News: Czwarte miejsce SP 47 Bialystok w Moskwie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 19:44:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Czwarte miejsce SP 47 Bialystok w Moskwie
Turnieje Podsumowanie
 Andrzej Sinielnikow trener Tura Bielsk Podlaski (II Liga) prowadzi tak¿e zajêcia w Szkole Podstawowej nr 47 w Bia³ymstoku. Znany jako ¶wietny organizator  Turnieju o Puchar Narodów - dziêki dobrym kontaktom do Bia³egostoku sprowadzi³ znakomite zespo³y z Europy Wschodniej. Na  pocz±tku maja zdecydowa³ siê na wyjazd z swoimi ch³opakami na silnie obsadzony Turniej do Moskwy.

W drodze do stolicy Rosji ch³opcy z Podlasia zatrzymali siê w stolicy Bia³orusi by tam rozegraæ jeden mecz sparingowy , przenocowaæ i udaæ siê do miejsca docelowego,. Wyprawa do Rosji mia³a na celu przygotowaæ zespó³ do Fina³u Energia Basket Cup (SP 47 zwyciê¿y³ województwo Podlaskie)  Zakwaterowanie w wiosce olimpijskiej, mecze w Arenie Dynama, zwiedzanie Moskwy pozostan± na d³ugo w pamiêci m³odym koszykarzom z SP 47 Bia³ystok

 Turniej organizowany by³ przez DYNAMO MOSKWA imienia legendy klubu Wladzimira Torbana. Mecze rozgrywane by³y w Pa³acu M³odzie¿y ( widownia 10.000) na kosze 3.05 pi³kami nr 6 (tak siê gra w Europie w tej kategorii wiekowej) Wiele spotkañ by³o bardzo zaciêtych jak pokazuj± wyniki ! Polski zespó³ z Bia³egostoku na turnieju zaprezentowa³ siê znakomicie. Ostatecznie podopieczni Andrzeja Sinielnikow  zajêli czwarte miejsce. W ma³ym finale przegrali dopiero po dwóch dogrywkach. Nie jeste¶my gorsi od najlepszych dru¿yn z Rosji

Je¶li chcemy dogoniæ Europê nie mo¿emy graæ w VI klasie na kosze 2.60 pi³kami nr 5 by w Gimnazjum graæ ju¿ na kosze 3.05 i pi³kami nr 7 takie zmiany -przeskok  to ,,szok,, dla m³odych koszykarzy CZAS NA ZMIANY to odezwa znakomitego zawodnika i trenera Andrzeja Sinielnikowa do w³adz PZKosz

 Grupy A


Petersburg-Spartak 40-49
Petersburg-Samara 44-52
Petersburg-Mytiszczi 62-76
Spartak- Samara 69-45
Spartak- Mytiszczi 83-47
Samara-Mytiszczi 52-55

1 Spartak
2 Mytiszczi
3 Samara
4 Sankt.Petersburg

Grupy B

Dynamo - SP47 Bia³ystok 54-51
Dynamo - Dzier¿ynsk 75-41
Dynamo - Krasnogorsk 41-51
SP47 Bia³ystok - Dzier¿yñsk 54-41
SP 47 Bia³ystok - Krasnogorsk 32-30
Krasnogorsk- Dzier¿yñsk 64-40

1 Krasnogorsk
2 SP 47 Bia³ystok 2
3 Dymano
4 Dzier¿ynsk


4A-3B Petersburg-Dynamo 40-43
3B-4A Samara-Dzier¿yñsk 69-21
O 7-8 Dzier¿yñsk-Petersburg 43-61
O 5-6 Dynamo -Samara 54-41
1A-2B Spartak-SP47 Bia³ystok 52-41
1B-2A
Krasnogorsk-Mytiszczi 50-31
O 1-2 miejsce
Spartak- Krasnogorsk 35-33
O 3-4 miejsce
Mytiszczi-SP47 Bia³ystok 54-49 po dwuch dogrywkach

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 Spartak
2 Krasnogorsk
3 Mytiszczi
4 SP 47 Bia³ystok
5 Dynamo
6 Samara
7 Petersburg
8 Dzier¿yñsk

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
konkursy rzutów za 2
konkursy rzutów za 2
Camp ¯ylina S³owacja 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi