News: I Turniej Pierwszego Kroku rocz.2003 ! Ostrów Wlkp. 17-19.V.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 02:16:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Turniej Pierwszego Kroku rocz.2003 ! Ostrów Wlkp. 17-19.V.2013
Turnieje Podsumowanie
 I  OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  "PIERWSZEGO KROKU"
w mini-koszykówce ch³opców rocznik 2003 i m³odsi

Turniej odby³ siê w ramach projektu Funduszu Grantowego Dobrego S±siedztwa w Ostrowie Wielkopolskim pod nazw± : „DZI¦ ZABAWA, JUTRO KARIERA I S£AWA"
Organizatorami zawodów, które odby³y siê w dniach: 17-19.05.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 5, by³y wspólnie: Klub Sportowy „Stal” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Pi±tka” w Ostrowie Wielkopolskim. Pomys³odawc± i g³ównym realizatorem przedsiêwziêcia by³ trener Krzysztof Cnotliwy.

Impreza odby³a siê dziêki wsparciu Funduszu Grantowego Dobrego S±siedztwa w Ostrowie Wielkopolskim., sponsorów oraz rodziców m³odych sportowców.
Przez trzy dni systemem 'ka¿dy z ka¿dym' rywalizowa³y ze sob± zespo³y z Wroc³awia, W³oc³awka, Wieliczki, Opalenicy i Ostrowa Wielkopolskiego.
Poziom imprezy by³ wyrównany, nikt nie zdoby³ kompletu zwyciêstw, a koñcow± kolejno¶æ na podium ustali³ ostatni mecz Stal - ¦l±sk. Wiêkszo¶æ  spotkañ by³o niesamowicie emocjonuj±cych, po których pojawia³y siê ³zy rado¶ci i smutku... Widaæ by³o, ¿e wszyscy chcieli wygrywaæ, niestety to jest tylko sport i kto¶ musi przegraæ....

Jak na dziesiêciolatków i m³odszych, wielu zawodników pokaza³o ju¿ spore umiejêtno¶ci koszykarskie, a wszyscy pokazali niesamowit± waleczno¶æ i zaanga¿owanie w grê. Dlatego ka¿dej dru¿ynie nale¿± siê gratulacje za dobry wystêp, sportow± walkê i zaprezentowanie wysokich umiejêtno¶ci.
W trakcie turnieju przeprowadzono ciekawy, dru¿ynowy konkurs rzutów. Ka¿da z dru¿yn wytypowa³a po trzech zawodników, których zadaniem by³o trafiæ do kosza okre¶lon± ilo¶æ rzutów w jak najkrótszym czasie. Zwyciêzcy z Opalenicy potrzebowali jedynie 1 minuty i 15 sekund, aby trafiæ 10 razy spod kosza, 5 osobistych i jedn± 'trójkê' (ka¿dy z zawodników rzuca³ z innej odleg³o¶ci).    
      
Na zakoñczenie organizatorzy postarali siê o fajne nagrody i wydaje siê, ¿e wszystkie dzieciaki zadowolone opuszcza³y Ostrów. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ upominki (dyplom, koszulka, skarpetki, zdjêcie dru¿yny, d³ugopis). Wszystkie zespo³y dosta³y puchary. Trzy pierwsze dru¿yny otrzyma³y medale. Przyznano wyró¿nienia "Najlepszy zawodnik w dru¿ynie" oraz wybrano MVP Turnieju. Zwyciêska dru¿yna w konkursie rzutów otrzyma³a nagrody. Trójka najm³odszych uczestników (z rocznika 2005) równie¿ otrzyma³a sprzêt sportowy. W¶ród uczestników rozlosowano rower górski. Ponadto ka¿dy z trenerów otrzyma³ zestaw upominków.
ze sportowym pozdrowieniem, Tomasz Kuncewicz 
   

Stal Ostrów Wlkp. - BT Opalenica 29 : 26
WKS ¦l±sk Wroc³aw - TKM W³oc³awek 53 : 34
Stal Ostrów Wlkp. - UKS "PI¡TKA" Ostrów Wlkp. 53 : 25
BT Opalenica - UKS Regis Wieliczka 45 : 25
¦l±sk Wroc³aw - UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp. 63:28
Stal Ostrów Wlkp. - Regis Wieliczka 62:43
TKM W³oc³awek - BT Opalenica 13:55
UKS PI¡TKA Ostrów Wlkp.- Regis Wieliczka
34:61
Stal Ostrów Wlkp.- TKM W³oc³awek
42:48
BT Opalenica - ¦l±sk Wroc³aw 40:27
TKM W³oc³awek - UKS "PI¡TKA"  Ostrów Wlkp. 56:26
„¦l±sk” Wroc³aw - „Regis” Wieliczka 47:36
BT Opalenica - UKS "PI¡TKA"  Ostrów Wlkp. 86:11
„Regis” Wieliczka - TKM W³oc³awek 54:49
KS „Stal” Ostrów Wlkp. - „¦l±sk” Wroc³aw 57:55


 Klasyfikacja koñcowa :


1 KS "STAL" OSTRÓW WLKP. - 9 pkt.
2 BASKET TEAM OPALENICA - 9 pkt.
3 WKS ¦L¡SK WROC£AW - 8 pkt.
4 UKS "REGIS" WIELICZKA - 7 pkt.
5 TKM W£OC£AWEK - 7pkt.
6 UKS "PI¡TKA" OSTRÓW WLKP. 5 pkt.
Dru¿ynowy konkurs rzutów wygra³ BASKET TEAM OPALENICA
w sk³adzie: Jakub Gruszczyñski, Wiktor Kozal, Jan Jakubiak

Najlepsi zawodnicy w dru¿ynach:

Wiktor Kozal - BASKET TEAM OPALENICA
Maksymilian Wilczek - WKS ¦L¡SK WROC£AW
Micha³ Szabelski - TKM W£OC£AWEK
Tomasz Kwieciñski - UKS "REGIS" WIELICZKA
Grzegorz Stasiak - UKS "PI¡TKA" OSTRÓW WLKP.
Nikodem Suski - KS "STAL" Ostrów Wielkopolski

MVP Turnieju:
Miko³aj Zaremba - KS "STAL" Ostrów Wielkopolski

Rower górski wylosowa³ : Aleksander Busz - UKS "REGIS" WIELICZKA


FOTKI-DRU¯YN


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wit MKS D±browa G r.95
Wit MKS D±browa G r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi