News: ME U-16 Kijów 2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 22:15:36
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

ME U-16 Kijów 2013
Kadra Polski
ME U-16 KIJÓW 2013

 1. HISZPANIA  (M¦ U-17)
2. SERBIA  (M¦ U-17)
3. GRECJA  (M¦ U-17)
4. W£OCHY  (M¦ U-17)
5. FRANCJA  (M¦ U-17)
6. CHORWACJA
7. TURCJA
8. NIEMCY
9. LITWA
10. UKRAINA
11. ROSJA
12. POLSKA
13. £OTWA 
14. BELGIA  (Dywizja B)
15. CZARNOGÓRA  (Dywizja B)
16. SZWECJA  (Dywizja B)


OFICJALNA STRONA ME U-16 KIJÓW 2013


FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

V Etap ME U-16 PLAY-OFF (Mecze o miejsce 11-12)

POLSKA - ROSJA  65 : 80

IV Etap ME U-16 PLAY-OFF (Mecze o miejsca 9-12)

UKRAINA - ROSJA  77 : 69
LITWA - LITWA  84 : 79 po dogrywce


III Etap ME U-16 PLAY-OFF (Mecze o miejsca 9-16)

 
LITWA - £OTWA  83 : 74
ROSJA - BELGIA  78 : 67
UKRAINA - SZWECJA  100 : 58
CZARNOGÓRA - POLSKA  74 : 82


II Etap ME GRUPA G (Mecze o miejsca 9-16)

 SZWECJA - POLSKA  56 : 80  STATYSTYKI
Punkty: Ponitka 25, Sewio³ 17, Bender 8, Gawlina 8, Majchrzak 6, Rutkowski 4, Kolenda 4, ¦cibisz 3, Kapa 3 (1x3), Walczak 2

Doczekali¶my siê pierwszego zwyciêstwa naszej reprezentacji narodowej. Polska przeciwko Szwecji zagra³a o niebo lepiej ni¿ wcze¶nie z Montenegro, Serbia czy Francj±. W dzisiejszym spotkaniu ,,ch³opaczki,, Szambelana pokazali ,,charakter boiskowy,, Pierwsze punkty dla polskiego zespo³u zdoby³ Micha³ Kolenda, i tu pochwa³y dla pana Jacka Hernika który po wczorajszej kontuzji naszego kapitana szybko doprowadzi³  e³czanina do gry. Gdy wczoraj Polska gra³a z Francj± zapyta³em m³odych koszykarzy z Kijowa który z zawodników w naszym zespole pokazuje siê z dobrej strony:  numer 11 odpowiadaj± , z tym numerem gra Wiktor Sewio³ z meczu na mecz gra coraz pewniej daj±c sobie rady na pozycji silnego skrzyd³owego. Trzecia ods³ona meczu to najlepszy okres gry naszego zespo³u, punkty dobrze dzi¶  dysponowanego  Marcela Ponitki powiêkszaj± nasz± przewagê (+22) Zdobyte punkty po przechwytach (nasza najlepsza broñ) kilka punktów z szybkiego ataku ..jeszcze tylko poprawiæ rzut za trzy i z tak± gr± mo¿emy przeciwstawiæ siê kolejnym zespo³om by utrzymaæ dywizje A


 POLSKA - BELGIA  83 : 43   STATYSTYKI

Punkty: Sewio³ 26 (4x3), Ponitka 14, Kolenda 9, Bender 7, Kapa 7, Mijakowski 6 (2x3), Rutkowski 5 (1x3), Gawlina 4, Majchrzak 3, ¦cibisz 2,  Walczak 0, Rerak 0

Polacy zaskakuj± – po s³abym rozpoczêciu Mistrzostw Europy (trzy pora¿ki z rzêdu ) nasz zespó³ przebudzi³ siê ! Pewna wygrana z Szwedami, a wczoraj ,,demolka,, Belgów (+40) i pierwsze miejsce w grupie G. (bez wzglêdu na dzisiejszy mecz z £otyszami). Wszystko wskazuje na to ¿e w pi±tek ponownie zmierzymy siê z Montenegro – bêdzie to dla nas bardzo wa¿ny meczy ! zwyciêstwo da nam gwarancje pozostania w dywizji A i walkê o pierwsz± dziesi±tkê w Kijowie. Wróæmy do spotkania z Belgi± gdzie popis umiejêtno¶ci strzeleckich da³ Wiktor Sewio³  26 punktów przy 71 % z gry w tym 100% ,,za trzy,,(4x3). Dzi¶ przypomina mi siê spotkanie podczas MP U-16 Oplaenica – Sopot  gdzie nie do zatrzymania by³ jaworznianin, nazwano go wtedy ,,katem,, Opalenicy ..dzi¶ by³ ,,katem,,  Belgów. Patrz±c na grê naszej reprezentacji tu w Kijowie  to wydaje siê  ¿e dopiero teraz na tych Mistrzostwach powstaje trzon zespo³u. Na trybunach spotka³em dobrego znajomego trenera Mladena  Starcevica który bardzo chwali³ polski zespó³. W dzisiejszym spotkaniu zagrali wszyscy zawodnicy, ka¿dy z nich w³o¿y³ swoj± cegie³kê do spektakularnego zwyciêstwa ! (czy kto¶ pamiêta wiêksze zwyciêstwo bia³o-czerwonych na ME dywizji A  ?) Brawo ch³opaki brawo sztab szkoleniowy


POLSKA - £OTWA  78 : 59  STATYSTYKI
BELGIA -SZWECJA  65 : 54
BELGIA - £OTWA 
84 : 80

£OTWA - SZWECJA  60 : 62

   MPKT  Z  P P-Z P-S BILANS
 1  POLSKA  3 6 3 0241158    83
 2 BELGIA 3 5 2 1 192217  -25
 3 SZWECJA 3 4  1  2 172 205  -28
 4 £OTWA 3 3 0 3199204   - 5


I Etap ME  - GRUPA C

 CZARNOGÓRA - POLSKA 54 : 43   STATYSTYKI
Punkty: Majchrzak 9, Sewio³ 6, Bender 6, Kapa 6, (1x3), Kolenda 5, Ponitka 4, Rutkowski 3 (1x3), Rerak 3, Walczak 1, ¦cibisz 0

Za nami pierwszy dzieñ Mistrzostw Europy U16 w stolicy Ukrainy . To ju¿  ostanie m³odzie¿owe Mistrzostwa Europy  tego lata. W Kijowie na ka¿dym kroku mo¿na spotkaæ siê z plakatami, na których widniej± szesnastoletni koszykarze z Ukrainy. Wszystkie zespo³y zakwaterowane s± w nowoczesnym nie tak dawno wybudowanym hotelu z którego na mecze s± dowo¿eni , autokarami z wymalowanym logiem Mistrzostw, a w ogarniêciu wszystkiego pomagaj± liczni wolontariusze. Dla nas (11 osobowa grupa kibiców z Polski)  najwa¿niejszym punktem dnia by³ mecz naszej reprezentacji. Mecz ten mia³ byæ tym najwa¿niejszym, tym co powinien przybli¿yæ nas do utrzymania siê w dywizji A, a mo¿e nawet czego¶ wiêcej. Od pocz±tku meczu  spotkanie nie rozgrywa³o siê na dobrej skuteczno¶ci (10 % z gry) Polacy razili brakiem celno¶ci do kosza, podobnie jak w meczach sparingowych przed ME na turniejach we Holandii i W³oszech. Jednak powodów naszej przegranej trzeba doszukiwaæ siê przede wszystkim w obronie. Obrona naszej dru¿yny po osi±gniêciu 8 punktów przewagi nagle siê rozsypa³a. Przyczyn± tego mog³o byæ ustawienie strefy 1:3:1. Trener Serbów rozbi³ nasza strefê jedn± zagrywk±, powtarzan± co akcje, polegaj±c± na wy³±czeniu Bendera i wrzuceniu pi³ki za plecy ostatniego polskiego obroñcy.  Warto dodaæ, ¿e Montenegro ca³y czas próbowa³o rzutów z dystansu ,pocz±tek meczu nieskutecznie, a w ostatniej kwarcie w wa¿nych momentach ,,ba³kañscy,, dziurawili nasz kosz (2x3) przy naszych stratach (24 sek) . Nasz zespó³ ma³o gra³ szybkim atakiem. czy¿by zmêczenie  brak ¶wie¿o¶ci ? Marcel  Ponitka zagra³ poni¿ej swoich mo¿liwo¶ci, zawodnik GTK Gdynia  umie bardzo dobrze podaæ, jednak nie za czêsto podpisywa³ siê dobrymi asystami. Niestety pierwszy mecz okaza³ siê klap±, ma³o podañ do Bendera, z³a obrona, gapiostwo przyczyni³o siê do pora¿ki. W meczu zabrak³o nam lidera, który poci±gn±³by grê naszej kadry . Trener Jerzy Szambelan rotowa³ 10 zawodnikami .  28 minut na parkiecie spêdzi³ Piotr ¦cibisz nie oddaj±c ani jednego rzutu na kosz ? Kapitan naszej dru¿yny Micha³ Kolenda w meczu z Czarnogóra zagra³ s³abo a na parkiecie spêdzi³ 30 minut mo¿e warto by³o by spróbowaæ zmieniæ go z Mijakowskim czy Gawlin± .
Teraz jak najszybciej zapomnieæ o pierwszym spotkaniu zmobilizowaæ si³y i zagraæ dobry a przede wszystkim skuteczny mecz z Serbami


 POLSKA - SERBIA  48 : 62   STATYSTYKI
Punkty: Ponitka 12, Sewio³ 7 (1x3), Kolenda 6, Bender 6, Walczak 5, Majchrzak 4, Gawlina 4, ¦cibisz 2, Kapa 1, Mijakowski 1, Rutkowski 0,  Rerak 0

Drugi dzieñ Mistrzostw Europy U-16 w Kijowie i niestety druga pora¿ka  bia³o-czerwonych. Zmienili¶my stroje ,zmienili¶my ³awkê a, i to nie pomog³o pokonaæ Serbów. Pomimo pora¿ki  nasza kadra zagra³a bardzo ambitnie i walecznie. Spogl±daj±c na statystyki meczowe przegrali¶my z Serbami ,,deskê,, 59-34 wielu obserwatorów zastanawia siê   dlaczego jedyny zawodnik w naszej kadrze,  mierz±cy powy¿ej 200 cm. Maciek Bender, gra³ tylko 25 minut, a nie 35-40.Trener Jerzy Szambelan znany od lat z tego, ¿e gra 7-8 zawodnikami,   o dziwo na tych Mistrzostwach gra szerszym sk³adem - 10 zawodników wczoraj przeciwko Czarnogórze, a dzi¶ przeciwko drugiej dru¿ynie z ,,kot³a Ba³kañskiego,, zagra³ ca³± dwunastk±. Z jednej strony to cieszy,  ¿e wszyscy dostaj± szansê,  z drugiej jest to bardzo zastanawiaj±ce… Trener, wbrew powszechnym opiniom,  wymaga du¿o gry jeden na jeden od naszych zawodników. Dalej nie potrafimy wstrzeliæ siê w kosze w Pa³acu Sportu: dzi¶ 27%  z gry, trafiamy co drugi osobisty, a rzuty za linni 6,75 to nasza bol±czka (1/11) i jak tu wygraæ  ? Gdy w dzisiejszym spotkaniu Polacy zbli¿yli siê do Serbów na dwa punkty w naszym zespole zaiskrzy³o (cytat z PH iskierka nadziei) kibice i zawodnicy uwierzyli,  ¿e mo¿na pokonaæ  ,,Serbije,, uwa¿anego za  faworyta do medalu, ja osobi¶cie nie jestem o tym przekonany. Obejrza³em kilka spotkañ na tych Mistrzostwach i dla mnie o medal powalcz± Hiszpanie, Chorwaci, Ukraina, Grecja. Pomimo dwóch pora¿ek wci±¿ mamy szansê powalczyæ w drugim korzystniejszym  etapie ME , jednak jest jeden warunek:  dzi¶ musimy  POKONAÑ FRANCJÊ +11 no i Serbia musi wygraæ z Czarnogór±:

 POLSKA - FRANCJA 59 : 77  STATYSTYKI
Punkty: Sewio³ 13, Gawlina 10, Rutkowski 10, Bender 8,  Kapa 5 (1x3) Majchrzak 5, Kolenda 4, Ponitka 3(1x3), ¦cibisz 1, Rerak 0, Mijakowski 0, Walczak 0

Najwidoczniej Francuzi nam ,,nie le¿±”: to ju¿ trzecia pora¿ka z nimi w tym roku: w holenderskim Ultrechcie przegrali¶my:  -10, we W³oszech: -8, a, w ostatnim meczu grupowym ME ulegamy trójkolorowym - 18. Dzisiejsze spotkanie ogl±da³o 20-tu kibiców, z czego 14-tu z Polski. Pozostali fani basketu przenie¶li siê na drugi parkiet, gdzie gra³a Ukraina z W³ochami. Pocz±tek meczu pokaza³ ró¿nicê poziomów  pomiêdzy nasz± reprezentacj±, a reprezentacj±  „niebieskich”, w  sposobie prowadzenia gry. Koszykówka w wykonaniu Francuzów by³a szybk±,  agresywn± , kombinacyjn± i mi³± dla oka gr±, a nasza w wielu momentach by³a tego przeciwieñstwem. Pocz±tek pierwszej kwarty to dominacja Francuzów (12-2). Najja¶niejszym punktem w pierwszej ods³onie meczu  naszego teamu by³ Maciek Bender, który nie ba³ siê indywidualnych podkoszowych akcji „1na 1” i poderwa³ kolegów do gry. Natomiast nasuwa siê pytanie, o co chodzi naszemu sztabowi trenerskiemu, który wystawia Szymona Walczaka  w pierwszej pi±tce, a po chwili zdejmuje go z parkietu i ,,zapomina”  o nim do koñca meczu. Obwód w naszej kadrze funkcjonuje niezbyt dobrze,  brak skuteczno¶ci ,,dwójek”, a ,,jedynki” nie potrafi± zorganizowaæ gry. Druga kwarta nie przynios³a ¿adnej zmiany. Nasz zespó³ „zabi³y’’ kolejne trójki Francuzów. Polscy gracze zwyczajnie siê pod³amali, emocje i nastroje na widowni,  jak i na boisku, by³y coraz bardziej smêtne. Gra siê  nie klei³a. Ostatecznie obie dru¿yny schodzi³y na przerwê przy wyniku 47:27. Gdy Francuzi w 25-ej minucie meczu prowadzili + 25, ich trener  zacz±³ graæ tak¿e rezerwowym sk³adem. Drobnej kontuzji dozna³ kapitan naszej reprezentacji Micha³ Kolenda, trener Szabelan nie ryzykowa³ i nie wystawi³ ju¿ go w meczu. Dzi¶  dzieñ odpoczynku  ch³opaki spacerowali po Kijowie – treningu nie by³o. Od poniedzia³ku zaczynamy broniæ dywizji „A”; oby posz³o lepiej, ni¿ dotychczas.

SERBIA - FRANCJA 60 : 59
FRANCJA - CZARNOGÓRA 80 : 71
CZARNOGÓRA - SERBIA 58 : 69

   MPKT
 Z
 P
P-Z
P-S
BILANS
 1 SERBIA
 3
 6 3 0191165
   26
 2 FRANCJA
 3 5 2 1216190
   26
 3 CZARNOGÓRA
 3 4 1 2183
192
  - 9
 4 POLSKA
 3 3 0 3150
193
 - 43


Komentarze
Pawcio dnia sierpie 09 2013 14:01:41
Dzieki za opis, prosimy o podpis autorasmiley)
Pawcio dnia sierpie 10 2013 15:11:31
Wg statystyk FIBA Maciek Bender zagra³ w 2 meczach ³±cznie 60 min i jest pod tym wzglêdem na 1 m-cu w zespole.
Co do grania 35-40 min to przypominam ¿e Maciek nie ma zmienników ...je¶li tr. Szambelan go "zaje¿dzi" na pocz±tku zawodów to nie mamy ¿adnych podkoszowych... a to by³oby wrêcz sabota¿em.
Mnie zastanawia czemu Walczak wychodzi w 1 pi±tce skoro zdejmuje go po 2 min i zapomina o nim na pól meczu(tak siê nie buduje pewno¶ci u gracza) , Scibisz forsowany przez staff w 57 min (2 m-ce) uzbiera³ a¿ 2 pkt 4 as i po 3 straty i przechwyty...
Brak skuteczno¶ci to brak ruchu pi³ki,brak wykreowania czystych pozycji, pod wzgledem asyst jeste¶my na przedostatniej pozycji na turnieju.Jak siê rzuca rozpaczliwce przez rêce to i trudno trafiæ(ostatnie miejsce na turnieju % trafieñ).Kiepskie rozegranie to straty jeste¶my na 3 m-cu w stratach...
Gramy zagrywki co akcjê, ale czy je realizujemy z gry to nie wynika..?? albo te indywidualne popisy nietrafione dunki w kontrze??... na popisy to jest czas jak siê wygrywa 20-toma na 2 min do konca meczu.. a nie gdy trzeba mozolnie zbieraæ punkt za punktem...
Arti dnia sierpie 11 2013 09:17:18
Witam. Ogl±da³em mecz z Francj±-masakra,za³atwili nas na luzie.Moim zdaniem ch³opcy s± wyeksplatowani (turnieje,campy,liga ,szko³a no i kadra.Ci co wytrzymalibez kontuzji sa zniechêceni i zmêczeni.Rozgrywaj±cy-tragedia ,masa strat,nic nie widz± i wolni.Po co pojecha³ Szymon przecie¿ jako jedyny tam jest 1 a siedzi i siê nudzi.Do sztabu -zróbcie cos bo dywizja B coraz bli¿ej !pozdrawiam
Pawcio dnia sierpie 20 2013 11:36:56
widzê ¿e chêci starczy³o tylko na opis 5 meczy ...szkoda.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Grajek i Olka
Grajek i Olka
Koszykarki
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi