News: III Miêdzynarodowy Memoria³ im. Jacka Badora rocz1998 i rocz. 2002 Sochaczew 27-29.XII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:53:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Miêdzynarodowy Memoria³ im. Jacka Badora rocz1998 i rocz. 2002 Sochaczew 27-29.XII.2013
Turnieje Podsumowanie
  W Sochaczewie Zakoñczy³ siê III Miêdzynarodowy Memoria³ Jacka Badory w Koszykówce ch³opców w rocznik 2002 (mini koszykówka) i 1998 (kadet). W turnieju wziê³o udzia³ 13 dru¿yn z 11 klubów. Do Sochaczewa przyjecha³y  zespo³y z Rosji (Runa Moskwa), Estonii  (Hito Kthla Jarve), Bia³orusi (Smoki Miñsk - Mistrz Kraju w rocz.99 i Region Grodno). Mia³y byæ jeszcze dru¿yny z Litwy i Czech j, jednak w ostatniej chwili wycofa³y siê z Turnieju. Polskê reprezentowa³y województwa  Kujawsko Pomorskie (Astoria Bydgoszcz i Kasprowicz Inowroc³aw), ¦l±skie (MOSIR Cieszyn) Pomorskie  (KORSARZ Gdañsk ) i Mazowieckie ( Czarodzieje z Bielan i Ogrodnik Sochaczew).

Fotka z prawej strony Bia³orusia  Mini Koszykówka Region 2010 Grodno MISTRZ !  U-16 Smoki Miñski III Miejsce - wielkie brawa grali rocznikiem 1999

 Adam Hichen ,,ojciec,, Memoria³u postara³ siê o cudowne medale dla wszystkich zawodników ( takich medali mog± mu pozazdro¶ciæ inni organizatorzy turniejów a szczególnie PZKosz który za mistrzostwo Polski daje medale 3 razy tañsze nie wspominaj±c o jako¶ci

 W sumie w turnieju rozdano ponad 200 medali. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ pami±tkowy kubek i koszulkê turniejow±.

Rozdano 25 wyró¿nieniem indywidualnych ka¿dy z wyró¿nionych otrzyma³ statuetki i nagrody rzeczowe
(stroje koszykarskie, pi³ki i inne gad¿ety)

Organizatorzy nie zapomnieli o sêdziach ka¿dy z nich otrzyma³ srebrne gwizdki. To by³a ostania impreza w starym roku w której by³o kilka bardzo ciekawych pojedynków w kategorii mini koszykówka ,,ma³a tabelka zadecydowa³ o Mistrzostwie ch³opców z Grodna. W kategorii kadeta wygrali ch³opcy z Cieszyna z kompletem zwyciêstw, najtrudniejszy mecz dla nich by³ z Runa Moskwa dopiero w koñców piêkne akcje Stasia Zamory doprowadzi³y do prowadzenia a ,,kropkê nad i,, trafionym rzutem osobistym postawi³ Mateusz Bortliczek.

 Podczas trzech  dni turnieju dzieci do woli mog³y korzystaæ z basenu a tak¿e z lodowiska. W³adze miasta Sochaczewa ju¿ dzi¶ zapraszaj± na IV Memoria³ w Czerwcu

SKM kieruje serdeczne podziêkowania dla Adama Hilchena za zaproszenie na Turnieju a, Trenerowi MOSIRU Cieszyn za transport

Fotka z lewej MOSIR Cieszyn Kadeci MISTRZOWIE trener: Jacek Bortliczek - Mini Koszykówka III Mejsce trener Szymon Ka³u¿a (Ch³opcy z Cieszyna zwiedzili Warszawê i Niepokalanów)


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
rocznik 2002

2 BC GRODNO Bia³oru¶  11 pkt.

3 Astoria Bydgoszcz  11 pkt.
1 MOSIR Cieszyn 11 pkt.  
4 KK Hito Estonia     9 pkt.
5 GKS KORSARZ Gdañsk  8 pkt.
7 Czarodzieje z Bielan   7 pkt
6 Melon B³onie  6 pkt.


 MVP:
SUCHRO DENIS

 BC GRODNO

 NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY:
SZYMON SUCHANEK

MOSiR CIESZYN

 NAJM£ODSZY ZAWODNIK:  JAKUB CZAPCZYÑSKI - UKS CZRODZIEJE Z BIELAN

NAJLEPSZY STRZELEC
KRZYSZTOF OR£OWSKI

KS ASTORIA BYDGOSZCZ

NAJLEPSZY OBROÑCA:
MARTEN TRUMM

 KK HITONAJLEPSZY ZAWODNIK DRU¯YNY

BC GRODNO – SHISHRO DANIK
KS ASTORIA BYDGOSZCZ – MAKSYMILIAN ESTKOWSKI
MOSiR CIESZYN – MATEUSZ CZEMPIEL
KK HITO - ANDEE VOMM
GKS KORSARZ GDAÑSK  -  MACIEJ PILSKI
UKS CZRODZIEJE Z BIELAN – MARCIN KUBIAK
MELO B£ONIE – MIKO£AJ RACINOWSKI

WYNIKI ROCZNIK 2002


 KS ASTORIA BYDGOSZCZ - BC GRODNO 42:39
KK HITO - BC GRODNO 34:41
MOSiR CIESZYN - KS ASTORIA BYDGOSZCZ 40:39
MELO B£ONIE - MOSiR CIESZYN 15:96
UKS CZRODZIEJE Z BIELAN - MOSiR CIESZYN 35:82
GKS KORSARZ – MELO B£ONIE 56:38
BC GRODNO - UKS CZRODZIEJE Z BIELAN 87:37
KK HITO - GKS KORSARZ 114:15
BC GRODNO - MELO B£ONIE 75:11
BC GRODNO - MOSiR CIESZYN 53:46
KS ASTORIA BYDGOSZCZ - KK HITO 49:27
GKS KORSARZ - MOSiR CIESZYN 39:66
MELO B£ONIE - KK HITO 24:89
GKS KORSARZ - UKS CZRODZIEJE Z BIELAN 83:31
BC GRODNO - GKS KORSARZ 83:22
KS ASTORIA BYDGOSZCZ - MELO B£ONIE 76:8
KK HITO - MOSiR CIESZYN 52:65
KK HITO - UKS CZRODZIEJE Z BIELAN 68:36
KS ASTORIA BYDGOSZCZ - UKS CZRODZIEJE Z BIELAN 121:14
UKS CZRODZIEJE Z BIELAN - MELO B£ONIE 50:39


FOTO - ZIBI

FILMIKI - ZIBI

FOTO ET ALBUM 1   FOTO ET ALBUM 2

FOTO-PAWE£ 1 ALBUM      FOTO-PAWE£ 2 ALBUM


 KOÑCOWA KLASYFIKACJA ROCZNIK 1998

1 MOSIR Cieszyn   12 pkt.
2 BK RUNA Moskwa 11 pkt.
3 SMOKI Miñsk Bia³oru¶  10 pkt.
4 SKS KASPROWICZ Inowroc³aw  9 pkt
5 KK Hito Estonia 8 pkt.
6 Czarodzieje z Bielan  7 pkt.
7 Czarodzieje z Bielan II 6 pkt.
8 P.K Ogrodnik Sochaczew  PK


 MVP:
IWA KHARLAMOV
 BK RUNA MOSKWA

 NAJLEPSZY STRZELEC:
MATEUSZ BORTLICZEK

KS MOSIR CIESZYN

 NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY:
DENIS  BUKATA
BC SMOKI MIÑSK

NAJLEPSZY OBROÑCA:
JAKUB PERLIKOWSKI
-
SKS KASPROWICZ INOWROC£AWNAJM£ODSZY ZAWODNIK:
MICHA£ SZCZEPANIAK - KS MOSiR CIESZYN


NAJLEPSZY ZAWODNIK DRU¯YNY


MOSiR CIESZYN – STANIS£AW ZAMORA
BK RUNA MOSKWA – YUKHNEUICH SERGEY
BC SMOKI MIÑSK - KOLTUN ALEKSIEJ
SKS KASPROWICZ INOWROC£AW – JAROS£AW KO£ECKI
KK HITO- SILDNIK STEVEN
UKS CZRODZIEJE Z BIELAN - ANTONI HILHEN
UKS CZRODZIEJE Z BIELAN II – PRZEMYS£AW SZCZEPAÑSKI
P.K. OGRODNIK - PAUL MC GREENE

WYNIKI

 RUNA MOSKWA  -   P.K Ogrodnik Sochacze  43 : 50
SMOKI MIÑSK  -  Czarodzieje z Bielan  41 : 31
KK HITO    SKS INOWROC£AW  57 : 69
MOSIR CIESZYN  - Czarodzieje z Bielan 110 : 14
RUNA MOSKWA    Czarodzieje z Bielan  62 : 27
P.K Ogrodnik Sochaczew  -  SKS INOWROC£AW 83 : 74
SMOKI MIÑSK  -  Czarodzieje z Bielan II 56 : 43
KK HITO -   MOSIR CIESZYN  32 : 61
RUNA MOSKWA  -  SKS INOWROC£AW  70 : 67
Czarodzieje z Bielan -   Czarodzieje z Bielan II  25 : 13
P.K Ogrodnik Sochaczew - MOSIR CIESZYN  0 : 20
SMOKI Miñsk -  KK HITO 50 : 36
RUNA MOSKWA  - Czarodzieje z Bielan II 91 : 18
SKS INOWROC£AW  -  MOSIR CIESZYN  61 : 69
Czarodzieje z Bielan  -   KK HITO 27 : 67
PK Ogrodnik Sochaczew - SMOKI MIÑSK  66 : 48
RUNA MOSKWA  -  MOSIR CIESZYN  49 : 50
Czarodzieje z Bielan -   KK HITO 27 : 67
SKS INOWROC£AW  -  SMOKI MIÑSK  48 : 50
PK Ogrodnik Sochaczew -  Czarodzieje z Bielan  0 : 20
RUNA MOSKWA -   KK HITO  64 : 47
MOSIR CIESZYN  -  SMOKI MIÑSK  65 : 34
PK Ogrodnik Sochaczew - Czarodzieje z Bielan II 46 : 44
SKS INOWROC£AW  -  Czarodzieje z Bielan  60 : 47
RUNA MOSKWA  -  SMOKI MIÑSK  51 : 38
KK HITO -   PK Ogrodnik Sochaczew   66 : 67 po dogrywce
MOSIR CIESZYN   -  Czarodzieje z Bielan  78 : 38
Czarodzieje z Bielan II -  SKS INOWROC£AW  25 : 78


WSPOMNIEÑ CZAR II Memoria³ 2011


WSPOMNIEÑ CZAR I Memoria³ 2009

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice..
MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice..
¦KM sezon 06/07 U-14 rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi