News: Hamburgczycy po trzech latach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:03:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Hamburgczycy po trzech latach
Kadra Polski
 Lipiec 2010 – najwiêkszy sukces w historii m³odzie¿owej koszykówki w Polsce i jeden z najwiêkszych ogólnie. Trzy lata pó¼niej wicemistrzowie ¶wiata Under -17 s± ju¿ pozbawieni parasola ochronnego i pracuj± na w³asne konto, czêsto z bardzo ró¿nym skutkiem.

Kadra U-17 mia³a swoj± hierarchiê ju¿ w 2010, gdzie na dobr± sprawê do koñcowego sukcesu przyczyni³o siê o¶miu graczy, a pozosta³a czwórka pe³ni³a jedynie t³o. Póki co, pozycja w kadrze m³odzie¿owej przek³ada siê na rolê w doros³ym baskecie. Trzy lata jeszcze bardziej pog³êbi³y przepa¶æ pomiêdzy poszczególnymi zawodnikami. Plusem jak na polskie standardy jest fakt, ¿e zdecydowana wiêkszo¶æ z tej dru¿yny nie przepad³a. O znacz±cych postêpach trudno te¿ jednak mówiæ. Niejako tego potwierdzeniem by³a postawa kadry U-20 latem w rywalizacji w dywizji B, gdzie z formy 2010 roku zosta³y szcz±tki.

SKM od samego pocz±tku ( MP Szkó³ Podstawowych) opisuje ten rocznik.... Szkoda ¿e wicemsitrzowie ¦wiata zapomnieli od SKM

 
 1. Mateusz Ponitka (Asseco Prokom Gdynia)
 
M¦ 2010 U-17 19,0 pkt., 3,9 zb, 2,4 as
 
2012/2013 PLK 8,1 pkt, 3,9 zb, 0,9 as
 
Po 2010 roku kariera Ponitki rozwija siê na razie modelowo – awans do ekstraklasy, przej¶cie do Asseco Prokomu, zdobycie mistrzostwa Polski, debiut w reprezentacji, dobre wystêpy w Eurolidze, ostatnio w koñcu te¿ lepsza gra w PLK. Mo¿na siê przyczepiæ, ¿e póki co nie ma rozbudowanego wachlarzu zagrañ w ofensywie, przez co jego gra dla rywali jest do¶æ czytelna. Rozwija siê stopniowo, nawet delikatnie poprawi³ rzut, co w tamtym sezonie nie by³o takie oczywiste. Z ca³ej dwunastki “ch³opców Szambelana” radzi sobie w¶ród seniorów zdecydowanie najlepiej.
 
Prognoza na 2013/2014: Po ostatnim zamieszaniu wokó³ Prokomu najlepszym wyj¶ciem dla Ponitki powinien byæ wyjazd po sezonie z Polski. Je¶li Gdynia popadnie w przeciêtniactwo, pobyt tam i w innych polskich klubach nie zapewni mu dalszego rozwoju. Wyjazd do silniejszej ligi, gdzie w koñcu zobaczy³by co to znaczy rywalizacja bez chuchania na niego, wydaje siê wskazana. To jest ju¿ przecie¿ 20-latek.
 
 2. Przemys³aw Karnowski (Gonzaga Bulldogs)
 
M¦ 2010 U-17 14,5 pkt, 11,0 zb, 2,5 as
 
2012/2013 NCAA 5,8 pkt, 2,8 zb, 0,3 as
 
Karnowski, drugi nasz gracz z pierwszej pi±tki ca³ego turnieju w Hamburgu, obecnie gra w NCAA, gdzie przekonuje siê jak ciê¿kie ¿ycie mog± mieæ sophmore z Europy. Jedyny sezon w PLK – 2011/2012 mia³ ca³kiem przyzwoity, przede wszystkim ogra³ siê z seniorami, co w przypadku jego pozycji by³o najistotniejsze. Statystyki w NCAA mog± byæ nieco myl±ce, bo s± przede wszystkim na razie lepsze ni¿ gra. Na pocz±tku rozgrywek Karnowski dostawa³ nawet znaczn± ilo¶æ minut i zdobywa³ sporo punktów, w 2013 roku jest z tym ju¿ du¿o gorzej. Statystyki z ka¿dym tygodniem s³abn±, ale trudno mieæ je przyzwoite graj±c po 5-7 minut w meczu. Regu³± jest, ¿e Torunianin wystêpuje wiêcej z dru¿ynami bardzo przeciêtnymi, gdzie dominuj±ca Gonzaga do przerwy praktycznie zapewnia sobie zwyciêstwo, natomiast w meczach z wymagaj±cymi rywalami jest tylko graczem g³êbokiej rezerwy. Taka zapewne bêdzie te¿ jego rola w March Madness. Mankamentem gry Karnowskiego s± ca³y czas zbiórki, jak na swoje warunki wygl±da to po prostu s³abo. O ile w rozgrywkach juniorskich górowa³ wzrostem i mas± fizyczn±, tak kompletnie nie przek³ada siê to na seniorów. Wiêksza ilo¶æ zbiórek to musi byæ jeden z priorytetów tego gracza. Chyba te¿ dla jego dobra lepiej bêdzie jak w tym roku zostanie pominiêty w¶ród powo³añ do seniorskiej reprezentacji. Ostatnie eliminacje potwierdzi³y, ¿e nie jest to jeszcze reprezentacyjny poziom, zw³aszcza na tak obsadzonej u nas pozycji.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: 20-latek przede wszystkim powinien spokojnie dokoñczyæ ten sezon, latem popracowaæ nad form± fizyczn± i od drugiego roku pe³niæ wiêksz± rolê w dru¿ynie. Gonzaga ma w tym sezonie nies³ychanie silny sk³ad pod koszem, a zak³adaj±c, ¿e Kelly Olynyk zg³osi siê do draftu, w przysz³ym sezonie jedynym powa¿nym rywalem o minuty mo¿e byæ Sam Dower. Dawa³oby to Karnowskiego spor± ilo¶c czasu gry, lepsze statystyki i udowodnienie, ¿e miejsce w pierwszej rundzie mock draftu 2014 wg DraftExpress nie jest abstrakcj±.
 
 3. Tomasz Gielo (Liberty Flames)
 
M¦ 2010 U-17 13,7 pkt, 6,6 zb, 2,4 as
 
2012/2013 NCAA 7,7 pkt, 4,6 zb, 1,1 as
 
Szczecinian wybra³ zupe³nie inn± drogê od reszty kadrowiczów. Zdecydowa³ siê od razu, bez gry w PLK, udaæ siê do USA i graæ w NCAA. By³o wokó³ tego w±tku sporo dyskusji, czy to dobry krok, zwa¿ywszy na nisko notowan± uczelniê jak± wybra³ Gielo. Liberty Flames gra z przeciêtnymi dru¿ynami, a po kiepskim debiutanckim sezonie, 20-latek gra w obecnym lepiej, ale operuj±c tylko statystykami, trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy robi du¿e postêpy. Na to pewnie trzeba bêdzie poczekaæ do letniego zgrupowania kadry U-20. Gielo rozgrywki zakoñczy ju¿ w marcu, Liberty nie ma oczywi¶cie ¿adnych szans na Tournament. Pojawia³y siê g³osy, aby wypróbowaæ m³odego gracza lub chocia¿ powo³aæ do kadry. Oby, jak to by³o w przypadku Karnowskiego, nie by³o to kolejne powo³anie z serii tych na wyrost.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Trzeci rok na uczelni powinien ju¿ byæ okraszony znacz±cym postêpem. Jako jeden z nielicznych mo¿e grac bez presji, ma zapewnione miejsce do gry przez kolejne dwa lata, wiêc mo¿e skupiæ siê spokojnie na treningach. I nauce, nie tylko koszykarskiego warsztatu.
 
 4. Micha³ Michalak (Trefl Sopot)
 
M¦ 2010 U-17 13,0 pkt, 4,6 zb, 2,1 as
 
2012/2013 PLK 5,4 pkt, 1,3 zb, 0,8 zb
 
Systematycznie rozwijaj±cy siê obecnie koszykarz Trefla na pewno nie zmarnowa³ ostatnich trzech lat. Pierwszy sezon w PLK mia³ przyzwoity, a te¿ wykorzystuje szansê jak± dosta³ w Sopocie. Gra co prawda niewiele minut, ale zawsze dorzuca co¶ do sopockiej “puli”.Ostatnio dobrze zaprezentowa³ siê tak¿e w fina³owym turnieju Pucharu Polski. Ma naturalnie bardzo dobrze u³o¿ony rzut. Po wzmocnieniu defensywy mo¿e byæ docelowo najlepszym polskim rzucaj±cym obroñc±. Na pewno te¿ nie zaszkodzi korzystanie z rad Andrzeja Pluty na temat treningu. Niewykluczone, ¿e w obliczu k³opotów kilku krajowych “dwójek” (Berisha, Pamu³a) bêdzie brany pod uwagê do kadry ju¿ tegorocznego lata.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Michalak powinien zostaæ przede wszystkim w Polsce i tu najpierw staæ siê czo³ow± postaci± w takim klubie jak Trefl. Ma na to wszelkie predyspozycje, ale jak to bywa w takich przypadkach, sporo mog± m±ciæ w g³owie mened¿erowie. Generalnie jeden z pewniaków do powa¿nej seniorskiej kariery.
 
 5. Piotr Nied¼wiedzki (Kotwica Ko³obrzeg)
 
M¦ 2010 U-17 7,1 pkt, 4,4 zb, 0,4 as
 
2012/2013 PLK 5,4 pkt, 3,3 zb, 0,2 as
 
Przyk³ad jak bolesne mo¿e byæ zderzenie z powa¿nym graniem. Nied¼wiedzki szykowany na objawienie ¦l±ska ju¿ w sezonie 2011/2012 zawiód³, a i w s³abej Kotwicy prezentuje siê bez b³ysku. Nie najlepiej wygl±da³ te¿ latem w kadrze U-20. Na dzi¶ wyra¼nie odstaje od innych liderów kadry Jerzego Szambelana.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Po prostu – regularne wystêpy ze spor± ilo¶ci± minut w PLK. W trzecim sezonie na tym poziomie wypada³oby w koñcu zanotowaæ jaki¶ widoczny postêp.
 
 6. Filip Matczak (Stelmet ZG via Stal Ostrów Wlkp.)
 
M¦ 2010 U-17 5,5 pkt, 2,5 zb, 1,2 as
 
2012/2013 PLK 0,0 pkt, 0,2 zb, 0,0 as
 
2012/2013 I liga 11,1 pkt, 4,0 zb, 3,6 as
 
Zamieszanie z osob± Matczaka w ostatnim czasie by³o ogromne. Drugi z rzêdu sezon w Stelmecie by³ permanentnym siedzeniem na ³awce, a dopóki w zespole rz±dzi Walter Hodge, oczywiste by³o, ¿e Matczak nie ma ¿adnych szans na grê. W koñcu klub zgodzi³ siê na wypo¿yczenie, gdzie jak na razie zielonogórzanin stara siê wykorzystywaæ szansê. Trudno oceniaæ jego grê w ci±gu ostatniego pó³tora roku, bo na ligowym poziomie praktycznie jej nie by³o. Musi zacz±æ graæ przez du¿e G, w jego wieku samo podpatrywanie Hodge’a na treningach nie wystarczy.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Po zakoñczeniu wypo¿yczenia zapewne wróci do Zielonej Góry. Bardzo prawdopodobna jest powtórka z rozrywki, czyli totalna marginalizacja Matczaka w coraz silniejszym Stelmecie. Znaj±c zapêdy i metody dzia³aczy z Zielonej Góry mo¿na spodziewaæ siê kontynuacji “Matczak-gate”.
 
 7. Daniel Szymkiewicz (Polpharma Starogard Gdañski)
 
M¦ 2010 U-17 4,2 pkt, 1,2 zb, 1,0 as
 
2012/2013 PLK 2,8 pkt, 1,3 zb, 0,9 as
 
Najm³odszy z grona wicemistrzów ¶wiata, reprezentant rocznika 94. Zapowiadany jako kolejny wielki talent, póki co na poziomie PLK tego nie potwierdza. Trafi³ do klubu dla siebie w sam raz, gdzie mo¿e graæ, ale powiedzieæ, ¿e wykorzystuje swoj± szansê to przesada. Ot, przeciêtna gra w przeciêtnym klubie. Jego plusem ca³y czas jest wiek, ma w koñcu dopiero 19 lat. Ten argument nie bêdzie jednak trwa³ wiecznie.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Oczywi¶cie powinien zostaæ w PLK i próbowaæ znale¼æ dla siebie istotniejsza rolê w klubach z dolnej szóstki. Generalnie tak jak w tym sezonie, ale z lepszym skutkiem.
 
 8. Grzegorz Grochowski (MKS D±browa Górnicza)
 
M¦ 2010 U-17 4,0 pkt, 2,4 zb, 4,4 as
 
2012/2013 I liga 13,4 pkt, 4,7 zb, 6,8 as
 
Miejsce Grochowskiego jest ju¿ na najwy¿szym szczeblu, w I lidze zapewne dogra ten sezon i przeniesie siê do PLK. Ka¿de inne rozwi±zanie bêdzie szkodliwe dla tego niskiego rozgrywaj±cego. Drugi sezon z rzêdu w pierwszej lidze, gdzie gra powy¿ej 30 minut przek³ada siê na dobre statystyki i jeszcze wiêkszy wp³yw na zespó³. W lidze prezentuje siê lepiej ni¿ starszy i bardziej do¶wiadczony Kamil £±czyñski. Z racji wzrostu ciê¿ko mu bêdzie przeskoczyæ pewien poziom, ale to ju¿ i tak szeroka czo³ówka polskich playmakerów.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Tak jak wy¿ej, zdecydowanie debiutancki sezon w PLK. Równie dobrze powinien grac ju¿ tam w obecnym sezonie.
 
 9. Jakub Koelner (WKK Wroc³aw)
 
M¦ 2010 U-17 1,3 pkt, 0,3 zb, 0,4 as
 
2012/2013 II liga 9,0 pkt, 2,7 zb, 3,0 as
 
M³ody wroc³awianin zd±¿y³ zadebiutowaæ w PLK, ale by³y to epizody. Ca³a kariera to lata spêdzone pod k(l)oszem we Wroc³awiu i w zasadzie trudno wyrokowaæ co dalej z jego karier±. Z uwagi na pewne sprawy pozasportowe trudno mu bêdzie wystêpowaæ w tym obecnym ¦l±sku, wiêc póki co wydaje siê skazany na drug± ligê. Zw³aszcza, ¿e na razie w tej drugiej lidze te¿ specjalnie nie b³yszczy, bêd±c wyra¼nie w tyle za np. m³odszym Janem Grzeliñskim.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: W tym przypadku wydaje siê ³atwe do przewidzenia, ¿e Koelner bêdzie nadal reprezentowa³ swój wroc³awski klub. Perspektyw na grê w PLK na razie nie widaæ.
 
 10. Pawe³ ¦pica (AZS Koszalin)
 
M¦ 2010 U-17 0,8 pkt, 0,3 zb, 0,5 as
 
2012/2013 PLK 0,0 pkt, 0,0 zb, 0,0 as
 
¦pica po dwóch dobrych latach w drugiej lidze wróci³ do Koszalina i na tym mo¿na zakoñczyæ. £±cznie 4 minuty od pocz±tku sezonu pokazuj± jak± rolê pe³ni m³ody gracz w AZS-ie. Jest ona nawet jeszcze mniejsza ni¿ w Hamburgu.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Najlepszym wyj¶ciem bêdzie rozstanie siê na jaki¶ czas z PLK. Rejony ¶redniaka pierwszej ligi to na razie by³oby chyba optymalne miejsce dla ¦picy.
 
 11. £ukasz Bonarek (Znicz Basket Pruszków)
 
M¦ 2010 U-17 0,7 pkt, 1,5 zb, 0,2 as
 
2012/2013 I liga 8,5 pkt, 3,8 zb, 0,6 as
 
Bonarek spêdza trzeci kolejny sezon w pierwszej lidze w Pruszkowie i widaæ jak z roku na rok stanowi coraz wa¿niejsze ogniwo w dru¿ynie. Ostatnio coraz czê¶ciej zdarzaj± mu siê mecze z dwucyfrow± liczb± punktów, co wydatnie wp³ywa na zwiêkszaj±c± siê ¶redni± statystyczn±. Spokojnie rozwija swoj± karierê, ciekawe czy zdo³a przebiæ siê kiedy¶ do lepszego zespo³u ni¿ Znicz.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Kolejny sezon najpewniej Bonarek spêdzi w Pruszkowie i to dla niego dobre rozwi±zanie. Tam mo¿e liczyæ na wiêksza ilo¶æ minut i kolejny solidny sezon z lepszymi osi±gniêciami indywidualnymi.
 
 12. Dawid Ko³akowski (Mickiewicz Katowice)
 
M¦ 2010 U-17 1,0 pkt, 0,5 zb, 0,0 as
 
2012/2013 II liga 6,1 pkt, 3,4 zb, 0,2 as
 
Jedyny z ca³ej dwunastki, który nie zagra³ do tej pory wy¿ej ni¿ druga liga. Marginaln± role pe³ni³ ju¿ w Hamburgu, w±tpliwe, ¿eby kiedy¶ dosta³ jeszcze szansê gry w kadrze. Tak jak w m³odzie¿owej koszykówce wyró¿nia³ siê warunkami fizycznymi, tak w powa¿niejszym graniu przestaje to mieæ znaczenie. Wydaje siê, ¿e ¿yciowy sukces ju¿ za nim.
 
Prognoza na sezon 2013/2014: Druga liga to pewnie przysz³o¶æ na kolejne lata Ko³akowskiego. Nie ka¿da reprezentacja, nawet medalowa, musi produkowaæ ta¶mowo doros³ych reprezentantów.


 Napisane
przez Piotr Grabowski
dnia Luty 18, 2013
(sportowefakty)

Komentarze
Arti dnia luty 23 2013 20:55:04
Witam.
przeczyta³em to co napisa³e¶ m³ody cz³owieku(chyba ¿e zdjêcie jest z przed 40 lat)i powiem ¿e pisanie o wiêkszosci ch³opców ,ze ma³o osi±gnêli lub nic juz nie osi±gn± jest nie tyle nie grzeczne z twojej strony ale bezczelne.Wazne ¿e graj± w dobrych klubach,trenuj± rozwijaja siê.TY my¶lisz ,¿e jak maj± 20 lat to juz powinni grac w NBA .Powiedz mi co ty osiagn±³es do tej pory ekspercie? w jakiej gazecie piszesz ,jedziesz po tych ch³opcach a sam móg³by¶ im sznurowad³a wi±zaæ.Jak masz pisac takie farmazony to lepiej zastanów siê czy nie robisz przykro¶ci tym ch³opakom,ich rodzinom i znajomym.Jedyny sportowy fakt to ¿e piszesz g³upoty.A Wam w/w. ch³opcy gratulujê i pozdrawiam.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 8
MOSM Bytom - MOSiR Cieszyn 8
¦KM sezon 06/07 U-18 rocznik 89/90
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi