News: Ursynów Cup rocz.1998 Warszawa 6-8.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:55:45
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ursynów Cup rocz.1998 Warszawa 6-8.IX.2013
Turnieje Podsumowanie

 Zakoñczy³ siê Ursynów Cup 2013. W sali sportowej Gimnazjum 92 na Ursynowie przez trzy dni rozegrano 19 spotkañ. W turnieju uczestniczy³y czo³owe zespo³y z naszego kraju. Nie zawiód³ faworyt turnieju WKK Wroc³aw, obroñca tytu³u Mistrzowskiego w roczniku 1998 imprezê zakoñczy³ z kompletem zwyciêstw. Sonda przeprowadzona na SKM dok³adnie wskaza³a strefê medalowa turnieju (WKK, GIM92/UKS11, POLONIA i TKM) Trenerzy o¶miu dru¿yn potraktowali mecze szkoleniowo w których ogrywali wszystkich zawodników.

Rok temu Polonia Warszawa wygra³a URSYNÓW CUP, a nastêpnie siêgne³a po tytu³ MP U-16 w tym roku URSYNÓW CUP dla WKK Wroc³aw (FOTO) ...czy w maju 2014 WKK siêgnie po z³oto U-16 ?

Kilka dru¿yn nie tak dawno zakoñczy³o obozy przygotowawcze do sezonu, wiêc ch³opcy mogli byæ przemêczeni , pomimo wszystko zauwa¿alna by³a wielka chêæ do gry do rywalizacji. Trzech zawodników: Winiarski, Wysocki i Jêdrzejewski grali z drobnymi kontuzjami palców, a Fiedukiewicz z gor±czk± ka¿dy zawodnik w tym silnie obsadzonym turnieju chcia³ siê pokazaæ z jak najlepszy strony przed trenerami kadry Polski i szefem wyszkolenia PZKosz. Micha³ Kierlewicz, Rafa³ Knap Wojciech Rogowski i Miros³aw Noculak obserwowali zawody ka¿dego dnia.

 W turnieju udzia³ bra³o 18 zawodników ,,szerokiej kadry Polski,, (mia³o byæ 20 ale Dominik Rutkowski odpoczywa³ po ciê¿kim sezonie, a Micha³ Jod³owski przed samym turniejem dozna³ drobnej kontuzji)

Zawodnicy ,,szerokiej kadry polski,, bior±cy udzia³ w turnieju: Szczypiñski, Jêdrzejewski, Sznajder, Oleksiñski (WKK) Wysocki, ¦ciborek (GIM92) Marchlewski, Komenda (TKM), Lach, Wyszomirski, Waraksa (POLONIA), Wantuch, Za³ucki (GTK)), Bober (¯AK) , Wilczek, ¯ele¼niak (¦L¡SK) Traczyk, Pogoda (ZASTAL)

Wszyscy Ci zawodnicy pokazali siê z bardzo dobrej strony potwierdzi³y to statystki i tabelki rankingowe. W rozmowie z trenerem Kadry PL Andrzejem Kierlewiczem dowiedzia³em siê ¿e ju¿ w drugiej po³owie pa¼dziernika odbêdzie siê pierwsza konsultacja kadry PL w której udzia³ we¼mie 16 zawodników i kto wie czy na tej konsultacji nie pojawi± siê zawodnicy którzy nie brali udzia³u w campie centralnym a na turnieju zagrali ¶wietne zawody, mam tu na my¶li takich graczy jak Sansonowicz Micha³ ( ALL-STARS Turnieju ) Rêgocki Adrian, Cie¶lewicz Micha³, Fiedukiewicz Kamil, Kobel Kuba, Bednarczyk Wiktor, Bartek Szmidt czy Niemyski Adrian, pochwaliæ nale¿y tak¿e Wilczka Dominika i M±ckowskiego Kacpra to zawodnicy z rocznika 1999 którzy w niczym nie odbiegali od starszych kolegów

Mariusz Karczewski dyr. GIM 92, Micha³ Tomaszewski i Ania Koz³owska to osoby bez których turniej by siê nie odby³, i to oni wrêczali medale i puchary dla dru¿yn, Wyró¿nienia indywidualne wrêcza³ trener Kadry Polski Micha³ Kierlewicz.

W zapowiedziach URSYNÓW CUP pisa³em z tej ósemki uczestników w przysz³y roku w maju zobaczymy minimum 5 dru¿yn Turniej pokaza³ ¿e tak mo¿e byæ. Tylko proszê was nie sugerujcie siê koñcow± klasyfikacj±. Pamiêtajmy o tym ¿e zespo³y pracuj± nad organizacja gry zgraniem siê. Nowi trenerze w GIM 92, TKM czy WKK, nowi zawodnicy w zespo³ach …prawdziw± si³ê tych dru¿yn poznamy za kilka miesiêcy !

 Turniej URSYNÓW CUP to dobrze zorganizowana impreza: statystyki, oprawa muzyczna , spikerka, specjalnie przygotowane trybuny dla widzów 3 KONKURSY (Far Shot, Three Points i Strange Throw) w których zwyciêscy otrzymali piêkn± pi³kê ufundowana przez dyrektora GIM 92 pana Mariusza Karczewskiego z autografami trenerów kadry Polski U-16 . Rywalizacja na wysokim poziomie.

Jednego nie rozumiem dlaczego POLONIA Warszawa nie wstawia³a siê na ceremonie zakoñczenia (ani jednego przedstawiciela) a zespo³y które do domu maja ponad 200 km zostali do koñca (¯AK, GTK, WKK ¦L¡SK i TKM)

Na koniec chcia³bym bardzo podziêkowaæ organizatorom za zaproszenie na turniej, panu Fiedukiewiczowi za transport Warszawa-Katowice

Jeszcze pro¶ba zaginê³a mi czarna koszulka Mistrz Polski Poloni

Zapraszam do obejrzenia fotek i filmików, statystyk rankingów z turnieju

FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI


 MVP:
Mateusz Szczypiñski
WKK Wroc³aw


 ALL-STARS

Jêdrzejewski Micha³ - WKK Wroc³aw
Olaf Wysocki  - GIM92/UKS11 Warszawa
Micha³ ¦ciborek - GIM92/UKS11 Warszawa
Rafa³ Komenda - TKM W³oc³awek
Sansonowicz Micha³ - POLONIA Warszawa


Wyró¿nienie organizatora

Adrian Niemyjski - GIM92/UKS11 Warszawa

Najlepszy Strzelec - Olaf Wysocki 95 pkt.
Najlepszy ,,za 3,, - Mateusz Szczypiñski 11x3
Najlpepszy w przechwytach  - Krzysztof Bober  15
Najlepsi w asystach -  Stefan Marchlewski i Kuba Kobel po 18
Najlepszy w zbiórkach - Bartek Szmidt 49
Najlepszy blokujacy i wsady - Rafa³ Komenda 5 / 3

KOMPLET STATYSTYKI RANKINGI

FINA£
WKK Wroc³aw - GIM92/UKS11 WARSZAWA  71 : 62  (26-20, 11-10, 10-27, 14-15)
WKK: Kurek 5 (1x3), Fiedukiewicz 6 (8zb.), Wnorowski 8 (2x3), Kobel 6 (5as.), Szczypiñski 14 (3x3), Sularz 3, Jêdrzejewski 10, Sznajder 4, Oleksiñski 10, Arendowski 3 (1x3), Jaremkiewicz 2
GIM: Wysocki 25 (2x3, 10zb.), Szybiñski 3 (1x3), Duliñski 3 (1x3), ¦cibiorek 10 (8zb.), Szóstkowski 2, Waraksa 5 (1x3), Jankowski 5, Niemyjski 9 (1x3)


mecz o III miejsce:
TKM W³oclawek - POLONIA Warszawa 80 : 51  (18-17, 20-6, 15-14, 27-14)
TKM: K³ódkowski 2, Zboiñski 5 (1x3), Dutkiewicz 1, Tuszyñski 10 (4prz.), Marchlewski 22 (2x3, 7zb. 6as.), Frontczak 7 (7zb.), Komenda 7, Rêgocki 7 (1x3), Studziñski 2, Cie¶lewicz 11 (1x3 9zb.), , Szczerbiak 4, Kapitajna 2
POLONIA: Samsonowicz 4, Krawczak 9, Gryz 5, Aderek 4 Wiszomirski 6, W±grocki 1, Brzozowski 3, Szymañski 5, Skowroñski 14 (6zb.)

mecz o V miejsce: ¯AK Koszalin - GTK Gdynia 56 : 57 (24-12, 15-11, 8-13, 9-21)
¯AK:  Lubczyk  4, Tr±biñski  12 (1x3), Bednarczyk  21, Parcheta 3, Bober  9 (2x3), Kwiatkowski  7
GTK:  Daszke  3 (1x3), S³upek  3, S±czewski  13, Sawicki  2, Pasik  2, Wantuch  19, Glaeske  5, ¦liwiñski  10

mecz o miejsce VII ZASTAL Zielona Góra - ¦LASK Wroc³aw 67 : 54 (13-7, 11-14, 17-12, 26-21

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  .......................................................................  
1  WKK Wroc³aw

4. Kurek Cezary
5. Fiedukiewicz Kamil
6. Wnorowski Kuba
7. Kobel Kuba
8. Szczypiñski Mateusz
9. Sularz Mateusz
10. Jêdrzejewski Micha³
12.Fraczek Daniel
13.Sznajder Micha³
14. Oleksiñski Dawid

Trener: Krzysztof Wilkosz
 
2 GIM 92 URSYNÓW

6. Wysocki Olaf
7. ¦wiês Jakub
8.Szybiñski £ukasz
9. Nurowski Jacek
11.Duli¶ki Bart³omiej
12.¦ciborek Micha³
13.Szóstakowski Artur
15.Waraksa Mateusz
22.Ambroziak Maciej
23.Jankowski Patryk
24.Ratajczak Oskar
33.Zalewski Pawe³
35. Niemyjski Adrian

Trener: Tomaszewski Micha³, Koz³owska Anna
 
3 TKM W³oc³awek

4. K³ódkowski Micha³
5. Zboiñski Adam
6. Dutkiewicz Kamil
7. Tuszyñski Jakub
8. Marchlewski Stefan
9. Frontczak Dorian
10. Komenda Rafa³
11. Rêgocki Adrian
12. Studziñski Maciek
13. Cie¶lewicz Micha³
14. Szczerbiak Miko³aj
15. Kapitajna Mateusz

Trener: Vladimir Ruzicic
 
4 POLONIA Warszawa

6. Sansonowicz Micha³
7. Lach £ukasz
8. Jakubowski Piotr
9. Badzelewski Norbert
10. Krawczak Mateusz
12. Gryz Marcin
13. Wiszomirski Marcin
15. W±grodzki Patryk
16. Brzozowski Marcin
17. Szymañski Jan
20. Skowroñski Artur
21. Matusiak Krzysztof

Trener: Micha³ £oboda
 
5 GTK GDYNIA

5. Daszke Szymon
10. S³upek Micha³
11. S±czewski Dawid
13. Kubowski Jakub
14. Sawicki Damian
21. Pasik Patryk
23. Za³ucki Aleksander
24. Wantuch Jakub
30. Glaeske Pawe³
32. Dobczyñski Grzegorz
34. ¦liwiñski Nikolas
40. Mazurek Kacper
TRENER: Knap Rafa³
 
6 ¯AK KOSZALIN

4. Lubczyk Dymitr
6. Waszczyk Oskar
7. Konczak Jaros³aw
8. Tr±biñski Jakub
10. Bednarczyk Wiktor
11. G³uszczak Grzegorz
12. Gaziñski Maciej
13. Parcheta Wojciech
14. Bober Krzysztof
15. Kwiatkowski Piotr

Trener: Pietrzak Zbigniew, Gaziñsi Marek
 
7 ZASTAL Zielona Góra

4. Winiarski Mateusz
5. Olczyk Mariusz
6. Olasiñski Szymon
7. Traczyk Kacper
8. Starovolitov Alan
9. £opiñski Adrian
10. Brzózka Jakub
11. Krawczyk Mateusz
12. Kurkowiak Kacper
13. M±kowski Kacper
14. Pogoda Damian
15. Szmidt Bartek

Trener Siwicki
 
8 ¦l±sk Wroc³aw

4. Kucharz Maciej
5. ¯ela¼niak Tomasz
7. £aszczuk £ukasz
8. Szczube³ek Marcin
9. Wilczek Dominik
10. Kamberski Jakub
11. Mielczuk Szymon
12. Matusiak Tymoteusz
13. Musia³ Jakub
14. Zdeb Jakub
15. Bartyzel Dawid
18. Waleñdzik Maciej

Trener: Jacek Kolis


PLAY-OFF V-VIII
GTK Gdynia - ZASTAL Zielona Góra 
72 : 67 (17-20,14-16,17-15,24-16)
GTK:  Daszke  3 (1x3, 5as.), S³upek  8, S±czewski  11, Kubowski  3 (1x3), Sawicki  9 (1x3), Za³uski  3, Wantuch  25 (10zb.), Glaeske  7, ¦liwiñski  3
ZASTAL: Winiarski 4 (1x3), Traczyk 20 (1x3, 8zb. 4prz. 4as.), £opiñski 8 (1x3), Brzo¼ka 6, Krawczyk 2, Kurkowiak 6 (13zb.), M±kowski 8, Pogoda 3, Szmidt 10 (7zb.)

PLAY-OFF V-VIII
¯AK Koszalin - ¦L¡SK Wroc³aw  78 : 68  (16-12, 24-10,21-26,17-20)
¯AK: Waszczyk 15, Konczak 7 (1x3, 4prz.)Tr±biñski 7(1x3), Bednarczyk 22 (4as.), Bober 17 (1x3), Kwiatkowski 10 (13zb.)
¦L¡SK: Kuchar 2, ¯ela¼niak 24 (1x3), Musia³ 6 (2x3), £aszczuk 10, Wilczek 10 (1x3), Mielczuk 2, Zdeb 12, Waleñdzik 2 (9zb.)

PÓ£FINA£:
GIM92/UKS11 Warszawa - TKM W³oc³awek 
77 : 75
GIM:
Wysocki 16 (1x3, 11zb.), Szybiñski 3, Nurowski 2, Duliñski 6, ¦ciborek 18,Waraksa 11 (3x3), Jankowski 7 (1x3), Zalewski 4, Niemyjski 9
TKM: Tuszyñski 6 (1x3), Marchlewski 16, Frontczak 13 (2x3), Komenda 15 (1x3), Rêgocki 9, Cie¶lewicz 16 (1x3)

PÓ£FINA£: WKK Wroc³aw -  POLONIA Warszawa  89 : 58 (21-20, 20-11, 30-16, 18-11)
WKK: Kurek 9, Wrzosowski 8 (2x3), Kobel 13 (1x3, 5prz. 6as.), Szczypiñski 14 (2x3), Sularz 2, Jêdrzejewski  6, Sznajder 21 (3x3, 7zb.), Olesiñski 6, Arendowski 8 (2x3), Jaremkiewicz 2
POLONIA: Samsonowicz 9 (1x3), Jakubowski 3 (1x3), Krawczak 4, Gryz 5, Wiszomirski 16, W±grocki 2, Brzozowski 2, Szymañski 9, Skowroñski 6, Matusiak

Grupa A

GTK GDYNIA – ¯AK KOSZALIN 42 : 55  ( 11-15, 11-11, 7-14, 13-15)
GTK:  Daszke  7 (1x3), S³upek  2, S±czewski  7, Sawicki  7(2x3), Za³uski  2, Wantuch  6, Glaeske  6 (12 zb.), ¦liwiñski  5
¯AK:  Lubczyk  2, Waszczyk  2, Tr±biñski  18, Bednarczyk  9, Parcheta 7 (1x3), Bober  15 (3x3, 8 zb. 6 prz.), Kwiatkowski  2

WKK Wroc³aw – GIM92/UKS11 Warszawa 78 : 66  (23-16, 10-20, 25-11, 20-19)
WKK: Kurek 4, Fiedukiewicz 7 (2x3), Wnorowski 12 (1x3), Kobel 4, Szczypiñski 24 (3x3), Sularz 2, Jêdrzejewski  10 (4 prz.), Sznajder 7, Oleksiñski 8
GIM: Wysocki 21 (2x3), ¦cibiorek 21 (7zb.), Waraksa 4, Jankowski 4,Niemyjski 16
(1x3)

GIM92/UKS11 Warszawa – ¯AK Koszalin 61 : 48  (12-8, 13-16, 16-6, 20-18)
GIM: Wysocki 15, ¦wiês 2, Szybiñski 6, ¦ciborek 11,Waraksa 10, Ambroziak 2, Jankowski 2, Ratajczyk 3, Zalewski 2, Niemyjski 8
¯AK: Lubczyk 2,Tr±biñski 13, Bednarczyk 17, G³uszczak , Parcheta 3, Bober 9, Kwiatkowski 4

WKK Wroc³aw - GTK Gdynia  80 : 54 ( 28-15, 25-4, 17-14, 10-21)
WKK: Kurek 9, Fiedukiewicz 11(1x3), Wnorowski 13, Kobel 4, Szczypiñski 7, Sularz 5 (1x3), Jêdrzejewski  11 (1x3), Sznajder 9, Oleksiñski 6, Arendowski 3 (1x3), Jaremkiewicz 2
GTK:  Daszke  15 (1x3 5 as.), S±czewski  4, Kubowski  2, Sawicki  2 (4prz.), Pasik  0, Za³uski  7 (1x3), Wantuch  16 (8zb.), Glaeske  8, Dobczyñski

WKK Wroc³aw - ¯AK Koszalin 77 : 71 (23-14, 23-23, 18-19, 13-15)
WKK: Kurek 2, Fiedukiewicz 13 (1x3), Wnorowski 10, (1x3, 4rz.) Kobel 11 (1x3), Szczypiñski 14 (1x3), Sularz, Jêdrzejewski  2 (7zb. 4 prz.), Sznajder 15 (1x3), Oleksiñski 6, Arendowski 2
¯AK: Lubczyk 14 (7zb.) , Konczak 4, Bednarczyk 19 (3x3), G³uszczak 15 (1x3, 10 zb.)

Gim92 Warszawa  - GTK Gdynia 73 : 67 (15-10, 24-19, 20-17, 14-21)
GIM: Wysocki 18 (2x3, 8zb.), ¦wiês 6, Szybiñski 6, Nurowski 3 (1x3), Duliñski 2, ¦ciborek 8 (1x3), Szóstakowski 10 (2x3),Waraksa 3 (1x3), Ambroziak 6, Ratajczyk 2, Zalewski 5 (5as.), Niemyjski 4 (5as.)
GTK:  Daszke  8, S³upek  1, S±czewski  8 (4as.), Kubowski  7 (2x3), Sawicki  5 (1x3), Za³uski  13 (3x3), Wantuch  17 (7zb, 4 prz.), Glaeske  3, ¦liwiñski  5

1 WKK Wroc³aw  6 pkt.  +44
2 Gim92/UKS11 Warszawa  5 pkt +7
3 ¯ak Koszalin  4 pkt.  -6
4 GTK Gdynia  3 pkt.  -45

Grupa B

¦L¡SK Wroc³aw – TKM W³oc³awek 66:94  (18-22, 13-33, 13-19, 22-20)

¦L¡SK: Kuchar 6, ¯ela¼niak 17, £aszczuk 11, Wilczek 11, Kamberski 8, Mielczuk 4, Zoleb 5, Bartyzel 4
TKM: K³ódkowski 4, Zboiñski 9, Dutkiewicz 7, Tuszyñski 4, Marchlewski 12, Frontczak 17, Komenda 13, Rêgocki 9, Cie¶lewicz 13, Szczerbiak 4, Kapitajna 2

POLONIA Warszawa – ZASTAL Zielona G. 70:53  (21-13, 16-12, 15-13, 18-15)

POLONIA: Samsonowicz 12, Krawczak 15, Gryz 9,Wiszomirski 30, Skowroñski 2, Matusiak 2
ZASTAL: Olczyk 1, Olasiñski 2, Traczyk 18, £opiñski 1, Krawczyk 2, Kurkowiak 2, M±kowski 16, Pogoda 2, Szmidt 9

TKM W³oc³awek - ZASTAL Zielona Góra 87 : 47 (21-10, 23-11, 16-14, 27-12)

TKM: K³ódkowski 2, Zboiñski 3 (1x3), Dutkiewicz 4, Tuszyñski 19 (3x3), Marchlewski 7 (1x3), Frontczak 5, Komenda 18, Rêgocki 8 (2x3), Studziñski 2, Cie¶lewicz 17 (1x3), Kapitajna 2
ZASTAL: Traczyk 12 (1x3), Strovolitov 4, Brzo¼ka 2, Krawczyk 4, Kurkowiak 6, M±kowski 4, Pogoda 9, Szmidt 6

Polonia Warszawa - ¦l±sk Wroc³aw  63 : 52(18-20, 11-10, 21-7, 13-15)
POLONIA: Samsonowicz 32 (3x3), Jakubowski 2, Gryz 3,
Wiszomirski 9 (10zb.), Brzozowski 3, Szymañski 4, Skowroñski 5 (1x3),Aderek 5 (1x3)
¦L¡SK:  ¯ela¼niak 8, £aszczuk 5, Szczube³ek 2, Wilczek 11 (1x3), Kamberski 4, Mielczuk 4, Zdeb 14, Bartyzel 4

Zastal ZG - ¦l±sk Wroc³aw  87 : 86  (21-24, 17-14, 23-23, 26-25)
ZASTAL: Winiarski 3 (1x3), Traczyk 39 (3x3), Krawczyk 4, M±kowski 17, Pogoda 8, Szmidt 16 (12zb.)
¦L¡SK: Kuchar 4, ¯ela¼niak 24 (2x3), £aszczuk 8 (4prz., 4as.), Szczube³ek 2, Wilczek 9 (7zb.), Kamberski 16, Mielczuk 7, Matusiak 2, Zdeb 6, Waleñdzik 8

Polonia Warszawa - TKM W³oc³awek
  71 : 76  (17-19, 17-21, 16-17, 21-19)
POLONIA: Samsonowicz 25 (1x3), Krawczak 9, Gryz 6, Aderek 5 Wiszomirski 15 (9zb.), Skowroñski 6, Matusiak 5 (1x3)
TKM: K³ódkowski 3, Zboiñski 2, Dutkiewicz 3, Tuszyñski 5, Marchlewski 2, Frontczak 12 (1x3, 4as.), Komenda 19 (8zb.), Rêgocki 3, Cie¶lewicz 25 (4x3, 8zb. 4prz.), Szczerbiak 2

1 TKM W³oc³awek  6 pkt.  +73
2 Polonia Warszawa  5 pkt.  +23
3 Zastal Zielona Góra  4 pkt.  -66
4 ¦l±sk Wroc³aw  3 pkt.  -40


WKK Wroc³aw - WKK Wroc³aw  - GIM92/UKS11 Warszawa - GIM92/UKS11 Warszawa - TKM W³oc³awek - POLONIA WarszawaKto siêgnie po Mistrzostwo Turnieju
GIM/11 Warszawa (30)13%13%
WKK Wroc³aw (73)33%33%
¯ak Koszalin (8)4%4%
GTK Gdynia (12)5%5%
Polonia Warszawa (33)15%15%
¦l±sk Wroc³aw (15)7%7%
TKM W³oc³awek (35)16%16%
Zastal Zielona G (17)8%8%

£±cznie oddano 223 g³osy
Komentarze
Pawcio dnia wrzesie 03 2013 18:16:28
W 2009 na turnieju kadetów gra³ rocznik 94 nie 96 smiley
Turniej organizowa³ pan Micha³ Tomaszewski razem z £ukaszem £obod± z Polonii Warszawa.Zreszta Zibi by³es na tym turnieju wiêc powiniene¶ pamiêtaæsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi