ma³opolski – Novum Bydgoszcz  75 : 52  (21-8, 12-7, 15-24, 27-13)
Kadra:  Szeliga 5 (1x3), Jakubek 8, Chrobota 13 (1x3), Pacho³ek 7, Nowakowski 9 (1x3), Rumian 7, Wilk 16, Mordalski 4, Koperski 2, Sasnal 4
Novum: Rutnowski 8, Gruszna 6, Jêdrzejczak 8, Skiba 8, Grzelak 6, Brzozowski 8 (2x3), Majchrzak 8

MKS Zabrze – BK Pardubice  42 : 83  (14-19, 11-24, 9-24, 8-16)

Zabrze: Janczak 17 (1x3), Drzaman 10, Rozynek P. 11 (1x3), Heliñski 2, Salamon 2,
Pardubice:  Pesik 10 (2x3), Tkalec 2, Samoel 10, Welsch 19, Srkal 1, Sindelar 6, Horky 18 , Beranek 17 (1x3)

¦l±sk Wroc³aw – Chromik ¯ary  63 : 81 (21-26, 10-20, 11-15, 21-20)
¦l±sk: Olejniczak 4,Waszkowiak 5 (1x3), Grabowski 5,Uberna 6, Chrobot 13 (2x3), Moon 5 (1x3 – Bazer Biter z 20 metrów !, Garbaciak 4, Cichoñ 8, Szelczyñski 5, Bembenek 8 (1x3)
Chromik: Leszczyñski 13, Mróz 2, Pawiñski D 6, Pawiñski J. 6, M±kowski 22, Kêpiñski 14 (3x3), Brzózka 10, Talarek 8

BK Pardubice – Kadra Ma³opolski  55 : 48  (8-13, 15-8, 19-17, 15-10)

Pardubice:  Pesik 6, Tkalec 2, Welsch 22 (1x3), Horky 8 , Beranek 16, Miksovsky  1
Kadra: Chrobota 9, Nowacki 4, Pacho³ek 4, Szkolak 2, Rumian 7 (1x3), Wilk 4, Mordalski 4, Piêni±¿ek 2, £apcik 1, Sasnal 4

Novum Bydgoszcz – Chromik ¯ary  0 : 20 (41 : 57 / 17-20, 10-17, 14-20)

Po III kwarcie dyskwalifikacja Trenera Novum Bydgoszcz mecz zostaje zakoñczony
walkowerem 20 : 0 dla Chromika

Novum: Rutnowski 10, Jêdrzejczak 7, Skiba 10 (1x3), Berkmann 2, Grzelak 6, Brzozowski 2, Majchrzak 4
Chromik: Leszczyñski 12, Pawiñski D.5, Pawiñski J. 4, M±kowski 23, Kêpiñski 7, Brzózka 6

¦l±sk Wroc³aw – MKS Zabrze 65 : 66  (15-13, 15-23, 12-21, 23-9)
¦l±sk: Grabowski 3, Uberna 6, Chrobot 23 (3x3), Monn 3, Cichoñ 17 (1x3), Szelczyñski 9 (1x3), Mydlak 2, Bembenek 2
Zabrze: Krawiec 19 (2x3), Janczak 21 (1x3), Drzaman 2, Rozynek 10 (2x3), Heliñski 9 (3x3), Bielecki 2, Michalak 3

MKS Zabrze – Novum Bydgoszcz  56 : 74  (18-19, 11-19, 16-22, 11-14)
Zabrze: Krawiec 18 (1x3), Janczak 5, Drzaman 2, Rozynek P. 7 (1x3), Heliñski 9 (1x3), Salamon 5, Otrz±sek 2, Rozzynek  M. 2, Bielecki 6
Novum: Gruszka 5 (1x3), Rutnowski 8, Jêdrzejczak 15 (2x3), Skiba 20 (2x3), Brgmann 4, Grzelak 13 (1x3), Brzozowski 7 (1x3), Majchrzak 2

Kadra Ma³opolski – Chromik ¯ary  63 : 74  (17-15, 16-24, 19-17, 11-18)
Kadra: Jakubek 3, Chrobota 15 (2x3), Nowakowski 7 (1x3), Rumian 6, Wilk 6, Szkolak 3 (1x3), Koperski 15 (3x3), Sasnal 8
Chromik: Leszczyñski 13 , Pawiñski D. 4, Pawiñski J., 13 M±kowski 21, Sitko 10, Kêpiñski 12 (2x3),


¦l±sk Wroc³aw – BK Pardubice 53 : 77 (13-21, 11-19, 13-17, 16-20)

¦l±sk: Waszkowiak 2, Uberna 13, Chrobot 8, Moon 10, Cichoñ 13, Szelczyñski 1, Garbaciak 6
Pardubice: Pesik 10, Tkadlec 4, Samoel 2, Welscha 15, Sitanc 2, Horky 26, Beranek 13, Miksovsky 5

TABELA 

1 Chromik ¯ary  10 pkt  
2 BK Pardubice 8 pkt. 
3 Kadra Ma³opolski  8 pkt. 
4 Novum Bydgoszcz  7 pkt. 
5 MKS Zabrze  6 pkt. 
6 WKS ¦l±sk Wroc³aw  5 pkt.
WSPOMNIEÑ CZAR  Deichmann Cup 2013
Komentarze
Dariog66 dnia stycze 01 2014 11:31:34
Mam nadziejê,¿e z udzia³em naszego niezast±pionego Zibiegosmiley: am skoro tu ju¿ jestem to ¿yczê ¦KM wszystkiego najlepszego DO SIEGO ROKU!
jadwiga1968 dnia stycze 05 2014 20:38:35
Szkoda,ze tacy trenerzy jak trener Novum Bydgoszcz pracuj± z dziecmi, bo jest to ewidentne krzywdzenie tych chlopcow. trener, który nie potrafi siê zachowaæ na ³awce trenerskiej madrzac sie przed sedziami wprowadzajac nerwowa atmosfere powinien byc wykluczony dozywotnio z pracy trenerskiej w klubach mlodziezowych. trener ma uczyc kultury i pozytywnych samozachowan, a tutaj sie okazuje ,ze uczy ich nerwowosci,zlowrogosci i braku zrozumienia dla sedziowskich decyzji.
skubi180 dnia stycze 05 2014 23:40:19
witam,w imieniu wszystkich zainteresowanych oraz kibiców m³odzie¿owej koszykówki prosimy o wyja¶nienie przez Ciebie Zbyszku zachowania trenera bydgoszczy podczas tego turnieju, przyk³ad trenerki z d±browy górniczej podczas pó³fina³ów U-14 , szkoda m³odzie¿y a kiedy¶ byæ mo¿e spotkaj± siê w kadrze i nie poczuj± chemii basketu bo trenerzy z lat kadeta walczyli o pkt. a nie sportow± rywalizacje o ducha basketu ,,,,tylko ka¿dy z tych trenerów na spotkaniach podczas analiz naszej obecnej kadry te¿ powtarzaj± ¿e miêdzy Marcinem a Maciek nie ma chemii ,,,,my¶lcie a jeszcze raz prosimy o wyja¶nienie pozdrawiam,,,
zibi dnia stycze 06 2014 17:19:54
Trenera Novum Macieja Kulczyka znam od kilku lat i wiem ¿e to bardzo spokojny trener który nigdy w swojej trenerskie pracy nie otrzyma³ dyskwalifikacji (po dwóch technicznych za dyskusje - podwa¿anie decyzji sêdziowskich) je¶li tak spokojnego trenera ponios³o to praca sêdziów mog³a wzbudzaæ wiele kontrowersji.
Techniczne ,, dachy,, oby by³o ich jak najmniej szczególnie w turniejach towarzyskich
Je¶li ju¿ siê zdarzaj± to musimy trzymaæ siê regulaminów. Dwa ,,Dachy,, dla trenera r11;dyskwalifikacja. Dru¿ynê mo¿e przej±æ osoba pe³noletnia wskazana przez trenera. Je¶li trener nie ma takiej osoby zawodnicy bez opieki osoby pe³noletniej nie mog± grac dalej MECZ KONCZY SIÊ WALKOWEREM
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Aleksandra Wolañska MKS MOS Katowice
Aleksandra Wolañska MKS MOS Katowice
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi