News: Turniej „U KLEMENSA” Dz.i Ch³. rocz.2002 Bia³ystok 15-17.III.2013 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 11:57:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej „U KLEMENSA” Dz.i Ch³. rocz.2002 Bia³ystok 15-17.III.2013
Turnieje Podsumowanie
 V Ogólnopolski Turniej "U KLEMENSA" w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców

W dniach 15 - 17.03.2013r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê V Ogólnopolski Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznika 2002.
Do Bia³egostoku przyjecha³o 10 dru¿yn ch³opców i 6 dziewcz±t – w sumie 199 zawodniczek i zawodników z rocznika 2002 i m³odsi. W ci±gu trzech dni rozegrano 40 spotkañ. W kategorii dziewcz±t rozgrywki odby³y siê systemem „ka¿dy z ka¿dym”, a ch³opców - systemem grupowym.
W dniu 15.03.2013r. o godz. 19.00odby³o siê otwarcie turnieju, które u¶wietni³y swoim wystêpem wspania³e czirliderki z klasy V D. Wszystkich zebranych powita³a dyrektor szko³y pani Halina Hapunik oraz wiceprzewodnicz±cy Rady Miasta pan Kazimierz Dudziñski. Nastêpnie – tradycyjnie ju¿ - przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku kolorowych reflektorów odby³a siê prezentacja zawodników meczu inauguracyjnego turnieju – ”SP 27i” Katowice i „BASKET 47” Bia³ystok.
W dniu 17.03.2013r. o godz. 15.00 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary i dyplomy, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y w¶ród dziewcz±t i ch³opców – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, najlepsze pi±tki turnieju oraz najlepsi rozgrywaj±cy, obroñcy oraz MVP. Na koniec odby³o siê losowanie – pi³ek, bidonów, segregatorów i teczek – ufundowanych przez UKS „BASKET 47”.

DZIEWCZÊTA /

Klasyfikacja koñcowa /  
Najlepsze zawodniczki w zespole


 1. UKS „Jedynka” Nidzica  –  Klaudia Gie³eta
2. UKS „SP 27” Katowice  – Julia Krzemieñ
3. UKS „Trójka” Dzia³dowo - Patrycja Piekarska
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok - Gabriela Traskowska
 5. UKS „ORKAN” Zambrów - Karolina Kalinowska
6. UKS „ LA BASKET” Warszawa  - Maja Jasiñska

 MVP - najlepsza zawodniczka turnieju:
Kinga Kozicka
UKS „Jedynka” Nidzica
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju:
Martyna Po³edniok
UKS „SP 27” Katowice
Najlepsza obroñczyni turnieju:
Oliwia Dramiñska
UKS „Trójka” Dzia³dowo


 All Stars turnieju
UKS „Jedynka” Nidzica
Kinga Kotyla
UKS „SP 27” Katowice
Martyna Szysz
UKS „Trójka” Dzia³dowo
 Kornelia Jankowska
UKS „BASKET 47” Bia³ystok
Paulina Dojnieko
UKS „ORKAN” Zambrów – Anna Go³êbiewska

1. Bia³ystok – Zambrów 31 : 26
2. Zambrów – Warszawa 45 : 20
3. Dzia³dowo – Nidzica 25 : 23
4. Bia³ystok – Nidzica 17 : 22
5. Katowice – Dzia³dowo 24 : 6
6. Katowice – Warszawa 36 : 9
7. Bia³ystok – Katowice 10 : 22
8. Warszawa – Dzia³dowo 13 : 19
9. Zambrów – Nidzica 14 : 21
10. Bia³ystok – Dzia³dowo 13 : 14
11. Katowice – Zambrów 31 : 12
12. Nidzica – Warszawa 23 : 6
13. Nidzica – Katowice 24 : 21
14. Zambrów – Dzia³dowo 28 : 17
15. Bia³ystok – Warszawa 28 : 7

CH£OPCY

Klasyfikacja koñcowa / Najlepsi zawodnicy w zespole

 1. UKS „Nenufar 5” E³k – Filip Ropelewski
2. TSK „Ro¶” Pisz – Micha³ Szablak
3. MKS Grójec – £ukasz Ko³acz
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Damian Andrukiewicz
5. UKS „Trójka” Dzia³dowo – Szymon Balicki
6. UKS „SP 27” Katowice – Olaf Imieliñski
7. BSK „Kadet” Bia³a Podlaska – Jakub Janik
8. UKS „Trójka” Nidzica – Bartek Horosz
9. UKS „Jedynka” £apy – Piotr Górski
10. MOSiR Bielsk Podlaski – Filip Parfieniuk

 MVP - najlepszy zawodnik turnieju:
Adam Walak
UKS „Nenufar 5” E³k
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju:
£ukasz Bessman
TSK „Ro¶” Pisz
Najlepszy obroñca turnieju:
Bartosz Jakubczak
MKS Grójec


 All Stars turnieju
UKS „Nenufar 5” E³k –
Bart³omiej Januszewski
TSK „Ro¶” Pisz –
Jakub Uliszewski
MKS Grójec –
Franciszek Malesa
UKS „BASKET 47” Bia³ystok –
Bartek Bielski
UKS „Trójka” Dzia³dowo –
Grzegorz Cherej

Nagroda dla najm³odszego koszykarza turnieju powêdrowa³a do Oskara Chrzanowskiego z UKS „Nenufar 5” E³k, który jest uczniem klasy II.

GRUPA A
1. Bia³ystok – £apy 62 : 7
2. £apy – E³k 5 : 38
3. E³k – Nidzica 26 : 8
4. Bia³ystok – Katowice 37 : 18
5. Katowice – Nidzica 32 : 14
6. E³k – Katowice 33 : 16
7. Nidzica – £apy 28 : 4
8. Bia³ystok – E³k 18 : 29
9. £apy – Katowice 4 : 17
10. Bia³ystok – Nidzica 38 : 24

GRUPA B
1. Bielsk Podlaski – Pisz 0 : 32
2. Bia³a Podlaska – Grójec 19 : 30
3. Pisz – Dzia³dowo 29 : 26
4. Bielsk Podlaski – Bia³a Podlaska 6 : 22
5. Dzia³dowo – Grójec 24 : 35
6. Pisz – Grójec 21 : 7
7. Bielsk Podlaski – Dzia³dowo 2 : 44
8. Bia³a Podlaska – Pisz 20 : 25
9. Bielsk Podlaski – Grójec 8 : 27
10. Bia³a Podlaska – Dzia³dowo 7 : 22

FINA£Y
O miejsce 9: £apy – Bielsk Podlaski 13 : 6
O miejsce 7: Nidzica – Bia³a Podlaska 24 : 28
O miejsce 5: Katowice – Dzia³dowo 21 : 22
O miejsce 3: Bia³ystok – Grójec 17 : 19
O miejsce 1: E³k – Pisz 39 : 23


FOTO EDWARD TRASKOWSKI
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi