News: II Puchar Narodów rocznik 2000 Bia³ystok 27-30.XII.2012 FINAL FOUR: Tartu, Talin, Piastów, Bia³ystok - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 26 2020 15:11:32
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Puchar Narodów rocznik 2000 Bia³ystok 27-30.XII.2012 FINAL FOUR: Tartu, Talin, Piastów, Bia³ystok
Turnieje Podsumowanie
 Co nas zachwyci³o, a co  zaskoczy³o

Niesamowity wyczyn B³a¿eja Kulikowski w konkursie za trzy punkty. Zaledwie 11 letni zawodnik Nenufara E³k B³a¿ej Kulikowski (2001 rocznik) na  30 mo¿liwych punktów zdoby³ 23 trafiaj±c 20 trójek  na 25 (5 pozycji po 5  - ostania pi³ka za dwa punkty) takie wyniki padaj± w Meczach Gwiazd Seniorów

TELEBIM – Ogromny telebim zainstalowany na hali !  Czego¶ takie jeszcze nie widzieli¶my na ¿adnym turnieju w Polsce ! Na telebimie  najlepsze akcje  NBA, pozdrowienia od Marcina Gortata, bie¿±ce fotki i filmiki z turnieju

£zy szczê¶cia i rado¶ci … po meczu pó³fina³owym pomiêdzy zespo³ami z Tallina i Piastowa. Niesamowita koñcówka  meczu - Pivot przegrywa 1 punktem. Dzieciaki z obydwu dru¿yn wyla³y ,,morze ³ez,, (zobacz filmik z koñcówki meczu)

Mistrzowie i Wicemistrzowie I Pucharu Narodów poza podium . Obroñcy tytu³u Mistrzowskiego Przemyskie Nied¼wiadki na dziewi±tym miejscu a wicemistrzowie Ogre z £otwy dopiero na dwunastym miejscu

W Konkursie sprawno¶ciowym (jak w NBA czas zatrzymywane przez fotokomórkê ) ró¿nica czasowa miêdzy 1 a 2 zawodnikiem 0,03 sekundy  !

Profesjonalna oprawa muzyczna  rodem z NBA

 Mecz trenerów : Polska  (Puchalski, Sinielnikow Chwia³kowski, Krzymiñski, Bobolewski i Bytomski) – ,,Reszta ¦wiata,, Polacy przegrywaj± 54 : 51 - gdyby nie kontuzje: Daniela Puchalskiego i Tomasza Chwia³kowskiego kto wie jak zakoñczy³o by siê to spotkanie do którego zawodnicy podeszli  bardzo powa¿nie. MVP meczu dla Andrzeja z Grodna jego efektowny wsad zakoñczy³ rywalizacje trenerów. Spotkanie sêdziowa³  Micha³ Hlebowicki, a jego ma³¿onka gra³a w jednej i drugiej dru¿ynie

Przyjazna atmosfera na turnieju, go¶cinno¶æ gospodarzy  przed³u¿y³y ¶wiêta o kolejne cztery dni

Ka¿dy uczestnik turnieju otrzyma³ wspania³± koszulkê z Gwiazd±  NBA Derrick Rose oraz piêkny kolorowy Folder z wszystkimi uczestnikami turnieju

Nagrody wrêczali: pani dyrektor Halina Hapunik, vice dyrektor Urszula Jurczykowska, Prezes PZKosz Marek Koz³owski oraz organizator turnieju pan Andrzej Sinielnikow

FILMIKI-ZIBI

FOTO-ZIBI

STATYSTYKI


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE   /    INDIVIDUAL AWARDS

MVP - Most Valuable Player 
and BEST shooter / Strzelec
Najlepszy Rozgrywaj±cy
BEST point guard, playmaker
Najlepszy zbieraj±cy, ¶rodkowy
BEST  gather center, 5
Najlepszy rzucaj±cy za 3 pkt.
BEST three-point shooter
       
PRZEMEK GO£EK
PIASTÓW Polska
TIMO TIMMI 
TARTU Estonia
EGERT PAAP
TARTU Estonia
STEPONAS  VIR©ILAS
PLUNGE LITWA


MECZE O MIEJSCA  / matches the location


o XV    NENUFAR 5 E£K Polska  - HOMEL Bia³oru¶  45 : 47
o XIII  TKM W£OC£AWEK Polska - POGOÑ RUDA ¦L¡SKA Polska  58 : 48
o XI     BS OGRES RYGA £otwa - PLUNGES SM ZEMAITUKAI Litwa 29 : 47
o IX     REGION GRODNO Bia³oru¶ - NIED¬WIADKI PRZEMY¦L Polska 37 : 54
o VII    SARASAS SIAULIAI Litwa - VENTSPILIS SPARS £otwa 36 : 30
o V       SRC ALYTUS Litwa  - UKS 7 TREFL SOPOT Polska  56 : 34
o III     PIVOT PIASTÓW Polska - SP 47 BIA£YSTOK Polska  53 : 31
FINAL
   BC KALEV TALIN Estonia - SALVA ROCK TARTU Estonia  41 : 43

KLASYFIKACJA / STANDINGS

  ZDJÊCIE DRUZYNY  / PICTURE Teams........................................................Najlepszy w druzynie
BEST  in the team
 1  
SALVA ROCK TARTU Estonia
 
4 Georg Kaasik (kpt.)
5 Hendrik Eelmae
7 Henri Miller
8 Egert Paap
9 Aleks Tabo
11 Hannes Saar
12 Greogry Villmann
14 Richard Vider
15 Timo Timmi
23 Rauno Arak
28 Joonas Jurgenstein >>>>>>>>>>

trener: Raido Rebane

 
 2 
BC KALEV TALIN Estonia 

5 Jüri USAR   (kpt.)
6 Ramond BALALAJEV
7 Marten MAIDE
10 Mark JAAKSON
11 Cristopher KASAK
12 Oliver HINT  >>>>>>>>>>>>>>>
13 Henri DRELL
14 Kevin PAJULA
15 Indrek SUNELIK
18 Joosep HEINLA

trener: PARKONEN Marko

 
 3  PIVOT PIASTÓW  Polska 

5 Patryk R¿ysko
6 Damian Owczarek (kpt.) >>>>>>>>
7 Jacek Panasiuk
9 Bartek Kwietniak
11 Sebastian Konecki
12 Przemek Go³ek
13 Jurand Umbrasewicz
14 Kacper Ko¶ciesza
15 Bartek Wojtaszek
16 Daniel Szynkiewicz 
18 Oskar Radomski
23 Miko³aj Jasiñski 
 
trener: Kurdziel Jaros³aw  
 
 4 
SP 47 BIA£YSTOK Polska

4 Jarek Sokólski
7 Jakub Ratyñski
9 Jakub Dubiec >>>>>>>>>>>>>>>
11 £ukasz Sienielnikow
13 Daniel Rzepnicki
14 Mateusz So³owiej
15 £ukasz Lik
16 Piotr Wójtowicz(kpt.)
18 Sebastian Chojnowski
20 Kacper Sêk
21 Damian Panglisz
22 Maciek Sidorowicz
24 Dawid Gryc

trener: Andrzej Sienielnikow  

 
 5 
SRC ALYTUS Litwa

5 ROBERTAS TVOROGAS (kpt.)
12 MARTYNAS POCEVIÈIUS  >>>>>>
14 GUSTAS VELICKA
17 TOMAS ©ERK©NAS 
18 HAROLDAS POMAZKINAS
20 MATAS PADEGIMAS
21 DEIVIDAS KANOVALOVAS
22 TADAS JURÈIUKONIS 
23 DEIVIDAS BU©KEVIÈIUS
25 LAURYNAS DAUGIRDAS
26 DOVYDAS ZDANAVIÈIUS

trener: KRUKIS SIGITAS z

 
 6 
UKS 7 TREFL SOPOT Polska

7 Sebastian Walda
8 Micha³ Pawlak (kpt.)
11 Patryk Pu³kotycki >>>>>>>>>>>
12 Dariusz Ka¼mierczak
15 Micha³ Mochnacz
24 Aleksander Biesiekierski 
25 Micha³ G³owacki
55 Pawe³ Jaszczerski
66 Dominik Grtoh
67 Marcin Landeman
68 Wojciech Dzier¿ak
77 £ukasz Klawa

trener: Tomasz Chwia³kowski

 
 7  SARASAS SIAULIAI  Litwa

  9 PAULIUS VILKAS  >>>>>>>>>>>
11 ARNAS ALI©AUSKAS (kpt.)
12 DEIVIDAS RADVILAS
13 PAULIUS DANUSEVIÈIUS
14 KRISTIJONAS MIKĖNAS
16 PIJUS KRIK©TANAVIÈIUS
17 LUKAS VIENA®INDIS
21 RAPOLAS VENCLOVAS
22 MATAS NAVICKAS               
24 ARNAS ®UKAUSKAS
25 KRISTUPAS LUKO©IUS
55 ALMANTAS VILIŪNAS
 
trener: JUCEVIÈIUS SAULIUS 
 
 8 
VENTSPILIS SPARS  £otwa

4 Ralfs Erkskis (kpt.)
5 Reinis Malitis
6 Elvis Liede
8 Mairis Grinbergs
9 Reinis Krumins
11 Agris Stankevics >>>>>>>>>>>>
12 Kristofers Jankovskis
13 Andijs Aukspuls 
14 Olafs Pusins 
15 Ralfs Lacis
22 Patriks Sprugevics
24 Armands Jurensons

trener: Matiss Graudins

 
 9  NIED¬WIADKI PRZEMY¦L Polska

5 KACPER BEDNAR
7 JAKUB RADOCHOÑSKI
10 PAWE£ STRZÊPEK
11 Patryk Szkatarak
19 WIKTOR KARPIÑSKI
20 KACPER WALCISZEWSKI 
22 WIKTOR S£ABY (kpt.) 
24 MICHA£ OLSZAÑSKI
26 ARKADIUSZ SZECHYÑSKI  >>>>>>
32 KAJETAN PUCHALSKI 
35 JAKUB KUCHARSKI
36 PAWE£ MI¦K

trener: Daniel Puchalski
 
 10 
REGION 2010 GRODNO Bia³oru¶

4 Vadim Stubeda 
6 Paul Pavlyukevich
9 Alex Navoychik >>>>>>>>>>>>>
10 Roman Kishkel
12 KIril Grigoriew
13 Erik Shundrik
15 Vladislav Savon
19 Paul Hlestovsky
21 Artem Maximov (kpt.)
22 Maxim Brusinets 
23 Miroslav Zaikovskii 
24 Vladislav Shvakel 

trener: Valentyna Navoychik
 
 11  PLUNGES SM ZEMAITUKAI Litwa

5 STEPONAS VIR©ILAS
7 DEIVIDAS VAIÈEKAUSKAS (kpt.)
8 ANDRIUS KAZONAS
9 JONAS DOMARKAS
10 LUKAS LIUTIKAS
11 ROKAS SMILGEVIÈIUS
13 ROKAS JOKUBAITIS >>>>>>>>>
14 PAULIUS JANKAUSKAS
15 DOVIDAS NARUTAVIÈIUS
17 ROKAS RUTKUS
 
trener: TIMOFEJEVAS EUGENIJUS 
 
 12  BS OGRES RYGA  £otwa

1 Davis Macs (kpt.)
5 Linards Birza
7 Andris Grisulis
8 Jekabs Belevics
9 Andris Berkolds
11 Marcis Steinbergs
12 Eriks Bruveri
13 Emils Celnovs
14 Kristers Aunins
15 Ivars Kaupmanis
16 Rihards Osenieks
23 Oskars Hlebovickis >>>>>>>>>>
 
trener: Peteris Ozolins
 
 13  TKM W£OC£AWEK Polska

4 Adam Pi±tek
5 Micha³ Pluta
6 Marcel Afeltowicz (kpt.)
7 Igor Gadziomski
9 Marcin Woroniecki
10 Andrzej Pluta >>>>>>>>>>>>>>
11 Jakub Chosa
12 Mi³osz Markowski
13 Igor Wiliñski
14 Przemys³aw Zygmunciak 
15 Dominik Zielmachowicz
 
trener: Wojciech Boblewski
 
14  
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA Polska

4 Weso³owski Jakub
5 P³aziak Denis
6 K³aczek Kacper
7 Krzymiñski Tomasz
8 K³aczek £ukasz
9 Heliñski Stanis³aw (kpt.) >>>>>>>>
10 Sokulski Mateusz
11 Karol Radoñ
12 Pustelnik Tomasz 
13 Ruba Marcel
14 Chudzik Micha³
15 Migas Arkadiusz 

trener: Katarzyna Malcherczyk
 
 15 
HOMEL Bia³oru¶

4 Kohan KIril
5 Stanis³aw Król
6 Matvejczik Dmitry
7 Artem Gordyj
8 Mazynsky Dmitrij  >>>>>>>>>>>>
9 Vladislav Golubin
10 Bitlasz Vadim
11 Aleksiej Fiodorowskij
12 Jegor Bladyka 
14 Aleksiej Kowaliow 
15 Verkhoturov Anton   (kpt.)

trener
 
 16  NENUFAR 5 E£K Polska

4 B³a¿ej Kulikowski (kpt.)
5 Jakub Zalewski
6 Krystian Gliñski
7 Adrian Prze¼dziecki
8 Daniel Sarr-Malinowski 
9 Bart³omiej Januszewski >>>>>>>>>
10 Cezary Ejza
11 Filip Bielawski
12 Lukasz Swiatkowski
13 Patryk Suchanski
14 Jakub Akacki
16 Adam Wiejak

trener: Edward Traskowski
 

 SKILLS CHALLENGE

 
 1 PLUNGE ROKAS JOKUBAITIS 19,12 (Final)
2 OGRE LINARDS BIRZA 19,26 (Final)
3 PIASTÓW PRZEMEK GO£EK 19,39
4 TALLIN MARTEN MAIDE 20,49
5 BIA£YSTOK CZAREK MALICKI 20,62
6 SIAULIAI KRISTUPAS LUKOSIUS 21,1
7 VENTSPILS REINIS KRUMINS 22,64
8 RUDA ¦L¡SKA TOMASZ PUSTELNIK 23,19
9 W£OC£AWEK MARCIN WORONIECKI 23,39
10 ALYTUS MATAS PADEGIMAS 23,44
11 E£K DANIEL MALINOWSKI 23,45
12 TARTU TIMO TIMMI 23,63
13 PRZEMY¦L WIKTOR KARPIÑSKI 23,95
14 GRODNO VLADISLAV SHVAKEL 25,74
15 HOMEL DMITRIJ MAZYNSKY 25,9
16 SOPOT MICHA£ PAWLAK 34,28
FINAL:
1 LINARDS BIRZA – 19,31 – WINNER!!! ZWYCIÊZCA
2 ROKAS JOKUBAITIS – 19,34

KONKURS RZUTÓW ZA 3 PKT.

 1 E£K B£A¯EJ KULIKOWSKI 23 WINNER!!! ZWYCIÊZCA
2 TALLIN MARK JAAKSON 16
3 BIA£YSTOK PIOTR WÓJTOWICZ 13
4 TARTU RAUNO ARAK 12
5 HOMEL VADIM BITLASZ 11
PIASTÓW OSKAR RADOMSKI 11
RUDA ¦L¡SKA STANIS£AW HELIÑSKI 11
SOPOT PATRYK PU£KOTYCKI 11
9 W£OC£AWEK ANDRZEJ PLUTA 10
10 GRODNO ARTEM MAXIMOV 9
PRZEMY¦L KACPER WALCISZEWSKI 9
12 PLUNGE STEPONAS VIRSILAS 8
13 VENTSPILS AGRIS STANKEVICS 7
14 OGRE OSKARS HLEBOVICKIS 6
15 SIAULIAI PAULIUS VILKAS 6
16 ALYTUS ROBERTAS TVOROGAS 6


FAZA PUCHAROWA

ÆWIERÆFINA£Y / quarterfinals
BC KALEV TALIN (Estonia)  - SRC ALYTUS (Litwa)  60 : 39
SARASAS SIAULIAI (Litwa) - PIVOT PIASTÓW
(Polska)  38 : 58
SP 47 BIA£YSTOK (Polska) - UKS 7 TREFL SOPOT
(Polska)  26 : 25
SALVA ROCK TARTU (Estonia) - VENTSPILIS SPARS
(£otwa)  58 : 21

PLAY OFF: the place IX-XII
BS OGRES RYGA (£otwa) - REGION 2010 GRODNO (Bia³oru¶)  39 : 51
NIED¬WIADKI PRZEMY¦L (Polska) - PLUNGES SM ZEMAITUKAI
(Litwa)  45 : 38

PLAY OFF: the place XIII-XVI
NENUFAR 5 E£K (Polska) - TKM W£OC£AWEK (Polska)  48 : 69
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA (Polska) - HOMEL
(Bia³oru¶)  63 : 33

PÓ£FINA£Y / semifinals
BC KALEV TALIN (Estonia)  - PIVOT PIASTÓW (Polska)  65 : 64
SP 47 BIA£YSTOK (Polska)  – SALVA ROCK TARTU (Estonia)  20 : 55


PLAY-OFF the place V-VIII
SRC ALYTUS (Litwa) – SARASAS SIAULIAI (Litwa) 58 : 39
UKS 7 TREFL SOPOT (Polska)   – VENTSPILIS SPARS
(£otwa)  41 : 38

FAZA GRUPOWA  / GROUP PHASE

GRUPA A
     

 BIA£YSTOK –  E£K  45 : 6
OGRE –  E£K 
50 : 31
BIA£YSTOK – TALLIN 
34 : 65
TALLIN –  E£K 
73 : 22
TALLIN –  OGRE 
48 : 31
BIA£YSTOK –  OGRE 
48 : 37

1. KALEV TALLIN (ESTONIA)  6 pkt  + 99
2. BIA£YSTOK (PODLASKIE)  5 pkt.  + 19
3. OGRES OGRE (£OTWA)  4 pkt  - 9
4. UKS 5 NENUFAR E£K 3 pkt - 109


GRUPA B

 GRODNO –  W£OC£AWEK  59 : 45
ALYTUS –  SOPOT 
40 : 49
SOPOT –  W£OC£AWEK 
46 : 57
ALYTUS –  W£OC£AWEK 
52 : 31
GRODNO –  SOPOT 
37 : 47
GRODNO – ALYTUS
33 : 50

1. UKS 7 TREFL SOPOT (POMORSKIE)  5 pkt  + 8
2. ALYTUS (LITWA)  5 pkt  + 29
3. GRODNO (BIA£ORU¦)  4 pkt.  - 13
4. TKM W£OC£AWEK (KUJAWSKO-POMORSKIE)  4 pkt  -24


GRUPA C     

 ¦IAULIAI – PRZEMY¦L  50 : 39
TARTU –  RUDA ¦L¡SKA 
51 : 39
PRZEMY¦L – RUDA ¦L¡SKA
65 : 15
TARTU –  PRZEMY¦L  
53 : 43
¦IAULIAI – RUDA ¦L¡SKA 
49 : 38
TARTU – ¦IAULIAI 
52 : 45

1. TARTU (ESTONIA)    6 pkt  + 29
2. ¦IAULIAI (LITWA)    5 pkt  + 15
3. NIED¬WIADKI HENSFORT PRZEMY¦L 4 pkt.  + 29 
4. KS POGOÑ RUDA ¦L¡SKA (¦LASKIE)  2 pkt.   -73

GRUPA D

 HOMEL –  PIASTÓW   27 : 76
PLUNGE –  PIASTÓW 
42 : 62
VENSPILS –  HOMEL   
43 : 29
VENSPILS –  PIASTÓW 
35 : 42
HOMEL – PLUNGE 
22 : 55
PLUNGE – VENSPILS
38 : 44

1. PIVOT PIASTÓW 6 pkt.  + 76
2. VENSPILS (£OTWA)  5 pkt.  + 13
3. PLUNGE (LITWA)      4 pkt.  + 7
4. HOMEL (BIA£ORU¦)  3 pkt  - 96


   
,,WSPOMNIEÑ CZAR,, - I Turniej Piêciu Narodów Bia³ystok 1-4.II 2012

Double-Double X 4  MARTYNAS POCEVIÈIUS (ALYTUS)
Double-Double X 3 Przemek Go³ek (PIASTÓW)
Double-Double X 2 Egert Paap (TARTU)
Double-Double X 2 Sebastian Walda (SOPOT)
Double-Double X 1 Kristofers Jankovskis (VENSPILS)
Double-Double Z 1 ROKAS JOKUBAITIS (PLUNGE)

Osi±gniêcia dru¿ynowe
Double-Double X 3 Przemek Go³ek (PIASTÓW) Double-Double X 2 Egert Paap (TARTU) Double-Double X 2 Sebastian Walda (SOPOT) Double-Double X 1 Kristofers Jankovskis (VENSPILS) Double-Double Z 1 ROKAS JOKUBAITIS (PLUNGE)
Najbardziej zaciêty mecz  TARTU - SIAULIAI 15 zmian prowadzenia ( remisy - 6 )
Najwiêcej punktów w sumie TALLIN - PIASTÓW 129 pkt
Najwiêksza ró¿nica punktowa  TALLIN - E£K 51 pkt 
Najbardziej skuteczny zespó³ (2 i 3) TALLIN 26/39 66% ( 2 i 3 pkt)
Najbardziej skuteczny zespó³  ALYTUS 16/22 72% ( trumna)
Fair Play  ALYTUS 3 przewinieñ
Najwiêcej zbiórek ( at +ob )  TARTU 43 zbiórek ( 21 at + 22 ob )
Zbiórki w ataku BIA£YSTOK 22  
Zbiórki w obronie  TARTU 30  
Najlepsi rezerwowi  TALLIN  46 pkt  
Najbardziej skuteczna ( EVAL )  TALLIN 108 
Czas bez kosza z gry  RUDA ¦L¡SKA 13:45
Dru¿yna podkoszowa  VENSPILS 95% punktów za 2 
Dru¿yna obwodowa  PLUNGE 47% punktów za 3
Komentarze
JR dnia grudzie 28 2012 09:54:51
Walczy Piastów Walczy smiley
Filippl81 dnia grudzie 29 2012 11:57:57
Dziêki Zibi , ¿e przyjecha³e¶ do Bia³egostoku na II turniej narodów.
smileysmiley
Filippl81 dnia grudzie 30 2012 16:31:57
UKS Basket 47 Bia³ystok 4 miejsce gratulacje!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Polska r.96 Warka 2011.
Polska r.96 Warka 2011.
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi