News: I Piastów Basket Cup rocz.2000 Piastów 12-14.X.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:10:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Piastów Basket Cup rocz.2000 Piastów 12-14.X.2013
Turnieje Podsumowanie
 Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki
PIASTÓW BASKET CUP 2013

Zakoñczy³ siê I Miêdzynarodowy Turniej Piastów Basket Cup 2013. W turnieju wystartowa³o 9 ekip z Polski oraz dru¿yna z Bia³orusi czyli oko³o 120 uczestników. Jako organizatorzy postawili¶my sobie g³ówny cel: wysoki poziom sportowy turnieju i chyba bez przesady mo¿na uznaæ, ¿e by³ to jeden z najlepiej obsadzonych turniejów dla tego rocznika w tym sezonie w naszym kraju.

Kilka zespo³ów potwierdzi³o, ¿e s³usznie ma aspiracje na udzia³ w czerwcowych fina³ach Mistrzostw Polski M³odzików. Dru¿yny Nied¼wiadków Przemy¶l,TKMu W³oc³awek, Pivota Piastów czy Jagiellonki Warszawa pokaza³y, ¿e potrafi± graæ szybki, widowiskowy basket i je¶li omin± ich kontuzje, a dodatkowo zawodnicy dobrze przepracuj± nadchodz±ce miesi±ce to te ekipy powinny w tym sezonie liczyæ siê w grze o najwy¿sze cele.
Z ciekawostek, podczas drugiego dnia poczynania m³odych zawodników obserwowa³a Pani minister Joanna Mucha.

Dziêkujemy Zibiemu za przybycie i wykonanie zdjêæ i filmików podczas meczów fina³owych, wszystkim firmom i osobom, które pomaga³y podczas przygotowania i trwania turnieju, a trenerom i zawodnikom za przybycie. Mamy nadziejê, ¿e bêd± dobrze wspominac pobyt i jednocze¶nie ¿yczymy sukcesów w rozpoczynaj±cym siê sezonie 2013/14, którego zwieñczeniem bêd± Mistrzostwa Polski M³odzików.

W imieniu Stowarzyszenia Grupa Przyjació³ Sportu, Prezes Zarz±du Pawe³ Stolarczyk


 MVP Turnieju – Damian Owczarek Piastów

ALL STAR Turnieju:
Przemys³aw Go³ek – Pivot Gim 1Piastów
Mateusz Zozuñ – Jagiellonka Warszawa
Wiktor Karpiñski – Nied¼wiadki Przemysl
Filip Drozdowski – TKM W³oc³awek
Mateusz Czupryn – Piotrówka Radom


o IX miejsce: MKS Pruszków – ¯ubry Bia³ystok    54 : 41
o VII miejsce: Pro Basket Lublin – La Basket W-wa  47 : 102
o V miejsce: Region 2010 Grodno – TKM W³oc³awek      41 : 58
o III miejsce: Piotrówka Radom – Nied¼wiadki Przemy¶l  40 : 97
FINA£: Pivot Gim 1 Piastów – UKS Jagiellonka W-wa  78 : 64

 Klasyfikacja koñcowa

1. Pivot Gim 1 Piastów

2. UKS Jagiellonka Warszawa
3. Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l
4. Piotrówka Radom
5. TKM W³oc³awek
6. Region 2010 Grodno
7. La Basket Warszawa
8. KKS Pro Basket Lublin
9. MKS Pruszków
10. ¯ubry Bia³ystok  Grupa A


Jagiellonka Warszawa – Piotrówka Radom        58 : 32
Region 2010 Grodno – MKS Pruszków               77 : 53
Jagiellonka W-wa – La Basket W-wa                 83 : 30
Piotrówka Radom – Region 2010 Grodno          65 : 61
La Basket W-wa – MKS Pruszków                      67 : 53
La Basket W-wa – Piotrówka Radom                 64 : 67
MKS Pruszków – Jagiellonka W-wa                    50 : 80
Region 2010 Grodno – La Basket W-wa              65 : 33
Piotrówka Radom – MKS Pruszków                     56 : 62        
Jagiellonka W-wa – Region 2010 Grodno            53 : 40
                                                                                +         -
1. Jagiellonka Warszawa        8 pkt      274/152 
2. Piotrówka Radom             6 pkt      220/245
3. Region 2010 Grodno         6 pkt      243/204
4. La Basket Warszawa         5 pkt      194/265
5. MKS Pruszków                  5 pkt      218/280

Grupa B

Pivot Gim 1 Piastów – ¯ubry Bia³ystok           73 : 38
TKM W³oc³awek –  Hensfort Przemy¶l             68 : 69
Pro Basket Lublin – ¯ubry Bia³ystok               53 : 40
Pivot Gim 1 Piastów – TKM W³oc³awek            77 : 73
Hensfort Przemy¶l – Pro Basket Lublin            90 : 22
Pivot Gim 1 Piastów – Pro Basket Lublin         69 : 48
¯ubry Bia³ystok – Hensfort Przemy¶l               28 : 80
Pro Basket Lublin – TKM W³oc³awek               16 : 84
Pivot Gim 1 Piastów – Hensfort Przemy¶l        89 : 73
TKM W³oc³awek – ¯ubry Bia³ystok                  78 : 20

1. Pivot Gim 1 Piastów                        8 pkt      308 /232
2. Nied¼wiadki Hensfort Przemy¶l    7 pkt      312/207
3. TKM W³oc³awek                         6 pkt      303/182
4. Pro Basket Lublin                      5 pkt      139/283
5. ¯ubry Bia³ystok                         4 pkt      126/284

NAJWIÊCEJ PUNKTÓW:


 Aleksey Navoychik (Grodno) – 92 pkt  (rocz. 2001)
Przemys³aw Go³ek (Piastów) – 85 pkt
Wiktor Karpiñski (Przemy¶l) 84 pkt
Andrzej Pluta (W³oc³awek) - 76 pkt
Miko³aj Jasiñski (Piastów) – 69 pkt
Jan Piliszczuk (Lublin) - 63 pkt
Krzysztof Kubecki (La basket W-wa) – 62 pkt
Aleksander Lewandowski (Jagiellonka W-wa) – 61 pkt
Cezary Karpik (Jagiellonka W-wa) – 58 pkt
Filip Drozdowski (W³oc³awek) – 57 pkt
Daniel Sochacki (Pruszków) – 54 pkt
Jakub Radochoñski (Przemy¶l) - 54 pkt

NAJWIÊCEJ ZA 3:
1 Aleksey Navoychik (Grodno) – 7 za 3 pkt
2 Wiktor Karpiñski (Przemy¶l) – 6 za 3 pkt
3 Andrzej Pluta (W³oc³awek) – 5 za 3 pkt
4 Marcin Woroniecki (W³oc³awek) – 4 za 3 pkt
   Przemys³aw Go³ek (Piastów) – 4 za 3 pkt


Komentarze
ps dnia padziernik 17 2013 16:55:36
Jest pro¶ba, je¶li kto¶ podczas turnieju znalaz³ PS 2 bardzo prosimy uczciwego znalazcê o zwrot. Jest to w³asno¶æ jednego z zawodników.
zibi dnia padziernik 17 2013 23:36:47
a mnie gdzie¶ zapodzia³a siê ³adowarka do baterii do aparatu NIKON
ZIBI
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dziewczyny z Sosnowca
Dziewczyny z Sosnowca
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi