News: X Nida Cup rocz.2000 Nidzica 1-3.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 04 2020 10:54:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

X Nida Cup rocz.2000 Nidzica 1-3.III.2013
Turnieje Podsumowanie
Nida Cup 2013 wygrali ch³opcy z Lublina i dziewczêta z Olsztynka 

MVP turnieju (foto) zostali Magdalena Kowalewska z Olsztynka i Karol Wójcik z Lublina.

W dniach 01-03.03.2013r. w sali gimnastycznej ZS nr 3 oraz w nidzickiej hali widowiskowo-sportowej odby³ siê jubileuszowy X Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcz±t i Ch³opców Nida Cup 2013. W dziesi±tej edycji Nidy Cup 2013 wziê³o udzia³ 14 dru¿yn koszykarskich z ca³ej Polski rocznik 2000 i m³odsi(6 klasa szko³y podstawowej). Rywalizacja odbywa³a siê systemem "ka¿dy z ka¿dym" czas gry to 4 kwarty po 5 min.(czystej gry).


Poziom turniej by³ bardzo wysoki tak w meczach grupy dziewcz±t jak i w spotkaniach rozgrywanych w grupie ch³opców.

Rywalizacjê o puchar Burmistrza Nidzicy p. Dariusza Szypulskiego zakoñczono w niedzielê 03.03.2013rw hali widowiskowo-sportowej meczami dru¿yn gospodarzy tj. UKS Trójki Nidzica w których to zespó³ ch³opców prowadzony przez Kazimierza Wrotka nie bez k³opotów pokona³ dru¿ynê AS Mr±gowo 39-27 za¶ dziewczêta z UKS Trójka Nidzica podopieczne p. Beaty Wasilewskiej po emocjonuj±cym spotkaniu uleg³y 1 pkt. dru¿ynie UKS Siódemka Sopot 30-31 zajmuj±c tak jak zespó³ ch³opców 4 miejsce w koñcowej klasyfikacji. Puchary medale i nagrody wrêczali burmistrz Dariusz Szypulski, dyrektor ZS nr 3 w Nidzicy Ma³gorzata Gorczyñska oraz dyrektor ZOOiS Ma³gorzata Sawicka.
 
Oto koñcowa kolejno¶æ turnieju:

Dziewczêta
:

1.TOP Spin Olsztynek

2.UKS Jedynka £apy

3.UKS Siódemka Sopot

4.UKS Trójka Nidzica

5.KKS Olsztyn

6.UKS De La Salle Gdañsk

7.UKS Jedynka NidzicaCh³opcy


1.UKS 4-3 Lublin

2.KS Têcza Bielsk Podlaski

3.SP Olsztynek

4.UKS Trójka Nidzica

5.UKS Jedynka £apy

6.UKS De La Salle Gdañsk

7.KS "AS" Mr±gowo

Do najlepszej pi±tki turnieju wybrano

z dru¿yn dziewczat
- Juliê Rucinsk± z Olsztynka, Karolinê Cimoch z £ap, Katartzynê Jaworsk± z Sopotu, Adê Kalinowsk± z Olsztyna oraz Weronikê Chmielewsk± z UKS Trójka Nidzica.

z dru¿yn ch³opców Daniel Burzec z Lublina, Maciej Bêbeniec z Bielska Podlaskiego, Filip Sk³odowski z Olsztynka, Rafa³ Kamiñski z £ap oraz Piotr Powirski z UKS Trójka Nidzica.

Organizatorzy X Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki Nida Cup 2013 sk³adaj± serdeczne podziekowania sponsorom

Urzad Miasta Nidzica, ZOOiS Nidzica, Bank Spó³dzielczy w Nidzicy, Nidzicki O¶rodek Kultury, Konsmetal - sejf, Zak³ad Us³ugowo Handlowy Instalatorstwo i Artyku³y Elektryczne Wiktor Wisniewski, Firma dreWit Piotr Witkowski,Coca Cola - Daniel Szymañski,

Sklep Sportowy ZIBI Sport Z. Mach, rodzicom uczniów, którzy brali udzia³ w turnieju Nida Cup 2013

Fotogaleria -nidzica.wp.pl

 WYRÓ¯NIENIA W DRU¯YNIE ALL STARS
    
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
wrêczenie z³otych medali
wrêczenie z³otych medali
Turniej m³odzików r.94 £om¿yczka 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi