News: Turniej Kadetów rocz.1998 Piaseczno 13-15.XII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 14:43:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Kadetów rocz.1998 Piaseczno 13-15.XII.2013
Turnieje Podsumowanie
 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KADETÓW POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO PANA ZDZIS£AWA LISA

W miniony weekend 13-15.12.2013 r. w hali sportowej Gminnego O¶rodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie odby³ siê Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów R.1998 i m³odsi. Zawody organizowane przez Miêdzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Piaseczno”, Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie oraz Gimnazjum nr 1.

W turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna GOSSM Katowice - kadra ¦l±ska + dwóch zawodnikówz UNI Tarnów . II miejsce ulegaj±c przeciwnikowi dopiero w finale zajê³a dru¿yna gospodarzy MUKS PIASECZNO I prowadzona przez trenera Krzysztofa K³obuchowskiego. Ch³opcy zagrali bardzo dobre spotkanie, choæ w rezultacie musieli uznaæ wy¿szo¶æ przyjezdnych go¶ci. Wynik spotkania fina³owego 87:50 dla dru¿yny z Katowic.
Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna z £om¿y, która w meczu o III miejsce zmierzy³a siê z drug± piaseczyñsk± dru¿yn± MUKS PIASECZNO II (r. 1999), trener Krzysztof K³obuchowski. Mecz by³ bardzo wyrównany, do ostatnich sekund niewiadomo by³o czy puchar za III miejsce zostanie w „domu” czy zostanie zabrany do £om¿y. Nasi zawodnicy ulegli niestety go¶ciom w ostatnich sekundach spotkania i przegrali 62:68, mimo tej pora¿ki zas³uguj± jednak na wyrazy uznania, gdy¿, jako najm³odsza dru¿yna turnieju zdo³ali zaj±æ wysokie 4 miejsce – gratulacje.

Trzydniowe zmagania koszykarzy, którzy przyjechali do Piaseczna na Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetów sta³y na b. wysokim poziomie. Mecze by³y zaciête, a zawodnicy walczyli o ka¿dy zdobyty kosz. Ponadto wa¿na by³a atmosfera, która za spraw± rodziców oraz ca³ych rodzin zgromadzonych na hali powodowa³a podnios³±, rodzinn± i mi³± otoczkê zmagañ sportowych. Organizacja turnieju tak¿e sta³a na najwy¿szym poziomie, ¶wiadczy o tym zadowolenie go¶ci z pobytu oraz wyra¿ona chêæ przyjazdu do Piaseczna po raz kolejny.

Gratk± dla wszystkich kibiców ¶ledz±cych zmagania koszykarzy, a tak¿e dla samych uczestników by³ mecz pó³fina³owy pomiêdzy dru¿ynami MUKS PIASECZNO I – MUKS PIASECZNO II. W tym meczu nie wynik by³ najwa¿niejszy, a dobra zabawa i przyja¼ñ pomiêdzy zawodnikami, których w koñcu przecie¿ ³±czy najwa¿niejszy cz³owiek - wspólny trener Krzysztof K³obuchowski, który wytrenowa³ grupê 30 ch³opaków prezentuj±cych koszykówkê na naprawdê wysokim poziomie. ¯yczymy dalszych sukcesów.
Zawodnicy otrzymali nagrody, puchary i medale oraz niespodzianki od organizatorów.

TOP 5 Najlepsi strzelcy ,,za trzy,, punkty

1 Piotr Janus 18x3  MUKS I Piaseczno
2 Krzysztof £o¶ 7x3 Pi±tka Lublin
3 Konrad Zawadzki 6x3 GIM 92 Ursynów
4 Kamil Opaliñski 5x3 MUKS I Piaseczno
   Robert Nowicki 5x3 Novum Bydgoszcz
   Krystian Tyszka 5x3 Olimpijczyk £om¿a


 TOP 10
Najlepsi Strzelcy Turnieju:


1 Janus Piotr 102 pkt.
MUKS I Piaseczno
2 Mo¶cicki Kacper 78 pkt. GIM 92 Ursynów
3 Samoñ Micha³ 74 pkt. Pi±tka Lublin
4 ¦ciborek Micha³ 71 pkt GIM 92 Ursynów (3 mecz)
5 Antosiewicz 63 pkt. MUKS I Piaseczno
6 Ch³apek Krzysztof 59 pkt GOSSM Katowice
7 Piszczatowski 57 pkt. GOSSM Katowice
8 Tyszka Krystian 54 pkt. Olimpijczyk £om¿a
   Nowicki Robert 54 pkt. Novum Bydgoszcz
10 Wojciechowski Sebastian 53 pkt. GOSSM Katowice
 MVP :
Krzysztof Ch³apek
GOSSM Katowice

 ALL -STARS

Bogusz  Sebastian - GOSSM Katowice
Sa³kowski Maciej -  MUKS I Piaseczno
Roszkowski Micha³  - Olimpijczyk £om¿a
Wójcicki Tomasz - MUKS II Piaseczno
Samoñ Micha³ - Pi±tka Lublin


FOTO ZIBI
 
FILMIKI - ZIBImecz o VII miejsce: MKS Ochota Warszawa - GIM 92 Ursynów  45 : 51  (12-18, 17-10, 14-11, 2-12)
Ochota: Zaj±c 5, ¦mi³owski 21, Tomczuk 8, Dudek 6, Butryn 5
Ursynów: Fiziar 5, Puchalski 3, Szwedzikowski 1, Skowroñski 9, Zawadzki 9, Mo¶cicki 14, ¯ywek 10

mecz o VI miejsce:   Pi±tka Lublin - Novum Bydgoszcz   64 : 56  (15-14, 12-17, 13-14, 24-11)
Pi±tka: Unikowski 6, Samoñ 15, £o¶ 12, Kwiatkowski 2, Dados 8, Stadecki 7, Bre¶ 2, Balkiewicz 2,
Novum: Nowicki 5, Sment 5, Piwoñski 6, Jankowski 13, £owicki 5, Osiñski 5, Zakrzewski 17

mecz o III miejsce:
  MUKS II Piaseczno - Olimpijczyk £om¿a 62 : 68 (12-18, 16-19, 11-15, 23-17)

MUKS II: Prowiñski 13, Malinowski 3, Banowicz 12, Wójcicki 5, Spoczyñski 2, Nagodziñski 10, Rybak 5, Gralak 9, Krzy¿ak 3
Olimpiczyk: Gubik 6, Danielewski 14, Tyszka 2, Olszewski 19, Roszkowski 15, Parzych 8, Brzeziñski 2, Filipowski 2

FINA£: MUKS I Piaseczno 
50 : 87 - GOSSM Katowice (17-18, 6-28, 16-23,
MUKS I: £opczyñski 1, Janus 13, Wójcik 6, Koblas 1, Antosiewicz 6, Sa³kowski 13, Seger 10
GOSSM: Bogusz 13, Piszczatowski 7, Kondys 7, Bortliczek 6, Mazur 10, Gogola 4, Wojciechowski 6, Piwowarczyk 4, Orpel 7,
Ch³opek 11, Matuszczak 11, Koneczny 4


KLASYFIKACJA KOÑCOWA /
Wyró¿nienie trenera

Piszczatowski P.
I MIEJSCE   GOSSM Katowice
XX
 II  Miejsce  MUKS I Piaseczno
Antosiewicz J.
   XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
Parzych Adrian III Miejsce  GUKS Olimpijczyk £om¿a
XX
IV Miejsce  MUKS II Piaseczno
 Grala £ukasz
  XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
   
 £o¶ Krzysztof V Miejsce   UKS Pi±tka Lublin
XX
 VI Miejsce   MKS Novum Bydgoszcz 
Zakrzewski A.
   XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
  
Zawadzki KonradVII Miejsce  GIM 92 Ursynów Warszawa
  VIII Miejsce  MKS Ochota Warszawa
 ¦mi³owski Miko³aj
   XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

   PLAY-OFF V-VIII: MKS Novum Bydgoszcz : GIM 92 Ursynów  61 : 55  (12-18, 14-19, 17-10, 10-16, 8-2)
Novum: Kossmann 4, Morzyñski 2, Siecheñ 2, Nowicki 8, Sment 2, Piwoñski 5, Czeczot 16, Jankowski 4, £owicki 14, Rogowski 4,
Ursynów: Fizjar 2, ¦cibiorek 30, Zawadzki 10, Toka 6, Mo¶cicki 5, ¯ywek 2

PLAY-OFF V-VIII:
UKS Pi±tka Lublin - MKS Ochota Warszawa 99 : 40  (32-10, 21-4, 24-11, 22-15)

Lublin: Unikowski 14, Samoñ 16, £o¶ 5, Kwiatkowski 16, Dados 7, Spitalerii 5, Stawecki 15, Bre¶ 17, Balkiewicz 4, Chmielnicki 2, Dudek 7, Litwiniuk 5, Jadach 2, Butryn 4
Ochota: Zaj±c 6, ¦mi³owski 10, Tomczuk 4, C

PÓ£FINA£:
MUKS Piaseczno I - MUKS Piaseczno II  100 : 49  (35-11, 29-6, 20-15, 16-17)

MUKS I: Opaliñski 14, Kopczyñski 16, Janus 20, Wójcik 2, Koblas 8, Antosiewicz 9, Sa³kowski 6, Seger 4, Dyduch 6, Winiarek 1, £azarek 14,
MUKS II: Dyduch 2, Krolikowski 2, Prowiñski 4, Grzesiak 6, Banowicz 6, Wójcicki 2, Nagodziñski 11, Rybak 5, Gralak 2, Krzy¿anowski

PÓ£FINA£:  GOSSM Katowice GUKS Olimpijczyk £om¿a  94 : 48  ( 27-10, 26-18, 15-15, 26-5)
GOSSM:
Bogusz 4, Ch³apek 10, Piszczatowski 18, Bortliczek 4, Mazur 2, Gogola 2, Wojciechowski 18, Piwowarczyk 6, Orpel 9, Matuszczak 12, Konieczny 9
£om¿a:
Gubik 2, Danielewski 6, Tyszka 12, Olszewski 5, Roszkowski 8, Parzych 6, Brzeziñski 5, Fildowski 2, Kijewski 2,

GRUPA  „ A”   

 MUKS Piaseczno I  -  MKS Novum Bydgoszcz  63 : 60 (15-14, 19-13, 12-22, 17-11)
MUKS I: Opaliñski 10, Kopczyñski 2, Jantus 15, Wójcik 2, Antosiewicz 21, Sa³kowski 6, Seger 7
Novum: Nowicki 11, Piwoñski 6, £owicki 12, Rogowski 6, Zakrzewski 13, Osiñski 13


UKS Pi±tka Lublin – GUKS Olimpijczyk £om¿a 58 : 64 (11-14, 14-19, 20-19, 13-12)

Pi±tka: Unikowski 7, Samoñ 13, £o¶ 11, Kwiatkowski 5, Dados 6, Stawecki 6, Bre¶ 10
Olimpijczyk: Gubik 12, Danielewski 2, Tyszka 19, Olszewski 16, Roszkowski 2, Pa¿yk 11, Kijewski 2


MUKS Piaseczno I – GUKS Olimpijczyk £om¿a  88 : 49 ( 21-16, 19-12, 27-7, 21-14)
MUKS I: 
Opaliñski 9, Kopczyñski 7, Janus 28, Wójcik 4, Antosiewicz 18, Sa³kowski 10, Seger 10, Gajda 2
Olimpijczyk :
Danielewski 15, Tyszka 5, Olszewski 7, Koszkowski 5, Parzych 13, Brzeziñski 3, Filipkowski 1


Pi±tka Lublin  - Novum Bydgoszcz 59 : 55  (12-10, 12-18, 15-14, 20-13)
Novum: Nowicki 20, Czeczot 4, Jankowski 1, £owicki 2, Rogowski 7, Osiñski 16, Zakrzewski 9
Pi±tka:
Uni³owski 12, Samoñ 23, £o¶ 2, Dados 3, Stawecki 9, Bre¶ 4, Balkiewicz 2,


MUKS Piaseczno I – UKS Pi±tka Lublin  89 : 55 (16-11, 23-15, 34-11
MUKS I: Opaliñski 9, Kopczyñski 4, Janus 26, Wójcik 10, Koblass 4, Antosiewicz 9, Sa³kowski 19, Seger 6, Dyduch 2, Winiarek 2, £azarek 4
Pi±tka: Uni³owski 11, Samoñ 7, £o¶ 4, Kwiatkowski 7, Dados 6, Stanecki 3, Bre¶ 6, Balkiewicz 11


MKS Novum Bydgoszcz  – GUKS Olimpijczyk £om¿a 45 : 57 ( 1-16, 12-13, 10-12, 16-16)

Novum:
Nowicki 11, Sment 2, Piwoñski 9, Czeczot 2, Jankowski 8, £owicki 2, Rogowski 5, Zakrzewski 6
Olimpiczyk:
Gubik 7, Danielewski 6, Tyszka 16, Roszkowski 11, Parzych 5, Brzeziñski 2


1. MUKS Piaseczno I         6 pkt.                       
2. GUKS Olimpijczyk £om¿a   5 pkt.         
     
3. MKS Novum Bydgoszcz    4 pkt.     
4. UKS Pi±tka Lublin   3 pkt.


GRUPA  „ B”


 MUKS Piaseczno II – GOSSM Katowice 24 : 112 ( 8-29, 2-29, 10-38, 4-16)

MUKS II:
Rajewski 2, Banowicz 2, Wójcicki 2, Nagodziñsdki 10, Rybak 2, Krzy¿anowski 4
GOSSM: Bogusz 17, Piszczatowski 12, Kondys 8, Bortliczek 16, Mazur 3, Gogola 5, Wojciechowski 2, Piwowarczyk 11, Orpel 13, Ch³apek 12, Matuszczak 4, Koneczny 9


UKS Gim 92 Ursynów – MKS Ochota Warszawa  59 : 60  (7-18, 21-11, 16-12, 16-18)
Ursynów: Fizjar 7, Maszkiewicz 6, Zawadzki 11, Mo¶cicki 27, ¯ywek 8
Ochota: Zaj±c 2, ¦mi³owski 25, Tomczuk 15, Ananowicz 5, Butryn 5GOSSM Katowice –  MKS Ochota Warszawa  82 : 27 (19-8, 20-5, 16-12, 27-2)
GOSSM: Bogusz 2, Piszczatowski 7, Kondys 4, Bortliczek 10, Mazur 8, Gogola 6, Wojciechowski 10, Piwowarczyk 6, Orpel 5, Ch³apek 13, Matuszczak 6, Koneczny 10,
Ochota: ¦nie³kowski 12, Tomczuk 6, Dudek 3, Litwiniak 2, Butryn 4, Bodnar 7


MUKS Piaseczno II – UKS Gim 92 Ursynów  66 : 64  (18-21, 17-20, 14-8
MUKS II: Rajewski  6, Królikowski 2, Krowiñski 10, Malinowski 2, Banowicz 23, Wójcicki 4, Spoczyñski 2, Nagodziñski 9, Rybak 8
Ursynów: Puchalski 4, ¦cibiorek 31, Zawadzki 8, Toka 4, Mo¶cicki 15, ¯ywek 2


UKS Gim 92 Ursynów – GOSSM Katowice  86 : 49  (24-14, 20-12, 22-11, 20-12)
GIM 92: Fiziar 4, Bañkiewicz 3, Skowroñski 2, ¦ciborek 10, Zawadzki 3, Toka 7, Mo¶cicki 17, ¯ynek 4
GOSSM: Bogusz 3, Piszczatowski 13, Kondys 9, Bortliczek 5, Mazur 6, Gogola 2, Wojciechowski 17, Piwowarczyk 2, Orpel 8, Ch³apek 13, Koneczny 8

MKS Ochota Warszawa – MUKS Piaseczno II  73 : 52  (18-13, 15-17, 23-13, 17-9)

Ochota: Zaj±c 3, ¦mi³owski 14, Tomczuk 23, Dudek 2, Butryn 6, Bodwar 4
MUKS II: Rajewski 9, Królikowski 6, Prowiñski 10, Banowicz 15, Wójcicki 19, Spoczyñski 4, Nagodziñski 2, Rybak 5, Krzy¿anowski 3

1. GOSSM Katowice  6 pkt.
2. MUKS Piaseczno II  5 pkt.

3. MKS Ochota Warszawa  4 pkt.
4. UKS Gim 92 Ursynów  3 pkt. Konkurs rzutów za 3 punkty

1 Sebastian Wojciechowski  12 pkt 45 s. (GOSSM Katowice)
2 Micha³ Samoñ 10 pkt. 52, 5 s (Pi±tka Lublin)
3 Konrad Zawadzki 7 pkt. 44,1 s. (UKS  GIM 92 Warszawa)
4 Micha³ Malinowski 7 pkt.51,4 s (MUKS II Piaseczno)
5 Krystian Tyszka 6 pkt. 50,9 (Olimpijczyk £om¿a)
6 Maciej Wójcik 6 pkt. 57 s. (MUKS I Piaseczno)
7 Robert Nowicki 4 pkt. 51, 7 ( Novum Bydgoszcz)
8 Mateusz Lisowski 3 pkt. 44, 2 (Ochota Warszawa)

 Konkurs rzutów osobistych


1 Nagodziñski Daniel (MUKS Piaseczno II)
2 Koblas Aleksander (MUKS Piaseczno I)
3 Orpel B³a¿ej (GOSSM Katowice)
   Dudek Adrian (Ochota Warszawa)
5 Kwiatkowski Jakub (Pi±tka Lublin)
   Zakrzewski Andrzej (Novum Bydgoszcz)
   ¦cibirek Micha³ (GIM 92 Ursynów)
   Gubik Patryk (Olimpijczyk £om¿±)

Konkurs ,,Zibiego,, rzuty z 6 pozycji czas 1 minuta max 42 pkt.


 1 Kondys 28 Katowice

2 Antosiewicz 25 Piaseczno
3 Orpek 21 Katowice
4 Ch³apek 20 Katowice
5 Samoñ 21 Lublin
   Seger 21 Piaseczno
7 Nagodziñski 17 Piaseczno
8 Roszkowski 21 £om¿a
9 Dados 15 Lublin
10 Rudo¶ 15
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi