News: IV „De La SALLE CUP 2013” rocz.2001 Gdañsk 19-22.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:03:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IV „De La SALLE CUP 2013” rocz.2001 Gdañsk 19-22.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
  UKS „DE LA SALLE” Gdañsk przy Szkole im ¶w. Jana De La SALLE

 IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW

„De La SALLE CUP 2013”

Dobieg³ koñca IV DE LA SALLE CUP. Tym razem go¶cili¶my na hali zawodników z rocznika 2001. Od czwartku do niedzieli w grach wystêpowa³o 7 dru¿yn- BASKET TORUÑ, ASSECO GTK Gdynia, UKS 7 Sopot, Akademia Koszykówki BASKET Koszlain, UKS Bia³o³eka, UKS DE LA SALLE Gdañsk i UKS DE LA SALLE SP 42 Gdañsk.Przez trzy dni zawodnicy z ka¿dego zespo³u rozegrali po sze¶æ meczów Po meczach ka¿dy z ka¿dym w niedziele rozegrano mecze o miejsca. Mecze by³y wyrównane o czym ¶wiadcz± dogrywki w czterech meczach i w najwa¿niejszym w finale tych dogrywek by³o a¿ dwie. Najlepsz± dru¿yn± DE LA SALLE CUP okaza³a siê dru¿yna BASKET TORUÑ przed ASSECO GTK Gdynia. O 3 miejsce zagra³y ze sob± zespo³y UKS Bia³o³êki i UKS DE LA SALLE. Gospodarze byli bardzo go¶cinni i przegrali bardzo wysoko. O 5 miejsce zagra³y ze sob± ekipy z Koszalina i Gdañska. Zwyciêsko z tego pojedynku wysz³a dru¿yna z Zachodnio-Pomorskiego. Mo¿na nadmieniæ ¿e zespó³ z Koszalina by³ o rok m³odszy a gra tego zespo³u by³a bardzo ciekawa. Oprócz nagród rzeczowych przygotowanych przez sponsora zawodnicy mieli mo¿liwo¶æ obejrzenia mecze pi³ki no¿nej pomiêdzy Lechi± Gdañsk a Zawisz± Bydgoszcz. Niestety podczas turnieju dosz³o do bardzo smutnej informacji o ¶mierci trenera UKS 7 Sopot- Arkadiusza Morasa. W niedzielê mecze zosta³y rozegrane normalnie bez udzia³u zespo³u z Sopotu lecz bez oficjalnego zakoñczenia. Wszystkich zapraszamy za rok gdzie bêdzie to V DE LA SALLE CUP wiêc zbli¿amy sie do ma³ego jubileuszu. Dzieci bardzo zmêczone lecz zadowolone wróci³y do domów.

 UKS DE LA SALLE II Gdañsk- UKS 7 Sopot 
17-55
UKS BIA£O£EKA- AKB KOSZALIN
52-27
MKS PIERNIKI TORUÑ – UKS DE LA SALLE Gdañsk
48-19
DE LA SALLE II- UKS BIA£O£ÊKA
10-57
UKS 7 Sopot- Pierniki Toruñ 30-45
UKS 7 Sopot- AKB Koszalin
46-31
UKS DE LA SALLE I Gdañsk- ASSECO GTK Gdynia 35-44
Asseco GTK Gdynia –  UKS      De LA SALLE II Gdañsk 46-9
UKS 7 Sopot-  Asseco GTK Gdynia 
43-37
Asseco GTK Gdynia- Akademia Koszykówki Koszalin 46-31
DE LA SALLE I – UKS BIA£O£EKA 15-32
PIERNIKI TORUÑ- UKS BIA£O£EKA 30-28
MKS PIERNIKI Toruñ - UKS de LA SALLE II 58-19
UKS BIA£O£EKA – UKS 7 Sopot 
23-31
DE LA SALLE II- AKADEMIA KOSZYKÓWKI KOSZALIN 17-27
UKS DE LA SALLE I- UKS 7 Sopot 25-43
MKS PIERNIKI TORUÑ- ASSECO GTK Gdynia 31-43 po dogr.
Akademia Koszykówki Koszalin- De LA SALLE I
27-33
UKS BIA£O£EKA- ASSECO GTK Gdynia 31-29 po dogr.
MKS PIERNIKI Toruñ- Akademia Koszykówki Koszalin 
37-22
UKS DE LA SALLE I- UKS DE LA SALLE II 36-13

 TABELA PO ZAGRANIU „ KA¯DY Z KA¯DYM”

1 ASSECO GTK GDYNIA 11 pkt
2 MKS BASKET TORUÑ 11 pkt
3 UKS BIA£O£EKA 10 pkt
4 UKS 7 Sopot 10
5 UKS DE LA SALLE 8
6 Akademia Koszykówki Koszalin 7
7 UKS DE LA SALLE SP 42 Gdañsk 6


Mecz o V miejsce DE LA SALLe II- Akademia Koszykówki Koszalin 18-46
Mecz o III miejsce DE LA SALLE I- UKS Bia³o³eka 6-46
FINA£: Pierniki Toruñ- ASSECO GTK Gdynia 43-37 po 2 dogr.

TABELA KOÑCOWA

 1 MKS BASKET TORUÑ
2 Asseco GTK Gdynia
3 UKS Bia³o³êka
4 DE LA SALLE Gdañsk
5 Akademia Koszykówki Koszalin
6 UKS DE LA SALLE  SP 42   Gdañsk
UKS 7  Sopot zosta³a nie sklasyfikowana po wycofaniu siê z turnieju


FOTO - ORGANIZATOR
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
G2 E³k
G2 E³k
Butony
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi