News: Turniej Nadziei Olimpijskich w Wa³brzychu - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:20:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Nadziei Olimpijskich w Wa³brzychu
Kadra Polski
 Koszykówka jest kobiet±. Ma jej cechy: nieprzewidywalno¶æ, tajemniczo¶æ, emocjonalno¶æ. Jest te¿ trochê jak radziecki, niewybaczaj±cy b³êdów bezlitosny oficer, gdy to pozbawia szans, nadziei, marzeñ.

Niby nic nowego. Ka¿dy dog³êbny obserwator tego sportu wy¿ej wymienione cechy zna. Turniej Nadziei Olimpijskich w Aqua Zdroju wzbi³ jednak nieprzewidywalno¶æ na jeszcze wy¿szy poziom. Brak jakiejkolwiek prawid³owo¶ci w koñcowych rozstrzygniêciach zaburzy³ moje rozumienie tego sportu ale jednocze¶nie podkre¶li³ jego piêkno. No bo gdzie¿by tu doszukiwaæ siê logiki?

Wêgry pokonuj± Polskê 1 punktem….
Czechy g³adko ulegaj± S³owacji…
Polska wysoko ogrywa S³owacjê…
Wêgry urz±dzaj± na Czechach rze¼ niewini±tek….
S³owacy ca³e spotkanie wysoko prowadz± z Wêgrami, wygrywaj±c ostatecznie 9 pkt….
Czesi bez jakichkolwiek problemów zwyciê¿aj± z Polsk±….

Te wyniki s± równie niezrozumia³e jak wierzenia Amerykanów w UFO, o których by³o g³o¶no kilka lat temu, a sam Mariusz Max Kolonko zrobi³ o tym nawet materia³.

W ci±gu tych trzech dni koszykówka pokaza³a mi gest Kozakiewicza i pu¶ci³a z torbami. Do tego, czyta³a mi w my¶lach i dzia³a³a na przekór.

 Dzieñ I.
Polska – Wêgry. Bartek Pietras zalicza s³abe dwadzie¶cia minut i ka¿e mi my¶leæ: „Nic z niego nie bêdzie”. W drugiej po³owie nasz podkoszowy notuje 17 punktów i zamyka mi swoj± gr± usta.

Dzieñ II
- Cisza przed burz±. Zag³ada polskiej reprezentacji by³a coraz bli¿ej, choæ nikt nie zdawa³ sobie wtedy z tego pojêcia.

Dzieñ III.
Wêgry – S³owacja. My¶lê sobie przed meczem: „Bêdzie g³adkie zwyciêstwo Wêgier. Bez dwóch zdañ. Duet Gabor Rudner - Peter Doktor to zbyt wiele na S³owaków. Gdy doliczyæ wêgiersk± antypatiê do S³owaków, jest ju¿ w³a¶ciwie po meczu”. Nic z tego. Marek Kuzmiak, bêd±cy koszykarskim nieu¿ytkiem w meczu przeciwko Polsce, przemienia siê w kata. Jego 20 punktów daje S³owakom wygran±. Nikt ju¿ nie pamiêta o Marku Dolezaju, dotychczasowym liderze naszego po³udniowego s±siada, bo ten ros³y i chudy ch³opak o krêconych blond w³osach z 6 pkt Wêgrów zbytnio nie uk±si³. U „Madziarów” duet Rudner-Doktor zdobywa tylko 15 punktów i tonie w morzu moich oczekiwañ.

Dzieñ III.
Polska – Czechy. Tu dopiero by³y jaja. Pomy¶la³em sobie: „Limit nieprzewidywalnych rozwi±zañ siê zdecydowanie wyczerpa³. Poza tym Czesi graj± na tym turnieju straszn± nêdzê. Nie maj± z bia³o-czerwonymi szans. Nasi wygraj± ten turniej!!!”.

Cytuj±c klasyka, „No i ca³y misterny plan poszed³ w pi*du”. Nie wiem co przed meczem z Polakami wcinali Czesi, ale s³ysza³em, ¿e popijali sok z gumijagód. Reprezentacja z kraju Rumcajsa by³a jak dwunastu Clarków Kentów przemieniaj±cych siê w Supermana. Do tej pory nieporadni, daj±cy sob± na ka¿dym kroku pomiataæ, przeistoczyli siê w koszykarskich superbohaterów.

 34:59, 47:74. Po takich wynikach Czechów w dwóch pierwszych meczach, nasi powinni wygraæ g³adko. Niestety, tym razem czysto matematyczna logika przegra³a z m³odzieñcz± fantazj± i przeklêt± (choæ ponêtn±) nieprzewidywalno¶ci±. Zwyciêstwo dawa³o Polakom wygran± w turnieju, pora¿ka zepcha³a na ostatnie miejsce. Pokrêcone to wszystko jak perypetie bohaterów „Mody na Sukces”. Z pora¿ki Polaków 59:74 najbardziej ucieszy³ siê chyba Tamas Ferenczi, trener Wêgrów, który podczas meczu ze S³owacj± kierowa³ w stronê sêdziów pretensje o ustawianiu turnieju pod wygran± Polaków. "Madziarzy" ostatniego meczu turnieju nie obejrzeli, rozsiadaj±c siê w tym czasie w fioletowych fotelach wêgierskich linii lotniczych WizzAir na trasie Wroc³aw-Budapeszt. Za³o¿ê siê, ¿e wynik meczu Polaków wywo³a³ na jego twarzy lekki u¶miech.

Pud³owa³em swoimi typowaniami przez ca³y turniej niczym pi³karze Legii nie trafiali swoimi strza³ami w ostatniej edycji Ligi Europejskiej. Siedz±cy przez ca³y turniej po mojej prawicy „Nowak” mia³ ze mnie niez³y ubaw.

Wiem, ¿e nic nie wiem. Nieprzewidywalno¶æ w koszykówce jest moj± zmor± (i bukmacherów).

 Jeden z najlepszych blogerów koszykarskich Dominik z Wa³brzycha podsumowuje Turniej Nadziei Olimpijskich. Zachêcam tak¿e do przeczytania artyku³u  - Polska Koszykówka M³odzie¿owa 2013 (Nasi na ME U-18, U-16 I U-20)

Autor: Dominik ¼ród³o http://gornikwalbrzych.blogspot.com/

WYNIKI

Polska – Wêgry 72 : 73   STATYSTYKI

Polska: Szczypiñski 25(3x3, 8 zb, 5 prz.), Wiszomirski 7, Jêdrzejewski 3, Komenda 3, Wysocki 2 oraz Pietras 19(1x3, 9 zb, 4 bl.), Kolenda 4, Bober 4, Traczyk 3(1x3), Waraczyñski 2, Ca³ka 0, Jod³owski 0  STAYTSYKI

Wêgry: Rudner 23(2), Doktor 15(1x3), Chester 10, Papai 8, Bordacs 5 oraz Ondima 4, Horvath 3, Nemeth 3, Fulop 2

Polska – S³owacja 75 : 57 (18:13, 24:22, 16:11, 17:11)
  STATYSTKI

Polska: Szczypiñski 25(6x3, 4 as. 4 przech), Pietras 15(1x3, 9 zb. 2 bl.), Ca³ka 6(2x3, 4 as. 4 przech.), Wiszomirski 6, Jêdrzejewski 5(1x3, 4 as.) Kolenda 6(1x3), Waraczyñski 4 (9 zb.), Komenda 4, Jod³owski 4, Traczyk 0, Wysocki 0

S³owacja: Dolezaj 15(1X3), Vodila 13, Marek 9, Kuzmiak 5(1X3), Ihring 4, Durcik 4, Javorski 4, Cavoj 3(1X3)

Polska – Czechy 59:74  STATYSTKI

Polska: Jêdrzejewski 11(1x3), Szczypiñski 11(1), Bober 4, Pietras 4, Wiszomirski 4 Jod³owski 8, Komenda 5, Kolenda 4, Waraczyñski 4, Ca³ka 2, Wysocki 2, Traczyk 0

Czechy: Hartig 20(2), Svarc 17(1), Vana 12, Savic 4, Nabelek 2 oraz Ptak 7, Blaha 6, Ruzicka 6

S³owacja - Czechy 59 : 34
Czechy  - Wêgry  47 : 74
Wêgry – S³owacja  62 : 69

TABELA

1 S³owacja 5 pkt.
2 Wêgry 5 pkt.
3 Czechy 4 pkt.
4 Polska 4 pkt

 Nazwisko............Imiê
mecze
minuty
punkty
zbiórki
asysty
przechwyty
 
 4Jêdrzejewski Micha³
 3 71   19
  4
 8 3 2x3
 5Traczyk Kacper
 3 17     3
  1
 1 0 1x3
 6Kolenda £ukasz
 3 44   14
  4
 4 3 1x3
 7Ca³ka Filip
 3 38     8
  2
 5 5 2x3
 8Szczypiñski Mateusz 3 96   66
 21 6 1210x3
 9Bober Krzysztof 2 47    8
 6 2 0 --
10
Waraczyñski Maciej
 3 39   10
 16 3 0 --
11
Komenda Rafa³ 3 57   12
 10 2 4 --
12Pietras Bartek
 3 74   38
 25 2 52x3
13Wyszomirski Marcin 3 57   17
 13 4 1--
14
Wysocki Olaf 3 27   4
 14 0 0--
15Jod³owski Micha³  3 34 12 7 1 1--
 Razem / ¶ednia
   206123
 38 3418x3

FOTO 3 Albumy (763) RYSZARD JÊDRZEJEWSKI

KADRA POLSKI U-15 rocznik 1998 Turniej NTO  Wa³brzych 27-29.XII.2013
Historia Turnieji Nadziji Olipijskich

rokkraj
organizatora
miasto
organizatora
rocznikMiejsce
Polski
trenerinformacje
2013
Polska
Wa³brzych
1998
IV
Jerzy Szambelan
 
2012
Czechy
Opava
1997
I
Jerzy Szambelan
INFORMACJE
2011Polska Szczyrk 1996 IArkadiusz Mi³oszewskiINFORMACJE
2010WegrySopron 1995 IIBogdan OnufrowiczINFORMACJE
2009S³owacja Nitra1994IIRyszard PoznañskiINFORMACJE
2008WêgryBudapeszt1993IPawe³ Turkiewicz INFORMACJE
2007 ? ?1992 Piotr Bakun 
2006WêgryBudapeszt1991IRobert Jakubiak 
2005CzechySvitawa1990IIIRafa³ KalwasiñskiINFORMACJE 
     ...............................  
Komentarze
W-w dnia grudzie 29 2013 21:31:49
Zibi, Szczypiñski ma conajmniej 190cm.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Trojan Damian MOSIR Cieszyn r.96
Trojan Damian MOSIR Cieszyn r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi