News: XIII Turniej im. A. Grzegorzewskiego rocz.1998 i 1999 Olsztyn 20-22.IX.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 08 2020 04:48:54
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIII Turniej im. A. Grzegorzewskiego rocz.1998 i 1999 Olsztyn 20-22.IX.2013
Turnieje Podsumowanie
 XIII MIEDZYNARODOWY TURNIEJ im. A. GRZEGORZEWSKIEGO
W KOSZYKÓWCE CH£OPCÓW ROCZNIK 1998 i 1999
OLSZTYN 20-22.09.2013
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta


W halach OSiR-u przy ul. Lengowskiego (m³odsza grupa) o G³owackiego (starsza grupa) zakoñczy³ siêXIII Memoria³ Aleksandra Grzegorzewskiego. Trzydniowy turniej (w sumie 41 meczów) przyj±³ formu³ê imprezy m³odzie¿owej, spotka³y siê dwa roczniki ch³opców (1998 i 1999) i to jest chyba najlepszy sposób uczczenia pamiêci wspania³ego szkoleniowca.Bardzo doprze wypadli gospodarze, którzy wygrali rywalizacje w starszej grupie (trzecia by³a Polonia Pas³êk) i zajêli 4 miejsce w m³odszej (AS Mr±gowo na 6 pozycji)
Patronat na Memoria³em obj±³ prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, turniej ma juz swoja historiê i jest znakomitym wstêpem do sezonu. Przewija siê tu te¿ wiele talentów. 

W m³odszym roczniku zespo³y gra³y systemem ka¿dy z ka¿dym. Znakomicie spisywa³y siê BAT Sierakowice i Siódemka Sopot, które w niedziele zagra³y w bezpo¶redniej potyczce  o 1 miejsce. Wygra³ BAT 47:37. W grupie starszej zespo³y rywalizowa³y najpierw w grupach. Trójeczka i Polonia awansowa³y do pó³fina³u i zagra³y miêdzy soba o fina³. Wygrali zas³u¿enie olsztynianie, którzy poszli za ciosem i pokonali faworyzowan± £omzê w potyczce o zwyciêstwo w imprezie, Zadecydowa³a znakomita obrona. Ch³opcy mogli cieszyc siê z cennego sukcesu a dodatkowym bonusem by³ tytu³ MVP który zdoby³ Bart³omiej Reszka. Polonia Pas³êk  na trzeciej pozycji wygra³a mecz o br±z walkowerem, gdy¿ dru¿yna z Pruszcza wyjecha³a wcze¶niej (pozostawiamy to bez komentarza).

Rocznik 1999

OR£Y N.D. - TRÓJECZKA 34:56
BAT SIERAKOWICE- TRÓJKA ¯YRARDÓW 75:44
SIÓDEMKA SOPOT –AS MR¡GOWO 82:30
TRÓJECZKA - TRÓJKA ¯YRARDÓW 56:66
BRYZA PRUSZCZ GD.-AS MR¡GOWO 47:46
BAT SIERAKOWICE – AS MR¡GOWO 76:29
TRÓJKA ¯YRARDÓW – BRYZA PRUSZCZ GD. 68:54
OR£Y N.D. – SIÓDEMKA SOPOT 22:114
TRÓJECZKA – AS MR¡GOWO 49:48
BRYZA PRUSZCZ GD. – OR£Y N.D. 68:35
TRÓJKA ¯YRARDÓW – SIÓDEMKA SOPOT 38:83
OR£Y N.D..– BAT SIERAKOWICE   27:84
AS MR¡GOWO – TRÓJKA ¯YRARDÓW 47:78
SIÓDEMKA SOPOT – TRÓJECZKA 82:39
BAT SIERAKOWICE – BRYZA PRUSZCZ GD.64:34
SIÓDEMKA SOPOT – BRYZA PRUSZCZ GD.68:32
OR£Y N.D. – TRÓJKA ¯YRARDÓW 49:78
TRÓJECZKA – PRUSZCZ GD. 48:36
AS MR¡GOWO –OR£Y N.D. 62:23
SIÓDEMKA SOPOT – BAT SIERAKOWICE 37:47
TRÓJECZKA – BAT SIERAKOWICE 53:17
 
Kolejno¶c w turnieju
 
1 BAT Sierakowice
2 Siódemka Sopot
3 Trójka ¯yrardów
4 Trójeczka Olsztyn
5 Pruszcz Gdañski
6 AS Mr±gowo
7 Or³y Nowy Dwór Mazowiecki
 
 Pi±tka turnieju:

Rados³a ¦nieg (¯yrardów)
Szymon Cyperski (Sierakowce)
Konrad Kolka (Sirakowice)
£ukasz Gajewski (Olsztyn)
Kacper Sawicki (Nowy Dwór
 
Najlepsi w zespo³ach
 
Sopot: £ukasz Zander
Sierakowice: Adam Majewski
¯yrardów: Sebastian Korol
Olsztyn: Sebastian Królikowski
Mr±gowo: Jan ¦witaj
Nowy Dwór: Micha³ Szurmaz


Rocznik 1998

Grupa A

Olsztyn-Janikowo 57:39
Pruszcz-Kwidzyn 62:56
Olsztyn-Pruszcz 45:43
Janikowo-Kwidzyn 52:69
Kwidzyn-Olsztyn 36:54
Janikowo-Pruszcz 49:61

1 Olsztyn  6 / 156:118
2 Pruszcz Gdañski  5 / 174:142

3 Kwidzyn  4 / 161:168
4 Janikowo  3 / 140:187

Grupa B

Pas³êk-£om¿a 47:62
Kutno -Bia³ystok 59:48
Bia³ystok- £omza 24:62
Pas³êk-Kutno 75:37
Pas³êk-Bia³ystok 77:52
£om¿a-Kutno 86:39

1 £om¿a 6 / 204:110
2 Pas³êk 5 / 199:151
3 Kutno 4 / 135:209
4 Bia³ystok 3 / 124:198


Play-Off 5-8: Kwidzyn - Kutno 54:63
Play-Off 5-8: Bia³ystok - Janikowo 41:58

Pó³fina³: Olsztyn Pas³êk 66:46
Pó³fina³: Pruszcz Gdañski - £om¿a 47:49

o 7 miejsce: Kwidzyn - Bia³ystok 98:57
o 5 miejsce: Kutno - Janikowo 52:51
o 3 miejsce: Pas³êk - Pruszcz Gdañski walkower
o 1 miejsce; Olsztyn - £om¿a 45:38
 
Kolejno¶c w turnieju

1 Olsztyn
2 £om¿a
3 Pas³êk
4 Pruszcz Gdaski
5 Kutno
6 Janikowo
7 Kwidzyn
8 Bia³ystok
 
 MVP turnieju: Bart³omiej Reszka (Olsztyn)
 
Najlepsza piatka: 

Filip Brzostowski (Olsztyn)
Patryk Danielewski (£om¿a)
Karystian Pyszko (£om¿a)
Tomasz Idziak (Pruszcz Gdañski)
Filip Tuñski (Pas³êk)
 
Najlepsi w zespo³ach

Pruszcz Gdañski: Tomasz Idziak
£om¿a: Patryk Danielewski
Kwidzyn: Micha³ Oleksy
Janikowo: Filip Kirhos
Kutno: Szymon Pawlak
Olsztyn: Marcin W³odarczyk
Pas³êk: Kacper Puzio
 
SPONSORZY: U.M. OLSZTYN, UKS TRÓJECZKA OLSZTYN, OSIR OLSZTYN, SKLEP KOSZYKARZA.PL ,BRITISH SCHOOL, HURTOWNIA OLIMP, MATRIX

 
PATRONI MEDIALNI: GAZETA WYBORCZA, GAZETA OLSZTYÑSKA TVP OLSZTYN, RADIO OLSZTYN, WAMA SPORTKilka fotek z turnieju wamasport
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Na obozie w Chybiu
Na obozie w Chybiu
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi