News: IX Osieckie Spotkania rocz,.1998 Osieczna 28-30.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 00:56:50
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

IX Osieckie Spotkania rocz,.1998 Osieczna 28-30.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU KOSZYKÓWKI ch³opców rocznik 1998
IX OSIECKIE SPOTKANIA Z KOSZYKÓWK¡
w dniach 28-30 wrze¶nia 2012r.

W miniony weekend w sali sportowej Zespo³u Szkó³ w Osiecznej królowa³a koszykówka. Dyscyplina ta przywiod³a do naszego miasteczka dru¿yny ch³opców urodzonych w 1998 roku. W organizowanych przez nasz klub  IX Osieckich Spotkaniach z Koszykówk±  pod patronatem wielokrotnego reprezentanta Polski,  zawodnika "¦l±ska" Wroc³aw, Macieja Zieliñskiego wziê³y udzia³ reprezentacje klubów z Miêdzychodu, Poznania, W³oc³awka, Rawicza, Leszna, Ko¶ciana, Wschowy   i oczywi¶cie Osiecznej.

 Trzydniowe zmagania wygra³a po emocjonuj±cym spotkaniu ,,Pyra” Poznañ, która w finale pokona³a obecnego wicemistrza Polski TKM W³oc³awek. Nasza dru¿yna  w meczu o pi±te  miejsce uleg³ z kolei dru¿ynie z Miêdzychodu. Na dalszych pozycjach uplasowa³y siê dru¿yny,  które w turnieju gra³y poza tzw. konkursem – WSTK Wschowa i Obra Ko¶cian.   .

W IX Osieckich Spotkaniach z Koszykówk± dru¿yny walczy³y o puchar Macieja Zieliñskiego, który ufundowa³ i wrêczy³ kapitanowi ,,Pyry” Pose³ £ukasz Borowiak.
Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, Stanis³aw Glapiak wrêczy³ wicemistrzom Polski  puchar za zajêcie II miejsca w osieckim turnieju, natomiast fundator trzeciego pucharu,  Dyrektor Szko³y w Osiecznej przekaza³ puchar dru¿ynie z Rawicza.
Pozosta³e puchary wrêczyli: przedstawiciel Starostwa Powiatowego – Krystian Maækowiak, oraz cz³onek zarz±du Polskiego Zwi±zku Koszykówki  – Zbigniew Bia³as.

meczo VII miejsce: Obra Ko¶cian – Wstk Wschowa 71:62
meczo V miejsce: Iskra Osieczna – UKS Miêdzychód 41:85
mecz o III miejsce: Polonia Leszno - Rawia Rawicz 45:57
FINA£:
Pyra Poznañ – TKM W³oc³awek 97:77

 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 PYRA Poznañ
2 TKM W³oclawek
3 RAWIA Rawicz
4 POLONIA Leszno
5 UKS Miêdzychód
6 ISKRA Osieczna
7 OBRA Ko¶cian
8 WSTK Wschowa
     
 MVP:  
Gude³ajkis Kuba
 
PYRA Poznañ

Król Strzelców:
Rybakowski Micha³ 
Obry Ko¶cian 
91pkt.

Nagrody najlepszych zawodników poszczególnych dru¿yn otrzymali:

Waraczyñski Maciej – Pyra Poznañ
Marchlewski Stefan – TKM W³oc³awek
Samu³a Kacper – Rawia Rawicz
Cejba Maciej – Polonia Leszno
Grzesiak Tomasz – UKS Miêdzychód
Nitecki Kacper – Iskra Osieczna
Kiszka Stanis³aw – Obra Ko¶cian

FOTO-BEATA

Dla sze¶ciu ch³opców naszej dru¿yny : Przemys³awa Wo¼nego, Dawida Zalewskiego, Huberta Bartkowiaka, Dominika Glapiaka, Kacpra Niteckiego i Szymona Iwanickiego, by³ to ostatni turniej, w którym wystêpowali w barwach ,,Iskry”. Z  ¿yczeniami wielu sportowych sukcesów zostali po¿egnani  i  wypo¿yczeni ,,Polonii” Leszno, czwartej dru¿ynie w turnieju.

Nie mo¿na te¿ nie wspomnieæ o zorganizowanym  w sobotni wieczór meczu go¶ci reprezentowanych przez przedstawicieli trenerów a gospodarzami, których dru¿ynê tworzyli przyjaciele naszego klubu. Spotkanie to dostarczy³o wielu emocji a wynik 49:50 dla go¶ci, ¶wiadczy³ o wyrównanym sk³adzie obu dru¿yn  

IX Osieckie Spotkania z Koszykówk± przesz³y ju¿ do historii a my ju¿ dzisiaj zapraszamy wszystkich na przysz³oroczny jubileuszowy turniej.
 
Wyniki rozegranych spotkañ:

TKM W³oc³awek- Wstk Wschowa  63:48
Iskra Osieczna- Polonia Leszno   37:58
UKS Miêdzychód- Rawia Rawicz   44:47
Polonia Leszno- Wstk Wschowa   47:53
Pyra Poznañ –Obra Ko¶cian   72:41
Obra Ko¶cian- Rawia Rawicz   69:54
Obra Ko¶cian- UKS Miêdzychód   71:48
TKM W³oc³awek- Iskra Osieczna   114:41
Rawia Rawicz- Pyra Poznañ   23:105
TKM W³oc³awek- Polonia Leszno   85:48
UKS Miêdzychód- Pyra Poznañ   33:119
Iskra Osieczna- Wstk Wschowa   43:61
 
mecz towarzyski   Go¶cie  – Organizatorzy   50:49
 

 


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
III miejsce dla dziewczyn ze ¦l±ska
III miejsce dla dziewczyn ze ¦l±ska
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi