News: Kadra Polski U-16 rocz.1997/98 Zgrupowanie Szczyrk 6-12.II.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Maj 07 2021 21:00:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kadra Polski U-16 rocz.1997/98 Zgrupowanie Szczyrk 6-12.II.2012
Kadra Polski
Zamiast Turnieju w Turcji zgrupowanie w Szczyrku. W ubieg³ych latach Kadra Polski rocznika 1992, 1993, 1994 i 1996 w tym czasie uczestniczy³a w silnie obsadzonym turnieju w Turcji. Po takim turnieju mogli¶my oceniæ nasz± reprezentacje na pó³ roku przed Mistrzostwami Europy. W turniejach w których grali¶my do tej pory (Dania i Czechy) bra³y udzia³ zespo³y niezbyt licz±ce siê w Europie. Trener Jerzy Szambelan na tygodniowe zgrupowanie w COS w Szczyrku powo³a³ 16 zawodników. Bartek Pietras i Dominik Rutkowski to ,,nowe twarze w kadrze,, Bartek i Dominik to rocznik m³odszy (1998)Po kontuzji do kadry wrócil Micha³ Kolenda
Na konsultacji nie ma planowanego ¿adnego sparingu

KADRA TRENERSKA:

Jerzy Szambelan
Dawid Mazur
Sebastian Potoczny

    
Bender
Maciej

1997-01-28
Polonia Warszawa
Kierlewicz
Micha³
1997-12-05
Polonia Warszawa
Mijakowski
Jakub

1997-09-15
Polonia Warszawa
Wiszomirski
Marcin
1998-04-28
Polonia Warszawa
Jankowski Mateusz
1997
GTK Gdynia
Ponitka Marcel
1997-08-28
GTK Gdynia
Ostrów Wlkp.
Gawlina
Mateusz
1997-01-21
TS Wis³a Kraków
Rerak Jan
1997
Wis³a Kraków
          
Kapa
Micha³

1997-03-31
WKK Wroc³aw
¦cibisz
Piotr

1997-09-11
WKK Wroc³aw
Rutkowski
Dominik

1998
WKK Wroc³aw
Usendiah
Bassey
1997-01-20
MOSM Tychy
Kolenda Micha³
1997-03-31
Trefl Sopot
Nenufar 2 E³k
Kiwilsza
Szymon
1997-11-27
¯ak Koszalin
Pietras
Bartek
1998
TKM W³oclawek
Majchrzak Karol
1997
Trefl Sopot
MDK MKK Kielce
Komentarze
Pawcio dnia luty 05 2013 01:04:28
Trochê szkoda ¿e Turk Telkom nie wypali³ w tym roku, taki turniej otwiera oczy ch³opakom na to jak gra ¶wiat , jest okazja na rywalizacje z ciekawym przeciwnikiem , w tym roku Chiny ,Argentyna...
Polecam stronke http://www.tbf.org.tr/u16t/u16ten2013.nsf
Dobry wynik daje poczucie warto¶ci i si³y druzynie , to przerabia³a rok temu kadra 96 zajmuj±c tam 2 miejsce.
Co do sk³adu kadry ogl±da³em ostatnio Karola Majchrzaka graj±cego w juniorach Trefla, je¶li trener Szambelan nie potrzebuje w kadrze takiego gracza to jestem w szoku.Wysoki, skoczny, waleczny, ma ³atwo¶æ zdobywania punktów na wiele sposobów, bardzo energetyczny gracz.Widaæ jeste¶my naprawdê mocni w tym roczniku skoro nie dosta³ powo³ania.Ostatnio 2 mecze w 3 lidze zagra³ na Mazowszu Maciek Bender(202 cm) , pokaza³ siê b.dobrze ,jest wzrost ,s± umiejêtno¶ci ustawiania siê w pomalowanym , szybkie rêce, jak poprawi pracê nóg w obronie bêdzie z niego niez³y podkoszowy , a jest szansa ¿e jeszcze sporo uro¶nie.W porównaniu z majem kiedy gra³ na U-16 du¿y postêp.
janusz_52 dnia luty 05 2013 09:59:33
Turk Telekom "wypala" ostatnio co 2 lata. By³ tam rocznik 94, ale 95 ju¿ siê nie uda³o. Dobry wynik na MEU16 kadry 96 to z pewno¶cia zas³uga tak¿e turnieju w Turcji, na którym ci m³odzi ch³opcy mogli poczuæ oddech wielkiego, koszykarskiego ¶wiata. Nie orientujê siê, czy warunkiem uczestnictwa tam jest zaproszenie, czy nasze finanse. Je¶li to drugie to fatalnie ¶wiadczy o m³odzie¿owym pionie PZKosz.
Pojawi³ siê w sk³adzie kadry Dominik Rutkowski z WKK Wroc³aw. To bardzo dobra informacja, tak¿e dla kadry U16 w przysz³ym roku.
Pamietajmy, ¿e w zesz³orocznej reprezentacji znakomicie grali Kamil Zywert i Filip Pruefer,, którzy pierwsze szlify reprezentacyjne zdobywali i z rocznikiem 95 na MEU16 w Czechach.
Rutkowski to MVP MPU14 w zesz³ym roku, ch³opak o olbrzymich mo¿liwo¶ciach, a tak¿e, co s³yszê, ukszta³towany mentalnie na wielk± grê w koszykówkê. Powinni¶my mieæ z niego pociechê.
Pawcio dnia luty 05 2013 17:17:44
Janusz nie bardzo widze kogo¶ z 97 kto mia³by szanse przebiæ siê w roczniku 96, ale nie wykluczam ¿e tacy bêd±.To ¿e Kamil czy Filip grali z 95 wynika³o raczej z braku takich graczy w tym roczniku.Druga sprawa, znam kilka przypadków kiedy ¶wietni gracze MP U-14 po 4 latach ledwo istniej± na U-18.Rutkowski czy Wiszomirski teraz wymiataja w swoim roczniku i nie ma na nich mocnych ,SUPER, ale d³uga droga przed nimi, w ukszta³towanych mentalnie 14 latków jeszcze dlugo nie wierze...
To nie ten etap.
MJ dnia luty 06 2013 09:08:03
Najpierw do Pawcio.
Na nieobecno¶æ Majchrzaka w kadrze wp³yw mog± mieæ jego ostatnie poczynania (niekoniecznie zwi±zane z dobr± gr±). Plotka mówi, ze Karol nieodpowiednio zachowa³ siê w stosunku do trenera Szambelana podczas turnieju w Czechach. Po drugie zawodnik zosta³ zawieszony na wyjazd Pomeranii do Rygi, gdy¿ po meczu z Kwidzynem toczy³ sparing (nie koszykarski) z jednym z kibiców .
Pawcio dnia luty 06 2013 11:58:19
MJ, dziêki za na¶wietlenie tematu Karola, co prawda plotki zwykle nie s± dobrym ¼ród³em wiedzy, ale pewno co¶ na rzeczy jest.Przy okazji zapytam u ¼ród³a, jak to by³o.Niew±tpliwie jest to gracz bardzo anga¿uj±cy siê w grê, ale agresje trzeba umieæ ukierunkowaæ, a sportowa z³o¶æ po meczu powinna znikn±æsmiley
¯eby by³a jasno¶æ boiskowym ³obuzom mówiê zawsze NIE, ale zadziornym, nieustêpliwym, walczakom chêtnie kibicuje.
MJ dnia luty 06 2013 19:21:18
Ja jestem ¼ród³osmileyPozdrawiam. Wieczorem wiecej o nieobecnych bo wyjezd¿am do Szczyrkusmiley
m dnia luty 09 2013 16:38:54
MJ
Zgadzam siê ¿e jeste¶ ¿ród³em, ale plotek.Twoje komentarze przypominaj±" kreci± robotê". Zajmij siê lepiej swoim w±tpliwym wyjazdem do Szczyrku.
MJ dnia luty 09 2013 20:19:16
do m

Porozmawiaj z zawodnikami którzy byli w Czechach, a dowiesz siê czy moj post jest oderwany od rzeczywisto¶ci, a na meczu z Kwidzynem K. Majchrzaka oczywi¶cie nie by³o.
MJ dnia luty 09 2013 20:22:15
PS. W Szczyrku by³em ale na nartach
MJ dnia luty 09 2013 21:09:13
¯eby¶ mnie dobrze zrozumia³/³a. Uwa¿am Karola za ch³opaka " z papierami " na du¿e granie. Jego warunki fizyczne, motoryka stawiaj± go w czo³ówce 97 na poz. 4, mo¿e poz. 3 ( lepsi od niego moim zdaniem na tej poz. to Gruszczyñski z Opalenicy i Kolenda z Sopotu). Ch³opcy 97 dostali niew±tpliwie jednego z najlepszych specjalistów w Polsce od koszykówki m³odzie¿owej - tr, Szambelana . Patrz±c na lata ubieg³e ciê¿ko jest zawodnikom wskoczyæ do kadry U 18 je¿eli nie wskoczyli do poci±gu z napisem U 16. Dlatego te¿ powinni byæ pokorni, sumienni i daæ siê poprowadziæ na szczyty swoich mo¿liwo¶ci przez najlepszych fachowców w kraju. M³odzi zawodnicy, którzy w wieku 16 lat zaczynaj± zachowywaæ siê jak "gwiazdy", szybko gasn±, a negatywne cechy przes³aniaj± zalety. Licze na to, ¿e w przypadku ch³opaków z 97 tak nie bêdzie.
m dnia luty 09 2013 22:46:12
Zgadz sie wszystko poza twoim pojêciem poci±gu do kariery.Najwa¿niejsza jest godno¶c i charakter,Nie mo¿e m³ody cz³owiek daæ siê st³amsiæ nawet najwiêkszej gwie¿dzie trenerskiej.Potem zostana mu nastepne etapy uleg³o¶ci wobec wrednego nauczyciela,zboczonego szefa itd..M³ody cz³owiek mo¿e b³±dziæ ale przede wszystkim musi zachowaæ godno¶æ.Oczywi¶cie ka¿dy ma inn± teorie sukcesu.Niektórzy potrafi± dla niego zrobiæ wszystko.My¶lê ¿e powinno siê wszystkich traktowaæ z szacunkiem ,tym bardziej ,gdy siê go oczekuje wobec siebie.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi