News: II Wojan Cup rocz.2001 Paw³owice 24-25.XI.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 06:15:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Wojan Cup rocz.2001 Paw³owice 24-25.XI.2012
Turnieje Podsumowanie
 II Turniej WOJAN CUP 24.11-25.11 2012
 
W HALI GOS PAW£OWICE

O turnieju w kilku zdaniach…

Puchary medale statuetki wrêczali: W-ce przewodnicz±cy Rady Gminy Paw³owice Dyr. Kopalni Pniówek Aleksander Szymura oraz pani Prezes UKS Wojan Paw³owice Karina Markiewicz
W konkursie ,,rzutów wolnych,, uczestniczyli wszyscy zawodnicy – najlepiej trafiali zawodnicy Olimpijczyka Ostrów Wielkopolski na 30 mo¿liwych trafili 24
W 15 rozegranych spotkaniach wpad³y tylko 4 ,,trojki,,
Uczestnicy turnieju mogli skorzystaæ z Basenu
MVP – w g³osowaniu wybierali  trenerzy  -  Jednog³o¶nie zosta³ wybrany zawodnik WKK Wroc³aw Igor Yoka Bratasz, w nagrodê otrzyma³ Puchar z Wêgla
Tylko jedna kontuzja. Kostkê podkrêci³ zawodnik MKKS Rybnik, na pocieszenie otrzyma³ ksi±¿kê ( poczyta sobie zanim dojdzie do siebie)
Wszystkie spotkania sêdziowa³o czterech panów z ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki
Rolada, kluski ¶l±skie, modro kapusta i rosó³ – typowy ¦l±ski obiad zaserwowano w niedziele. By³a tez pizza schabowy …smaczne jedzenie w restauracji Heban
Pokazowe wsady zawodników z Paw³owic którzy tak¿e pomagali na stoliku i w konkursach 
SKM  serdecznie dziêkuje gospodarzom turnieju za zaproszenie a pan Krzysztofowi Mas³owskiemu za transport z Katowic 

UWAGA: zagubiono srebrny ³añcuszek oraz koszulkê turniejow± – w³a¶ciciele proszeni o kontakt

 
 MVP Turnieju
Igor Yoka Bratasz
WKK Wroc³aw
(G³osowali wszyscy trenerzy)

 Najlepsi Strzelcy turnieju
1 Kozlowski Igor 62 Wojan Paw³owice
2 Igor Yoka Baratasz 57 WKK Wroc³aw
3 Pawe³ka Filip 43 MOS Katowice
4 Madejski Tomasz 36 WKK Wroc³aw
5 Kuczyc Jakub 34 ¦lask Wroc³aw
6 Lentka Aleks 33 WKK Wroc³aw
7 Sikora Jakub 32 MKKS Rybnik
8 Kwapisz Hubert 28 ¦l±sk Wroc³aw
9 Miko³ajczyk Jakub 26 Olimpijczyk OW
10 £añcucki Olek 26 ¦l±sk Wroc³aw


FOTO-ZIBI

FILMIKI-ZIBI

Jutro Filmiki z konkursu wsadów


 KONKURS WSADÓW

1  Pawe³ka Filip - MKS MOS Katowice  27 pkt.
2 £añcucki Aleksander ¦l±sk Wroc³aw  26 pkt.
3 ¯mijak Aleks Wojan Paw³owice 25 pkt.

4 Kuczyc Kuba - ¦l±sk Wroc³aw   25 pkt
5 Marchewka Kacper - Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 23 pkt.
6 Kuncewicz Miko³aj Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 20
7 Pachowicz Dawid MKKS Rybnik 18 pkt.
8 Lentka Aleks WKK Wroc³aw 15 pkt.
9 Szombora Mikolaj Wojan Pawlowice 15 pkt
10 Grabowski Pawe³ MKKS Rybnik 13 pkt.
KONKURS RZUTÓW WOLNYCH,,FINALI¦CI,,

 1 JAKUB KUCZYC – WKS SL¡SK WROC£AW  ELIM. 3 FINA£ 5
MICHA£ HÊDRYSIAK – WKS SLASK WROC£AW 3
KUBA KRÓL – WKK WROC£AW 2
ALEKS LENTKA – WKK WROC£AW 2
BOROWSKI KLAUDIUSZ – MKS MOS KATOWICE 2
STEC KAMIL – MKS MOC KATOWICE 3
PA£ATYÑSKI DOMINIK – OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 3
MATSCHI JAKUB – OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 3
GATWARCZYK KONRAD – MKKS RYBNIK 3
MUNDLICH ADAM – MKKS RYBNIK 3
KUBIENIEC BARTEK – WOJAN PAW£OWICE 3
LAZAREK PIOTR – WOJAN PAW£OWICE 1

WYRÓZNIENIA INDYWIDUALNE

MVP Dru¿yny  NAJLEPSZY  OBROÑCA  DRU¯YNYNAJLEPSZY  ROZGRYWAJ¡CY  DRU¯YNY
     
Pawe³ka Filip  MKS MOS Katowice
Sikora Jakub  MKKS Rybnik
Miko³ajczyk Jakup Olimpijczyk
Witecki Mateusz WKS ¦l±sk Wroc³aw
Igor Yoka Bratasz WKK Wroc³aw
Koz³owski Igor UKS Wojan Paw³owice
Paluch Micha³  MKS MOS Katowice
Kie³basa Andrzej  MKKS Rybnik
Kazimierczak Micha³ Olimijczyk Ostrów Wlkp.
Kwapisz Hubert WKS ¦l±sk Wroc³aw
Król Jakub WKK Wroc³aw
Markiewicz Krystian  UKS Wojan Paw³owice
Pawe³ka Filip  MOS Katowice
Chrost Pawe³  MKKS Rybnik
Mal±g Nikodem Olimpijczyk Ostrów Wlkp.
Niedorys Krzysztof WKS ¦l±sk Wroc³aw
Madejski Tomasz WKK Wroc³aw
Lazarek Piotr Wojan Paw³owice

 Nadzieje Koszykówki - Perpektywiczni zawodnicy

Borowski Klaudiusz i Sztymaniec Tomek (MOS Katowice)
Szewczyk Wojtek i Majewski Kacper (MKKS Rybnik)
Koncewicz Miko³aj i Zió³ek Bartosz (Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski)
£añcucki Aleksander i Bia³ow±s Aleksander (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
Kempa Bart³omiej i Zieniewicz Jan (WKK Wroc³aw)
Chodukiewicz Bartek i ¯mijak Aleks (Wojan Paw³owice)


KLASYFIKACJA KOÑCOWA :


  Fotka dru¿yny Sklad dru¿yny oraz zdobyte punkty 
 1  UKS WOJAN PAW£OWICE

4 PIOTR LAZAREK  14
5 DAWID ZALEWSKI  0
6 ADAM GRABARCZYK 0
7 HUBERT PE£DIAK 0
8 BARTEK KUBANIEC  9
9 £UKASZ JANUSZKIEWICZ  8
10 PIOTR PALCZEWSKI 4
11 MIKO£AJ SZOMBARA  12
12 JAKUB PIETRZAK 2
13 ALEKS ¯MIJAK  23
14 MATEUSZ PANIC  4
15 FILIP ORSZULIK  0
16 IGOR KOZ£OWSKI  62
17 KRYSTIAN MARKIEWICZ  17
18 BARTEK CHODUKIEWICZ 28

TRENER: ZBIGNIEW DUSZA
 
 2  WKK WROC£AW

1 TOMASZ MADEJSKI  36
2 OSKAR GURBA£A  0
3 IGOR YOKA BRATASZ  57
4 PIOTR HERTMAN  2
6 KUBA D¬WIGOÑSKI  2
7 WOJCIECH SPYCHALSKI  19
8 MATEUSZ JACHIMOWSKI  9
9 BARTEK KEMPA  8
10 KUBA KRÓL  15
11 ARTUR KRZY¯YÑSKI  17
12 JAN ZIENIEWICZ  13
13 KACPER POSTUSIÑSKI  10
14 PAWE£ OLENDER 0
15 ALEK LENTKA  33

TRENER £UKASZ DZIERGOWSKI 
 
 3  OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI

4 ADAM MALECHA  9
6 MICHA£ KA¬MIERCZAK  14
7 PIOTR MIELCZAREK  0
8 MIKO£AJ TYBURCY  15
9 BARTOSZ ZIÓ£EK  22
10 CEZARY SZUKA£A  2
11 NIKODEM MALAG  18
13 MICHA£ G£ÓWKA  7
14 KACPER MARCHEWKA  2
16 DOMINIK PA£ATYÑSKI  9
17 JAKUB MIKO£AJCZYK  26
18 JAKUB MATSCHI  4
20 MIKO£AJ KUNCEWICZ  21

TRENER ANDRZEJ SUSKI
 
 4  WKS ¦L¡SK WROC£AW

1 MICHA£ GL¡DA£  0
4 KRZYSZTOF NIEDORYS  21
5 MACIEK LUBOWIECKI  9
7 MAREK BIA£OW¡S  19
9 MACIEJ NOWAK  6
13 HUBERT KWAPISZ  28
22 FILIP JANISZEWSKI  0
23 MATEUSZ WITECKI   18
31 ROBERT KOTARBA  0
32 OLEK £AÑCUCKI  26
33 MARCEL W£ODARSKI
53 JAKUB KUCZYC  34
97 MICHA£ HENDERYSIAK  0
66 KUBA PISZU£A  0

TRENER PIOTR PORTAS
 
 5  MKKS RYBNIK

0 ADAM MODLICH  1
4 DAWID PACHOWICZ  2
6 JAKUB SIKORA  32
7 MATEUSZ MICHA£OWSKI  0
8 PAWE£ CHROST  20
9 PAWE£ GRABOWSKI  22
10KONRAD GATNARCZYK  14
11 DAWID CIE¦LIK  4
12 MARIUSZ SOLARZ  5
13 ANDRZEJ KIE£BASA  4
14 MATEUSZ RAKSZAWA  21
16 KACPER MAJEWSKI  7
17 WOJCIECH SZEWCZYK  0

TRENER: STANIS£AW GRABIEC
 
 6  MKS MOS KATOWICE

4 MIKO£AJ SMOLIÑSKI  1
5 MATEUSZ TARASEK  11
6 WIKTOR SZENKELBACH  3
7 FILIP PAWE£KA  43
8 B£A¯EJ PRUSEK  0
9 JAKUB KLESER  4
11 JAKUB SKRZYPEK
12 MACIEJ LEWEK  6
14 KLAUDIUSZ BOROWSKI  20
15 KAMIL STEC  5
16 TOMEK SZYMANIEC  15
18 MICHA£ PALUCH  15

TRENER KRZYSZTOF MAS£OWSKI
 
   .............................................................................
 

WYNIKI SPOTKAÑ

UKS Wojan Paw³owice – MKKS Rybnik 33 : 21 (9-4, 4-9, 6-2, 14-6)
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. – WKK Wroc³aw 18 : 30 (5-8, 7-6, 4-13, 2-3)
MOS Katowice – WKS ¦lask Wroc³aw 37 : 39 (8-9, 3-12, 13-12, 13-6)
WKK Wroc³aw - UKS Wojan Paw³owice 35 : 37 (9-11, 9-6, 6-8, 11-12)
MKKS Rybnik – WKS ¦l±sk Wroc³aw 25 : 40 (9-7, 6-11, 6-14, 4-8)
MKKS Rybnik – MOS Katowice 41 : 25 (14-6, 6-6, 12-6, 9-7)
WKS ¦lask Wroc³aw – Olimpijczyk Ostrów Wlkp. 25 : 36 (2-12, 6-9, 6-7, 11-8)
WKK Wroc³aw – MOS Katowice 60 : 30 (13-7, 20-7, 15-8, 12-8)
Olimpijczyk Ostrów Wlkp. – Wojan Paw³owice 29 : 34 (2-15, 14-0, 4-9, 9-10)
UKS WOJAN PAW£OWICE-WKS ¦L¡SK WROC£AW 34 : 31
MKKS RYBNIK-WKK WROC£AW 24 : 42
OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI-MOS KATOWICE 38 : 22
WKK WROC£AW-WKS ¦L¡SK WROC£AW 55 : 37
UKS WOJAN PAW£OWICE-MOS KATOWICE 45 : 16
OLIMPIJCZYK OSTRÓW WIELKOPOLSKI-MKKS RYBNIK  36 : 21


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bartek Ka³u¿a
Bartek Ka³u¿a
Sylwetki zawodników r.1991
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi