News: Jednodniowe turnieje Miko³ajkowe : Strzelce Opolskie, Poznañ i Bonin - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 04:33:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Jednodniowe turnieje Miko³ajkowe : Strzelce Opolskie, Poznañ i Bonin
Turnieje Podsumowanie
W Strzelcach Opolskich 7 Grudnia 2014  odby³ siê Jednodniowy Turniej Miko³ajkowy. W turnieju wziê³o udzia³ osiem dru¿yn (4 dru¿yny ch³opców i 4 dru¿yny dziewcz±t) Dziewczyny gra³y na kosze 2.06 , ch³opcy 3.05. Wszystkie mecze (12) odby³y siê w hali MOS Strzelce Opolskie. W Kategorii ch³opców wygrali zawodnicy KS Pogoñ Ruda ¦l±ska, w kategorii dziewcz±t zwyciê¿y³y zawodniczki UKS Jomar Pi³sudczyk Brzeg. Rozdano 8 pucharów i 8 statuetek indywidualnych ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ s³odki poczêstunek SKM nagrodzi³ ch³opca i dziewczynkê nagrod± nadzieja koszykówki


 Dziewczêta  rocz.2001

1 UKS Piomar Pi³sudczyk Brzeg
2 UKS 2 Ziembice
3 UKS 13 Mys³owice
4 MKS MOS Strzelce Opolskie

Wyró¿nienia indywidualne:

Pszczolarska Aleksandra - UKS Piomar Pi³sudczyk Brzeg
Jajor Ala - UKS 2 Ziêbice
Skulik Natalia - UKS 13 Mys³owice
Buga³a Julia - MKS MOS Strzelce Opolskie

Wyró¿nienie SKM:
Jarz±b Alicja ( rocznik 2003)

FILMIKI - ZIBI   (co jedn± godzinê nowy filmik)

FOTO - ZIBI

 Ch³opcy

1 KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
2 MKS MOS Strzelce Opolskie
3 KTK  Knurów
4 PSP 1 Prudnik

Wyró¿nienia indywidualne:

Tobiasz Szymon
- KTK Knurów
Krzymiñski Tomasz - KS Pogoñ Ruda ¦l±ska
Mróz Micha³ - MKS MOS Strzelce Opolskie
Kus Pawe³ - PSP 1 Prudnik

Wyró¿nienie SKM:
K³aczek Kacper  ( rocznik 2002)

WYNIKI SPOTKAÑ

Pogoñ Ruda ¦l. - Strzelce Opolskie 37 : 43
PSP 1 Prudnik -MKS MOS Strzelce Opolskie 26 : 42
Pogoñ Ruda ¦l±ska - KTK Knurów 47 : 33
KTK Knurów -MKS MOS Strzelce Opolskie 33 : 44
Pogoñ Ruda ¦l±ska - PSP 1 Prudnik 39 : 26
PSP 1 Prudnik - KTK Knurów  29 : 42

Trójka najlepszych strzelców:

1 Mróz Micha³ 46 pkt. MKS MOS Strzelce Opolskie
2 K³aczek Kacper 42 pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska
   Krzymiñski Tomasz 42 pkt. Pogoñ Ruda ¦l±ska

Wszystkie protoko³y meczowe w galerii


 Wielki sukces Noblistów na 20 Gwiazdkowym Turnieju Minikosza w Poznaniu

Sk³ad SP Wielichowo:
Dawid Nyczka, Wojciech Ruta, Mateusz Tic, Igor Girus, Adam Banach, Kamil Trawa, Daniel Walkowiak, Mateusz Brembor, Szymon Skrzypczak, Kacper Nowaczyk, Bartosz Walkowiak, Damian Nowak, Kamil Kuleczka.

Z udzia³em zespo³u SP Wielichowo odby³ siê 20 Gwiazdkowy Turniej Minikosza w Poznaniu.
W tegorocznej edycji wystartowa³o 8 zespo³ów podzielonych na dwie grupy.

Nasz zespó³ w pierwszej fazie zmierzy³ siê z SP 56 Poznañ, MKK Pyra II Poznañ oraz Olimpijczykiem Ostrów Wlkp.

W pierwszym meczu Nobli¶ci pokonali SP 56 Poznañ 29-14.
W drugim meczu grupowym Wielichowo nie bez trudu upora³o siê z Pyr± II 30-23

 Ostatni mecz by³ bardzo wa¿ny, tylko zwyciêstwo dawa³o awans do gry o pierwsze miejsce w turnieju Nasz zespó³ podszed³ do meczu bardzo skoncentrowany i przez 3 kwarty prowadzi³. Niestety w ostatniej czê¶ci za 4 faul plac gry opu¶ci³ Szymon Skrzypczak, który doskonale wyeliminowa³ lidera ostrowskiego zespo³u i nasza gra obronna posypa³a siê. Ulegli¶my faworytowi turnieju 24-31.

Druga lokata w grupie pozwoli³a nam jednak zmierzyæ siê w meczu o III miejsce z gospodarzem Pyr± Poznañ. Graj±cy z meczu na mecz coraz lepiej Nobli¶ci od pocz±tku narzucili swój styl gry i uzyskali wysok± przewagê po pierwszej kwarcie 20-2. M±dra gra do koñca spotkania pozwoli³a utrzymaæ wysokie prowadzenie i wynik koñcowy brzmia³ 47-21.

Nale¿y podkre¶liæ nasz± bardzo zespo³ow± grê oraz dobr± organizacjê obrony. III miejsce wywalczone w tak presti¿owym ogólnopolskim turnieju jest wielkim sukcesem oraz motywacj± do dalszej ciê¿kiej pracy nad doskonaleniem wszystkich elementów gry. Do „pierwszej pi±tki” turnieju zosta³ wybrany Daniel Walkowiak, a wyró¿nienie otrzyma³ Dawid Nyczka. Zwyciêzc± turnieju zosta³ zespó³ £KS £ód¼.

FOTO - ADAM


 3 XII 2013 na sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ CKR  Boninie odby³ siê  II Miko³ajkowy turniej szkó³ ponadgimnazjalnych w  koszykówce ch³opców . W tym roku zg³osi³a sie rekordowa liczba dru¿yn z Powiatu  oraz Miasta Koszalin (11 dru¿yn) . Ze wzglêdów organizacyjnych z   ogromn±  przykro¶ci± musielismy odmówiæ dru¿ynie Computer Colege z Koszalina . W ostatniej chwili nie dojecha³a wcze¶niej zg³oszona dru¿yna WOM Polanów .Organizatorzy nauczyciele wychowania fizycznego w Boninie: Bo¿ena Konczak, Marcin Romañski, Dariusz Ulatowski sprawnie przeprowadzili turniej . Uczestnicy spotkania w sto³ówce internackiej  otrzymali ciep³y
posi³ek ufundowany przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS.Uczniowie kierunku Technikum ¯ywienia pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych nakryli sto³y i przygotowali  s³odki poczêstunek.

1 miejsce  Puchar Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS oraz z³ote medale 
zdoby³a dru¿yna I LO Dubois Koszalin ( opiekun Józef Janiel),
2 miejsce  Puchar Powiatowego Zrzeszenia LZS oraz srebrne medale zdoby³a
dru¿yna VI LO Podgórna Koszalin
3 miejsce Puchar oraz br±zowe medale zdoby³a dru¿yna  V LO Jedno¶ci Koszalin

4 Zespó³ Szkó³ nr 1 Koszalin
5 Zespó³ Szkó³ nr 10 Koszalin
6 Zespó³ Szkó³ nr 7 Koszalin
7 Zespó³ Szkó³ nr 9 Koszalin
8 Zespó³ Szkó³ CKR Bonin I i II dru¿yna
9 LO Polanów

Organizatorzy przewidzieli tez liczne wyró¿nienia w postaci dyplomów i statuetek ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie i Powiatowe
Zrzeszenie LZS w Koszalinie

MVP turnieju   otrzyma³ okaza³y puchar ufundowany przez dyrektora Mieleñskiego O¶rodka LZS- Henryka Stakucia  : zosta³ nim  Rados³aw £apczuk - I LO Koszalin

Najlepszym rozgrywaj±cym zosta³ Mariusz Kanarek -I  LO Dubois Koszalin
Najlepszym rozgrywaj±cym zosta³  Oskar Rybicki -I  LO Dubois Koszalin

Wybrana zosta³a najlepsza pi±tka turnieju :
Kadej Adam - VI LO Podgórna  Koszalin,
Malazdra Oskar- VI LO Podgórna Koszalin ,
Mateusz Kawszyn- Zespó³ Szkó³ nr 1 Koszalin,
Szymon Grudziñski -Zespó³ Szkó³ CKR w Boninie
Pawe³ Klicki - V LO Jedno¶ci

Trenerzy najlepszych zespo³ów otrzymali pami±tkowe  koszulki ufundowane
przez Zofiê Koz³owsk± - dyrektora zaprzyjaznionej Szko³y Podstawowej w
Boninie.
W przerwie odby³y siê konkursy: "rzutów za trzy punkty" , "rzutów
osobistych".Najlepszym rzucaj±cym za trzy punkty okaza³ siê : Alan Radliñski z I LO
Dubois - Koszalin
Najlepiej rzucaj±cym rzuty osobiste okaza³ sie :Rados³aw Wudarski z VI
LO Podgórna  - Koszalin

Turniej nie móg³by siê odbyæ bez wydatnej pomocy sponsorów : Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS , Starostwo Powiatowe Koszalin, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Koszalinie , Urz±d Gminy w Manowie, Hurtowna Têcza - Ewa ¯ur Koszalin. Sempenflorens - Eliza Miko³ajczak Ko³towo- Koszalin, Zofia Koz³owska - dyrektor Szko³y Podstawowej w Boninie, Rada Rodziców przy Zespole Szkó³ CKR w Boninie , Firma Tepak - A  W Pyrka ,
Henryk Stakuæ - dyrektor Mieleñskiego O¶rodka LZS .

Scenariusz turnieju przygotowa³a : Bo¿ena Konczak    
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
XVIII miejsce GTK II Gliwice rocz.92
XVIII miejsce GTK II Gliwice rocz.92
Dru¿yny rocznik 91/92 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi