News: Kadra Polski U-16 rocz.1997/98 Zgrupowanie W³adys³awowo 29.VI -6.VII.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 06 2021 16:00:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1997/98 Zgrupowanie W³adys³awowo 29.VI -6.VII.2013
Kadra Polski
Ostanie Zgrupowanie Kadry Polski U-16 rocznika 1997/98 mia³o miejsce na pocz±tku lutego tego roku w Szczyrku.Od tamtych dni up³ynê³o bardzo wiele czasu  (ponad 130 dni) Zawodnicy rozgrywali mecze ligowe, strefowe, a nastêpnie uczestniczyli w rozgrywkach centralnych (MP U-16, U-18)  i nie tak dawno w Fina³ach Gimnazjady . Najwiêcej powo³añ do kadry  ( 5 zawodników) otrzymali Mistrzowie Polski U-16 Polonia Warszawa , czterech zawodników WKK Wroc³aw, po dwóch UKS 7 Trefl Sopot i Wis³a Kraków i po jednym graczu:  Smyk Prudnik, ¯ak Koszalin, GTK Gdynia .Dodatkowo w zgrupowaniu bêdzie bra³ udzia³ Wiktor Sewio³ z UKS 7 Trefl Sopot . Z szesnastu powo³anych zawodników trzech jest z rocznika m³odszego ( Dominik Rutkowski, Marcin Wiszomirski i Mateusz Szczypiñski)  tych zawodników zabraknie na Fina³ach OOM w Kutnie (ten sam termin zgrupowania i Fina³ów) 12 lipca Trener Jerzy Szambelan  zabierze dwunastu zawodników  na turniej do Holandii

W poniedzia³ek na treningu Smyka Prudnik kontuzji dozna³ Mateusz Moczulski w jego miejsce do szesnastki powo³any zosta³ Wiktor Sewio³

SZTAB SZKOLENIOWY

     
Trener G³ówny
Jerzy Szambelan
Asystent trenera
Dawid Mazur
Asystent trenera
Sebastian Potoczny 

SK£AD KADRY POLSKI NA ZGRUPOWANIE W CETNIEWIEKIERLEWICZ MICHA£, BENDER MACIEJ, MIJAKOWSKI JAKUB, WISZOMIRSKI MARCIN, FILIP KO£AKOWSKI (Polonia Warszawa)
MATEUSZ SZCZYPIÑSKI, KAPA MICHA£, RUTKOWSKI DOMINIK, ¦CIBISZ PIOTR (WKK Wroc³aw)
RERAK JAN, GAWLINA MATEUSZ (Wis³a Kraków), KOLENDA MICHA£, MAJCHRZAK KAROL, SEWIO£ WIKTOR (Trefl Sopot)
PONITKA MARCEL (GTK Gdynia), KIWILSZA SZYMON (¯ak Koszalin)
Komentarze
MJ dnia czerwiec 26 2013 22:19:28
Brak powo³ania dla W. Sewio³a to niew±tpliwie spore zaskoczenie. Wiadomo nie od dzi¶, ¿e Wiktor wirtuozem technicznym nie jest, ale w ostatnim roku zrobi³ wielki postêp. Zastanawiam siê kto inny oprócz Wiktora mo¿e fizycznie walczyæ z Kiwilsz± (którego w pó³fina³ach wy³±czy³ z gry o g³owê ni¿szy zawodnik z Prudnika). Wielu mówi, ¿e dla Wiktora nie ma pozycji na boisku. Ja by³ zaryzykowa³ rolê zadaniowca.
Na ME bêdziemy grali z bardzo fizycznymi zawodnikami z Francji, którzy graja zapewne na innym pietrze ni¿ my. Wcze¶nie dojrzewaj±cy ba³kañcy tak¿e poka¿± braki fizyczne w naszej dru¿ynie. Dlatego Sewio³ jak najbardziej by siê przyda³.

Ciekawi mnie tak¿e brak powo³ania na konsultacjê Stopiezyñskiego, który jak nikt ma " depniêcie " na kosz. Dobry w defensywie . Brak Gruszczyñskiego tak¿e jest zaskoczeniem. Wydaje mi siê, ¿e jest w stanie nawi±zaæ walkê na poz. 3 z Kolend± (mimo tego, ¿e sopocianin na Gimnazjadzie by³ od niego o klasê lepszy. Pamiêtaæ nale¿ny, ¿e Grucha by³ po kontuzji.)

Bardzo ciekawe jest powo³anie Szypiñskiego. Moim zdaniem na poz. 2 nadaje siê rewelacyjnie - ale czy siê przebije zobaczymy.

Brak MVP Walczaka bêd±cych dla wielu sporym zaskoczeniem nie powinna dziwiæ.

Jeszcze du¿o treningów i dwa turnieje i wszystko moze siê zdarzyæ. Oby zosta³a najlepsza 12 i nikt nie odpad³ z walki o ME przez kontuzjê.
Pawcio dnia czerwiec 26 2013 23:23:42
Brak MVP Walczaka bêd±cych dla wielu sporym zaskoczeniem nie powinna dziwiæ.


MJ mo¿esz uzasadniæ??Zmuszeni jeste¶my do grania small ball z jednym Benderem pod koszem, z ca³ym szacunkiem rocznik 98 pojedzie po nauki .Micha³ Kierlewicz dochodzi do siebie po powa¿nej kontuzji, Moczulski mo¿e da radê, a mo¿e nie, Walczak nie jest od lubienia jest od grania... ja bym z niego nie rezygnowa³...
Pawcio dnia czerwiec 27 2013 16:58:49
Kontuzja Moczulskiego... to kim rozgrywamy?? Ponitk±??? mamy 9 graczy na pozycje 2-3.... oj bedzie festiwal rzutowy smiley
skwer dnia czerwiec 27 2013 21:54:23
Pawcio, rozgrywamy Ko³akowskim, Kierlewiczem(je¶li zdrowy) i ¦cibiszem.
Ale i tak brak tu Walczaka, bo dlaczego jak kontuzji dozna³ rozgrywaj±cy to za niego powo³uje siê zawodnika z pozycji 4 jakim jest Sewio³, jedynym zastêpstwem dla Moczulskiego powinien byæ Walczak
Pawcio dnia czerwiec 27 2013 23:26:17
Ko³akowski to combo , ale nie pierwszy rozgrywaj±cy, co innego przeprowadziæ pi³kê a co innego kreowaæ grê ,¦cibisz... proszê ciê naprawdê uwa¿asz ¿e to go¶æ który jest w stanie poprowadziæ grê kadry Polski?? o ile Moczulski by³ jeszcze jak ciê mogê(brak centymetrów), to brak Walczaka teraz rzuca siê w oczy jeszcze bardziej ni¿ wcze¶niej...
Sewio³ PF a drugi Majchrzak smiley) oj tylko small ball nas ratuje i sypanie za 3 w 6 sek akcjismiley
skwer dnia czerwiec 28 2013 15:18:50
Ja nie uwa¿am ¿e ¦cibisz siê nadaje tylko piszê jak wed³ug mnie bêdzie wygl±daæ rozegranie
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Podkarpackie z ¦l±zaczkami
Podkarpackie z ¦l±zaczkami
Kadra ¦laska r.92 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi