News: Pabianice Basket Cup rocz.1995/96 Pabianice 28-30.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 27 2020 19:39:04
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Pabianice Basket Cup rocz.1995/96 Pabianice 28-30.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 I OGÓLNY TERMINARZ
TURNIEJU KOSZYKÓWKI MÊSKIEJ JUNIORÓW
„PABIANICE BASKET CUP”
Szukamy nastêpców Marcina Gortata
28-30.09.2012

Organizatorzy turnieju  czyli PKK99  okazali siê bardzo go¶cinni, natomiast zderzenie z dru¿ynami czo³ówki Polski by³o pouczaj±ce.
 
Dla naszych koszykarzy jest to okres nauki i ciê¿kiej pracy, a pora¿ki to nieod³±czna czê¶æ sportu. Najwiêcej s± w stanie nauczyæ siê od najlepszych. Przegrane mecze minionego turnieju mog± tylko zmotywowaæ do systematycznej pracy i pozwoliæ wyci±gn±æ w³a¶ciwe wnioski.Tak mo¿emy podsumowaæ wystêp naszych juniorów. Turniej Basket Cup jednak to dla naszych zawodników nie tylko pora¿ki. Bardzo waleczn± postaw± nasi ch³opcy wykazali siê w meczu z 6 dru¿yn± Polski (junior u18) Polonia Warszawa, który z du¿± przewag± wygrali. Widaæ by³o w tym meczu potencja³ jaki jest w tych ch³opcach.
 
Poziom by³ bardzo wyrównany i do koñca turnieju nie by³o wiadomo, kto  bêdzie numerem 1. Zwyciê¿y³ zespó³ MTS Basket Kwidzyn. By³ pokaz wsadów  -w za³±czniku zdjêcie Patryka Zawadzkiego i zdjêcie  naszych ch³opców z mistrzami  MTS Basket Kwidzyn.

 
 PKK 99 Pabianice - SMS MG 13   52-57
£KS KM £ód¼ -  AZS Skierniewice  55-70
MTS Basket Kwidzyn - Polonia Warszawa  61-76
Polonia Warszawa -  SMS MG 13   67-51
MTS Basket Kwidzyn - £KS KM £ód¼  53-47
AZS Skierniewice -  PKK99 Pabianice  62-39
£KS KM £ód¼ -  SMS MG 13   46-60
AZS Skierniewice -  MTS Basket Kwidzyn 52-58
PKK 99 Pabianice -  Polonia Warszawa  65-54
Polonia Warszawa -  AZS Skierniewice  33-46
PKK 99 Pabianice -  £KS KM £ód¼  24-80
SMS MG 13 MTS -  Basket Kwidzyn  48-55
£KS KM £ód¼ -  Polonia Warszawa  56-58
AZS Skierniewice -  SMS MG 13   61-44
MTS Basket Kwidzyn - PKK99 Pabianice  48-94


KLASYFIKACJA KOÑCOWA


1 MTS Basket Kwidzyn 
2 AZS Skierniewice 
3 Polonia Warszawa 
4 UKS MG13 £ód¼ 
5 £KS KM £ód¼ 
6 £KS KM £ód¼ 

MVP - Mariusz Konopatzki  z MTS Basket Kwidzyn
 
Najlepszy Strzelec Mariusz Konopatzki -96 pkt ,drugie miejsce Micha³ Lipski AZS Skierniewice -91 pkt
 

Komentarze
Pawcio dnia padziernik 01 2012 16:27:23
Po roerwsze Polonia na U-18 zdoby³a nie 6 a 7 m-ce , po drugie rocznikiem 94 ,w którym w dalszej rotacji by³o 2 graczy z 95 Kordalski i Jagie³³o.
Je¶li pojechali na turniej 95/96 to poza 2 wy¿ej wspomnianymi reszta by³a z 96 ,a dodatkowo na za³±czonym zdjêciu widze Kierelewicza z 97 , tak ¿e sukces powiedzia³bym taki sobie .
S³abo¶æ Polonii w roczniku 95 wynika z tego ¿e w wakacje 3 graczy(Pstrokoñski, Ornoch, Miller) wykupi³o listy czysto¶ci i przesz³o do Komorowa.
Rocznik 96 tak¿e wygl±da teraz zupe³nie inaczej 85% druzyny to nowi gracze którzy przyszli do liceum na Konwiktorskiej.Malinowski USA,Kulka Trefl,Wieluñski Cetniewo, z 1 pi±tki zosta³ tylko Jarosz .Prowadzi ich te¿ nowy trener £ukasz £oboda który 5 lat prowadzi³ rocznik 94.
pasjonata dnia padziernik 03 2012 15:49:01
Witam
Nie przesadzajmy z ta pierwsz± piatka , Malinowski koncówke sezonu mia³ raczej drewniana a Wieluñski do b³yskawic nie nalezy. Co do Kulki sie zgodze napewno brak go w sk³adzie
chudy102 dnia padziernik 03 2012 18:09:09
Zgadzam siê z przedmówcami ,ze Polonia z prze³omu maja i czerwca a obecnie to dwie ro¿ne dru¿yny , bez wzglêdu na to czy kto¶ mia³ drewniana koñcówkê czy nie by³ do¶æ szybki to jeden Grzesiek Kulka nie móg³ wy³±cznie decydowaæ o sukcesie czy pora¿ce tej dru¿yny bo to sport dru¿ynowy . Wielu w Polonii pewnie liczy³o na medal ale i tak miejsce w¶ród 10 najlepszych dru¿yn w Polsce moim zdaniem to sukces. Pragnê przypomnieæ ,ze obecny cykl rozgrywkowy to g³ówny cykl przede wszystkim dla rocznika 95 . Rocznik 96 mia³ byæ ewentualnym uzupe³nieniem sk³adu . Tymczasem w rozgrywkach mazowieckich z tego co wiem to poza Komorowem i ¯ubami Bia³ystok pozostali w przewadze bêd± grali rocznikiem 96 z resztkami pozosta³o¶ci rocznika 95 . Sprawi to ,ze rozgrywki na pewna bêd± poza meczami faworytów do¶æ wyrównane i Polonie mimo wszystko upatruje w gronie kandydatów do gry w strefie
Pawcio dnia padziernik 04 2012 11:10:30
chudy 102 pisze
ze Polonia z prze³omu maja i czerwca a obecnie to dwie ro¿ne dru¿yny


W³a¶nie o to mi chodzi , w tre¶ci relacji jest nawi±zanie do dru¿yny Polonii z rocznika 94.
Natomiast na turnieju gra³ rocznik 95/96 czyli zupe³nie inny sk³ad , dlatego uwa¿am porównanie za kompletnie nietrafione.
Bardzo waleczn± postaw± nasi ch³opcy wykazali siê w meczu z 6 dru¿yn± Polski (junior u18) Polonia Warszawa, który z du¿± przewag± wygrali.

wygrali z dru¿yna co najmniej o rok m³odsz± bo w 90% z³ozon± z rocznika 96(na dodatek mocno przetrzebionego), a nawet 97.Dziwne by³oby gdyby przegrali bo ta druzyna to zupe³nie nowy twór , nowi ludzie którzy graja ze soba od 2 m-cy... pod wodza trenera ktory dopiero ich poznaje..
Wiêc gdzie ten sukces??
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Pomorze ch³opcy IV miejsce
Pomorze ch³opcy IV miejsce
Kadra ¦l±ska r.93 Puchar Tatr
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi