News: XVI £om¿yñska Zima rocz.2000 £om¿a 1-3.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 06:32:41
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XVI £om¿yñska Zima rocz.2000 £om¿a 1-3.III.2013
Turnieje Podsumowanie
 XVI MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI          
CH£OPCÓW "£ O M ¯ Y Ñ S K A   Z I M A    2 0 1 3"          
pod patronatem : Towarzystwo Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej o puchar     P R E Z Y D E N T A    £ O M ¯ Y
       

 Siedem dru¿yn ch³opców z rocznika 2000 wziê³o udzia³ w XVI Miêdzynarodowym Turnieju Koszykówki „£om¿yñska Zima 2013” zorganizowanym pod patronatem Towarzystwa Przyjació³ Ziemi £om¿yñskiej. Komplet zwyciêstw odnios³a dru¿yna Polonii Warszawa, która zajê³a pierwsze miejsce w turnieju. Bardzo dobrze wypad³ równie¿ zespó³ UKS "£om¿yczka 10", który sklasyfikowany zosta³ na drugim miejscu. MVP Turnieju dla Kacpra Giemzy  

Trzydniowy turniej rozpocz±³ siê w pi±tek i trwa³ do niedzieli. Dru¿yny rywalizowa³y ju¿ od pi±tkowego poranka, by tego samego dnia wzi±æ udzia³ w uroczystym otwarciu turnieju. U¶wietni³ go pokaz karate przygotowany przez wielokrotn± Mistrzyniê Europy, Ameryk, Stanów Zjednoczonych i Wicemistrzyniê ¦wiata Annê Kaczyñsk±-Youssfi, jej mê¿a - Wielokrotnego Mistrza krajów arabskich i Wicemistrza Europy Skandera Youssfi oraz ich podopiecznych z Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin.
           
 KLASYFIKACJA KOÑCOWA TURNIEJU :          
                                                                                            
1 MKS "Polonia" Warszawa (tr. Swrost Dariusz)         
2 UKS "£om¿yczka 10" £om¿a (tr. Wêgrowski Dariusz)         
3 UKS "Jar" Elbl±g (tr.Prus Adam)         
4 PKK "¯ubry" Bia³ystok (tr. Kalinowski Krzysztof)         
5 PKS "Sokó³" Grodno (tr. Zajko Sergiej i Jacewicz Janek)         
6 UKS "Dziewi±tka" £om¿a (tr. Wojtkowski Andrzej i Kamiñski Wojciech)         
7 "Iskra" Konstantynów (tr. Domitrz Dariusz) 


WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE
     
     
MVP: GIEMZA KACPER MKS "Polonia" Warszawa
NAJLEPSZY OBROÑCA TURNIEJU: SADOWSKI JAKUB £om¿yczka 10 £om¿a
NAJLEPSZY ROZGRYWAJ¡CY TURNIEJU: TABASZEWSKI PATRYK Jar Elbl±g

Najlepsi w poszczególnych zespo³ach ch³opców:     
     
SHUNDRIK ERYK PKS "Sokó³" Grodno   
RZESZOTALSKI £UKASZ MKS "Polonia" Warszawa   
JANCZAK MAREK  "Iskra" Konstantynów   
BORYSEWICZ JAKUB UKS "Jar" Elbl±g   
SZYMAÑSKI SEBASTIAN PKK "Zubry" Bia³ystok   
MO¦CICKI SZYMON UKS "£om¿yczka 10" £om¿a     
RAMOTOWSKI MACIEJ UKS "Dziewi±tka" £om¿a     
          
ALL STARS  -  PI¡TKA TURNIEJU :     
     
WYSOCKI BARTOSZ        MKS "Polonia" Warszawa   
£APIÑSKI £UKASZ          MKS "Polonia" Warszawa   
£ASKI DANIEL                UKS "£om¿yczka 10" £om¿a     
TWARDOWSKI JAKUB     UKS "Jar" Elbl±g   
PÓ¬NIEWSKI BARTOSZ   PKK "Zubry" Bia³ystok   

 
NAJM£ODSI ZAWODNICY TURNIEJU  CHROMOWSKI BARTEK Polonia Warszawa   
RAMOTOWSKI JAKUB  Dziewi±tka £om¿a   
          
KLASYFIKACJA KOÑCOWA DRU¯YNOWEGO KONKURSU RZUTÓW           
                                                                                               
1 MKS "Polonia" Warszawa       30 pkt.  
2 UKS "£om¿yczka 10" £om¿a       25 pkt.  
2 UKS "Dziewi±tka" £om¿a       25 pkt.  
4 UKS "Jar" Elbl±g       23 pkt.  
5 "Iskra" Konstantynów       20 pkt.  
6 PKK "¯ubry" Bia³ystok       18 pkt.  
7 PKS "Sokó³" Grodno       17 pkt.  

INDYWIDUALNIE          
          
GIEMZA KACPER - MKS "Polonia" Warszawa 5 pkt.  
WIERCISZEWSKI BARTEK - UKS "Dziewi±tka £om¿a 5 pkt.  

Fotorelacja - Mylomza.pl

Fotorelacja - Superlomza.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Jezrzy Szambelan trener
Jezrzy Szambelan trener
Kadra Polski rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi