News: Turnieje Kadeta rocz. 1997 Choceñ 22-24.III.13 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 18:27:16
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turnieje Kadeta rocz. 1997 Choceñ 22-24.III.13
Turnieje Podsumowanie
 Wczoraj zakoñczy³ siê II Miêdzynarodowy Turniej w Choceniu ko³o W³oc³awka. Dru¿yna z Sopotu UKS 7 Trefl  zdoby³a z³oty medal. Zespó³ Bart³omieja Perzanowskiego w Finale pokona³ kadrê Województwa Kujawsko-Pomorskiego prowadzon± przez trenera Zbigniewa Próchnickiego. W turnieju bra³o udzia³ 10 dru¿yn (6 z polski i 4 z Litwy) Zawodnicy otrzymali medale, puchary, wyró¿nienia indywidualne oraz nagrody rzeczowe  z r±k Marka Malaka organizatora Turnieju (BASKETBALL AGENCY „ILYB” ) W styczniu pierwszy turniej w Choceniu wygra³ tak¿e polski zespó³ Basket Opalenica

Turniej w Choceniu traktowany by³ przez trenerów szkoleniowo, to ju¿ ostanie przygotowania do MP U-16 i OOM. Wyniki spotkañ o miejsca pokaza³y ¿e  grupy by³y nierówne (wszystkie zespo³y z grupy I wygra³y z zespo³ami z grupy II) Dawno na turnieju nie wpad³o tyle ,,trojek,, W 24 rozegranych spotkaniach wpad³o oko³o 120 ,,trójek,, to daje 5 ,,trójek,, na mecz. Polacy pokazali zawodnikom z  Litwy  ¿e te¿ potrafi± trafiaæ za linii 6,75. G³ówn± nagrodê w klasyfikacji trójek zdoby³ rozgrywaj±cy OSIR-u Inowroc³aw specjalista od ,,trójeczek,, Miko³aj Ratajczak (11x3)
W klasyfikacji najlepszego strzelca wygra³ kadrowicz Polski  zawodnik UKS 7 Trefl Sopot Wiktor Sewio³ (104 pkt w 5 meczach: ¶rednio 21 pkt. na mecz) Pochodz±cy z Jaworzna Wiktor Sewio³ w ka¿dym spotkaniu popisa³ siê efektownym wsadem. Wybrano tak¿e najlepszego rozgrywaj±cego turnieju zosta³ nim Playmaker z Trefla Sopot Damian Ciesielski,  to w³a¶nie on ¶wietnie asystowa³ swoim kolegom z zespo³u (kadrowiczom Polski: Majchrzak, Sewio³ i Kolenda) przed nim pó³fina³y i fina³y MP gdzie bêd± szkoleniowcy z kadry Polski kto wie czy Damian nie zostanie powo³any na testy do reprezentacji. Uniwersalny zawodnik z Tornado Tilinde Arnas zasta³ wybrany najlepszym ,,cetrem,, ch³opak z Kowna ¶rednio zbiera³ ponad 10 pi³ek na mecz, a punkty zdobywa³ nie tylko z pod kosza ale tak¿e za linni 6,75.
Najcenniejsze wyró¿nienie turnieju MVP powêdrowa³o do skrzyd³owego Trefla Sopot Micha³a Kolende (w nagrodê otrzyma³ Bluze Partyzana Belgrad).Trenerzy wszystkich zespo³ów wybrali w swoich dru¿ynach najlepszego zawodnika

Mistrzowie turnieju UKS 7 Trefl Sopot otrzymali koszulki Partyzana Belgrad, a trenerzy fina³owego meczu: Bart³omiej Perzanowski i Zbigniew Próchnicki w nagrodê otrzymali wczasy dla 3 osób w Egipcie, 10 dni, hotel **** z wy¿ywieniem.Trener trefla otrzyma dodatkowo - 100 euro w gotówce

Choceñ ko³o W³oc³awka to ma³o znana miejscowo¶ci, w województwie kujawsko-pomorskim zaczyna byæ znana w ¶rodowisku sportowym. Warunki pobytowe (wszystko w jednym miejscu) to idealna baza sportowa  pozwalaj±ca organizowaæ turnieje, obozy czy Campy. Kierownik o¶rodka Rados³aw Che³miniak zaprasza do Chocenia 606 465 670

BASKETBALL AGENCY „ILYB” zaprasza dru¿yny z Polski i zagranicy na kolejne miêdzynarodowe turnieje, oraz na letni Camp do Inowroc³awia czytaj wiêcej www.ilyb.bnx.pl

Serwis Koszykówki M³odziezowej serdecznie dziekuje za zaproszenie na Turniej


 MVP:
KOLENDA MICHA£

UKS 7 TREF SOPOT

 PLAYMAKER:
CIESIELSKI DAMIAN 
UKS 7 TREFL SOPOT

 CENTER:
TILINDE ARUNAS 
TORNADO II KOWNO


FOTO-ZIBI

FILMIKI ZIBI
mecze o miejsca

o IX miejsce: NOVUM BYDGOSZCZ – KASPROWICZ INOWROC£AW 119 : 45 (27-7, 36-12, 27-10, 29-16)
NOVUM: CZY¯NIKIEWICZ 2, GROCHOWSKI 14 (2x5), KOSIOR 10 (2x6), DERDA 16, SOBECKI 5, OSIÑSKI 17, JÊDRAS 12, SENSKI 15, GONDEK 12 (2x3), KUCZKOWSKI 16
KASPROWICZ: RUCIÑSKI 18 , KOSTUCH 10 (2x3), PERLIKOWSKI 7 (1x3), SZURLEJ 4 , KO£ECKI 4, BARCZAK 0 , NIED¬WIECKI 2 , MAZURKIEWICZ 0

O VII miejsce:
BASKET WEJHEROWO – OSIR INOWROC£AW 40:88 (13:31, 13:14, 6:25, 8:18)

WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 11, NACZK 0, LEKNER 9, KOSIÑSKI 17, MALINOWSKI 0, KRZEMIÑSKI 0, SROCZYÑSKI 0, WALENDZIS 3, KUMMER 0
OSIR: DOBRZYÑSKI 15, BUDZYÑSKI 13, SZCZEPANIK 21, PRZYGODZKI 2, JA¦TAK 6, GÓRNY 10, NOWACZYK 10,SOBCZAK 5, RATAJCZAK 16

O V miejsce: BS PERKUNAS – SKM VILNIUS 68 : 46 (18-12, 15-15, 9-10, 26-9)
PERKUNAS: KELBAUSKAS 2, STAKENAS 7, GRUODIS 4, MARKEVICIUS 8, GIGA 6, KLEIZA 2, KASELIS 9 (1X3), TUMOSA 6 (1X3), BRADAUSKAS 8, DIRMAUSKIS 6, CIZINAUSKAS 10 (2X3)
SKM: TAUTVYDAS 9 , PRANARAUSKAS 6 (1X3) , BULLOTA 4 , KIZEVICIUS 4 , RISKUS 16 (3X3), ZABULIONIS 3 , LUCINSKAS 1 , SALTINIS 3

O III miejsce: TORNADO I ASFIMA – TORNADO II ASFIMA 28 : 75 (2-26, 10-15, 8-12, 8-22)
TORNADO I: JUKNEVICIUS 15, VALENTUKONIS 2, ZOSTAUTAS 4, NARUSIS 7 (1X3)
TORNADO II: MALAKAUSKAS 2, PLYTNIKAS 4, LIUBINSKAS 2, JAGLINSKAS 4, AVLASENOK 10, KUDREVICIUS 18, DOVYDAS 6 (1X3), GRICIUS 4, TILINDE 16 (3X3), SLAPIKAS 9

FINA£: KADRA KUJ-POM – UKS 7 TREFL SOPOT 64 : 84 (21-25, 8-13, 16-25, 19-21)
KADRA: KOMENDA 19 , OSIÑSKI 4 (1X3), MARCHLEWSKI 16 , ZAKRZEWSKI 2 , TUSZYÑSKI 5 , MAJOR 9 , GROCHOWSKI 2, CIE¦LEWICZ 5 (1X3), PIETRAS 2
TREFL: KOLENDA 20, CIESELSKI 22 (2X3), ZASZEWSKI 5 (1X3), SEWIO£ 23, MAJCHRZAK 12 , WYSZKOWSKI 2

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA / Wyró¿nienia w zespole

1 UKS 7 TREFL SOPOT - MAJCHRZAK KAROL
2 KADRA 98 KUJAWSKO-POMORSKIE - KOMENDA RAFA£
3 TORNADO II EASTING-TRANSLINE - KUDREVICIUS ENRIKAS
4 TORNADO I ASFIMA - NESUKAITIS EVALOAS
5 BS PERKUNAS KOWNO - KELBAUSKAS JUSTAS
6 SKM WILNO - ?
7 OSIR INOWROC£AW - DOBRZYÑSKI PIOTR
8 BASKET WEJHEROWO - KAZIMIERCZAK KAMIL
9 NOVUM BYDGOSZCZ - SENSKI RADOS£AW
10 KASPROWICZ INOWROC£AW - MAZURKIEWICZ RAFA£


 TO 10 - NAJLEPSI STRZELCY TURNIEJU


1. SEWIO£ WIKTOR 104 pkt. UKS 7 TREFL SOPOT
2. KOLENDA MICHA£ 94 pkt. UKS 7 TREFL SOPOT
3. SZCZEPANIK DAMIAN 82 pkt. OSIR INOWROC£AW
4. KOMENDA RAFA£ 81 pkt. KADRA KUJ-POM
5. KOSTUCH ANDRZEJ 80 pkt. KASPROWICZ INOWROC£AW
6. SENSKI RADOS£AW 77 pkt. NOVUM BYDGOSZCZ
7. TILINDE ARNAS 76 pkt. TORNADO II KOWNO
8. JUSEVICJUS ANDRIUS 74 pkt. TORNADO I KOWNO
9. KAZIMIERCZAK KAMIL 69 pkt. BASKET WEJHEROWO
10. NESUKAITIS EVALDOS 69 pkt. TORNADO 1 KOWNO

 TOP 1O - NAJLEPSI STRZECY ,,ZA TRZY PUNKTY,,

1.
RATAJCZAK MIKO£AJ 11X3 OSIR INOWROC£AW
2. KOSTUCH ANDRZEJ 9X3 KASPROWICZ INOWROC£AW
3. SAMSON KAMIL 8X3 UKS 7 TREFL SOPOT
4. KELBAUSKAS JUSTOS 7X3 PERKUNAS KOWNO
    RISKUS IVMANTAS 7X3 SKM WILNO
    TILINDE ARNAS 7X3 TORNADO II KOWNO
7. NESUKAITAS EVALTAS 6X3 TORNADO I KOWNO
    DOBRZYÑSKI JAKUB 6X3 OSIR INOWROC£AW
9. MARKIEVICIUS MONTAS 6X3 PERKUNAS KOWNO
10. NARUSIS GYTIS 5X3 TORNADO I KOWNO
     DOVYDAS PAULIUS 5X3 TORNADO II KOWNOWYNIKI - Grupa 1:         

 OSiR INOWROC£AW – NOVUM BYDGOSZCZ 59 : 58 (6-7, 18-14, 15-17, 20-20)
OSIR: DOBRZYÑSKI 11 (1X3), BUDZYÑSKI 8 (1X3), SZCZEPANIK 20, PRZYGODZKI 4, JA¦TAK 2, NOWACZYK 0,RATAJCZAK 14(2X3),
NOVUM:CZY¯NIKIEWICZ 2, GROCHOWSKI 4, DERDA 2, SOBECKI 11 (1X3), JÊDRAS 10, SENSKI 17 (1X3)

UKS 7 TREFL SOPOT – TORNADO II KOWNO 89 : 63 (17-20, 26-15, 26-13, 20-15)
TREFL: KOLENDA 19 (2X3), CIESELSKI 14, GRZYBOWSKI 2, ZASZEWSKI 3 (1X3), SEWIO£ 25 (2X3), MAJCHRZAK 18, SAMS0N K. 8 (2X3)
TORNADO: MALAKAUSKA 7, PLYTNIKAS 4, LIUBINSKAS  4, JAGLINSKAS 10 (2X3), AVLASENOK 4, KUDREVICIUS 4, DOVYDAS 6, GRICIUS 2, TILINDE 17 (1X3), SLAPIKAS  5

PERKUNAS KOWNO - OSIR INOWROC£AW  70:60 (24-10, 19-16, 19-15, 8-19)
PERKUNAS: KELBAUSKAS 4, STAKENAS 6, GRUODIS 10 (3X3), MARKEVICIUS 14 (2X3), GIGA 8, KLEIZA 2, KASELIS 6, TUMOSA 2, ZALECKIS 0, BRADAUSKAS 2, DIRMAUSKIS  4 (1X3) 
OSIR : DOBRZYÑSKI 4, BUDZYÑSKI 5 (1X3), SZCZEPANIK 23 (1X3), PRZYGODZKI  4, NOWACZYK 2, SOBCZAK 5, RATAJCZAK 17 (4X3)

NOVUM BYDGOSZCZ - PERKUNAS KOWNO 65:66 (20-14, 13-20, 17-19, 15-13)
NOVUM: CZY¯NIKIEWICZ 2, GROCHOWSKI 6, KOSIOR 2, DERDA 7 (1X3), SOBECKI 6, OSIÑSKI 11, JÊDRAS 6, SENSKI 19, KUCZKOWSKI 6
PERKUNAS: KELBAUSKAS 15 (3X3), STAKENAS 14, MARKEVICIUS 8, GIGA 3, KASELIS 5, TUMOSA 17, DIRMAUSKIS 4

UKS 7 TREFL SOPOT – BC PERKUNAS KOWNO  72 : 65 (21-10, 11-14, 19-24, 21-17)
TREFL: KOLENDA 19, CIESELSKI 12, WIRKOWSKI 4,  GRZYBOWSKI 0,  ZASZEWSKI 0, SEWIO£ 26, MAJCHRZAK 9, GARAL 0, PIOTROWSKI 0, WYSZKOWSKI 0 , SAMSON K. 2
PERKUNAS: KELBAUSKAS 14 (4X3), STAKENAS 3 (1X3), GRUODIS 0, MARKEVICIUS 16 (3x3), GIGA 4, KLEIZA 0, KASELIS 15, TUMOSA 3, ZALECKIS -, BRADAUSKAS 2, DIRMAUSKIS  5, CISINAUSKAS 3 (1X3)

OSIR INOWROC£AW – TORNADO II KOWNO 62 : 83 (15-17, 15-23, 12-19, 20-24)
OSIR: DOBRZYÑSKI 3 (1X3), BUDZYÑSKI 8 (1X3), SZCZEPANIK 18, PRZYGODZKI 12, NOWACZYK 2,RATAJCZAK 5,
TORNADO II: MALAKAUSKA 5 (1X3) (1X3), PLYTNIKAS  6, LIUBINSKAS  7, JAGLINSKAS 3, AVLASENOK 18 (2X3), KUDREVICIUS 10 (1X3), DOVYDAS 11 (2X3), GRICIUS 9, TILINDE 10, SLAPIKAS  4

NOVUM BYDGOSZCZ  - UKS 7 TREFL SOPOT  75 : 84 (12-26, 17-29, 14-19, 32-10)
NOVUM: CZY¯NIKIEWICZ 2, KOSIOR 4, DERDA 13 (1X3), SOBECKI 7 (1X3), OSIÑSKI 12,  JÊDRAS 11, SENSKI 18 (1X3), KUCZKOWSKI 8
TREFL: KOLENDA 15, CIESELSKI 9 (1X3) ,WIRKIJOWSKI 2 , ZASZEWSKI 4, SEWIO£ 12, MAJCHRZAK 11, GARAL 7 (1X3), PIOTROWSKI 9, SAMSON K. 13 (3X3), SAMSON P 2

TORNADO II KOWNO – PERKUNAS KOWNO 55 : 49 (20-3, 16-21, 7-13, 12-12)
TORNADO II: MALAKAUSKA 8, JAGLINSKAS 2, AVLASENOK 10, KUDREVICIUS 7, DOVYDAS 13 (1X3), GRICIUS 2, TILINDE 9, SLAPIKAS  4
PERKUNAS: STAKENAS 2, GRUODIS 3, MARKEVICIUS 13 (1X3), CIZINAUSKAS 4,  GIGA 12, KASELIS 6, TUMOSA 7 (1X3),  BRADAUSKAS 2

UKS 7 TREFL SOPOT – OSIR INOWROC£AW  100 : 63  (24:16, 23:10, 29:18, 10:19)
TREFL: KOLENDA 21 (1X3), CIESELSKI 12 (1X3), GRZYBOWSKI 2, ZASZEWSKI 6 (1X3), SEWIO£ 18, MAJCHRZAK 17, PIOTROWSKI 9, WYSZKOWSKI 1, SAMSON P. 4, SAMSON K.10(3X3)
OSIR: DOBRZYÑSKI 17 (3X3), BUDZYÑSKI 4, SZCZEPANIK 10 (1X3), PRZYGODZKI 2, JA¦TAK 6, GÓRNY 10, RATAJCZAK 14 (1X3)

TORNADO II KOWNO – NOVUM BYDGOSZCZ  84 : 71  (17:23, 21:14, 23:11, 23:23)
TORNADO II: MALAKAUSKAS 13, DOVYDAS 5 (1x3), LIUBINSKAS 5, JAGLINSKAS 5, AVLASENOK 6, KUDREVICIUS 16, GRICIUS 6, TILINDE 24 (3x3), SLAPIKAS 2
NOVUM: KOSIOR 4, DERDA 4, SOBECKI 15 (1X3), OSIÑSKI 12, JÊDRAS 12, SENSKI 8, KUCZKOWSKI 13, GONDEK 3

1.UKS 7Trefl Sopot  4 m. / 8 pkt.
2.KM Tornado II Kaunas    4 m. / 7 pkt.
3.KM Perkunas Kaunas   4 m. / 6 pkt.
4.OSIR Inowroc³aw     4 m. / 5 pkt.
5.Novum Bydgoszcz     4 m. / 4 pkt.

WYNIKI:Grupa 2:

 KADRA KUJ-POM –KASPROWICZ INOWROC£AW  96 : 33 (23-11 , 25-5 , 24-10 , 24-7)
KADRA: DUTKIEWICZ 2 , RÊGOCKI 3 , KOMENDA 15 , OSIÑSKI 5 (1X3), MARCHLEWSKI 11 , ZAKRZEWSKI 7 (1X3), TUSZYÑSKI 11 (1X3), MAJOR 8 , CIE¦LEWICZ 12 , BARTOSZEWICZ  7 , PIETRAS 15)
KASPROWICZ : RUCIÑSKI 8 (2X3) , KOSTUCH 15 (2X3), PERLIKOWSKI 2 , SZURLEJ 2 , KO£ECKI 2, BARCZAK 2

SKM WILNO – BASKET WEJHEROWO 61-68 (23-16 , 4-15 , 19-15 , 13-13 , 2:9)
SKM : TAUTVYDAS  10 , PRANARAUSKAS  10  (3X3), RISKUS  10 (2X3) , SAVICIUS  1 , IVANOVAS  5 , ZABULIONIS 9 , LUCINSKAS 16 (4X3) 
WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 15 (1X3), LEKNER 17 (1X3), KOSIÑSKI 10, MALINOWSKI 9, KRZETYÑSKI 7 (2X3) , WALENDZIS 10 (1X3)

KASPROWICZ INOWROC£AW – BASKET WEJHEROWO 39 : 71 (10-24, 12-10, 2-25, 15-12)
KASPROWICZ:  RUCIÑSKI 10, KOSTUCH 14 (1X3), PERLIKOWSKI 4, SZURLEJ 4, KO£ECKI 3, NIED¬WIECKI 2
WEJHEROWO: KAZIMIERCZAK 25 (3X3), NACZK 2, LEKNER 9 (1X3), KOSIÑSKI 8, MALINKOWSKI 2, KRZEMIÑSKI 24 (2X3), WALENDZIS 1

KADRA KUJ-POM -TORNADO I KOWNO 83:42 (25-8, 12-11, 15-12,31-11)
KADRA: DUDKIEWICZ 3, RÊGOCKI 9, KOMENDA 8, OSIÑSKI 5, MARCHLEWSKI 13, ZAKRZEWSKI 8, TUSZYÑSKI 4, GROCHOWSKI 4, CIE¦LEWICZ 11 (3X3), PIETRAS 18
TORNADO: MOZURAS 2, JUKNEVICIUS 2, SADONIS  1, NESUKAITIS 10, VALENTUKONIS 4,    ZOSTAUTAS 2, JUSEVICIUS 10, VIRBALAS 1, NARUSIS 8 (1X3), PREISEGOLAVICIUS 2

KM TOTNADO I KOWNO – SKM WILNO 49 : 53 (14-14, 4-9, 10-11, 14-8, 7-11)
TORNADO I:  SADONIS  7 (1X3), NESUKAITIS 13 (1X3), VALENTUKONIS 4, ZOSTAUTAS 6 (1X3), JUSEVICIUS 16, NARUSIS 3
SKM : TAUTVYDAS  3 , PRANARAUSKAS  7 , BULLOTA  2 , KIZEVICIUS 3 , RISKUS  4 , SAVICIUS  12 (1X3) , ZABULIONIS 7 , LUCINSKAS 10 , SALTINIS 5

BASKET WEJHEROWO – KADRA KUJ-POM 56 : 95 (13-26, 14-16, 14-25, 15-28)
WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 6, LEKNER 19 (2X3), KOSIÑSKI 12 , MALINOWSKI 13, KRZEMIÑSKI 3, WALENDZIS 3
KADRA:  DUTKIEWICZ 6 , RÊGOCKI 6 , KOMENDA 14 , OSIÑSKI 9 (1X3) ,MARCHLEWSKI 7 (1X3) , TUSZYÑSKI 4 , MAJOR 2 , CIE¦LEWICZ 9 , BARTOSZEWICZ  12 , PIETRAS 17, GROCHOWSKI 9 (1X3)

KASPROWICZ INOWROC£AW – TORNADO I KOWNO 51 : 58 (13-20, 19-16, 6-12, 13-10)
KASPROWICZ: RUCIÑSKI 10 (2X3) , KOSTUCH 19 , PERLIKOWSKI 10 (1X3)(1X3) , SZURLEJ 3 , KO£ECKI 5, BARCZAK 2 , MAZURKIEWICZ 2
TORNADO I: SADONIS  3 (1X3), NESUKAITIS 24 (2X3), VALENTUKONIS 2, JUSEVICIUS 15 (2X3), VIRBALAS 4, NARUSIS 10 (2X3)

SKM WILNO – KADRA KUJ-POM  42 : 89  (7-28, 4-21, 22-15, 9-25)
SKM: TAUTVYDAS  5, GIMZAUSKAS 2 , PRANARAUSKAS  2 , KIZEVICIUS 6 , RISKUS  8, (1X3) SAVICIUS 6 (1X3), IVANOVAS 7, ZABULIONIS 2, LUCINSKAS 4
KADRA:  RÊGOCKI 4, KOMENDA 25 (1X3), OSIÑSKI 8, MARCHLEWSKI 11, ZAKRZEWSKI 9, (1X3) TUSZYÑSKI 16 (1X3), MAJOR 2, GROCHOWSKI 4, CIE¦LEWICZ 2, BARTOSZEWICZ  2, PIETRAS 6

BASKET WEJHEROWO – TORNADO II KOWNO  41:61  (11-19, 8-17, 7-14,15-11)
WEJHEROWO: KA¬MIERCZAK 12, MACZK 4, LEKNER 6, KOSIÑSKI 11, KRZEMIÑSKI 8
TORNADO I: JUKNEVICIUS 2, SADONIS 2, NESUKAITIS 22 (3X3), ZOSTAUTAS 5 (1X3), JUSEVICIUS 18  (1X3), VIRBALAS 6, NARUSIS 6 (2X3)

KASPROWICZ INOWROC£AW – SKM WILNO  45:80  (13:27, 10:14, 12:16, 10:23)
KASPROWICZ: RUCIÑSKI 2, KOSTUCH 22 (4x3), PERLIKOWSKI 10, SZURLEJ 4, KO£ECKI 4, NIED¬WIECKI 3
SKM: TAUTVYDAS 10, GIMZAUSKAS 0, PRANARAUSKAS 13, (2x3) BULLOTA 2, KIZEVICIUS 3, RISKUS 13 (1x3), SAVICIUS 3 (1x3), IVANOVAS 2, ZABULIONIS 21 (2x3), LUCINSKAS 11 (1x3), SALTINIS 2

1.Kadra Kujawsko-Pomorska 4 m. / 8 pkt.
2.KM Tornado I Kaunas 4 m. / 6 pkt  (+16)
3.SKM Vilnius 4 m. / 6 pkt. (-3)
4.UKS Wejherowo  4 m. / 6 pkt. (-13)
5.Kasprowicz Inowroc³aw  4 m. / 4 pkt
Komentarze
MJ dnia marzec 24 2013 09:19:25
W finale zagra dwóch zawodników, którzy w zesz³ym sezonie gra³o w E³ku. Kolenda - Trefl, Komenda - TKM. Bravo dla trenera, ¿e pozby³ siê tak warto¶ciowych zawodników z E³ku.
Watrobka dnia marzec 25 2013 17:45:23
Mia³em okazjê (przyjemno¶æ) kolejny raz ogl±daæ grê sopockiego Trefla w tym sezonie. Patrzê na ten zespó³ z perspektywy Mistrzostw Polski Kadetów i kolejny raz odnoszê wra¿enie, ¿e sopocianie faworytami tych rozgrywek wcale nie musz± byæ. O ile wyj¶ciowa pi±tka Trefla nie ma sobie równej - w porównaniu z najgro¼niejszymi rywalami (Opalenic±, Poloni±, Wroc³awiem) o tyle g³êbia ich sk³adu (Trefla) pozwala trenerom innych dru¿yn szukaæ szansy na zwyciêstwo.
Bardzo siê cieszê, ¿e w koñcu w dru¿ynie Trefla doceniony zosta³ Damian Ciesielski, który przez ca³y sezon gra równo i to on w du¿ym stopniu kreuje partnerów z dru¿yny r11; sam pozostaj±c w ich cieniu.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
37
37
LOSSM PZKosz
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi