News: IX Pivot Cup ch³. dz. rocz. 2001, 2002 i m³. Legionowo 11-13.X.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:11:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Pivot Cup ch³. dz. rocz. 2001, 2002 i m³. Legionowo 11-13.X.2013
Turnieje Podsumowanie
 IX Festiwal Koszykówki Pivot Cup LEGIONOWO 2013 za nami. Mnóstwo siê dzia³o. Rozegrali¶my prawie 100 spotkañ w czterech kategoriach. S± oczywi¶cie zwyciêzcy i pokonani, ale przecie¿ poza rywalizacj± stricte o miejsca chodzi³o przede wszystkim o naukê i zabawê a tej na prawdê nie zabrak³o.
Podczas ceremonii zakoñczenia w przepiêknej hali Arena w Legionowie w obecno¶ci wszystkich dru¿yn i go¶ci w¶ród których by³ Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Wójt Gminy Jab³onna Olga Muniak oraz Przewodnicz±cy Mazowieckiego Zwi±zku Koszykówki Micha³ Lesiñski - wrêczyli¶my nagrody i ponad 500 podarunków i gad¿etów, tak¿e ¿adne dziecko, nikt z m³odzie¿y bior±cej udzia³ w Festiwalu nie wyjecha³ z Legionowa bez nagrody.
A jak niektórzy wspominali dla nich nagrod± by³o samo zmierzenie siê w kolegami i kole¿ankami z innych klubów i mo¿liwo¶æ uczenia siê dalej ich ukochanej dyscypliny.
Tegoroczna edycja ju¿ za nami. Wspomnienia jeszcze ¶wie¿e i miejmy nadziejê, ¿e jeszcze trochê w Nas i Was pozostan±.

Dziêkujemy, ¿e byli¶cie z Nami i oczywi¶cie ju¿ dzi¶ zapraszamy za rok!


FILMIKI - ZIBI

DZIEWCZÊTA 2001

 1 BJBS RĪDZENE Rīga £otwa -
Kerepa Arsena 
2 UKS LA BASKET Warszawa -
Grobelska Wiktoria
3 MKK SOKO£ÓW S.A. OSiR Soko³ów Podlaski - Maja Haponik
4 UKS TRÓJKA ¯yrardów  Komorowska Zuzanna
5 BASKET 25 Bydgoszcz - Szulc Dominika

RĪDZENE Rīga £otwa - MKK Soko³ów Podl. 46-17 
BASKET 25 Bydgoszcz - UKS TRÓJKA ¯yrardów 15-37 
MKK Soko³ów Podl.-  BASKET 25 Bydgoszcz 37-14 
UKS TRÓJKA ¯yrardów - UKS LA BASKET Warszawa 23-42 
RĪDZENE Rīga £otwa - UKS LA BASKET Warszawa 29-23 
RĪDZENE Rīga £otwa - UKS TRÓJKA ¯yrardów 56-23 
BASKET 25 Bydgoszcz - UKS LA BASKET Warszawa 23-41 
RĪDZENE Rīga £otwa - BASKET 25 Bydgoszcz 56-10 
MKK Soko³ów Podl. - UKS LA BASKET Warszawa 39-41 
MKK Soko³ów Podl. - UKS TRÓJKA ¯yrardów 32-17 
o III miejsce: MKK Soko³ów Podl. - UKS TRÓJKA ¯yrardów 27-7
FINA£: UKS LA BASKET Warszawa - RĪDZENE Rīga £otwa 18-21

DZIEWCZÊTA 2002/3

 1 UKS SP27 Katowice - Po³edniok Martyna
2 MKK Soko³ów Podlaski  - Kurach Natalia
3 UKS JEDYNKA Nidzica 
Gie³eta Klaudia
4 UKS TRÓJKA ¯yrardów  Tryb Julia
5 UKS HURAGAN Wo³omin - Walkowska Klaudia
6 MKK Soko³ów Podlaski 2003 - Z³otowska Gabriela
7 MUKS Bydgoszcz - Barbara Niemiec
8 MKS MOS Wroc³aw - Monika Harasimow
9 PSP nr 1 Garwolin - Górska Gabriela
10 UKS LA BASKET Warszawa - Jasiñska Maja
11 TK ALLES G³owno - Kostrzewska Natalia
12 LBW Warszawa  - Puchniak Natalia
13 MUKS Bydgoszcz - Walczak Weronika
14 SP 28 Warszawa - To³ty¿ewska Emilia

MUKS Bydgoszcz - PSP nr 1 Garwolin 40-28
UKS HURAGAN Wo³omiM - UKS JEDYNKA Nidzica 22-35
MKK Soko³ów Podl. - UKS LA BASKET Warszawa 69-16
UKS SP27 KatowiCE - UKS TRÓJKA ¯yrardów 26-19
MKK Soko³ów Podl. - LBW Warszawa  51-10
MUKS Bydgoszcz - SP 28 Warszawa  32-30
MUKS Bydgoszcz - UKS JEDYNKA Nidzica 12-65
UKS HURAGAN Wo³omin - PSP nr 1 Garwolin 29-20
MKK Soko³ów Podl. - UKS TRÓJKA ¯yrardów 36-35
UKS SP27 KatowicE - UKS LA BASKET Warszawa 54-17
TK ALLES G³owno - LBW Warszawa  42-5
MKS MOS Wroc³aw - SP 28 Warszawa 52-14
MUKS Bydgoszcz - UKS HURAGAN Wo³omin 17-53
UKS JEDYNKA Nidzica - PSP nr 1 Garwolin 52-34
MKK Soko³ów Podl. - UKS SP27 Katowice 29-46
UKS TRÓJKA ¯yrardów - UKS LA BASKET Warszawa 50-18
MKK Soko³ów Podl. - TK ALLES G³owno  36-26
MKS MOS Wroc³aw - MUKS Bydgoszcz  47-2
UKS JEDYNKA Nidzica - MKK Soko³ów Podl.  60-18
UKS SP27 Katowice - MKS MOS Wroc³aw   82-9
UKS HURAGAN Wo³omin - UKS TRÓJKA ¯yrardów 12-51
MKK Soko³ów Podl. - MUKS Bydgoszcz   20-34
PSP nr 1 Garwolin - SP 28 Warszawa  56-10
UKS LA BASKET Warszawa LBW Warszawa  54-15
UKS JEDYNKA Nidzica - Soko³ow Podl.   29-38   
UKS SP27 Katowie - Trójka ¯yrardów   39-17
MKK Soko³ów Podl. - MUKS Bydgoszcz   82-6
MKS MOS Wroc³aw PO. - Huragan Wo³omin  40-6
PSP nr 1 Garwolin - TK ALLES G³owno 36-25
UKS LA BASKET Warszawa - MUKS Bydgoszcz  96-2
SP 28 Warszawa - TK ALLES G³owno  6-58
LBW Warszawa - MUKS Bydgoszcz   32-9
o XIII miejsce: SP 28 Warszawa - MUKS Bydgoszcz  12-16
o XI miejsce: TK ALLES G³owno - LBW Warszawa   58-16
o IX miejsce: PSP nr 1 Garwolin UKS LA BASKET Warszawa  38-11
o VII miejsce: MUKS Bydgoszcz - MKS MOS Wroc³aw   21-11
o V miejsce: MKK Soko³ów Podl. - UKS HURAGAN Wo³omin  36-58
o III miejsce: UKS JEDYNKA Nidzica - UKS TRÓJKA ¯yrardóW 44-37
FINA£: MKK Soko³ów Podl. - UKS SP27 Katowice      24-27

MVP 2001
 ALL - STARS  2001
 MVP 2002
 ALL STARS 2002
       
 Gigozjewa Daniela

RĪDZENE Rīga £otwa
Eliza Saikara (Ryga) Ko¶la Emilia (Labasket)
Maleszewska Ania
(Soko³ów) Zdanowska Julia
(¯yrardów) Wenesa Miko³ajczyk (25 Bydgoszcz)
 ¯yme³ka Zuzanna

 UKS SP 27 Katowice
Krzemieñ Julia (Katowice) Banasiak Aleksandra
(Soko³ów) Kowalczuk Ewa (Nidzica)
Kuran Kalina
(¯yrardów)


 DRU¯YNA A
.................................................................
MECZ GWIAZD DZIEWCZ¡T
SÊDZIOWIE Kamil Klimaszewski, Marcin £awnik

 DRU¯YNA B
......................................................................
1. UKS LA BASKET WARSZAWA  Ko¶le Emilia
2. BASKET 25 BYDGOSZCZ Szulc Dominika
3. SOKO£ÓW SOKO£ÓW POD. B³oñska Ewa
4. MUKS BYDGOSZCZ Marianna Czmochowska
5. UKS JEDYNKA NIDZICA  Wenta Maja
6. SP 28 WARSZAWA  Patrycja Obiega³a
7. MKS MOS WROC£AW  Monika Harasimów
8. TK ALLES G£OWNO  Daria Kacperska


Trener:
Rados³aw Janik - Bydgoszcz


 
1. MKK SOKO£ÓW POD.  Klaudia Lewandowska
2. BJBS RĪDZENE RĪGA £OTWA  Daniela Gigarjeva
3. MKK SOKO£ÓW POD. 2002  Ruciñska Eliza
4. MUKS  BYDGOSZCZ 2003 Matyna Strzelecka
5. UKS HURAGAN WO£OMIN Chru¶ciel Aleksandra
6. UKS LA BASKET WARSZAWA Maja Jasiñska
7. UKS SP27 KATOWICE Martyna Po³edniok
8. PSP NR 1 GARWOLIN ¦wirk Natalia

CH£OPCY 2001 i m³odsi

 1 HK ¯ory  - Kupka Damian
2 MKS Grójec - Fr±czak Apolinary
3 UKS LA BASKET Warszawa  -
Rogalski Tymoteusz
4 UKS REGIS Wieliczka - Jaglarz Bart³omiej
5 KS LEGION Legionowo  - Bartkowiak Kamil
6 LSK BASKET Legionowo  - Rupiñski Przemys³aw

HK ¯ory - UKS REGIS Wieliczka 58-22
KS LEGION Legionowo -UKS LA BASKET Warszawa 6-53
MKS Grójec - LSK BASKET Legionowo 84-18
HK ¯ory - UKS LA BASKET Warszawa 0-26
UKS REGIS Wieliczka - MKS Grójec 34-43
LSK BASKET Legionowo - KS LEGION Legionowo 22-33
HK ¯ory - LSK BASKET Legionowo 99-15
UKS REGIS Wieliczka - UKS LA BASKET Warszawa 39-44
MKS Grójec - KS LEGION Legionowo 84-7
HK ¯ory - KS LEGION Legionowo 93-4
UKS REGIS Wieliczka - LSK BASKET Legionowo 58-9
MKS Grójec - UKS LA BASKET Warszawa 54-43
HK ¯ory MKS Grójec - 37-48
UKS REGIS Wieliczka - KS LEGION Legionowo 59-6
LSK BASKET Legionowo - UKS LA BASKET Warszawa 9-92


CH£OPCY 2002 i m³odsi

 1 BASKET Koszalin - Siewruk Filip
2 KS POGOÑ Ruda ¦l±ska - Gasz Filip
3 BSK KADET Bia³a Podl. - Derlukiewicz £ukasz
4 UKS REGIS Wieliczka -
Jêdrzejczyk Maciej
5 UKS SP27 Katowice - Matuszczyk Robert
6 HK ¯ory  (2003) - Merdak Jakub
7 TKM W³oc³awek (2003) - Szabelski Micha³
8 KS LEGION Legionowo - Zarzycki Kaj
9 UKS LA BASKET Warszawa (2003) - Ciupak Oskar
10 UKS LA BASKET Warszawa- Szeliga Pawe³
KS LEGION Legionowo - MKK BASKET Koszalin 8-101 
TKM W³oc³awek - KS POGOÑ Ruda ¦l±ska 17-45 
MKK BASKET Koszalin - TKM W³oc³awek 57-21 
KS POGOÑ Ruda ¦l±ska - UKS LA BASKET Warszawa  53-15 
KS LEGION Legionowo - UKS LA BASKET Warszawa  30-29 
MKK BASKET Koszalin - KS POGOÑ Ruda ¦l±ska 55-52 
KS LEGION Legionowo -  KS POGOÑ Ruda ¦l±ska 7-58 
TKM W³oc³awek - UKS LA BASKET Warszawa 51-9 
KS LEGION Legionowo - TKM W³oc³awek 15-65 
MKK BASKET Koszalin - UKS LA BASKET Warszawa  57-11 
UKS REGIS Wieliczka - UKS SP27 Katowice 45-30 
HK ¯ory - BSK KADET Bia³a Podl. 26-64 
UKS SP27 Katowice - HK ¯ory 99-32 
BSK KADET Bia³a Podl. - UKS LA BASKET Warszawa 86-7 
UKS REGIS Wieliczka - UKS LA BASKET Warszawa   72-16 
UKS SP27 Katowice - BSK KADET Bia³a Podl. 29-72 
UKS REGIS Wieliczka - BSK KADET Bia³a Podl.  35-51 
HK ¯ory -UKS LA BASKET Warszawa 59-19 
UKS REGIS Wieliczka - HK ¯ory 70-29 
UKS SP27 Katowice - UKS LA BASKET Warszawa  85-10 
MKK BASKET Koszalin - UKS REGIS Wieliczka 59-23 
KS POGOÑ Ruda ¦l±ska - BSK KADET Bia³a Podl. 65-46 
TKM W³oc³awek - HK ¯ory 25-38 
KS LEGION Legionowo - UKS SP27 Katowice 3-66 
o IX miejsce: UKS LA BASKET Warszawa - UKS LA BASKET Warszawa 32-23
o VII miejsce: TKM W³oc³awek  - KS LEGION Legionowo 59-20
o V miejsce: UKS SP27 Katowice - HK ¯ory  72-3
o III miejsce: BSK KADET Bia³a Podl. - UKS REGIS Wieliczka 54-42
FINA£: BASKET Koszalin - KS POGOÑ Ruda ¦l±ska


 MVP 2001
 ALL STARS 2001
 MVP 2002
 ALL STARS 2002


   
Jatczyk Alan

HK ¯ory
Michalczuk Sebastian (¯ory), ¯ak Jakub (Grójec)
Stefañski Filip
(Labasket) Jêdrzejczyk Maciej
(Wieliczka) Kado Kamil (Legion)
Siewruk Filip
MKK Basket Koszalin
Miliczic Igor (Koszalin) Pustelnik Tomasz (Ruda ¦l.)
Janik Jakub
(Bia³a Podlaska) Ferenczak Sebastian
(Wieliczka) Matuszczyk Robert (Katowice)


  DRU¯YNA A
..............................................................
MECZ GWIAZD CH£OPCY
SÊDZIOWIE: Adela Gawryñska, Kry¶ko Adrian
 DRU¯YNA B
..................................................................
1. HK ¯ORY Alan Jadczyk
2. BASKET LEGIONOWO Smietanka Oskar
3. UKS REGIS WIELICZKA Bartosz Jaglarz
4. UKS SP27 KATOWICE Kempski Filip
5. MKK BASKET KOSZALIN Filip Siewruk
6. KS LEGION LEGIONOWO  Filip Markiewicz
7. HK ¯ORY  Merda Jakub
8. BSK Bia³a Podlaska £ukasz DerlukiewiczTrener:
Grzegorz Siemieniec

Wieliczka
  1. MKS GRÓJEC Zarêba Dominik
2. KS LEGION LEGIONOWO Antoni Sowiñski
3. HK ¯ORY  Pastuszka Dominik
4. UKS REGIS WIELICZKA  Maciej Jêdrzejczuk
5. POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  Pustelnik Tomasz
6. KS LEGION LEGIONOWO  Kaj Zarzycki
7. LA BASKET WARSZAWA  Stanis³aw Gajewski
Trener:
Bart³omiej Siewruk

Koszalin

KONKURS RZUTÓW OSOBISTYCH ZAWODNICY I ZAWODNICZKI

 BASKET 25 BYDGOSZCZ   Martyna Medeksa
BJBS RĪDZENE RĪGA £OTWA  Ancc Zeidaks
UKS LA BASKET WARSZAWA  Natalia Dominiak, K. Lalak, Magda Wójcicka, Sulima Eryk , Bartek Zakrzewski
MKK SOKO£ÓW POD.  Maja Haponik, Jurczak Marta, Blesta Maja
UKS HURAGAN WO£OMIN  Wlkowska Klaudia
UKS JEDYNKA NIDZICA  Kinga Kozicka
MUKS BYDGOSZCZ  £ojko Wiktoria, Kordylewicz Marta
UKS SP27 KATOWICE  Martyna Po³edniok, Ciszewski Nikodem
PSP NR 1 GARWOLIN  Górska Gabrysia
MKS MOS WROC£AW  Marta P³óciniczak
TK ALLES G£OWNO  Agnieszka Trzesiñska
SP 28 WARSZAWA  Julia Koz³owska
HK ¯ORY  Kupka Damian, Pastuszak Dominik
MKS GRÓJEC  Duszak Patryk
KS LEGION LEGIONOWO  Grabiêc Andrzej, Ali Ahmado Aleksander, Maciej Dêblewski, Ratowski Jan
UKS REGIS WIELICZKA  Tomasz Windak, Wojciechowski Piotr
TKM W£OC£AWEK  Matusiak Micha³
MKK BASKET KOSZALIN  Igor Miliciæ
KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA Malich
BSK KADET BIA£A PODLASKA   Rafa³ Ko¶ciutuk

KONKURS RZUTÓW TRENERZY


 BASKET 25 BYDGOSZCZ   Frysiak Agnieszka
BJBS RĪDZENE RĪGA £OTWA  Ugis Zeidaks
MKK SOKO£ÓW POD.  Rafa³ Haponik
LBW WARSZAWA  S³awek Szczotka
UKS HURAGAN WO£OMIN  Bujniak S³awomir
UKS JEDYNKA NIDZICA  Joanna Zieliñska
MUKS  BYDGOSZCZ  Beata O³dak
UKS SP27 KATOWICE  Jaszczurowski Pawe³
PSP NR 1 GARWOLIN  Dziwiszek Hubert
MKS MOS WROC£AW  Sebastian Wojnicki
TK ALLES G£OWNO Hemka Paulina
HK ¯ORY  Marciak Grzegorz
MKS GRÓJEC  Siedlecki Jacek
KS LEGION LEGIONOWO  Przemys³aw Raczyk
LSK BASKET LEGIONOWO  Sztyllo Barbara
UKS LA BASKET WARSZAWA Dubniewski Wojciech
UKS REGIS WIELICZKA  Dariusz Mulik
HK ¯ORY  Katarzyna Rutkowska
TKM W£OC£AWEK  Krystian Kurlapski
UKS REGIS WIELICZKA  Grzegorz Siemieniec
MKK BASKET KOSZALIN  Bart³omiej Siewruk
KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA  Szabatowska Natalia
KS LEGION LEGIONOWO 2002  Matysiak Tomasz
UKS LA BASKET WARSZAWA 2002  Marcin Bielak

KONKURS RZUTÓW Z 3 POZYCJI DZIEWCZYNKI


 BASKET 25 BYDGOSZCZ   Gaca Weronika
BJBS RĪDZENE RĪGA £OTWA  Eliza Saicane
UKS LA BASKET WARSZAWA  Grobelsa Wiktoria
MKK SOKO£ÓW POD.  Aleksandra Kurpiewska
LBW WARSZAWA  Karolina. U
MKK SOKO£ÓW POD.  Agnieszka Bala
MKK SOKO£ÓW POD.  Gabriela Krakowska
UKS HURAGAN WO£OMIN Ciecierska Zuzanna
UKS JEDYNKA NIDZICA  Gie³ata Klaudia
MUKS WSG SUPRAVIS BYDGOSZCZ  Angelika Plich
MUKS WSG SUPRAVIS BYDGOSZCZ  Samanta Zamiata³a
UKS LA BASKET WARSZAWAMagda Wójcicka
UKS SP27 KATOWICE  Czy¿ Martyna
PSP NR 1 GARWOLIN  Maci±g Joanna
MKS MOS WROC£AW  Gabriela Krzywania
TK ALLES G£OWNO  Juliana Dziedziñska
SP 28 WARSZAWA  Karolina Gryszko

KONKURS WSADÓW

 UKS LA BASKET WARSZAWA  2001 Vennesa Engele
MKS GRÓJEC  2001 ¯ak Jakub
LSK BASKET LEGIONOWO 2001 Ochocki Szymon
UKS REGIS WIELICZKA 2001 Bartosz Jaglarz
UKS SP27 KATOWICE 2002 Kempski Filip
UKS REGIS WIELICZKA 2002
MKK BASKET KOSZALIN 2002 Filip Siewruk
UKS LA BASKET WARSZAWA 2002  Bartek £aszczyk
BSK KADET BIA£A PODLASKA 2002 Filip Idebsk

http://www.pivotcup.com.pl/

Szczê¶liwcy
Losowania nagród

 
 Tablet
100 z³. Sklep Koszykarza
 Tablet
 100 z³ Sklep Koszykarza
 Buty Pi³ka


LP.ROKLOGOFOTORELACJAZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY...ZWYCIÊSCY... 
       
dziewczyny 2001  RIGA £otwa
dziewczyny 2002  UKS SP 27 Katowice
ch³opcy 2001 HAWAJSKIE KOSZULE ¯ory
ch³opcy 2002  MKK BASKET Koszalin
 
82011 FOTORELACJA
dziewczyny 2000 OSiR Soko³ów Podlaski
ch³opcy 2000 MUKS PIVOT Piastów
72010 FOTO RELACJA

 

dziewczyny '98 UKS TRÓJKA ¯yrardów
dziewczyny '99 KS BAT Sierakowice
ch³opcy '97 MCKiS Jaworzno
ch³opcy '98 MKS Pruszków
ch³opcy '99 UKS TRÓJKA ¯yrardów
ch³opcy .00 MUKS PIVOT Piastów

 
6 2009    dziewczyny '96 UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97 UKS La Basket Warszawa dziewczyny '98 MUKS Bydgoszcz
ch³opcy'96 ALYTUS Litwa
ch³opcy'97 UKS REGIS Wieliczka
ch³opcy'98 KKSC PANEVEZYS Litwa
52008 FOTORELACJAdziewczyny '95 OSiR ¯yrardów
dziewczyny '96 UKS Huragan Wo³omin
dziewczyny '97 UKS La Basket Warszawa
dziewczyny '98 Ridzene Ryga (£otwa)
ch³opcy'95 UKS Kormoran Sieraków
ch³opcy'96 KKSC Panevezys I (Litwa)
ch³opcy'97 UKS Jagiellonka Warszawa
ch³opcy'98 TKM W³oc³awek
 
42007 FOTO

FOTO
RELACJAdziewczyny '96 OSiR ¯yrardów
dziewczyny '94 UKS Strza³a Duczki
ch³opcy '96 UKS Bryza Kolbudy
ch³opcy '95 UKS Kormoran Sieraków
ch³opcy '94 UKS Regis Wieliczka

32006 FOTORELACJAdziewczyny '95 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '94 MUKS 21 P³ock
dziewczyny '93 MKS Flesz 63 Bydgoszcz
dziewczyny '92 BK Pribor ( Czechy)
ch³opcy '95 UKS Trójka ¯yrardów
ch³opcy '94 WKK Wroc³aw
ch³opcy '93 WKK Wroc³aw I
ch³opcy '92 MKS MOS Pruszków
22005   dziewczyny '94 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '93 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92 £KS £ód¼
ch³opcy '94 ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy '93 ¦l±sk Wroc³aw
ch³opcy '92 MKS-MOS Pruszków
 
12004   dziewczyny '93 JAS-FBG Sosnowiec
dziewczyny '92 PIVOT Piastów
ch³opcy '93 Toya Kelner Wroc³aw
ch³opcy '92 Vilnus BBSl (Litwa)
 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Rafa³ Grabowski r.93 GTK Gliwice
Rafa³ Grabowski r.93 GTK Gliwice
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi