News: Future for Basket Cup rocz.2001 Warszawa 27-29.XII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 12:32:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Future for Basket Cup rocz.2001 Warszawa 27-29.XII.2013
Turnieje Podsumowanie
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. SKM  Wilno
2. Zastal Zielona Góra
3. SKK Siedlce
4. Polonia Warszawa
5. Korsarz Gdañsk
6. Nenufar E³k


 Impreza kosztowa³a nas 27 tys. z³otych, bud¿et rozliczyli¶my przed czasem i mimo, ¿e wiele osób pow±tpiewa³o, turniej siê uda³. W styczniu zaczynamy organizowaæ nastêpny - mo¿e nie na osiem, a na 12 dru¿yn - mówi Marcin Choromañski z fundacji "Future for Basket", któr± za³o¿yli rodzice m³odych koszykarzy Polonii z rocznika 2001.   

W pi±tek, sobotê i niedzielê w hali przy Konwiktorskiej rozegrano 15 spotkañ, po których okaza³o siê, ¿e najlepszym zespo³em Future for Basket Cup Warszawa 2013 zosta³o SKM Wilno. Litwini, jedyny zagraniczny zespó³ w turnieju, wyprzedzili Zastal Zielona Góra, SKK Siedlce, Poloniê, Korsarza Gdañsk i Nenufar E³k.

- Jest mi niezmiernie mi³o, bo chyba siê uda³o. Wiêkszo¶æ osób pyta³a nas, kiedy robimy nastêpny turniej, chwalili wysoki poziom - mówi Marcin Choromañski, ojciec graj±cego w Polonii Piotra, zreszt± by³y zawodnik "Czarnych Koszul". I wspó³za³o¿yciel fundacji, której jednym z celów jest to, by m³odzie¿owe zespo³y Polonii gra³y w Europejskiej M³odzie¿owej Lidze Koszykówki.

Na razie fundacja zorganizowa³a swój pierwszy turniej. - Edward Traskowski, trener z E³ku, powiedzia³ mi, ¿e na lepszym turnieju w Warszawie nie by³ - cieszy siê Choromañski. - To dla nas znak, ¿e siê uda³o. W styczniu zaczynamy organizowaæ nastêpny, czerwcowy turniej - mo¿e nie na osiem, a na 12 dru¿yn.

Organizatorzy ju¿ teraz chcieli zaprosiæ wiêcej zespo³ów z zagranicy, ale okaza³o siê, ¿e za pó¼no wysy³ali zaproszenia. - Rodzice zawodników z Litwy powiedzieli nam w sobotê, ¿e gdyby¶my próbowali zapraszaæ dru¿yny z Wilna kilka miesiêcy wcze¶niej, to nie przyjecha³by jeden, tylko nawet trzy - mówi Choromañski. - Z dru¿yn± z SKM przyjecha³o a¿ osiem rodzin, bo wyjazd do stolicy europejskiego kraju to po prostu atrakcja.

Ile kosztowa³ fundacjê turniej? - 27 tys. z³otych wliczaj±c wszystkie koszty, czyli m.in. zakwaterowanie, posi³ki, dojazdy, wynajem hali, nagrody - wylicza Choromañski. - Sêdziów zapewni³ nam WOZKosz, a w sobotê i w niedzielê przyjecha³a ekipa TVP Warszawa, a tak¿e trenerzy Arkadiusz Mi³oszewski czy Ryszard Pietruszak. Ten drugi to mój by³y trener, wrêcz guru, wiêc by³em zaszczycony - przyznaje Choromañski.

¼ród³o; warszawa sport

 MVP - Augustinas Vainauskas SKM Wilno

Najbardziej warto¶ciowi zawodnicy dla dru¿yny wed³ug EVAL

Piotr Purasz  Korszarz Gdañsk
Jakub Zalewski Nenufar E³k
Janek Gawlik Zastal Zielona Góra
Matas Reklaitis SKM Wilno
Micha³ Wo¼niak SKK Siedlce
Piotr Choromañski Polonia Warszawa

Najwiekszy Eval turnieju B³a¿ej Kulikowski Nenufar E³k
All Stars pierwsza pierwsza pi±tka

Augustinas Vainauskas
SKM Wilno
Marek Blazewic SKM Wilno
Micha³ Wo¿niak SKK Siedlce
Mi³osz Góreñczyk Zastal Zielona Góra
Benjamin Urbaniak Polonia WarszawaZawodnicy wyró¿nieni przez trenerów .


Kuba Kacki Nenufar E³k
¯ygiutas Dabulis SKM Wilno
Mateusz Michniewicz Zastal Zielona Góra
Bart³omiej O¿arek SKK Siedlce
Pawe³ Snopek Polonia Warszawa
Piotr Purasz Korsarz Gdañsk

Wyró¿nienie specjalne dla najm³odszego uczestnika
Oskar Chrzanowski (2004r.) Nenufar E³k

Najlepsi strzelcy turnieju.
1.Piotr Purasz Korsarz Gdañsk - 87 pkt.
2.Mi³osz Góreñczyk Zastal Zielona Góra - 86 pkt.
3.B³a¿ej Kulikowski Nenufar E³k - 63 pkt.

Najlepiej zbieraj±cy turnieju.

1.Hubert Majewski Korsarz Gdañsk - 53 zbiórki
2.Piotr Choromañski Polonia warszawa - 43 zbiórki
3.B³a¿ej Kulikowski Nenufar E³k - 34 zbiórki

Najlepszy w Asystach turnieju.
1. Aivars Kuzmickas SKM Wilno - 10 asyst
2. Piotr Choromañski Polonia Warszawa - 9 asyst
3. Kacper Wakuliñski SKK Siedlce - 6 asyst
   Jakub Giedronowicz Polonia Warszawa - 6 asyst.

Wyniki turnieju 

Polonia Warszawa - SKM Wilno 20:60,
SKK Siedlce - Nenufar E³k 61:27,
Korsarz Gdañsk - Zastal Zielona Góra 53:64,
Wilno - Siedlce 47:23,
Zastal - Polonia 48:45,
Korsarz - Nenufar 66:52.
Zastal - Wilno 19:43,
Korsarz - Siedlce 42:53,
Nenufar - Polonia 32:53,
Korsarz - Wilno 30:74,
Polonia - Siedlce 37:43,
Zastal - Nenufar 54:51
Nenufar - Wilno 27:66,
Zastal - Siedlce 54:45,
Korsarz - Polonia 39:48.


FOTO GALERIA


WYWIAD Z PANEM CHOROMAÑSKIM

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
15.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
15.Fina³ MKS Zabrze - Hørsholm I r.94
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi