News: III INTERMARCHE WOJAN CUP rocz.2001 PAW£OWICE 22-24.XI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 12 2020 08:53:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III INTERMARCHE WOJAN CUP rocz.2001 PAW£OWICE 22-24.XI.2013
Turnieje Podsumowanie
 III MIÊDZYNARODOWY INTERMARCHE WOJAN CUP.
ROCZNIK 2001 I M£ODSI PAW£OWICe 22-24.XI.2013


MVP: Kotala Jakub - Snakes Ostrwa

Puchary Medale, Statuetki i Nagrody wrêczali:

Prezes Intermarche Paw³owice: Mariusz Byblewski
Dyrektorka GOS Paw³owice: Bo¿ena Wróbel
Prezes Wojana Paw³owice: Karina Markiewicz


Puchary ufundowa³ W-ce przewodnicz±cy Rady Gminy Paw³owice Dyr. Kopalni Pniówek Aleksander Szymura.Dziêkujemy sklepowi DECATHLON ¯ORY  oraz  JASTRZÊBSKIEJ SPÓ£CE WÊGLOWEJ S.A za nagrody rzeczowe.

W imieniu w³asnym i zawodników SKM dziêkuje: UKS Wojan Paw³owice za zaproszenie na Turniej, Magazynowi MVP, Sklepkoszykarza oraz Firmie Soko³ów Podlaski  ((nagrody dla zawodnika meczu )

Rodzice Snakes Ostrawa nagrali wszsytkie mecze w ca³o¶ci swojej dru¿yny - zapraszam do ogl±dania LINKI PRZY WYNIKU

 KONKURS WSADÓW
SLAM  DUNK CONTEST

1 Markiewicz Krystian –  Wojan Paw³owice

2 Porada Kacper  -  Chromik ¯ary
3 Ghukasyan Karol - Chromik ¯ary

 KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH
OSOBNÍ POHLEDY SOUTÌ®E

1 Koz³owski Igor – Wojan Paw³owice (nr 16)

2 ¯mijak Aleks –  Wojan Paw³owice (nr 13)
3 Witecki Mateusz  - ¦l±sk Wroc³aw
  (nr 23)

FILMIKI ZIBI

FOTO - ZIBI TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju / Nejlep¹í støelci turnaje

1 Pawe³ka Filip  92 pkt. - MKS MOS Katowice
2 Maciejak Norbert 66 pkt. Chromik ¯ary  (rocz.2002)
3 Miko³ajczyk Jakub 60 pkt. Olimpijczyk
4 Kuncewicz Miko³aj 58 pkt. Olimpijczyk
   Kuczyc Jakub  58 pkt.  ¦l±sk Wroc³aw
6 Czempiel Mateusz 50 pkt.Wojan Paw³owice
7 Kotala Jakub  48 pkt. Snake Ostrawa
8 Wi¶niewski Sergiusz  47 pkt. Chromik ¯ary
9 Porada Kacper  46 pkt. Chromik ¯ary
10 Kyncl Jakub 42 pkt. Snakes Ostrawa
     Koz³owski igor 42 pkt Wojan Paw³owice

 ALL STARS TURNIEJU
 NADZIEJE KOSZYKÓWKI / DOUFÁ BASKETBAL NAGRODA - MOTYWACJA / CENA - MOTIVACE
 
 
MACIEJAK NORBERT - Chromik ¯ary
KYNCL JAKUB- BK Torola Snakes Ostrawa
KWAPISZ HUBERT  -  FILIP - MKS MOS Katowice
MIKO£AJCZYK JAKUB - Olimpiczyk Ostrów Wlkp.
PAWE£KA FILIP - MKS MOS Katowice
CZEMPIEL MATEUSZ  - Wojan Paw³owice
¯MIJAK ALEKS - Wojan Paw³owice
MALIK KUBA - WKS ¦l±sk Wroc³aw
PORADA KACPER - Chrpmik ¯ary
MATSCHI JAKUB - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
PALUCH MICHA£ - MKS MOS Katowice
JANISCH RADEK - BK Torola Snakes Ostrawa
HOLAN DOMIKI - BK Torola Snakes Ostrawa
HENDRYSIAK MICHA£ - WKS ¦l±sk Wroc³aw
SARAMAKA PIOTR - Chromik ¯ary
KOCZURA HUBERT - Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
KLESER JAKUB - MKS MOS Katowice
PANIC MATEUSZ - Wojan Paw³owice

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  / Koneèné poøadí

MIEJSCE
Numer..................sk³ad..................punkty
 
 1


BK TOROLA SNAKES OSTRAW

4 Citta Vktor  -  11
10 Dufek Marcel  - 0
11 Cechacek Lukas - 2
13 Janisch Radek  -   41
14 Levy Petr  - 16
15 Kyncl Jakub  -  42
16 Stefek Vojtech  - 2
18 Kotala Jakub  -  48
21 Rovensky Adam  -  6
22 Zapletal Ales  -  29
23 Skwara Petr  - 8
24 Holan Dominik  -  16
25 Vachutka Karel  -  31
32 Michalcak Ales  -  10
34 Zhasil Ondrej - 2
35 Kocar Daniel - 2
TRENER: Marek Richard, Gerych Marek
 
 

2

UKS WOJAN Paw³owice
4 Lazarek Piotr – 19
5 Zalewski Dawid – 0
6 Zacierka Wiktor – 0
6  Grabarczyk Adam - 0
7 Grabski Kuba – 0
8 Apel Bartosz – 0
9 Januszewicz £ukasz – 16
10 Palczewski Piotr –   10
11 Gryman Daniel – 0
12 Pietrzak Jakub – 2
13 ¯mijak Aleks –  27
14 Panic Mateusz –  8
15 Szombara Miko³aj –  6
16 Koz³owski Igor –  42
17 Markiewicz Krystian –  33
7 Czempiel Mateusz  50
18 Kubieniec Bartek – 2

TRENER: Dusza Zbigniew
 
 3


UKS OLIMPIJCZYK
OSTRÓW WIELKOPOLSKI


6 Kazimierczak Micha³ - 17
7 Mielczarek Piotr - 10
8 Tyburcy Miko³aj -  19
10 Szuka³a Cezary - 3
11 Mal±g Nikodem -  30
13 G³ówka Micha³  -   30
14 Koczura Hubert - 6
16 Pa³atyñski Dominik  -  25
17 Miko³ajczyk Jakub -  60
18 Matschi Jakub -  6
20 Kuncewicz Miko³aj  58

TRENER:
Suski Andrzej
 
 4


 WKS ¦L¡SK WROC£AW

4 Niedorys Krzysztof  - 9
5 Lubowiecki Maciej - 4
7 Bia³ow±s Marek  - 34
9 Nowak Maciej - 8
13  Kwapisz Hubert - 28
15 £aba Kacper  - 3
19 Dreher Krzysztof - 0
23 Witecki Mateusz  -  30
31 Kotarba Robert - 1
32 £añcucki Aleksander -  30
33 W³odarski Marcel -  16
44 Malik Jakub -  14
53 Kuczyc Jakub  -  58
66 Pisku³a Jakub - 25
93 Zaremba Jakub - 2
99 Hendrysiak Micha³ - 2

TRENER: Portas Piotr
 
 5


UKS CHROMIK ¯ary

4 Wi¶niewski Sergiusz  -  47
5 Jutkiewicz Seweryn - 0
6 Pawlikowski Pawe³ -  18
7 Saramaka Piotr -  8
8 Maciejak Norbert -  66
10 Grochalski Piotr - 0
11 Sokalski Rados³aw - 0
12 Forysiuk Adam  - 8
13 Wo³od¼ko Piotr  -  6
15 Porada Kacper  -  46
16 Ghukasyan Karol -  39
17 Gniazdowski Patryk -  6

TRENER: Barcz Jaros³aw
 
 

6


MKS MOS Katowice:

5 Tarasek Mateusz – 17
6 Szenkelbach Wiktor – 6
7 Skrzypek Jakub – 13
8 Prusek B³a¿ej  - 6
9 Kleser Jakub –  11
12 Pawe³ka Filip –  92
15 Stec Kamil –  6
16 Szymaniec Tomek –  7
17 Twardzik Szymon – 6
18 Lewek Maciej - 4
20 Paluch Micha³ –  29
21 Smoliñski Miko³aj – 1

TRENER: Mas³owski Krzysztof
 


WYNIKI

 MKS MOS KATOWICE - WOJAN PAW£OWICE 46 : 60 ( 22-12, 7-16, 11-18, 6-14)
MOS: Pawe³ka 16, Paluch 8, Tarasek 4, Skrzypek 4, Szymaniec 4, Kleser 3, Szenkelbach 2, Stec 2, Smoliñski
Wojan: Januszewicz 14, Palczewski 12, Koz³owski 12, Markiewicz 10, ¯mijak 6, Lazarek 2, Panic 2, Kubieniec 2


CHROMIK ¯ARY  - BK SNAKES OSTRAVA  42 : 77 ( 9-28, 12-10, 12-21, 9-18) FILM 42 minuty

Chromik: Ghukasyan 13, Maciejak 8, Wi¶niewski 6, Pawlikowski 4,Porada 4, Sarma³a 3, Forysiuk 2, Gniazdowski 2
Snakes: Kyncl 15, Kotala 14, Zapletal 13,  Holan 10, Janisch 8, Levy 4, Michalcak 4, Citta 3, Cechacek 2, Stefek 2, Vachutka 2

OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI - WKS ¦L¡SK WROC£AW 43 : 42 (11-12, 10-8, 12-12, 10-10)
Olimpijczyk:
Miko³ajczyk 14, G³ówka 12, Kucewicz 10, Tyburcy 4, Pa³atyñski 3
¦l±sk: Kuczyc 13, Pikula 7, Witecki 6, Kwapisz 6, Lañcucki 4, Niedorys 2, Bia³ow±s 2, Malik 2

MKS MOS KATOWICE-  BK SNAKES OSTRAVA  37 : 71  (14-20, 4-17, 11-20, 8-14)  FILM 59 minut
MOS: Pawe³ka 11, Paluch 9, Tarasek 4, Twardzik 4, Szymaniec 3, Prusek 2, Kleser 2, Stec 2,
Snakes: Kyncl 13, Kotala 16, Zapletal 6,  Holan 6, Janisch 5, Levy 5, Citta 4, Vachutka 6, Michalcak 2, Skwara 2

WKS ¦L¡SK WROC£AW  - UKS WOJAN PAW£OWICE  27 : 59  (12-10, 4-16, 6-21, 5-21)
¦l±sk:
Niedory 1, Bia³ow±s 8, Kwapisz 2, £aba 1, Nitecki 2, W³odarski 2, Malik 3,
Kuczy 6, Ska³a 2
Wojan: Lazarek 1, Czêpiel 20, Palczewski 8, Pietrzak 2, ¯mijak 4, Panic 2, Szombera 8, Koz³owski 7, Markiewicz 5

 CHROMIK ¯ARY - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI 
36 : 66  (10-18, 11-21, 9-8, 6-27)
Chromik: Wi¶niewski 4, Pawlikowski 4, Maciejak 14, Forsyniuk 4, W³ódzko 2, Porada 6
Olimpijczyk: Kazimierczak 2, Mielczarek 5, Tyburski 2, Mal±g 8, G³ówka 8, Kocura 2, Pa³atyñski 7, Miko³ajczyk 12, Matschi 2, Kucewicz 16


CHROMIK ¯ARY - WKS ¦L¡SK WROC£AW  47 : 57  (9-16, 13-15, 13-13, 12-13)

Chromik: Ghukasyan 12, Porada 12, Maciejak 11, Wi¶niewski 9, Pawlikowski 3,
¦l±sk: Kwapisz 14, W³odarski 9, Witecki 8, Kuczyc 7, Nowak 6, Lañcucki 4, Piskula 4,  Niedorys 2, Zaremba 2, Kutarba 1,

UKS WOJAN PAW£OWICE - BK SNAKES OSTRAVA  41 : 45  (8-8, 6-11, 14-10, 13-16) FILM 42 minuty
Wojan: Czempiel 17, Koz³owski 9, ¯mijak 6, Markiewicz 3,  Januszewicz 2,
Palczewski 2, Gryman 2
Snakes: Vachutka 15, Janisch 10, Kotala 5, Zapletal 5, Kyncl 4, Levy 2, Zhasil 2, Kocar 2

MKS MOS KATOWICE - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI  23 : 79  (13-14, 1-22, 6-25, 3-18)
MOS: Tarasek 1, Szekelbach 2, Prusek 2, Kleser 2, Pawe³ka 11, Lewek 1, Paluch 4
Olimpijczyk: Kazimierczak 12, Mielczarek 4, Tyburcy 3, Szuka³a 3, Mol±g 15, Gówka 4, Kocura 4, Pa³atyñski 3, Miko³ajczyk 13, Matschi 4, Kuncewicz 14

BK SNAKES OSTRAVA - WKS ¦L¡SK WROC£AW 
40 : 52  (12-9, 6-16, 16-11, 6-16)  FILM  58  minut
Snakes:  Citta 2, Janisch 14, Levy 3, Kyncl 4, Kotala 7, Rovensky 4, Zapletal 2, Vachutka 2,
Zhasil 2,
¦l±sk: Niedorys 2, Bia³ow±s 10, Kwapisz 4, Witecki 4, £añcucki 1, Malik 7, Kuczyc 15, Pisku³a 9

 MKS MOS KATOWICE - CHROMIK ¯ARY  48 : 73  (14-12, 10-18, 12-16, 12-17)
MOS: Tarasek 6, Skrzypek 8, Kleser 2, Pawe³ka 22, Stec 2, Paluch 8
Chromik: Wi¶niewski 20, Pawlikowski 2, Saramaka 4, Maciejak 12, Wo³od¼ko 4, Porada 17, Ghukasyan 10, Gniazdowski 4

UKS WOJAN PAW£OWICE - OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI  44 : 34  (15-5, 12-9, 10-10, 7-10)
Wojan: Lazarek 8, Czempiel 6, Palczewski 5, ¯mijak 5, Panic 4, Szombara 2, Koz³owski 7, Markiewicz 7
Olimpijczyk: Kazimierczak 6, Tyburcy 6, Mal±g 4, Gówka 6, Miko³ajczyk 9, Kuncewicz 8


MKS MOS KATOWICE  - WKS ¦L¡SK WROC£AW - 46 : 86  (19-13, 6-33, 4-20, 17-20)
MOS: Tarasek 2, Szenkelbach 2, Skrzypek 1, Prusek 1, Kleser 2, Pawe³ka 32, Twardzik 2, Lewek 3
¦l±sk: Niedorys 2, Lubowiecki 4, Bia³ow±s 14, Nowak 2, Kwapisz 2, £aba 2, Witecki 10, £añcucki 21, W³odarski 5, Malik 2, Kuczyc 17 Piska³a 3, Hendrysiak 2,

OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI - BK SNAKES OSTRAVA  36 : 37  (15-11, 6-9, 1-9, 14-8) FILM 36 minut
Olimpijczyk: Kazimierczak 2, Mielczarek 1, Tyburcy 4, Mal±g 2, Pa³atyñski 5, Miko³ajczyk 12, Kuncewicz 10
Snakes: Citta 2, Janisch 4, Levy 2, Kyncl 6, Kotala 6, Skovara 6, Zapletal 3, Vachutka 6, Michalcak 2

CHROMIK ¯ARY - UKS WOJAN PAW£OWICE
  48 : 52  (12-15, 7-11, 11-14, 18-12)
Chromik: Wi¶niewski 8, Pawlikowski 5, Saramata 1, Maciejak 21, Forysiuk 2, Porada 7, Ghukasyan 4,
Wojan: Lazarek 8, Czêpiel 7, Palczewski 10, ¯mijak 6, Szombara 6, Koz³owski 7, Markiewicz 8,


   MPKT
ZW
PO
P-Z
P-S
BILANS
 1SNAKES OSTRAWA
 5 9 4 1270
208
  +62
 2WOJAN PAW£OWICE
 5 9 4 1256
200
  +56
 3OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP 5 8 3 2258
182
  +76
 4¦L¡SK WROC£AW
 5 8 3 2264
235
  +29
 5CHROMIK ¯ARY
 5 6 1 4246
300
  -54
 6MKS MOS KATOWICE
 5 5 0 5200
369
 -169 


WSPOMNIEÑ CZARKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi