News: Puchar Prezesa TKM rocz.2003 W³oc³awek 8-9.VI.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 01:50:03
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Prezesa TKM rocz.2003 W³oc³awek 8-9.VI.2013
Turnieje Podsumowanie
 Turniej o PUCHAR PREZESA TKM W³oc³awek – ch³opcy rocznik 2003 i m³.
Towarzystwo Koszykówki M³odzie¿owej we W³oc³awku zaprasza na turniej koszykówki ch³opców z roczników 2003 i m³odszych.


W dniach 8 i 9 czerwca 2013 roku w Hali Mistrzów we W³oc³awku, odby³ siê Pierwszy Turniej mini-koszykówki o Puchar Prezesa TKM W³oc³awek. Klub Towarzystwa Koszykówki M³odzie¿owej we W³oc³awku jako organizator i gospodarz wystawi³ a¿ trzy dru¿yny w wieku od 8 do 10 lat. Ponadto na turniej przyjecha³y zespo³y:  KS „Stal” Ostrów Wielkopolski, UKS Basket 2010 Kruszwica i UKS La Basket Warszawa.

Turniej odbywa³ siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”, tak wiêc wszystkie dru¿yny zagra³y po piêæ meczy. Najbardziej ciekawe mecze odby³y siê  ostatniego dnia, gdzie dru¿yny w bezpo¶rednich meczach rozstrzyga³y kolejno¶æ w tabeli o trzecie i pierwsze miejsce.

Na zakoñczenie rozdane zosta³y nagrody, puchary, dyplomy i upominki dla ka¿dego z uczestników, a wrêczali je przedstawiciele klubu wraz ze sponsorami.
Klub TKM chce serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy w bezpo¶redni lub po¶redni sposób przyczynili siê do organizacji i przeprowadzenia tego turnieju. W pierwszej kolejno¶ci podziêkowania nale¿± siê sponsorom, dziêki którym siedemdziesi±t dzieci uczestnicz±cy w turnieju mog³o dostaæ nagrody i upominki, s± to firmy: P.P.H.U. Nowex W³oc³awek, Bank BPH o/W³oc³awek ul. Kiliñskiego, Ksiêgarnia „¯ak” we W³oc³awku, Intro-druk, bezp³atne szko³y – COSINUS, MPWiK we W³oc³awku, Cortina – salon ³azienek, Sklep sportowy „Ania”, Wytwórnia Wyrobów z Drutu we W³oc³awku oraz Park linowy we W³oc³awku. Podziêkowania kierujemy równie¿ do rodziców, którzy pomagali w sprawnym przeprowadzeniu turnieju.
A oto wyniki Pierwszego Turnieju o Puchar Prezesa TKM W³oc³awek:

Kolejno¶æ koñcowa:

1. KS „Stal” Ostrów Wielkopolski
2. TKM 1 W³oc³awek
3. UKS Basket 2010 Kruszwica
4. UKS La Basket Warszawa
5. TKM 2 W³oc³awek
6. TKM 3 W³oc³awek

Wyró¿nienia indywidualne:

MVP Turnieju:  NIKODEM SUSKI
– KS „Stal” Ostrów Wielkopolski

Pierwsza pi±tka turnieju:

Wiktor £ukasik – TKM 1
Jakub Jaworski – TKM 2
Oskar Ciupak – UKS La Basket Warszawa
Marcel Stankiewicz – UKS Basket 2010 Kruszwica
Wojciech Krzy¿anowski – KS „Stal” Ostrów Wielkopolski


Wyró¿nienia trenerskie otrzymali zawodnicy:

Jakub Andrzejewski – TKM 1
Wiktor Sommer – TKM 2
Alan Lewandowski – TKM 3
Miko³aj Twarus – UKS La Basket Warszawa
Miko³aj Zaremba – KS „Stal” Ostrów Wielkopolski
Bart³omiej Sobczak – UKS Basket 2010 Kruszwica

Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za udzia³ i ¿yczymy dalszych sportowych sukcesów.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
6 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
6 Pogoñ Ruda ¦l - Mickiewicz Katowice
¦KM sezon 07/08 U-20 rocznik 89-88
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi