News: Memoria³ Czes³awa Grygiera rocz.1996 ¦winouj¶cie 21-22.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 05:40:30
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Memoria³ Czes³awa Grygiera rocz.1996 ¦winouj¶cie 21-22.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
 W ostatni weekend byli¶my wspó³organizatorami i uczestnikami  m³odzie¿owego
turnieju koszykówki – MEMORIA£ CZES£AWA KRYGIERA ¦WINOUJ¦CIE 2013. Turniej okaza³ siê doskona³ym pretekstem do sportowej konfrontacji koszykarskiej
m³odzie¿y regionu zachodniopomorskiego.

Zanim o sportowych zwyciêzcach,s³owo o patronie i samej idei turnieju. ¦wiêtej Pamiêci Czes³aw Krygier to niezwykle wa¿na postaæ w historii miasta ¦winouj¶cia. W aspekcie czysto ludzkim pozostawi³ po sobie wiele ¿yczliwych i ¿ywych wspomnieñ. Jego m³ode ¿ycie przenikniête by³o sportow± aktywno¶ci±: przedni koszykarz, a pó¼niej  trener koszykówki z zami³owania. Sfera sportowa, wysokie koszykarskie IQ,rzetelne studia, jak i niekwestionowane osobiste walory naznaczy³y dojrza³e ¿ycie patrona imprezy. Z du¿± doz± prawdziwo¶ci mo¿na powiedzieæ, ¿e Czes³aw Krygier jako prezes, sprawny manager strategicznych spó³ek morskich kszta³towa³ ³ad portowy ¦winouj¶cia. No¶no¶æ opisywanej sylwetki wzbudzi³a w wielu osobach potrzebê uhonorowania jego sportowych pasji i utrwalenia jego ¿ycia w postaci koszykarskiego turnieju dedykowanego m³odzie¿y. Tak to pomy¶lano.Trzeba sobie powiedzieæ, i¿ turniej nie powsta³by bez inicjatywy jednej osoby – Pani Dorota Mikulska. Z ca³± doz± pewno¶ci mo¿na powiedzieæ, i¿ Pani Dorota wziê³a na siebie najtrudniejsz± obszar ka¿dego organizowanego wydarzenia – pozyskiwanie funduszy, budowanie pierwszych relacji z otoczeniem, tworzenie struktur sztabowego wsparcia. ¦winouj¶cie okaza³o siê zreszt± bardzo przyjaznym miastem. Spotkali¶my tam ludzi na przys³owiowe „TAK”. Lista podziêkowañ wobec osób, które gestem i czynem wspar³y pierwszy MEMORIA£ CZES£AWA KRYGIERA bêdzie stanowczo d³uga:
 
Prezydent Miasta ¦winouj¶cie Janusz ¯murkiewicz
Zastêpca Prezydenta Miasta ¦winouj¶cie Joanna Agatowska
Prezes Stowarzyszenia Grupa Morska „Ca³a Naprzód”, zarazem radny Miasta
¦winouj¶cie Andrzej Szczodry
Radny Miasta ¦winouj¶cie Ryszard Tetrycz
Radny Miasta ¦winouj¶cie S³awomir Nowicki
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Morskich w ¦winouj¶ciu Marzena Baranowska
Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 3 w ¦winouj¶ciu Renata Brudnik
Kierownik Internatu Zespo³u Szkó³ Morskich Dorota Mikulska
Instruktor i sportowy animator Rafa³ Maraszek
Sekretarz BOMBARDIER BASKETBALL TEAM Marcin Szewczyk
 
Zatem naprawdê d³uga lista ¿yczliwych sprawie osób. Je¶li mieliby¶my to uj±æ
instytucjonalnie to imprezê zorganizowa³y ¶rodowiska portowe ¦winouj¶cia, w³adze miasta, pracownicy o¶wiaty i BOMBARDIER BASKETBALL TEAM.
 
Przez trzy dni MEMORIA£ CZES£AWA KRYGIERA sta³ siê aren± intensywnych zmagañ sze¶ciu zespo³ów delegowanych z klubów: SPÓJNIA STARGARD, ¯AK KOSZALIN, BOMBARDIER SZCZECIN i z miasta ¦winouj¶cia.  Zorganizowali¶my 15pe³nowymiarowych spotkañ. Szersze statystyczne podsumowanie turnieju jeszcze przed nami. Teraz o samych zwyciêzcach i liderach imprezy.

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA
 
1 BOMBARDIER 1996 (5 zwyciêstw)
2 SPÓJNIA STARGARD (4 zwyciêstwa, 1 pora¿ka)
3 ¯AK KOSZALIN (3 zwyciêstwa, 2 pora¿ki)
4 BOMBARDIER 1997 (2 zwyciêstwa, 3 pora¿ki)
5 ¦WINOUJ¦CIE OLDBOY (1 zwyciêstwo, 4 pora¿ki)
6 M£ODE ¦WINOUJ¦CIE ( 5 pora¿ek)
 
Trenerzy poszczególnych zespo³ów:
 
Miros³aw Szewczyk (BB 1996)
Mieczys³aw Major (Spójnia Stargard)
Józef Janiel (¯ak Koszalin)
Marcin Szewczyk (BB 1997)
Rafa³ Maraszek (¦winouj¶cie Oldboy, M³ode ¦winouj¶cie)
 
Najlepszy zawodnik turnieju: KAMIL KERL (BB 1996)
 
Pozostali najlepsi zawodnicy poszczególnych dru¿yn:
Mateusz Obrêbski (¯A KOSZALIN)
Andrzej Kara¶ (SPÓJNIA STARGARD)
Przemys³aw Opa³ka (BB 1997)
Darek Kosel (M³ode ¦winouj¶cie)
Jacek Jackowski (¦winouj¶cie Oldboy)
 
Dziêkujemy za udzia³ w turnieju. Przed nami jeszcze statystyczne podsumowania, video relacje, a tymczasem ju¿ teraz zapraszamy wszystkich do umiejscowienia ¦winouj¶cia w kalendarzu najwa¿niejszych koszykarskich imprez. Tegoroczny MEMORIA£ CZES£AWA KRYGIERA powstawa³ w ekspresowym tempie przygotowañ. Zebrali¶my sporo do¶wiadczeñ i w przysz³ym roku powrócimy w profesjonalnej ods³onie. B±d¼cie z nami!!!
 
 BOMBARDIER SZCZECIN 1997 – ¦WINOUJ¦CIE 1 (116-23)
SPÓJNIA STARGARD – ¯AK KOSZALIN (70-53)
BOMBARDIER SZCZECIN 1996 – ¦WINOUJ¦CIE 2 (83-45)
¦WINOUJ¦CIE 1 – BOMBARDIER SZCZECIN 1996 (19-250)
BOMBARDIER SZCZECIN 1997 – SPÓJNIA STARGARD (51-96)
¦WINOUJ¦CIE II – ¯AK KOSZALIN (54-81)
SPÓJNIA STARGARD – BOMBARDIER SZCZECIN 1996 (60-65)
¦WINOUJ¦CIE 1 – ¦WINOUJ¦CIE 2 (43-80)
¯AK KOSZALIN – BOMBARDIER SZCZECIN 1997 (79-69)
¦WINOUJ¦CIE II – SPÓJNIA STARGARD (68-81)
¦WINOUJ¦CIE 1 – ¯AK KOSZALIN (88-28)
¦WINOUJ¦CIE 2 – BOMBARDIER SZCZECIN 1997 (76-82)
BOMBARDIER SZCZECIN 1996 – ¯AK KOSZALIN (67-57)
SPÓJNIA STARGARD – ¦WINOUJ¦CIE 1 (71-23)
BOMBARDIER SZCZECIN 1996 – BOMBARDIER SZCZECIN 1997 (81-75)


FOTO-RELACJA

STATYSTYKI Z TURNIEJU
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Team B
Team B
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi