News: III Turniej „De La SALLE CUP rocz.2001 Gdañsk 21-23.IX.2012 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 20 2020 06:06:21
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

III Turniej „De La SALLE CUP rocz.2001 Gdañsk 21-23.IX.2012
Turnieje Podsumowanie
 III MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ „DE LA SALLE CUP 2012”

        
Od pi±tku 21 wrze¶nia do niedzieli 23 wrze¶nia w hali DE LA SALLE  odby³ siê III Miêdzynarodowy Turniej Dzieci rocznika 2001. Wyst±pi³o osiem zespo³ów z tego dwa zagraniczne jeden zespó³ z Litwy – Tornado Kaunas i £otwy –BJBC KEIZMAREZS Riga. Stawkê zespo³ów uzupe³ni³y zespo³y z Radomia, Stargardu Szczeciñskiego, Koszalina, Gdyni, Bydgoszczy i gospodarze turnieju DE LA SALLE MEDUZA Gdañsk. Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy, które rywalizowa³y w pi±tek.
W sobotê zespo³y siê podzieli³y na kolejne dwie grupy. Dwa pierwsze zespo³y z grupy A i B zagra³y w Finale A ,  a zespo³y z trzeciego i czwartego miejsca utworzy³y grupê Fina³u B. Co  umo¿liwi³o nam bardziej wyrównane mecze. W przerwie miêdzy meczami zawodnicy mieli mo¿liwo¶æ zwiedzenia miasta Gdañska.  Ka¿dy zespó³ w sobotê rozegra³ po dwa spotkania, mieli¶my tak¿e tego dnia jedyn± na turnieju dogrywkê pomiêdzy Novum Bydgoszcz a SHARKS Gdynia. A oto komplet wyników dnia drugiego turnieju
Po sobotnich dniach wiedzieli¶my ¿e mecze niedzielne bêd± decydowa³y o ostatecznej kolejno¶ci w finale B a tak¿e mecz pomiêdzy Sharks Gdynia i Piotrówk± Radom bêdzie decydowa³ o miejscu szóstym szczególnie ¿e by³ to rewan¿ za mecz grupowy którym to Sharks wygra³ 3 punktami.

Jak przypuszczali¶my mecz Novum Bydgoszcz z Basketem Koszalin nie by³ wyrównany. Bydgoszczanie szybko objêli prowadzenie i spokojnie wygrali spotkanie. Trochê wiêcej emocji by³o w meczu o szóste miejsce pomiêdzy Piotrówk± Radom a gdyñskim SHARKS-em.  Do przerwy mecz by³ wyrównany i mieli¶my nadziejê ¿e tak jak w meczu grupowym  bêdzie wyrównany do koñca meczu tak siê nie sta³o gdy¿ gdynianie opadli z si³ i przegrali ostatecznie zajmuj±c siódme miejsce. Natomiast zespó³ z Radomia zakoñczy³ na szóstym miejscu. W meczu o III miejsce zespó³ gospodarzy wzmocniony przez ca³y turniej Miko³ajem Kie³piñskim z gnie¼nieñskiego MKK pokona³ wyra¼nie zespó³ z Stargardu Szczeciñskiego prowadz±c od pocz±tku do koñca meczu. W ostatnim meczu turnieju jak i finale  zagra³y zespo³y

zagraniczne z Litwy i z £otwy które by³y nie pokonane w turnieju. Od pocz±tku mecz by³ wyrównany z ma³± przewag± Litwinów.  Przewaga powiêksza³a siê z minuty na minute i ostatecznie zespó³ litwski TORNADO  KAUNAS zwyciê¿y³ w turnieju. Warto dodaæ ¿e zespó³ z Koszalina by³ m³odszy co zaprocentuje na pewno taki przyjazd w nastêpnych grach tego turnieju.
  
Organizatorzy turnieju chcieliby podziêkowaæ Urzêdowi Miasta Gdañska, FUNDACJI MARCINA GORTATA,  POMORSKIEJ TV, SZKO£OM DE LA SALLE za pomoc w organizacji.
Ponadto trenerzy zagraniczni powiedzieli wyje¿d¿aj±c  ¿e za rok  przyjad± bardzo chêtnie na turniej, informuj±c o turnieju zespo³y rosyjskie i estoñskie co mo¿e oznaczaæ ¿e  IV DE LA SALLE CUP 2013 bêdzie jeszcze silniej obsadzony. Do zobaczenia za rok

GRUPA  A

BJBC RIGA- UKS DE LA SALLE MEDUZA Gdañsk 29-16
BASKET KOSZALIN – NOVUM BYDGOSZCZ 14-36
BASKET KOSZALIN - UKS DE LA SALLE MEDUZA GDAÑSK 20-62
NOVUM BYDGOSZCZ- BJBC RIGA 25-43
UKS DE LA SALLE MEDUZA Gdañsk- NOVUM BYDGOSZCZ 45-24
BJBC RIGA- BASKET KOSZALIN 64-3

1 RIGA
2 DE LA SALLE GDAÑSK
3 Novum BYDGOSZCZZ
4 BASKET KOSZALIN

GRUPA B

STARGARD Szczeciñski- Piotrówka Radom 28-21
SHARKS Gdynia- TORNADO KAUNAS 10-58
PIOTRÓWKA RADOM- TORNADO KAUNA 10-59
SHARKS GDYNIA- STARGARD SZCZECIÑSKI 26-30
SHARKS GDYNIA- PIOTRKÓWA RADOM 31-28
TORNADO KAUNAS- STARGARD SZCZECIÑSKI 64-17

1 KAUNAS
2 STARGARD SZCZECINSKI

3 SHARKS GDYNIA
4 PIOTROWKA RADOM

3 A -  4 B : NOVUM  BYDGOSZCZ   - PIOTRKÓW RADOM 42-26
4 A -  3 B : BASKET KOSZALIN  - SHARKS GDYNIA  26-42
1 B -  2 A : TORNADO KAUNAS  - UKS DE LAS SALLE MEDUZA GDAÑSK  67-23
1 A -  2 B : BJBC RIGA  - STARGARD  SZCZECIÑSKI   41-14
3 A -  3 B : NOVUM  BYDGOSZCZ   -  SHARKS GDYNIA  53-50 (d 45-45)
4 A -  4 B : BASKET KOSZALIN  - PIOTRKÓW  RADOM 14-41
2 A -  2 A : BJBC RIGA  -  UKS DE LA SALLE MEDUZA GDAÑSK 60-19
1 B -  2 B : TORNADO KAUNAS - STARGARD SZCZECIÑSKI 57-25

3 A - 4 A : NOVUM  BYDGOSZCZ   - BASKET KOSZALIN   36 - 14
3 B - 4 B : PIOTRKÓW  RADOM -  SHARKS GDYNIA 41 - 26
2 A - 2 B : STARGARD SZCZECIÑSKI  - UKS DE LAS SALLE MEDUZA GDAÑSK 52 -21
Fina³: KAUNAS  TORNADO - BJBC RIGA   62 -37Koñcowa tabela turnieju

 1 Tornado Kaunas
 2 BJBC KEIZMAREZS RIGA
 3 UKS DE LA SALLE Gdañsk
 4 STARGARD SZCZECIÑSKI
 5 NOVUM BYDGOSZCZ
 6 PIOTROWKA RADOM
 7 SHARKS GDYNIA
 8 BASKET KOSZALIN

FOTO-GDAÑSK-TOWN

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Eurobasket Katowice 2009..
Eurobasket Katowice 2009..
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi